LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL ŪKIO MINISTRO 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 4-678

„dėl NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ APSKAITOS IR SAUGOJIMO TAISYKLIŲ IR NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ sUPIRKIMO VIETŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“

pakeitimo

 

2023 m. vasario 8 d. Nr. 4-60

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymą  Nr. 4-678 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklės ir Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimai nauja redakcija nedėstomi):

 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ APSKAITOS IR SAUGOJIMO TAISYKLIŲ, NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ sUPIRKIMO VIETŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ ir DRAUDŽIAMŲ SUPIRKTI NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1200 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymą“ 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.3 papunkčius,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisykles;

2. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimus;

3. Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisykles:

1.2.1. Pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2023 m. d. įsakymo Nr.      redakcija)“.

1.2.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašo 2–6 punktuose nurodytais atvejais pirkimo–pardavimo faktą patvirtinančiame apskaitos dokumente privalo būti nurodyti teisėtą laužo ir atliekų įsigijimą patvirtinančio dokumento rekvizitai (pavadinimas, numeris, išrašymo data) arba pridedama jo kopija, arba pridedama dokumento, įrodančio, kad šis laužas ir atliekos susidarė juos pardavusių asmenų vykdomoje ūkinėje veikloje, kopija.“

1.2.3. Pripažįstu netekusiu galios 9 punktą.

1.3.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimus:

1.3.1. Pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro

2023 m. d. įsakymo Nr. redakcija)“.

1.3.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Specialiai įrengtos patalpos arba atviros aikštelės, išskyrus priskiriamas I grupės nesudėtingiems statiniams pagal statybos techninio reglamento  STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, nuostatas, statyba turi būti užbaigta statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, nustatyta tvarka ir ji turi atitikti Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, reikalavimus.“.

1.3.3. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. pateiktas Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašas;“.

1.3.4. Pakeičiu 6.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.6. užrakinamosios pavojingųjų atliekų surinkimui ir laikymui specialiai pritaikytos pakuotės, konteineriai (kai superkamas laužas, turintis pavojingųjų atliekų (akumuliatoriai, tepalų filtrai ar kt.), atitinkantys Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus pavojingųjų atliekų pakavimo, ženklinimo ir laikymo reikalavimus;“.

2.  P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 77 „Dėl Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. kovo 1 dieną.

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                             Aušrinė Armonaitė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministro

2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678

(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministro

2023 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 4-60

redakcija)

 

 

DRAUDŽIAMŲ SUPIRKTI NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ

SĄRAŠAS

 

 

1. Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą (toliau – Sąrašas) sudaro:

1.1. komunalinio ūkio reikmenys:

1.1.1. kapų dekoratyvinės tvorelės ir jų elementai;

1.1.2. kultūros ir meno paminklai;

1.1.3. kryžiai, varpai;

1.1.4. įmonių, įstaigų ir organizacijų iškabos;

1.1.5. kanalizacijos, vandentiekio, dujotiekio, šiluminių bei ryšio trasų šulinių dangčiai ir žiedai;

1.1.6. vandens surinkimo trapai, sklendės ir siurbliai;

1.1.7. lietos šiukšlių dėžės;

1.1.8. vamzdžiai, uždaromoji ir reguliuojamoji vandentiekio, šilumos tinklų armatūra, kurių sąlyginis skersmuo didesnis kaip 50 mm;

1.1.9. apsauginė šiluminių ir kitų technologinių vamzdynų aliumininė skarda;

1.1.10. galvijų girdymo, melžimo ir pieno šaldymo įranga;

1.2. kelių statinių įranga:

1.2.1. viadukų ir tiltų turėklai;

1.2.2. kelio ženklai, šviesoforai ir jų dalys, pagaminti pagal kelių eismo taisyklių reikalavimus;

1.2.3. kelių žymėjimo ir ženklų tvirtinimo stulpeliai ir apšvietimo stulpai;

1.2.4. kelių atitvarai;

1.3. elektros ir ryšių ūkio įranga:

1.3.1. izoliuoti ir neizoliuoti aliumininiai ir variniai laidai ir kabeliai, jų atskiros gyslos;

1.3.2. varinės lanksčios juostos ir kontaktiniai laidai;

1.3.3. stačiakampės ir apvalios šynos;

1.3.4. transformatorių, variklių ir generatorių apvijos ir korpusai, išskyrus buitinės technikos transformatorių (iki 10 kVA) bei variklių (iki 3 kW) apvijas ir korpusus;

1.3.5. saugikliai, jų laikikliai, laidų ir kabelių antgaliai ir sujungimo gnybtai, išskyrus motorinių transporto priemonių bei priekabų saugiklius, jų laikiklius, laidų ir kabelių antgalius ir sujungimo gnybtus;

1.3.6. oro ir kitų kabelių laikymo ir tvirtinimo armatūra;

1.3.7. jungtuvų, skyriklių, kirtiklių, jungiklių ir kitų komutacinių aparatų kontaktai, kitos jų dalys iš netauriųjų metalų;

1.3.8. elektros skydų ir spintų korpusai;

1.4. geležinkelio ūkio įranga:

1.4.1. bėgiai, iešmai, jų elektros pavaros, sąvaržos ir padėklai;

1.4.2. šviesoforai ir jų dalys;

1.4.3. kabelinės movos;

1.4.4. kelio dėžės;

1.4.5. relių spintos;

1.4.6. bėgių sandūrų jungės;

1.4.7. vagonų oro skirstytuvų magistralinės dalys (aliumininis korpusas, varinės ritės, žalvariniai sklandžiai), aliumininiai ašidėžių dangteliai;

1.4.8. vagonų jungtys (konduitai, žoksai);

1.4.9. lokomotyvų vidaus degimo variklių guolių bronziniai įdėklai;

1.4.10. ašinių motorinių guolių bronziniai įdėklai;

1.4.11. lokomotyvų ir vagonų aliumininės grindų grotelės;

1.4.12. keleivinių vagonų povagoniniai aukštosios įtampos variniai kabeliai;

1.4.13. šilumvežių ir elektrinių traukinių traukos elektros variklių variniai jėgos kabeliai;

1.4.14. lokomotyvų ir vagonų jėgos bei kitų kontaktorių variniai kontaktai;

1.5. kuro ir dujų ūkio įranga:

1.5.1. naftotiekio ir dujotiekio vamzdžiai;

1.5.2. armatūra (čiaupai, sklendės ir siurbliai), išskyrus buitinės technikos armatūrą;

1.6. priešgaisrinės apsaugos įranga:

1.6.1. priešgaisriniai purkštukai ir sprinkleriai;

1.6.2. priešgaisrinių skydų inventorius (kastuvai, kibirai, laužtuvai);

1.6.3. vandens švirkštai;

1.7. kiti dirbiniai iš netauriųjų metalų:

1.7.1. kelių tiesimo, melioracijos, naftos, durpių ir kitos gavybos technika;

1.7.2. laivai;

1.7.3. kėlimo ir transportavimo įrenginiai;

1.7.4. keliamųjų mechanizmų inventorius (stropai ir traversos);

1.7.5. kėlimo kranų bėgiai;

1.7.6. neatpažįstamai deformuotos detalės iš spalvotųjų metalų;

1.7.7. motorinės transporto priemonės ir priekabos;

1.7.8. sulydyti spalvotųjų metalų luitai;

1.7.9. išardytų akumuliatorių elektrodai;

1.7.10. elektros ir elektroninės įrangos sudedamosios metalinės dalys ir metaliniai komplektavimo gaminiai;

1.7.11. nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių, kurie nėra priskiriami nei pramoninėms, nei automobiliams skirtoms baterijoms ar akumuliatoriams, atliekos.

2. Sąrašo 1.1.4–1.2.4 ir 1.4.1–1.7.6 papunkčiuose nurodytus daiktus galima supirkti iš fizinių ir juridinių asmenų, jeigu tie asmenys pateikia dokumentus, įrodančius, kad daiktai priklauso jiems nuosavybės teise.

3. Sąrašo 1.3.1–1.3.8 papunkčiuose nurodytus daiktus galima supirkti tik iš juridinių asmenų, kurių ūkinėje veikloje susidaro šie daiktai, ir jeigu tie juridiniai asmenys pateikia dokumentus, įrodančius, kad daiktai priklauso jiems nuosavybės teise.

4. Sąrašo 1.7.7 papunktyje nurodytus daiktus galima supirkti iš fizinių ir juridinių asmenų, jeigu jie pateikia dokumentus, įrodančius, kad daiktai priklauso jiems nuosavybės teise ir yra nustatyta tvarka nurašyti transporto apskaitos įstaigoje.

5. Sąrašo 1.7.10 papunktyje nurodytas dalis ir komplektavimo gaminius galima supirkti tik iš juridinių ir individualia veikla besiverčiančių fizinių asmenų, kurių ūkinėje veikloje susidaro šios dalys ir komplektavimo gaminiai, jeigu šie asmenys pateikia dokumentus, įrodančius šių dalių ir komplektavimo gaminių susidarymą jų vykdomoje ūkinėje veikloje.

6. Sąrašo 1.7.11 papunktyje nurodytas baterijas ir akumuliatorius galima supirkti tik iš juridinių ir individualia veikla besiverčiančių fizinių asmenų, kurių ūkinėje veikloje susidaro šie daiktai, jeigu šie asmenys pateikia dokumentus, įrodančius šių daiktų susidarymą jų vykdomoje ūkinėje veikloje, taip pat iš fizinių asmenų, jeigu jie pateikia dokumentus, įrodančius, kad daiktai priklauso jiems nuosavybės teise.

 

________________________

part_8fe10931d89d488da5ab9ec4e0ba89cc_end