LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2019 M. spalio 30 D. ĮSAKYMO NR. 4-617 „DĖL finansinės nuomos (lizingo) GARANTIJŲ TEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 28 d. Nr. 4-233

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-617 „Dėl Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Pagal Nuostatus Bendrovė teikia finansinės nuomos (lizingo) garantijas tik už finansinės nuomos (lizingo) gavėjus, kurie pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą atitinka SVV subjekto apibrėžtyje nustatytus reikalavimus ir kuriems netaikomi de minimis pagalbos teikimo apribojimai, įtvirtinti 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais, o pagalbos garantijas teikia vadovaudamasi 2023 m. kovo 17 d. Komisijos komunikato Nr. 2023/C 101/03 „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės ir pereinamojo laikotarpio sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema“ (toliau – Komunikatas) 1.4, 2.2 ir 3 skirsnių nuostatomis, 2022 m. birželio 2 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 3742 final „Valstybės pagalba SA.102772 (2022/N) – Lietuva. Individualios garantijos paskoloms ir finansinei nuomai (lizingui)“ ir 2022 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 9607 final „Valstybės pagalba SA.104853, SA.104854, SA.105108 (2022/N) – Lietuva: Likvidumo priemonių pratęsimas (SA.102772, SA.104109, SA.103706 pakeitimai)“.“

2. Pakeičiu 313 punktą ir jį išdėstau taip:

313. Pagalbos garantija negali būti teikiama, jei finansinės nuomos (lizingo) gavėjui ar jo dalyviams taikomos Europos Sąjungos sankcijos reaguojant į karą, kaip nustatyta Komunikato 52 punkte. Informacija apie Europos Sąjungos taikomas sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai skelbiama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt/sankcijos.“

3. Pakeičiu 316 punktą ir jį išdėstau taip:

316. Už pagalbos garantijos suteikimą Bendrovei mokamas ne mažesnis kaip Komunikato 67 punkto b papunktyje nustatytas pagalbos garantijos atlyginimas. Pagalbos garantijai taikomą atlyginimo dydį Bendrovė skelbia savo interneto svetainėje www.invega.lt.“

4. Pakeičiu 321 punktą ir jį išdėstau taip:

321. Bendrovė užtikrina su Nuostatų įgyvendinimu ir Bendrovės garantijų suteikimu susijusių dokumentų saugojimą vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 6 straipsnio nuostatomis, o su Nuostatų įgyvendinimu ir pagalbos garantijų suteikimu susijusių dokumentų saugojimą – vadovaudamasi Komunikato 90 punkto nuostatomis.“

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                            Aušrinė Armonaitė