LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS BE EILĖS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. T3-219

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T3-20 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro įsteigimo“ patvirtintų Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų 12.6 papunkčiu ir atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3/2014-457 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybės veiklos srityse ir savivaldybės įsteigtose viešąsias paslaugas teikiančiose įmonėse priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintą Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybės veiklos srityse ir savivaldybės įsteigtose viešąsias paslaugas teikiančiose įmonėse priemonių planą, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro techninės pagalbos priemonių nuomos be eilės įkainius (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimą T3-61 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro techninės pagalbos priemonių nuomos be eilės įkainių patvirtinimo“.

3. Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Vytas Bujanauskas