https://www.infolex.lt/ta/PictureThumbnail.aspx?Id=4df826d5-0c12-402f-bdf9-11bb823bd553

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ REGISTRAVIMO OSS SISTEMOS SPECIALIŲ SCHEMŲ NAUDOTOJAIS, PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO, VOES, IOSS KODŲ IR TARPININKO NUMERIO SUDARYMO IR SUTEIKIMO TOKIEMS ASMENIMS TAISYKLIŲ IR APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ, REGISTRUOTŲ OSS SISTEMOS SPECIALIŲ SCHEMŲ NAUDOTOJAIS, PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS UŽPILDYMO, PATEIKIMO IR TIKSLINIMO BEI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio 4 d. Nr. VA-64

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus penktuoju, šeštuoju, septintuoju ir aštuntuoju skirsniais ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisykles.

1.2. Apmokestinamųjų asmenų, registruotų OSS sistemos specialių schemų naudotojais ir tarpininkais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo, pateikimo, tikslinimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisykles.

2. Nustatau, kad pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos už mokestinius laikotarpius iki 2021 m. birželio 30 d. turi būti teikiamos ir tikslinamos, o pridėtinės vertės mokestis sumokamas Apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos dalyviais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. VA-32 „Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklių ir apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                         Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. VA-64

 

 

APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ REGISTRAVIMO OSS SISTEMOS SPECIALIŲ SCHEMŲ NAUDOTOJAIS, PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO, VOES, IOSS KODŲ IR TARPININKO NUMERIO SUDARYMO IR SUTEIKIMO TOKIEMS ASMENIMS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais ir pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato apmokestinamųjų asmenų, pasirinkusių naudotis OSS sistemos specialia Europos Sąjungos (toliau – ES) schema, ne ES schema, importo schema, registravimo Lietuvos Respublikoje OSS sistemos naudotojais / tarpininkais taisykles ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems apmokestinamiesiems asmenims tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVM įstatymas), 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis; 2019 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva (ES) 2019/1995, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis; 2019 m. lapkričio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/2026, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 nuostatos dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo naudojant elektronines sąsajas ir specialių schemų, skirtų apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis; 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2459, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės; 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamentu (ES) 2017/2454, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje; 2020 m. vasario 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/194, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatų, susijusių su specialiomis schemomis, skirtomis apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis ir tiekiantiems tam tikras prekes šalies viduje, taikymo taisyklės.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Autentifikuotas naudotojas – vidinis ar išorinis naudotojas, kuris pasiekia autentifikuotą OSS sritį.

3.2. Autentifikuota OSS sritis – OSS sistemos dalis, prie kurios prisijungiama per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI), nustačius besijungiančio asmens tapatybę.

3.3. Besiregistruojantis asmuo – Lietuvos Respublikos ar užsienio apmokestinamasis asmuo, kurio vardu yra teikiamas prašymas tapti specialios schemos dalyviu.

3.4. Elektroninė sąsajasvetainė, portalas, tinklų sietuvas, prekyvietė, platforma, programų sąsaja (angl. API) ar panaši priemonė, kuri dviem nepriklausomoms sistemoms arba sistemai ir galutiniam naudotojui sudaro sąlygas bendrauti, naudojantis prietaisu arba programa.

3.5. ES schemaspeciali ES vidaus nuotolinės prekybos prekėmis, prekių tiekimo valstybėje narėje naudojant elektronines sąsajas, kuriomis sudaromos sąlygos tiekti prekes, ir paslaugų, kurias teikia ES, tačiau ne vartojimo valstybėje narėje įsisteigę apmokestinamieji asmenys, apmokestinimo schema.

3.6. ES schemos dalyviai – specialios schemos dalyviai, kurių verslo vietos šalis arba padalinys yra ES teritorijoje, arba ES neįsisteigę asmenys, vykdantys ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis.

3.7. ES valstybė narė –  ES valstybė narė, kuriai taikoma Sutartis dėl ES veikimo (SESV).

3.8. Importo schema (IOSS) specialioji schema nuotolinei prekybai prekėms, importuojamoms iš trečiųjų šalių / teritorijų.

3.9. Importo schemos dalyviaibet kokie asmenys, parduodantys iš trečiųjų šalių / teritorijų importuojamas prekes neapmokestinamiesiems asmenims, įsikūrusiems ES valstybėse narėse.

3.10. IOSS kodas – Lietuvos OSS sistemoje sugeneruotas importo schemos dalyvio identifikavimo kodas.

3.11. Išorinis sistemos naudotojas – Lietuvos OSS dalyvis / tarpininkas ar jo atstovas.

3.12. Išregistravimo prašymas – prašymas išregistruoti iš specialios schemos dalyvių / tarpininko.

3.13. Juridinio ar fizinio asmens verslo vietos šalis šalis, kurioje vykdomos verslo centrinio administravimo funkcijos.

3.14. Karantino laikotarpis – laikotarpis, kurio metu iš OSS sistemos specialios schemos ir / ar tarpininko išregistruotas apmokestinamasis asmuo neturi teisės iš naujo teikti prašymo tapti OSS specialios schemos dalyviu ir / ar tarpininku. Karantino laikotarpis yra 2 metai, skaičiuojami nuo mokestinio laikotarpio, kuriuo asmuo buvo išregistruotas, pabaigos.

3.15. Lietuvos OSS sistema – Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema, per kurią specialių schemų dalyviai vykdo su PVM susijusias prievoles.

3.16. Mano VMI atstovas – fizinis asmuo, kuriam yra suteiktos teisės atstovauti apmokestinamajam asmeniui Mano VMI.

3.17. Mokestinis laikotarpiskonkretus laikotarpis, už kurį teikiama deklaracija. ES ir ne ES schemai – bet koks kalendorinis ketvirtis, importo schemai – bet koks kalendorinis mėnuo. Tam tikrais atvejais, kai dalyvio registracija įsigaliojo (schemos naudojimo pradžios data) arba nustojo galioti (išregistravimo įsigaliojimo data) viduryje laikotarpio, mokestinis laikotarpis bus trumpesnis, tačiau OSS dalyvis turės pateikti ketvirtinę / mėnesinę deklaraciją.

3.18. Neautentifikuotas naudotojasviešas naršytojas, kuris pasiekia funkcionalumą, prieinamą LT OSS neautentifikuotoje srityje.

3.19. Neautentifikuota OSS sritis – OSS sistemos dalis, prie kurios prisijungiama per Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainę (www.vmi.lt/oss), nenustatant besijungiančio asmens tapatybės.

3.20. Ne ES schemaspeciali schema paslaugoms, kurias teikia ES neįsisteigę asmenys.

3.21. Ne ES schemos dalyviai – specialios schemos dalyviai, kurių įsikūrimo vieta yra ne ES.

3.22. OSS – sistema, kuri užtikrina trijų specialiųjų schemų, skirtų apmokestinamiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiems asmenims arba vykdantiems ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis, nuotolinę prekybą iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis, veikimą.

3.23. OSS dalyvis – asmuo, registruotas Lietuvos arba kitų ES valstybių narių specialiųjų OSS schemų naudotoju.

3.24. OSS sistemos naudotojasneautentifikuotas naudotojas, autentifikuotas išorinis naudotojas arba vidinis naudotojas.

3.25. OSS PVM kodasLietuvos OSS sistemos specialios ES schemos dalyvio identifikavimo kodas.

3.26. Padalinys – verslo įsisteigimo vieta kita nei ta, kurioje vykdomos verslo centrinio administravimo funkcijos ir kuri yra pakankamai nuolatinė ir turinti tinkamą žmogiškųjų ir techninių išteklių struktūrą tam, kad galėtų įsigyti ir naudoti paslaugas / prekes arba jas parduoti.

3.27. OSS PVM deklaracija – specialios schemos dalyvių teikiama ataskaita, kurioje nurodoma informacija, būtina specialios schemos dalyvio PVM prievolei nustatyti.

3.28. PVM grupėvienos ES valstybės narės teritorijoje įsisteigę asmenys, kurie, būdami teisiškai savarankiški, yra glaudžiai susiję finansiniais, ekonominiais ir organizaciniais ryšiais, laikomi atskiru apmokestinamuoju asmeniu.

3.29. Registracija – LT OSS, IOSS dalyvio / tarpininko registracija LT OSS sistemoje arba iš kitos ES valstybės narės gauta OSS, IOSS dalyvio / tarpininko registracija. OSS dalyvio registracija nusako, kokioje schemoje dalyvis registruotas (ES, ne ES, importo schemoje), ar registruotas tarpininku, nuo kada įsigalioja jo registracija.

3.30. Registravimosi valstybė narė – ES valstybė narė, kurioje asmuo registruojasi OSS dalyviu tam tikroje ar keliose OSS schemose/ tarpininku.

3.31. Registravimo prašymas – prašymas tapti specialios schemos dalyviu / tarpininku.

3.32. Speciali schema – schema, kurioje dalyvauja OSS dalyvis.

3.33. Specialios schemos dalyviai – asmenys, pasirinkę taikyti OSS sistemos specialią schemą ir įsiregistravę šios schemos dalyviais Lietuvos Respublikoje.

3.34. Tarpininkasapmokestinamojo asmens, vykdančio nuotolinę prekybą prekėmis, importuotomis iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų šalių, paskirtas asmuo, įsisteigęs ES valstybėje narėje, atsakingas už PVM sumokėjimą ir apmokestinamojo asmens vardu vykdantis apmokestinamajam asmeniui nustatytas prievoles.

3.35. Tarpininko numeris – Lietuvos OSS sistemoje sugeneruotas tarpininko identifikavimo numeris.

3.36. Vartojimo valstybė narė – ES valstybė narė, kurioje bus teikiamos paslaugos ar kur pristatomos prekės.

3.37. Vidinis naudotojas – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) specialistas.

3.38. VOES kodas – Lietuvos OSS sistemos specialios ne ES schemos dalyvio identifikavimo kodas.

3.39. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PVM įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Registruotis Lietuvos OSS sistemoje turi teisę ES ir ne ES valstybėse narėse veiklą vykdantys paslaugų teikėjai / prekių tiekėjai. Paslaugos teikėjas / prekės tiekėjas, registruodamasis Lietuvos OSS sistemoje, privalo pasirinkti vieną iš OSS sistemos specialių schemų (ES schemą, ne ES schemą arba importo schemą). Specialios schemos pasirinkimas priklauso nuo to, kokius kriterijus atitinka paslaugų teikėjas / prekių tiekėjas.

5. Asmuo tuo pačiu metu gali registruotis keliose schemose ir / ar tarpininku.

6. Jei asmens verslo vieta yra tam tikroje ES valstybėje narėje, tai asmuo turi registruotis atitinkamos ES valstybės narės OSS sistemos ES schemoje, importo schemoje arba tarpininku. Jei importo dalyvis registruojasi per tarpininką, tai jis gali būti registruotas ir kitoje ES valstybėje narėje nei jo verslo vieta.

7. Jei asmens verslo vieta yra ne ES valstybėje narėje, šis asmuo gali registruotis Lietuvos OSS sistemos ne ES schemoje, ES schemoje, jei vykdo ES vidaus nuotolinę prekybą, arba importo schemoje per tarpininką. Reikalavimas registruotis importo schemoje per tarpininką netaikomas, kai asmens verslo vieta yra valstybėje, su kuria yra sudaryta sutartis dėl savitarpio pagalbos PVM srityje.

8. Jei ES neįsisteigęs asmuo turi padalinį tam tikroje ES valstybėje narėje, asmuo turi registruotis atitinkamos ES valstybės narės OSS sistemos ES schemoje arba importo schemoje. Jei jis turi kelis padalinius skirtingose ES valstybėse narėse, jis gali registruotis bet kurioje iš šių ES valstybių narių pasirinktinai.

 

 

 

II SKYRIUS

REGISTRAVIMAS SPECIALIOJE ES SCHEMOJE, SKIRTOJE ES VIDAUS NUOTOLINEI PREKYBAI PREKĖMIS IR PASLAUGOMIS, KURIAS TEIKIA ES ĮSISITEIGĘ ARBA ES NEĮSISTEIGĘ ASMENYS, KURIE VYKDO AR NORI VYKDYTI NUOTOLINĘ VIDAUS PREKYBĄ PREKĖMIS

 

9. Registruotis specialioje ES schemoje gali asmuo, kurio verslo vietos šalis arba padalinys yra Lietuvos teritorijoje, arba ES neįsisteigęs asmuo, vykdantis ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis.

10. Apmokestinamasis asmuo, siekiantis tapti specialios ES schemos dalyviu, turi pateikti Registravimo prašymą.

11. Registravimo prašymą per neautentifikuotą arba autentifikuotą OSS sistemos sritį gali teikti pats apmokestinamasis asmuo arba apmokestinamojo asmens įgaliotas asmuo.

12. Registravimo prašymą per neautentifikuotą OSS sistemos sritį gali teikti tik ES neįsisteigę asmenys, t. y. trečiose valstybėse įsikūrę apmokestinamieji asmenys (jų įgalioti asmenys), norintys vykdyti nuotolinę vidaus prekybą prekėmis:

12.1. OSS sistemos neautentifikuota sritis yra prieinama per VMI interneto svetainę (www.vmi.lt/oss);

12.2. OSS sistemos neautentifikuotoje srityje pasirinkęs meniu punkto „Registracija“ papunktį „Nauja registracija (OSS)“, neautentifikuotas naudotojas turi pasirinkti registruotis OSS ES schemoje bei pasirinkti, ar registruosis pats ar teiks prašymą už kitą asmenį;

12.3. Prašymą teikiantis asmuo privalo patvirtinti, kad vykdys tik ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis;

12.4. Registravimo prašymo skiltyje „Identifikacija“ turi būti nurodoma:

12.4.1. laukelyje „Vardas, pavardė / bendrovės pavadinimas“ – OSS sistemoje besiregistruojančio asmens pavadinimas (arba vardas, pavardė, jei besiregistruojantis asmuo yra fizinis asmuo);

12.4.2. laukelyje „Pavadinimai, kuriais vykdoma komercinė veikla (jei skiriasi nuo bendrovės pavadinimo)“ – OSS sistemoje besiregistruojančio asmens naudojamas vykdomos veiklos pavadinimas, jeigu jis skiriasi nuo besiregistruojančio asmens pavadinimo (arba vardo, pavardės, jei besiregistruojantis asmuo yra fizinis asmuo) (laukelis gali būti neužpildomas);

12.4.3. laukelyje „Verslo vietos šalis“ – nurodoma ta valstybė (išskyrus ES valstybę narę), kurioje besiregistruojantis asmuo faktiškai vykdo veiklą. Šiame laukelyje nurodyta valstybė nebūtinai turi sutapti su ta valstybe, kurioje yra įsteigtas OSS sistemoje besiregistruojančio asmens verslas;

12.5. Registravimo prašymo skiltyje „Kontaktiniai duomenys, asmuo ryšiams“ nurodomi asmens, besiregistruojančio OSS sistemoje, kontaktiniai duomenys:

12.5.1. laukelyje „Adresas“ – nurodomas OSS sistemoje besiregistruojančio asmens adresas. Šiame laukelyje gali būti įrašomas tiek visas kontaktinis adresas, išskyrus valstybę, kurioje yra kontaktinis adresas, tiek adreso dalis, likusias svarbias adreso dalis nurodant laukeliuose, numatytuose Taisyklių 12.5.2–12.5.4 papunkčiuose. Šis laukelis privalo būti užpildytas, jei nėra užpildomas Taisyklių 12.5.3 papunktyje nurodytas laukelis arba jei visam kontaktiniam adresui nurodyti būtina daugiau duomenų nei reikalaujama Taisyklių 12.5.3 papunktyje;

12.5.2. laukelyje „Pašto kodas“ – nurodomas Taisyklių 12.5.1 ir / arba 12.5.3 papunkčiuose nurodyto adreso (adreso dalies) pašto kodas (užpildyti laukelį yra neprivaloma);

12.5.3. laukelyje „Miestas“ – nurodomas miestas, kuriame yra kontaktinis OSS sistemoje besiregistruojančio asmens adresas. Šis laukelis gali būti neužpildomas, jei užpildytas Taisyklių 12.5.1 papunktyje nurodytas laukelis ir jame jau yra nurodytas miestas (jei toks elementas yra privalomas tam, kad nurodytu adresu būtų galima susisiekti su besiregistruojančiu asmeniu);

12.5.4. laukelyje „Savivaldybė / kitas teritorinis vienetas“ – nurodoma savivaldybė ar kitas teritorinis vienetas, jei toks duomuo yra svarbus kontaktinio adreso elementas ir nėra nurodytas Taisyklių 12.5.1 papunktyje nurodytame laukelyje;

12.5.5. laukelyje „Šalis“ – nurodoma valstybė, kurioje yra besiregistruojančio asmens nurodytas kontaktinis adresas;

12.5.6. laukelyje „Kreipinys“ – nurodoma, kaip turėtų būti kreipiamasi į OSS sistemoje besiregistruojančio asmens paskirtą kontaktinį asmenį (visais atvejais tokiu paskirtu kontaktiniu asmeniu turi būti fizinis asmuo). Kreipinys pasirenkamas iš pateikiamo galimų kreipinių sąrašo;

12.5.7. laukelyje „Vardas“ – nurodomas paskirto kontaktinio asmens vardas;

12.5.8. laukelyje „Kiti vardai“ – nurodomi paskirto kontaktinio asmens kiti vardai, jei tokie yra (laukelis gali būti neužpildomas);

12.5.9. laukelyje „Pavardė“ – nurodoma paskirto kontaktinio asmens pavardė;

12.5.10. laukelyje „El. pašto adresas“ – nurodomas el. pašto, kuriuo galima susisiekti su besiregistruojančiu asmeniu, adresas. Šį el. pašto adresą VMI specialistai naudos, prireikus susiekti su besiregistruojančiu (arba su įregistruotu / išregistruotu) OSS sistemoje asmeniu;

12.5.11. laukelyje „Telefono numeris“ – nurodomas telefono numeris, kuriuo galima susisiekti su OSS sistemoje besiregistruojančiu asmeniu ar jo atstovu. Šį telefono numerį valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, naudos, prireikus susiekti su besiregistruojančiu (arba su įregistruotu / išregistruotu) OSS sistemoje asmeniu;

12.5.12. laukelyje „Interneto svetainės“ – nurodomi OSS sistemoje besiregistruojančio asmens interneto svetainių, kurios priklauso besiregistruojančiam asmeniui ir kuriose galima rasti informacijos apie besiregistruojančio asmens veiklą, adresai (jeigu nurodomos kelios svetainės, adresai atskiriami kabliataškiu). Jeigu OSS sistemoje besiregistruojantis asmuo tokių svetainių neturi, laukelis neužpildomas;

12.5.13. laukelyje „Elektroninė sąsaja“ – pažymima „Taip“, jeigu veikla vykdoma per elektroninę sąsają;

12.6. Registravimo prašymo skiltyje „Banko sąskaita“ turi būti nurodoma:

12.6.1. sąskaitos numeris, kuris yra pateikiamas IBAN tipo formatu. Nurodoma banko sąskaita privalo priklausyti besiregistruojančiam asmeniui;

12.6.2. laukelyje „SWIFT (BIC) kodas“ – nurodomas banko, kuriame yra nurodytas IBAN tipo sąskaitos numeris, SWIFT (BIC) kodas;

12.6.3. laukelyje „Sąskaitos savininkas“ – nurodomas besiregistruojančio asmens pavadinimas (arba vardas, pavardė, jei tai fizinis asmuo) lotyniškomis raidėmis be diakritinių ženklų (taip pat gali būti naudojami skaitmenys ir specialieji ženklai: „/“, „-“, „?“, „:“, „(„, „)“, „.“, „,“, „+“);

12.7. Registravimo prašymo skiltyje „Padalinių ar valstybių narių, išskyrus Lietuvą, iš kurių prekės siunčiamos arba gabenamos, vykdant ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis, sąrašas“ nurodoma:

12.7.1. laukelyje „Kodą išdavusi šalis“ – ES valstybė narė, kurioje yra besiregistruojančio asmens padalinys ar prekių laikymo vieta ir kuri yra išdavusi tokiam padaliniui ar prekių laikymo vietai arba PVM mokėtojo kodą, arba mokesčių mokėtojo (arba jam tapatų) kodą;

12.7.2. laukelyje „PVM kodas (jeigu turi)“ – ES valstybės narės, kurioje yra padalinys, suteiktas PVM mokėtojo kodas (be prefikso), jeigu toks kodas yra. Jeigu PVM mokėtojo kodas nėra suteiktas, laukelis neužpildomas. Turi būti užpildytas vienas iš laukų „PVM mokėtojo kodas“ arba „Mokesčių mokėtojo kodas“;

12.7.3. laukelyje „Mokesčių mokėtojo kodas (jeigu nenurodytas PVM kodas)“ – ES valstybės narės, kurioje yra padalinys ar prekių laikymo vieta, suteiktas mokesčių mokėtojo ar jam tapatus kodas. Šis laukelis neužpildomas, jeigu nurodomas PVM mokėtojo kodas pagal Taisyklių 12.7.2 papunktį;

12.7.4. laukelyje „Pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla“ – OSS sistemoje besiregistruojančio asmens pavadinimas, naudojamas, vykdant ES nuotolinę prekybą prekėmis toje šalyje, kurioje yra įsteigtas padalinys ir / ar prekių laikymo vieta (laukelis yra privalomas);

12.7.5. laukeliams „Adresas“, „Pašto kodas“, „Miestas“, „Savivaldybė / kitas teritorinis vienetas“ užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 12.5.1–12.5.4 papunkčių nuostatos;

12.7.6. laukelis „Šalis“ – automatiškai įrašoma valstybė, kurioje yra besiregistruojančio asmens nurodytas padalinys ar prekių laikymo vieta;

12.8. Registravimo prašymo skiltyje „Kitų ES šalių asmeniui suteiktų PVM kodų sąrašas“ nurodoma:

12.8.1. laukelyje „Kodą išdavusi šalis“ – ES valstybė narė, suteikusi besiregistruojančiam asmeniui PVM mokėtojo kodą;

12.8.2. laukelyje „PVM kodas“ – besiregistruojančiam asmeniui suteiktas PVM mokėtojo kodas (be prefikso), kuris yra suteiktas kitai nei pagal specialią schemą besiregistruojančio asmens vykdomai veiklai toje ES valstybėje narėje;

12.9. Registravimo prašymo skiltis „Ankstesnių / esamų registracijų OSS sąrašas“ turi būti užpildoma, jei besiregistruojantis asmuo jau buvo registruotas OSS (neatsižvelgiant į tai, ar registruotas buvo Lietuvos Respublikoje, ar kitoje ES valstybėje narėje). Šioje skiltyje turi būti išvardijamos visos besiregistruojančio asmens buvusios OSS registracijos, nurodant:

12.9.1. laukelyje „Kodą išdavusi šalis“ – ES valstybę narę, kurioje besiregistruojantis asmuo buvo registruotas OSS;

12.9.2. laukelyje „PVM kodas / VOES / IOSS / Tarpininko numeris“ – kitos ES valstybės narės registracijos toje ES valstybėje narėje išduotą OSS kodą (PVM kodą – jei buvo naudota ES schema, VOES kodą – jei buvo naudota ne ES schema, IOSS kodą jei buvo naudota importo schema ir Tarpininko numerį jeigu asmuo buvo registruotas tarpininku);

12.10. Registravimo prašymo skiltyje „Registracijos duomenų teikėjas“ turi būti nurodoma:

12.10.1. laukelyje „Vardas“ – Registravimo prašymą teikiančio fizinio asmens vardas;

12.10.2. laukelyje „Pavardė“ – Registravimo prašymą teikiančio fizinio asmens pavardė;

12.10.3. laukelyje „Asmens identifikacinis numeris“ – Registravimo prašymą teikiančiam fiziniam asmeniui pilietybę suteikusios valstybės išduotas identifikacinis kodas. Jei Registravimo prašymą teikia asmuo be pilietybės, jis turi nurodyti kodą, nurodytą jo tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose. Jei Registravimo prašymą teikiantis fizinis asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis arba ne Lietuvos Respublikos piliečiui yra suteiktas Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojo kodas, turi būti nurodomas Lietuvos Respublikos suteiktas mokesčių mokėtojo kodas;

12.10.4. laukelyje „Numerį išdavusi šalis“ – valstybė, kurios suteiktas kodas yra nurodytas pagal Taisyklių 12.10.3 papunktį;

12.10.5. laukelyje „Asmens el. pašto adresas“ – registravimo prašymą teikiančio asmens el. pašto adresas. Šiuo adresu bus siunčiamas el. laiškas, kuriame bus prašoma patvirtinti nurodyto el. pašto tikrumą;

12.11. Registravimo prašymo skilčiai „Duomenų rinkinys OSS naudotojui sukurti“ užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 12.10 papunkčio nuostatos. Šioje skiltyje nurodytas fizinis asmuo bus laikomas besiregistruojančio OSS sistemoje asmens atstovu, atsakingu už visų su OSS sistema susijusių prievolių vykdymą;

12.12. Registravimo prašymo skiltis „Faktinė paslaugų teikimo / prekių tiekimo pradžios data“ turi būti užpildoma tik tuo atveju, jei Registravimo prašymas teikiamas, jau pradėjus teikti paslaugas / tiekti prekes, kurioms teikti / tiekti besiregistruojantis asmuo nori taikyti specialią schemą. Tokiu atveju šioje skiltyje turi būti nurodoma data, kada buvo suteikta (-os) pirmoji (-osios) paslauga (-os) / patiekta (-os) pirmoji (-osios) prekė (-ės);

12.13. Registravimo prašymo skiltyje „Ženklų atpažinimo testas CAPCHA“ naudotojas privalo pakartoti pateikiamą saugos kodą, patvirtindamas, kad tai nėra sisteminis generatorius. Esančiame laukelyje „Įveskite apsaugos kodą“ turi būti įvedami paveikslėlyje rodomi simboliai. Saugos kodą įvedus neteisingai, Registravimo prašymo nebus leidžiama patvirtinti;

12.14. Jei registracijos prašymas nėra užpildytas tinkamai, OSS pažymi laukelius, kurie užpildyti neteisingai, o neautentifikuotas naudotojas taiso registracijos prašymo duomenis;

12.15. Jei registracijos prašymas užpildytas tinkamai, registravimo prašymo skiltyje „Registracijos duomenų teikėjas“ nurodytu el. pašto adresu yra išsiunčiamas el. laiškas, kuriame prašoma patvirtinti el. pašto adresą. Neautentifikuotas naudotojas patvirtina savo el. pašto adresą, aktyvuodamas nuorodą, gautą el. laiške. Patvirtinimas turi būti atliktas per 3 dienas nuo el. laiško, kuriuo prašoma patvirtinti adresą, išsiuntimo dienos. Jei patvirtinimas nėra atliktas, sistema duomenų teikėjui išsiunčia el. laišką, informuodama, kad pateiktas registracijos OSS schemoje prašymas automatiškai ištrinamas, nesulaukus patvirtinimo, ir nenagrinėjamas;

12.16. Patvirtinęs el. pašto adresą, neautentifikuotas naudotojas el. paštu gauna informacinį pranešimą su prašymo numeriu.

13. Jeigu registracija patvirtinta, registracijos skiltyje „Kontaktiniai duomenys, asmuo ryšiams“ nurodytu el. pašto adresu yra išsiunčiamas el. laiškas su nuorodomis į būtinus užpildyti dokumentus ir prašymus dėl galimybės autentifikuotis ir prisijungti prie OSS sistemos.

14. Registravimo prašymą už apmokestinamuosius asmenis, kurie nėra įsisteigę ES, per autentifikuotą OSS sistemos sritį turi teisę teikti bet kuris autentifikuotas fizinis asmuo, jeigu yra įgaliotas (registracijos metu įgaliojimo pateikti nereikia):

14.1. Registravimo prašymas užpildomas, OSS sistemos autentifikuotoje srityje pasirinkus meniu punkto „Registracija“ papunktį „Nauja registracija (OSS)“ bei nurodžius, kad „Registruoju kitą asmenį nei atstovaujamas ES schemos dalyviu“;

14.2. Naudotojas privalo patvirtinti, kad OSS ES schemoje besiregistruojantis asmuo „Vykdys tik ES vidaus nuotolinę prekybą“;

14.3. Registravimo prašymui užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 12.4–12.12 papunkčių nuostatos;

14.4. Registravimo skilties „Registracijos duomenų teikėjas“ laukeliai yra užpildomi automatiškai, išskyrus laukelį „Asmens el. pašto adresas“, paspaudus „Nukopijuoti registracijos duomenų teikėjo duomenis“, duomenys persikelia į skiltį „Duomenų rinkinys OSS naudotojui sukurti“.

15. Registravimo prašymą už apmokestinamuosius asmenis, kurių verslo įsisteigimo vieta yra Lietuvos Respublikoje, turi teisę pateikti įgalioti Mano VMI atstovai:

15.1. Registravimo prašymo skiltis „Identifikacija“ užpildoma automatiškai, išskyrus:

15.1.1. laukelį „Pavadinimai, kuriais vykdoma komercinė veikla“ (jei skiriasi nuo bendrovės pavadinimo), kuriam užpildyti taikomos Taisyklių 12.4.2 papunkčio nuostatos;

15.1.2. laukelį „PVM grupė“ (atsiranda, kai užpildoma padalinių ar valstybių narių, išskyrus Lietuvą, iš kurių prekės siunčiamos arba gabenamos, vykdant ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis, skiltis). Šis laukelis gali būti užpildomas tik tuo atveju, jei yra nurodytas bent vienas apmokestinamojo asmens, kurio vardu teikiamas Registravimo prašymas, padalinys kitoje ES valstybėje narėje. Laukelis turi būti pažymėtas, jei bent vienas iš nurodytų padalinių priklauso PVM grupei kitoje ES valstybėje narėje.

15.2. Registravimo prašymo skiltis „Kontaktiniai duomenys, asmuo ryšiams“ yra užpildoma automatiškai, išskyrus laukelius „Vardas“, „Kiti vardai“, „Pavardė“, „El. pašto adresas“, „Telefono numeris“, „Interneto svetainės“, „Elektroninė sąsaja“. Šiems automatiškai neužpildytiems laukeliams užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 12.5.7–12.5.13 papunkčių nuostatos;

15.3. Registravimo prašymo skiltyje „Banko sąskaita“ laukeliai yra užpildomi automatiškai, pasirinkus tinkamą banko sąskaitą iš pateikto meniu. Užpildyti laukeliai yra neredaguojami, išskyrus laukelį „Sąskaitos savininkas“. Šiam laukeliui redaguoti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 12.6 papunkčio nuostatos;

15.4. Registravimo prašymo skiltyje „Padalinių ar valstybių narių, išskyrus Lietuvą, iš kurių prekės siunčiamos arba gabenamos, vykdant ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis, sąrašas“ nurodoma:

15.4.1. laukelyje „Turiu padalinį kitoje valstybėje narėje nei registracijos valstybė“ – verslo įsisteigimo vieta kita nei ta, kurioje vykdomos verslo centrinio administravimo funkcijos ir kuri yra pakankamai nuolatinė ir turinti tinkamą žmogiškųjų ir techninių išteklių struktūrą tam, kad galėtų įsigyti ir naudoti paslaugas / prekes arba jas parduoti. Tuo atveju, jei kitoje ES valstybėje narėje asmuo neturi padalinio, o tik laiko prekes, kurios yra siunčiamos arba gabenamos, vykdant ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis, tai šioje vietoje reikia rinktis „Ne“;

15.4.2. laukelyje „Kodą išdavusi šalis“ – ES valstybė narė, kurioje yra besiregistruojančio asmens padalinys ar prekių laikymo vieta ir kuri yra išdavusi tokiam padaliniui ar prekių laikymo vietai arba PVM mokėtojo kodą, arba mokesčių mokėtojo (arba jam tapatų) kodą;

15.4.3. laukelyje „PVM kodas (jeigu turi)“ – ES valstybės narės, kurioje yra padalinys, suteiktas PVM mokėtojo kodas (be prefikso), jeigu toks kodas yra. Jeigu PVM mokėtojo kodas nėra suteiktas, laukelis neužpildomas. Turi būti užpildytas vienas iš laukų „PVM mokėtojo kodas“ arba „Mokesčių mokėtojo kodas“;

15.4.4. laukelyje „Mokesčių mokėtojo kodas (jeigu nenurodytas PVM kodas)“ – ES valstybės narės, kurioje yra padalinys ar prekių laikymo vieta, suteiktas mokesčių mokėtojo ar jam tapatus kodas. Šis laukelis neužpildomas, jeigu nurodomas PVM mokėtojo kodas pagal Taisyklių 15.4.3 papunktį;

15.4.5. laukelyje „Pavadinimas, kuriuo vykdoma komercinė veikla“ – OSS sistemoje besiregistruojančio asmens pavadinimas, naudojamas, vykdant ES nuotolinę prekybą prekėmis toje šalyje, kurioje yra įsteigtas padalinys ir / ar prekių laikymo vieta (laukelis yra privalomas);

15.4.6. laukeliams „Adresas“, „Pašto kodas“, „Miestas“, „Savivaldybė / kitas teritorinis vienetas“ užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 12.5.1–12.5.4 papunkčių nuostatos;

15.4.7. laukelis „Šalis“ – automatiškai įrašoma valstybė, kurioje yra besiregistruojančio asmens nurodytas padalinys ar prekių laikymo vieta;

15.5. Registravimo prašymo skiltyje „Kitų ES šalių asmeniui suteiktų PVM kodų sąrašas“ nurodoma:

15.5.1. laukelyje „Kodą išdavusi šalis“ – ES valstybė narė, suteikusi besiregistruojančiam asmeniui PVM mokėtojo kodą;

15.5.2. laukelyje „PVM kodas“ – besiregistruojančiam asmeniui suteiktas PVM mokėtojo kodas (be prefikso), kuris yra suteiktas kitai nei pagal specialią schemą besiregistruojančio asmens vykdomai veiklai toje ES valstybėje narėje;

15.6. Skilčiai „Ankstesnių / esamų registracijų OSS sąrašas“ užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 12.9 papunkčio nuostatos;

15.7. Skilčiai „Faktinė paslaugų teikimo / prekių tiekimo pradžios data“ užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 12.12 papunkčio nuostatos;

15.8. Pateikiant Registravimo prašymą, būtina nurodyti, kokias veiklas apmokestinamasis asmuo, už kurį teikiamas Registravimo prašymas, vykdo / vykdys:

15.8.1. jeigu nurodoma, kad apmokestinamasis asmuo teiks telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas ir / arba vykdys ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis, privaloma patvirtinti vieną iš sąlygų, kad:

15.8.1.1. telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų ir / ar ES vidaus nuotolinės prekybos prekių tiekimo vertė (neįskaitant PVM) viršytų 10 000 eurų, bet, jeigu telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų ir / ar ES vidaus nuotolinės prekybos prekių tiekimo vertė (neįskaitant PVM) neviršys 10 000 eurų, apmokestinamasis asmuo naudosis PVM įstatymo 13² straipsnio 2 dalyje nustatyta galimybe, o toks pasirinkimas galios 24 mėnesius ir negalės būti pakeistas anksčiau, jei bus tenkinamos PVM įstatymo 13² str. 1 dalyje nurodytos sąlygos;

15.8.1.2. telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų ir / ar ES vidaus nuotolinės prekybos prekių tiekimo vertė (neįskaitant PVM) neviršijo 10 000 eurų, tačiau apmokestinamasis asmuo nori pasinaudoti PVM įstatymo 13² straipsnio 2 dalyje nustatyta galimybe, o toks pasirinkimas galios 24 mėnesius ir negalės būti pakeistas anksčiau, jeigu yra tenkinamos PVM įstatymo 13² str. 1 dalyje nurodytos sąlygos;

15.8.2. jeigu nurodoma, kad apmokestinamasis asmuo teiks kitas paslaugas nei telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamos paslaugos, kai tokioms kitoms paslaugoms teikti taikomos PVM įstatymo XII skyriaus Šeštojo skirsnio nuostatos, privalo patvirtinti, kad tuo atveju, jeigu pradės teikti telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas ir / ar vykdyti ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis, apie tokią veiklos pradžią informuos nedelsdamas, patikslindamas registracijos duomenis.

16. Registravimo prašymą už apmokestinamuosius asmenis, kurių verslo įsteigimo vieta yra už ES ribų, bet jie turi Lietuvos Respublikoje padalinį, turi teisę pateikti įgalioti Mano VMI atstovai (jei pačiam padaliniui yra suteikta teisė teikti registravimo prašymą).

17. Prieš teikiant Registravimo prašymą, privaloma nurodyti, ar apmokestinamasis asmuo turi padalinį ES valstybėje narėje.

18. Registravimo prašymui užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 15.1–15.8 papunkčių nuostatos.

 

III SKYRIUS

REGISTRAVIMAS SPECIALIOJE NE ES SCHEMOJE, SKIRTOJE PASLAUGOMS, KURIAS TEIKIA APMOKESTINAMIEJI ASMENYS, ĮSIKŪRĘ UŽ ES TERITORIJOS RIBŲ

 

19. Ne ES schema naudotis gali tik apmokestinamieji asmenys, kurių verslo vieta nėra ES valstybėje narėje ir kurie neturi ES valstybėse narėse įsteigtų padalinių.

20. Apmokestinamasis asmuo, siekiantis tapti specialios ne ES schemos dalyviu, turi pateikti Registravimo prašymą.

21. Registravimo prašymą per neautentifikuotą arba autentifikuotą OSS sistemos sritį gali teikti pats apmokestinamasis asmuo arba apmokestinamojo asmens įgaliotas asmuo.

22. Jeigu Registravimo prašymas teikiamas per neautentifikuotą OSS sritį, tai tokiam prašymui užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 12.4–12.6, 12.9–12.11 ir 12.13 papunkčių nuostatos:

22.1. Laukelyje „Kodą išdavusi šalis“ – nurodoma kita nei ES valstybė narė, kurioje OSS sistemoje besiregistruojantis asmuo yra įsteigęs savo verslą ir kuri yra jam išdavusi mokesčių mokėtojo (ar kitą šiam kodui tapatų) kodą;

22.2. Laukelyje „Mokesčių mokėtojo kodas verslo įsteigimo vietos šalyje“ – mokesčių mokėtojo kodas (ar kitas jam tapatus kodas), išduotas OSS sistemoje besiregistruojančiam asmeniui valstybėje, kurioje yra įsteigtas šio asmens verslas;

22.3. Skiltyje „Faktinė paslaugų teikimo pradžios data“ nurodoma data, nuo kada pradėtos teikti paslaugos pagal šią specialią schemą. Jeigu keičiama registracijos ES valstybė narė, šioje skiltyje nurodoma keitimo data.

23. Jeigu Registravimo prašymas teikiamas per autentifikuotą OSS sritį, tai tokiam prašymui užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 12.4–12.6, 12.9, 12.12 papunkčių nuostatos, išskyrus:

23.1. Registravimo prašymo skiltyje „Banko sąskaita“ turi būti nurodomas banko sąskaitos numeris yra pateikiamas IBAN arba OBAN tipo formatu. Nurodoma banko sąskaita privalo priklausyti besiregistruojančiam asmeniui.

 

IV SKYRIUS

TARPININKO REGISTRAVIMO PRAŠYMO UŽPILDYMAS IR PATEIKIMAS

 

24. Autentifikuotas naudotojas, atstovaujantis sau arba kitam Lietuvoje įsikūrusiam subjektui, gali registruoti save / atstovaujamą asmenį tarpininku.

25. Registravimo prašymas užpildomas, OSS sistemos autentifikuotoje srityje pasirinkus meniu punkto „Registracija“ papunktį „Nauja registracija (OSS)“ bei nurodžius, kad pageidaujama registruoti save arba atstovaujamą asmenį tarpininku:

25.1. Registravimo prašymo skiltis „Identifikacija“ užpildoma automatiškai, išskyrus laukelį „Pavadinimai, kuriais vykdoma komercinė veikla“ (jei skiriasi nuo bendrovės pavadinimo), kuriam užpildyti taikomos Taisyklių 12.4.2 papunkčio nuostatos;

25.2. Registravimo prašymo skiltis „Kontaktiniai duomenys, asmuo ryšiams“ yra užpildoma automatiškai, išskyrus laukelius „Vardas“, „Kiti vardai“, „Pavardė“, „El. pašto adresas“, „Telefono numeris“, „Interneto svetainės“. Šiems automatiškai neužpildytiems laukeliams užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 12.5.7–12.5.12 papunkčių nuostatos;

25.3. Registravimo prašymo skiltyje „Banko sąskaita“ laukeliai yra užpildomi automatiškai, pasirinkus tinkamą banko sąskaitą iš pateikto meniu. Užpildyti laukeliai yra neredaguojami, išskyrus laukelį „Sąskaitos savininkas“. Šiam laukeliui redaguoti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 12.6.3 papunkčio nuostatos;

25.4. Laukeliams „Adresas“, „Pašto kodas“, „Miestas“, „Savivaldybė / kitas teritorinis vienetas“ užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 12.5.1–12.5.4 papunkčių nuostatos;

25.5. Laukelyje „Šalis“ automatiškai įrašoma valstybė, kurioje yra besiregistruojančio asmens nurodytas padalinys ar prekių laikymo vieta;

25.6. Skilčiai „Ankstesnių / esamų registracijų OSS sąrašas“ užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 12.9 papunkčio nuostatos.

 

V SKYRIUS

REGISTRAVIMAS SPECIALIOJE IMPORTO SCHEMOJE, SKIRTOJE NUOTOLINEI PREKYBAI PREKĖMIS, KURIOS IMPORTUOJAMOS IŠ TREČIŲJŲ TERITORIJŲ AR TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ

 

26. Importo schemoje registruotis gali Lietuvoje įsikūrę arba ES neįsisteigę asmenys, kurie importo schemoje turi registruotis per OSS sistemoje registruotą tarpininką, išskyrus atvejus, kai asmens verslo vieta yra valstybėje, su kuria yra sudaryta sutartis dėl savitarpio pagalbos PVM srityje.

27. Registravimo prašymą per neautentifikuotą OSS sistemos sritį gali teikti ES neįsisteigę asmenys, įsikūrę valstybėse, su kuriomis yra sudarytos sutartys dėl savitarpio pagalbos PVM srityje:

27.1. OSS sistemos neautentifikuota sritis yra prieinama per VMI interneto svetainę (www.vmi.lt/oss);

27.2. OSS sistemos neautentifikuotoje srityje pasirinkęs meniu punkto „Registracija“ papunktį „Nauja registracija (OSS)“, neautentifikuotas naudotojas turi pasirinkti registruotis OSS importo schemos dalyviu bei pasirinkti, ar registruosis pats ar teiks prašymą už kitą asmenį;

27.3. Prašymą teikiantis asmuo privalo iš sąrašo pasirinkti valstybę, su kuria sudaryta savitarpio pagalbos sutartis;

27.4. Registravimo prašymo skiltyje „Identifikacija“ turi būti nurodoma:

27.4.1. laukelyje „Kodą išdavusi šalis“ – valstybė, kurioje yra besiregistruojančio asmens padalinys ar prekių laikymo vieta ir kuri yra išdavusi tokiam padaliniui ar prekių laikymo vietai arba PVM mokėtojo kodą, arba mokesčių mokėtojo (arba jam tapatų) kodą;

27.4.2. laukelyje „Mokesčių mokėtojo kodas verslo įsteigimo vietos šalyje“ – mokesčių mokėtojo kodas (ar kitas jam tapatus kodas), išduotas OSS sistemoje besiregistruojančiam asmeniui valstybėje, kurioje yra įsteigtas šio asmens verslas;

27.4.3. laukelyje „Vardas, pavardė / bendrovės pavadinimas“ – OSS sistemoje besiregistruojančio asmens pavadinimas (arba vardas, pavardė, jei besiregistruojantis asmuo yra fizinis asmuo);

27.4.4. laukelyje „Pavadinimai, kuriais vykdoma komercinė veikla (jei skiriasi nuo bendrovės pavadinimo)“ – OSS sistemoje besiregistruojančio asmens naudojamas vykdomos veiklos pavadinimas, jeigu jis skiriasi nuo besiregistruojančio asmens pavadinimo (arba vardo, pavardės, jei besiregistruojantis asmuo yra fizinis asmuo) (laukelis gali būti neužpildomas);

27.4.5. laukelyje „Verslo vietos šalis“ – pasirenkama valstybė iš valstybių, su kuriomis sudaryta savitarpio pagalbos PVM srityje, sąrašo;

27.5. Registravimo prašymo skiltyje „Kontaktiniai duomenys, asmuo ryšiams“ nurodomi asmens, besiregistruojančio OSS sistemoje, kontaktiniai duomenys:

27.5.1. laukelyje „Adresas“ – OSS sistemoje besiregistruojančio asmens adresas. Šiame laukelyje gali būti įrašomas tiek visas kontaktinis adresas, išskyrus valstybę, kurioje yra kontaktinis adresas, tiek adreso dalis, likusias svarbias adreso dalis nurodant laukeliuose, numatytuose Taisyklių 12.5.2–12.5.4 papunkčiuose. Šis laukelis privalo būti užpildytas, jei nėra užpildomas Taisyklių 12.5.3 papunktyje nurodytas laukelis arba jei visam kontaktiniam adresui nurodyti būtina daugiau duomenų nei reikalaujama Taisyklių 12.5.3 papunktyje;

27.5.2. laukelyje „Pašto kodas“ – nurodomas Taisyklių 12.5.1 ir / arba 12.5.3 papunkčiuose nurodyto adreso (adreso dalies) pašto kodas (užpildyti laukelį yra neprivaloma);

27.5.3. laukelyje „Miestas“ – nurodomas miestas pasirinktoje valstybėje (iš valstybių sąrašo), su kuria sudaryta savitarpio pagalbos sutartis PVM srityje.

Šis laukelis gali būti neužpildomas, jei užpildytas Taisyklių 12.5.1 papunktyje nurodytas laukelis ir jame jau yra nurodytas miestas (jei toks elementas yra privalomas tam, kad nurodytu adresu būtų galima susisiekti su besiregistruojančiu asmeniu);

27.5.4. laukelyje „Savivaldybė / kitas teritorinis vienetas“ – nurodoma savivaldybė ar kitas teritorinis vienetas, jei toks duomuo yra svarbus kontaktinio adreso elementas ir nėra nurodytas Taisyklių 12.5.1 papunktyje nurodytame laukelyje;

27.5.5. laukelyje „Šalis“ – nurodoma valstybė, kurioje yra besiregistruojančio asmens nurodytas kontaktinis adresas;

27.5.6. laukelyje „Kreipinys“ – nurodoma, kaip turėtų būti kreipiamasi į OSS sistemoje besiregistruojančio asmens paskirtą kontaktinį asmenį (visais atvejais tokiu paskirtu kontaktiniu asmeniu turi būti fizinis asmuo). Kreipinys pasirenkamas iš pateikiamo galimų kreipinių sąrašo;

27.5.7. laukelyje „Vardas“ – nurodomas paskirto kontaktinio asmens vardas;

27.5.8. laukelyje „Kiti vardai“ – nurodomi paskirto kontaktinio asmens kiti vardai, jei tokie yra (laukelis gali būti neužpildomas);

27.5.9. laukelyje „Pavardė“ – nurodoma paskirto kontaktinio asmens pavardė;

27.5.10. laukelyje „El. pašto adresas“ – nurodomas el. pašto, kuriuo galima susisiekti su besiregistruojančiu asmeniu, adresas. Šį el. pašto adresą VMI specialistai naudos, prireikus susiekti su besiregistruojančiu (arba su įregistruotu / išregistruotu) OSS sistemoje asmeniu. Šiuo adresu bus siunčiamas el. laiškas, kuriame bus prašoma patvirtinti nurodyto el. pašto tikrumą;

27.5.11. laukelyje „Telefono numeris“ – nurodomas telefono numeris, kuriuo galima susisiekti su OSS sistemoje besiregistruojančiu asmeniu ar jo atstovu. Šį telefono numerį valstybės tarnautojai naudos, prireikus susiekti su besiregistruojančiu (arba su įregistruotu / išregistruotu) OSS sistemoje asmeniu;

27.5.12. laukelyje „Interneto svetainės“ – nurodomi OSS sistemoje besiregistruojančio asmens interneto svetainių, kurios priklauso besiregistruojančiam asmeniui ir kuriose galima rasti informacijos apie besiregistruojančio asmens veiklą, adresai (jeigu nurodomos kelios svetainės, adresai atskiriami kabliataškiu). Jeigu OSS sistemoje besiregistruojantis asmuo tokių svetainių neturi, laukelis neužpildomas;

27.6. Registravimo prašymo skiltyje „Banko sąskaita“ turi būti nurodoma:

27.6.1. sąskaitos numeris, kuris yra pateikiamas IBAN tipo formatu. Nurodoma banko sąskaita privalo priklausyti besiregistruojančiam asmeniui;

27.6.2. laukelyje „SWIFT (BIC) kodas“ – nurodomas banko, kuriame yra nurodytas IBAN tipo sąskaitos numeris, SWIFT (BIC) kodas;

27.6.3. laukelyje „Sąskaitos savininkas“ – nurodomas besiregistruojančio asmens pavadinimas (arba vardas, pavardė, jei tai fizinis asmuo) lotyniškomis raidėmis be diakritinių ženklų (taip pat gali būti naudojami skaitmenys ir specialieji ženklai: „/“, „-“, „?“, „:“, „(„, „)“, „.“, „,“, „+“);

27.7. Registravimo prašymo skiltyje „Padalinių ar valstybių narių, išskyrus Lietuvą, iš kurių prekės siunčiamos arba gabenamos, vykdant ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis, sąrašas“ nurodoma:

27.7.1. laukelyje „Kodą išdavusi šalis“ – ES valstybė narė, kurioje yra besiregistruojančio asmens padalinys ar prekių laikymo vieta ir kuri yra išdavusi tokiam padaliniui ar prekių laikymo vietai arba PVM mokėtojo kodą, arba mokesčių mokėtojo (arba jam tapatų) kodą;

27.7.2. laukelyje „PVM kodas (jeigu turi)“ – ES valstybės narės, kurioje yra padalinys, suteiktas PVM mokėtojo kodas (be prefikso), jeigu toks kodas yra. Jeigu PVM mokėtojo kodas nėra suteiktas, laukelis neužpildomas. Turi būti užpildytas vienas iš laukų „PVM mokėtojo kodas“ arba „Mokesčių mokėtojo kodas“;

27.7.3. laukelyje „Mokesčių mokėtojo kodas (jeigu nenurodytas PVM kodas)“ – ES valstybės narės, kurioje yra padalinys ar prekių laikymo vieta, suteiktas mokesčių mokėtojo ar jam tapatus kodas. Šis laukelis neužpildomas, jeigu nurodomas PVM mokėtojo kodas pagal Taisyklių 19.4.3 papunktį;

27.7.4. laukelyje „Pavadinimai, kuriais vykdoma komercinė veikla (jei skiriasi nuo bendrovės pavadinimo)“ – OSS sistemoje besiregistruojančio asmens naudojamas vykdomos veiklos pavadinimas, jeigu jis skiriasi nuo besiregistruojančio asmens pavadinimo (arba vardo, pavardės, jei besiregistruojantis asmuo yra fizinis asmuo) (laukelis yra privalomas);

27.7.5. laukeliams „Adresas“, „Pašto kodas“, „Miestas“, „Savivaldybė / kitas teritorinis vienetas“ užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 12.5.1–12.5.4 papunkčių nuostatos;

27.7.6. laukelis „Šalis“ – automatiškai įrašoma valstybė, kurioje yra besiregistruojančio asmens nurodytas padalinys ar prekių laikymo vieta;

27.8. Registravimo prašymo skiltis „Ankstesnių / esamų registracijų OSS sąrašas“ turi būti užpildoma, jei besiregistruojantis asmuo jau buvo registruotas OSS (neatsižvelgiant į tai, ar registruotas buvo Lietuvos Respublikoje, ar kitoje ES valstybėje narėje). Šioje skiltyje turi būti išvardijamos visos besiregistruojančio asmens buvusios OSS registracijos, nurodant:

27.8.1. laukelyje „Kodą išdavusi šalis“ – ES valstybę narę, kurioje besiregistruojantis asmuo buvo registruotas OSS;

27.8.2. laukelyje „PVM kodas / VOES / IOSS / Tarpininko numeris“ – kitos ES valstybės narės registracijos toje ES valstybėje narėje išduotą OSS kodą (PVM kodą – jei buvo naudota ES schema, VOES kodą – jei buvo naudota ne ES schema, IOSS kodą – jei buvo naudota importo schema ir Tarpininko numerį –jeigu asmuo buvo registruotas tarpininku);

27.9. Registravimo prašymo skiltyje „Registracijos duomenų teikėjas“ turi būti nurodoma:

27.9.1. laukelyje „Vardas“ – Registravimo prašymą teikiančio fizinio asmens vardas;

27.9.2. laukelyje „Pavardė“ – Registravimo prašymą teikiančio fizinio asmens pavardė;

27.9.3. laukelyje „Asmens identifikacinis numeris“ – Registravimo prašymą teikiančiam fiziniam asmeniui pilietybę suteikusios valstybės išduotas identifikacinis kodas. Jei Registravimo prašymą teikia asmuo be pilietybės, jis turi nurodyti kodą, nurodytą jo tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose. Jei Registravimo prašymą teikiantis fizinis asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis arba ne Lietuvos Respublikos piliečiui yra suteiktas Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojo kodas, turi būti nurodomas Lietuvos Respublikos suteiktas mokesčių mokėtojo kodas;

27.9.4. laukelyje „Numerį išdavusi šalis“ – valstybė, kurios suteiktas kodas yra nurodytas pagal Taisyklių 12.8.3 papunktį;

27.9.5. laukelyje „Asmens el. pašto adresas“ – registravimo prašymą teikiančio asmens el. pašto adresas. Šiuo adresu bus siunčiamas el. laiškas, kuriame bus prašoma patvirtinti nurodyto el. pašto tikrumą;

27.10. Registravimo prašymo skilčiai „Duomenų rinkinys OSS naudotojui sukurti“ užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 12.9 papunkčio nuostatos. Šioje skiltyje nurodytas fizinis asmuo bus laikomas besiregistruojančio OSS sistemoje asmens atstovu, atsakingu už visų su OSS sistema susijusių prievolių vykdymą;

27.11. Registravimo prašymo skiltyje „Ženklų atpažinimo testas CAPCHA“ naudotojas privalo pakartoti pateikiamą saugos kodą, patvirtindamas, kad tai nėra sisteminis generatorius. Esančiame laukelyje „Įveskite apsaugos kodą“ turi būti įvedami paveikslėlyje rodomi simboliai. Saugos kodą įvedus neteisingai, Registravimo prašymo nebus leidžiama patvirtinti;

27.12. Jei registracijos prašymas nėra užpildytas tinkamai, OSS pažymi laukelius, kurie užpildyti neteisingai, o neautentifikuotas naudotojas taiso registracijos prašymo duomenis;

27.13. Jei registracijos prašymas užpildytas tinkamai, registravimo prašymo skiltyje „Registracijos duomenų teikėjas“ nurodytu el. pašto adresu yra išsiunčiamas el. laiškas, kuriame prašoma patvirtinti el. pašto adresą. Neautentifikuotas naudotojas patvirtina savo el. pašto adresą, aktyvuodamas nuorodą, gautą el. laiške. Patvirtinimas turi būti atliktas per 3 dienas nuo el. laiško, kuriuo prašoma patvirtinti adresą, išsiuntimo dienos. Jei patvirtinimas nėra atliktas, sistema duomenų teikėjui išsiunčia el. laišką, informuodama, kad pateiktas registracijos OSS schemoje prašymas automatiškai ištrinamas, nesulaukus patvirtinimo, ir nenagrinėjamas;

27.14. Patvirtinęs el. pašto adresą, neautentifikuotas naudotojas el. paštu gauna informacinį pranešimą su prašymo numeriu.

28. Jeigu registracija patvirtinta,  registracijos skiltyje „Kontaktiniai duomenys, asmuo ryšiams“ nurodytu el. pašto adresu yra išsiunčiamas el. laiškas su nuorodomis į būtinus užpildyti dokumentus ir prašymus dėl galimybės autentifikuotis ir prisijungti prie OSS sistemos.

29. Autentifikuotas naudotojas, atstovaujantis sau arba kitam Lietuvoje įsikūrusiam subjektui, gali registruoti save arba atstovaujamą asmenį specialioje importo schemoje.

30. Registravimo prašymas užpildomas, OSS sistemos autentifikuotoje srityje pasirinkus meniu punkto „Registracija“ papunktį „Nauja registracija (OSS)“ bei nurodžius, kada autentifikuotas naudotojas registruojasi pats importo dalyviu arba prašymą registruoti importo dalyviu teikia už atstovaujamą asmenį, tai tokiam prašymui užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 25.1–25.6 punktų nuostatos.

31. Tarpininko atstovas, atstovaudamas Lietuvos OSS registruotam tarpininkui, gali registruoti kitą importo dalyvį.

32. Registravimo prašymas užpildomas, OSS sistemos autentifikuotoje srityje pasirinkus meniu punkto „Registracija“ papunktį „Nauja registracija (OSS)“ bei nurodžius, kada autentifikuotas naudotojas tarpininko vardu registruoja kitą asmenį importo schemos dalyviu, tokiam prašymui užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 25.1–25.6, 34 punktų nuostatos, išskyrus skiltį „Kontaktiniai duomenys, asmuo ryšiams“, kurioje nurodytu el. paštu bus siunčiamas el. laiškas, kuriame bus prašoma patvirtinti importo dalyvio el. pašto tikrumą ir sutikimą, kad tarpininkas veiks importo dalyvio vardu.

33. Registravimo prašymo skiltyje „Registracijos duomenų teikėjas“ laukeliai užpildomi automatiškai to asmens duomenimis, kuris atstovauja tarpininkui, išskyrus laukelį „Asmens el. pašto adresas“, kuriame nurodomas registravimo prašymą teikiančio asmens el. pašto adresas.

34. Registravimo prašymo skilčiai „Duomenų rinkinys OSS naudotojui sukurti“ užpildyti mutatis mutandis taikomos Taisyklių 12.9 papunkčio nuostatos. Šioje skiltyje nurodytas fizinis asmuo bus laikomas besiregistruojančio OSS sistemoje asmens atstovu, atsakingu už visų su OSS sistema susijusių prievolių vykdymą.

35. Jei registracijos prašymą už importo dalyvį teikia tarpininkas ir importo dalyvis –Lietuvos subjektas, OSS išsiunčia importo dalyviui pranešimą ir el. laišką, informuojantį apie pranešimą OSS sistemoje dėl atstovavimo patvirtinimo poreikio.

36. Importo dalyvio subjekto atstovas prisijungia prie OSS sistemos ir patvirtina tarpininko atstovavimą. Jeigu importo dalyvio subjekto atstovas atmeta tarpininko atstovavimą, tarpininkui išsiunčiamas el. laiškas.

37. Jei registracijos prašymą už importo dalyvį teikia tarpininkas ir importo dalyvis – ne Lietuvos subjektas, OSS sistema išsiunčia importo dalyviui el. laišką skiltyje „Kontaktiniai duomenys, asmuo ryšiams“ nurodytu el. pašto adresu, informuojantį apie poreikį patvirtinti tarpininko atstovavimą. El. laiške pateikiama nuoroda, kurią paspaudus įvykdomas patvirtinimas. Importo dalyvio subjekto atstovas paspaudžia nuorodą, gautą el. paštu, patvirtindamas atstovavimą.

38. Jei importo dalyvis per 20 dienų nepatvirtina arba neatmeta registracijos, registracija yra atšaukiama.

 

VI SKYRIUS

SRENDIMO DĖL REGISTRAVIMO SPECIALIOS SCHEMOS DALYVIU, TARPININKU PRIĖMIMAS, PVM MOKĖTOJO, VOES, IOSS KODŲ IR TARPININKO NUMERIO SUDARYMAS IR SUTEIKIMAS

 

39. Pateiktus Registravimo prašymus nagrinėja ir sprendimus (Taisyklių priedas dėl besiregistruojančio asmens registravimo specialios schemos dalyviu priima Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VAVMI) viršininkas arba jo įgaliotas asmuo.

40. VAVMI viršininkas arba jo įgaliotas asmuo priimti sprendimą besiregistruojantį asmenį įregistruoti specialios schemos dalyviu, tarpininku arba jo neregistruoti privalo per 5 darbo dienas nuo Registravimo prašymo patvirtinimo:

40.1. sprendimas besiregistruojančiam asmeniui yra pateikiamas OSS sistemoje. Apie priimtą sprendimą besiregistruojantis asmuo taip pat yra informuojamas Registravimo prašymo skiltyje „Kontaktiniai duomenys, asmuo ryšiams“ nurodytu el. pašto adresu (jeigu registravimo prašymą pateikė tarpininkas, jis gauna sprendimo kopiją „Registracijos duomenų teikėjas“ skiltyje nurodytu el. pašto adresu);

40.2. sprendimas neregistruoti besiregistruojančio asmens specialios schemos dalyviu arba tarpininku priimamas, kai:

40.2.1. Registravimo prašyme nurodyti duomenys nėra tikslūs, o VAVMI specialistui nepavyko susisiekti su besiregistruojančiu asmeniu Registravimo prašyme nurodytais kontaktiniais adresais;

40.2.2. besiregistruojantis asmuo pateikė prašymą registruotis ne tos specialios schemos dalyviu;

40.2.3. kai besiregistruojantis asmuo negali atšaukti prašymo registruotis importo schemos dalyviu ar registruoti kitą asmenį importo schemos dalyviu tarpininko vardu ir apie tai informuoja mokesčių administratorių.

41. ES specialios schemos dalyviui suteikiamas kodas sudaromas iš prefikso „LT“, dešimties ženklų unikalios sekos skaitmenų, PVM indekso „1“ ir PVM mokėtojo kodo kontrolinio skaitmens.

Jeigu OSS sistemoje besiregistruojantis asmuo jau turi PVM kodą, šie kodai sutaps, jeigu OSS sistemoje besiregistruojantis asmuo neturi PVM kodo, jam suteiktas OSS PVM kodas galios tik OSS sistemos ES schemoje.

42. Ne ES specialios schemos dalyviui suteikiamas VOES kodas sudaromas iš prefikso „EU“, 3 skaičių registravimosi ES valstybės narės ISO kodo, registravimosi ES valstybės narės suteikto 5 skaičių kodo ir kontrolinio skaičiaus. Bendras VOES unikalaus identifikatoriaus ilgis yra vienuolika (raidinių ir skaitmeninių) simbolių.

43. Importo schemos dalyviui suteikiamas IOSS kodas sudaromas iš prefikso „IM“, 3 skaičių registravimosi ES valstybės narės ISO kodo, registravimosi ES valstybės narės suteikto 6 skaičių kodo ir kontrolinio skaičiaus. Bendras IOSS unikalaus identifikatoriaus ilgis yra dvylika (raidinių ir skaitmeninių) simbolių.

44. Tarpininkui suteikiamas numeris sudaromas iš prefikso „IN“, 3 skaičių registravimosi ES valstybės narės ISO kodo, registravimosi ES valstybės narės suteikto 6 skaičių kodo ir kontrolinio skaičiaus. Bendras tarpininko unikalaus identifikatoriaus ilgis yra dvylika (raidinių ir skaitmeninių) simbolių.

45. Kiekvienai naujai registracijai toje pačioje ES valstybėje narėje tarpininkui suteikiamas naujas tarpininko numeris.

46. Jeigu Registravimo prašymas pateikiamas, kai apmokestinamasis asmuo faktiškai nepradėjo tiekti prekių / teikti paslaugų, ES ir ne ES schemos naudojimo pradžia nustatoma nuo kito ketvirčio, einančio po ketvirčio, kurį buvo pateiktas Registravimo prašymas. Importo schema asmuo gali naudotis nuo įregistravimo importo schemoje datos (pvz.: jei apmokestinamasis asmuo 2021- 09- 04 pateikė prašymą registruotis specialios schemos dalyviu, tai importo schemos naudojimo pradžia laikoma sprendimo priėmimo data, t. y. nuo 2021-09-06, ES ir ne ES schemos naudojimo pradžia nuo kito ketvirčio 1 d., t. y. nuo 2021-10-01).

47. Jeigu Registravimo prašymas pateikiamas, kai apmokestinamasis asmuo jau faktiškai tiekia prekes / teikia paslaugas, tai:

47.1. ES ir ne ES schemos naudojimo pradžia negali būti ankstesnė nei prieš einamąjį mėnesį ėjusio mėnesio 1 d., jeigu prašymas teikiamas iki einamojo mėnesio 10 d.;

47.2. ES ir ne ES schemos naudojimo pradžia negali būti ankstesnė nei einamojo mėnesio 1 d., jeigu prašymas teikiamas po einamojo mėnesio 10 d.

Jeigu faktinė prekių tiekimo / paslaugų teikimo data nenurodoma, asmuo registruojamas nuo kito ketvirčio 1 d. (pvz.: apmokestinamasis asmuo 2021-08-06 faktiškai pradėjo teikti paslaugas, prašymą registruotis OSS pateikė 2021-09-04, tai schemos naudojimo pradžia bus 2021-08-06, jeigu apmokestinamasis asmuo faktiškai pradėjo teikti paslaugas 2021-08-06, bet prašymą registruotis OSS pateikė 2021-09-11, tai schemos naudojimo pradžia bus 2021-09-01).

VII SKYRIUS

IŠREGISTRAVIMO IŠ SPECIALIOS SCHEMOS DALYVIŲ TVARKA

 

48. Specialios schemos dalyvis iš specialios schemos gali būti išregistruotas tiek paties dalyvio prašymu, tiek VAVMI viršininko arba jo įgalioto asmens sprendimu.

49. ES schemos dalyvis pateikti išregistravimo prašymą gali, jeigu:

49.1. neplanuoja toliau teikti PVM įstatymo XII skyriaus Šeštajame skirsnyje nurodytų paslaugų ir / ar vykdyti ES vidaus nuotolinės prekybos;

49.2. teikia tik kitas nei telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, kai tokioms kitoms paslaugoms teikti taikomos PVM įstatymo XII skyriaus Šeštojo skirsnio nuostatos;

49.3. telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų ir ES vidaus nuotolinės prekybos tiekimų vertė viršijo 10 000 Eur;

49.4. telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų ir ES vidaus nuotolinės prekybos tiekimų vertė neviršijo 10 000 Eur, bet nuo pasirinkimo paslaugų teikimo / prekių tiekimo vietą laikyti kitą ES valstybę narę praėjo 24 mėnesiai.

50. Ne ES schemos dalyvis pateikti išregistravimo prašymą gali, jeigu:

50.1. numato visai nebeteikti paslaugų ES neapmokestinamiesiems asmenims;

50.2. planuoja registruotis specialios schemos dalyviu kitoje ES valstybėje narėje;

50.3. numato registruotis PVM mokėtoju visose ES valstybėse narėse, kuriose toliau teiks atitinkamas paslaugas, tiesiogiai.

51. Importo schemos dalyvis pateikti išregistravimo prašymą gali, jeigu:

51.1. neplanuoja toliau vykdyti nuotolinės prekybos prekėmis, kurios importuojamos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų šalių;

51.2. ketina naudotis specialiąja importo schema, naudodamasis tarpininko paslaugomis.

52. Tarpininkas pateikti išregistravimo prašymą gali, jeigu:

52.1. baigia savo kaip tarpininko veiklą;

52.2. tarpininko atstovaujamas apmokestinamasis asmuo ketina naudotis specialiąja importo schema, nesinaudodamas tarpininko paslaugomis;

52.3. tarpininko atstovaujamas apmokestinamasis asmuo ketina naudotis kito tarpininko paslaugomis.

53. Specialios schemos dalyvis negali pateikti išregistravimo prašymo, jeigu:

53.1. jis, vadovaudamasis PVM įstatymo 132  straipsnio 2 dalies nuostatomis, vykdydamas ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis ir (arba) teikdamas telekomunikacijų radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, pasirinko taikyti PVM įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir (arba) 13 straipsnio 15 dalies nuostatas, t. y. paslaugų teikimo ir (ar) prekių tiekimo vieta laikyti pirkėjo įsikūrimo ES valstybę narę, o nuo tokio pasirinkimo nepraėjo 24 mėnesiai;

53.2. toliau vykdys ES nuotolinę prekybą prekėmis ir (arba) teiks telekomunikacijų, transliavimo ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas kitose ES valstybėse narėse įsikūrusiems neapmokestinamiesiems asmenims ir nesiregistruos PVM mokėtoju tose ES valstybėse narėse.

54. Išregistravimo prašymas teikiamas:

54.1. savanoriškai, likus ne mažiau nei 15 d. iki einamojo ketvirčio / mėnesio pabaigos;

54.2. jeigu planuojama registruotis kitoje ES valstybėje narėje, ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo pranešta ES valstybėms narėms, 10 dienos.

55. Išregistravimo prašymas teikiamas, OSS sistemos autentifikuotoje srityje pasirinkus meniu punkto „Registracija“ papunktį „Registracijos duomenys“ ir jame pasirinkus „Išregistravimo prašymas“.

56. Išregistravimo prašyme nurodoma priežastis, dėl kurios teikiamas išregistravimo prašymas:

56.1. ES schemos dalyvis neplanuoja toliau teikti PVM įstatymo XII skyriaus Šeštajame skirsnyje nurodytų paslaugų ir / ar vykdyti ES vidaus nuotolinės prekybos;

56.2. ne ES schemos dalyvis neplanuoja toliau teikti paslaugų ES neapmokestinamiesiems asmenims;

56.3. importo dalyvis neplanuoja toliau vykdyti nuotolinės prekybos prekėmis, kurios importuojamos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų šalių;

56.4. nebetenkinamos sąlygos, būtinos, norint naudotis OSS specialia schema;

56.5. savanoriškas specialios schemos palikimas;

56.6. specialios schemos dalyvis numato pakeisti registravimosi ES valstybę narę.

57. Išregistravimo prašyme nurodęs priežastį, dėl kurios teikiamas Išregistravimo prašymas, OSS dalyvis privalės atsakyti į papildomus klausimus, patikslinančius nurodytą išregistravimo priežastį.

58. Sprendimas dėl specialios schemos dalyvio išregistravimo iš specialios schemos pagal Išregistravimo prašymą turi būti priimtas per 5 darbo dienas nuo Išregistravimo prašymo gavimo dienos.

59. VAVMI viršininko arba jo įgalioto asmens sprendimu specialios schemos dalyvis gali būti išregistruotas, jeigu:

59.1. nustatyta, kad specialios schemos dalyvis pagal specialią schemą ar tarpininkas nebevykdo veiklos;

59.2. specialios schemos dalyvis nuolat pažeidžia specialios schemos taisykles;

59.3. sistemingai nesilaiko su specialia schema (viena iš specialių schemų) susijusių taisyklių;

59.4. nustatyta, kad nebetenkinamos sąlygos, būtinos naudotis specialia schema.

60. Jeigu apmokestinamasis asmuo nustoja tiekti prekes (teikti paslaugas), išregistravimas iš ES ir ne ES schemos įsigalioja nuo kito ketvirčio 1 dienos.

61. Jeigu specialios ES schemos, importo schemos dalyvis ar tarpininkas numato pakeisti registravimosi ES valstybę narę, išregistravimo iš schemos data laikoma data, nuo kurios asmuo bus įregistruotas specialios schemos dalyviu ar tarpininku kitoje ES valstybėje narėje.

62. Kai pateikiamas prašymas išregistruoti iš importo dalyvių, išregistravimas įsigalioja nuo kito mėnesio po sprendimo priėmimo.

63. Jeigu prašymą išregistruoti iš importo dalyvių teikia tarpininkas, išregistravimas įsigalioja nuo kito mėnesio po sprendimo priėmimo.

64. Jeigu importo dalyvis numato pakeisti įsiregistravimo ES valstybę narę, tai asmuo iš importo dalyvių išregistruojamas nuo datos, nuo kurios bus įregistruotas kitoje ES valstybėje narėje.

65. ES ir ne ES schemos dalyvio išregistravimas dėl Taisyklių 59.3 papunktyje nurodytos priežasties įsigalioja nuo kito ketvirčio 1 dienos, importo dalyvio išregistravimo data dėl Taisyklių 59.3 papunktyje nurodytos priežasties sutampa su vėliausio importo data.

66. Jeigu asmuo išregistruojamas dėl Taisyklių 59.3 papunktyje nurodytos priežasties, tokiam asmeniui nuo išregistravimo įsigaliojimo dienos taikomas karantino laikotarpis registracijai bet kokioje schemoje bet kokioje ES valstybėje narėje.

______________

 

Apmokestinamųjų asmenų registravimo

OSS sistemos specialių schemų naudotojais,

pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS

kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir

suteikimo tokiems asmenims taisyklių

priedas

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

https://www.infolex.lt/ta/PictureThumbnail.aspx?Id=4df826d5-0c12-402f-bdf9-11bb823bd553

 

VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

DĖL APMOKESTINAMOJO ASMENS REGISTRAVIMO OSS SISTEMOS SPECIALIOS SCHEMOS NAUDOTOJU / TARPININKU

 

DECISION

REGARDING THE REGISTRATION OF A TAXABLE PERSON AS A PARTICIPANT / INTERMEDIARY IN THE OSS SPECIAL SCHEME

 

Nr.

(Data)           (Registracijos numeris)

 

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis, 2019 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva (ES) 2019/1995, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis, 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2459, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės, 2019 m. lapkričio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/2026, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 nuostatos dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo naudojant elektronines sąsajas ir specialių schemų, skirtų apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis, 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje, 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamentu (ES) 2017/2454, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje, 2020 m. vasario 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/194, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatų, susijusių su specialiomis schemomis, skirtomis apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis ir tiekiantiems tam tikras prekes šalies viduje, taikymo taisyklės / According to the Law on value added tax of the Republic of Lithuania, Council Directive (EU) 2017/2455 of 5 December 2017 amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods, Council Directive (EU) 2019/1995 of 21 November 2019 amending Directive 2006/112/EC as regards provisions relating to distance sales of goods and certain domestic supplies of goods, Council Implementing Regulation (EU) 2017/2459 of 5 December 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, Council Implementing Regulation (EU) 2019/2026 of 21 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards supplies of goods or services facilitated by electronic interfaces and the special schemes for taxable persons supplying services to non-taxable persons, making distance sales of goods and certain domestic supplies of goods, Council Implementing Regulation (EU) No 904/2010 of 7 October 2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax, Council Regulation (EU) 2017/2454 of 5 December 2017 amending Regulation (EU) No 904/2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax, Commission Implementing Regulation (EU) 2020/194 of 12 February 2020 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EU) No 904/2010 as regards the special schemes for taxable persons supplying services to non-taxable persons, making distance sales of goods and certain domestic supplies of goods,

 

nusprendžiu (I decide):

 

[Užpildoma, kai priimamas sprendimas apmokestinamąjį asmenį įregistruoti specialios ES schemos / ne ES schemos / importo schemos naudotoju / tarpininku.]

[Nurodyti apmokestinamojo asmens pavadinimą (vardą, pavardę, jei tai fizinis asmuo), mokesčių mokėtojo kodą, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodą (jei asmuo tokį kodą turi), adresą] įregistruoti specialios ES schemos / ne ES schemos / importo schemos naudotoju / tarpininku nuo [nurodyti datą] ir jam suteikti PVM mokėtojo kodą / VOES kodą / IOSS kodą / tarpininko numerį / register in EU scheme / non-EU scheme / import scheme / intermediary from [nurodyti datą] and provide him with a VAT identification / VOES / IOSS / intermediary number – [nurodyti suteiktą kodą / numerį].

 

[Užpildoma, kai priimamas sprendimas apmokestinamojo asmens neįregistruoti ES schemos / ne ES schemos / importo schemos naudotoju / tarpininku.]

[Nurodyti apmokestinamojo asmens pavadinimą (vardą, pavardę, jei tai fizinis asmuo), mokesčių mokėtojo kodą, PVM mokėtojo kodą (jei asmuo tokį kodą turi), adresą] neįregistruoti ES schemos / ne ES schemos / importo schemos naudotoju / tarpininku dėl šių priežasčių / not to register in EU scheme / non-EU scheme / import scheme / intermediary due to these reasons:

[nurodyti sprendimo priėmimo priežastis]

 

[Užpildoma, kai priimamas sprendimas apmokestinamąjį asmenį išregistruoti iš ES schemos / ne ES schemos / importo schemos naudotojų / tarpininkų.]

[Nurodyti apmokestinamojo asmens pavadinimą (vardą, pavardę, jei tai fizinis asmuo), mokesčių mokėtojo kodą, PVM mokėtojo kodą (jei asmuo tokį kodą turi), adresą] išregistruoti iš ES schemos / ne ES schemos / importo schemos naudotojų / tarpininkų nuo (deregister from EU scheme / non-EU scheme / import scheme / intermediary from) [nurodyti datą]. Sprendimo apmokestinamąjį asmenį išregistruoti iš ES schemos / ne ES schemos / importo schemos naudotojų / tarpininkų priežastys / Reasons to deregister a taxable person from EU scheme / non-EU scheme / import scheme / intermediary:

[nurodyti sprendimo priėmimo priežastis]

 

Sprendimas gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius,) / The decision may be appealed to the Lithuanian administrative disputes commission (Vilniaus St. 27, 01402 Vilnius) or to the Vilnius regional administrative court (Žygimantų St. 2, LT-01102 Vilnius) no later than within 1 (one) month from the date of service of this decision.

 

(pareigų pavadinimas / position)

(parašas / signature)

(vardas, pavardė / name, surname)

______________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. VA-64

 

 

APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ, REGISTRUOTŲ OSS SISTEMOS SPECIALIŲ SCHEMŲ NAUDOTOJAIS IR TARPININKAIS, PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJOS UŽPILDYMO, PATEIKIMO, TIKSLINIMO BEI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMOKĖJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apmokestinamųjų asmenų, registruotų OSS sistemos specialių schemų naudotojais ir tarpininkais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo, pateikimo, tikslinimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos (toliau – PVM deklaracija) užpildymo, pateikimo, tikslinimo bei pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumokėjimo tvarką apmokestinamiesiems asmenims, registruotiems OSS sistemos specialių schemų dalyviais Lietuvos Respublikoje.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis: Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVM įstatymas); 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis; 2019 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva (ES) 2019/1995, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis; 2019 m. lapkričio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/2026, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 nuostatos dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo naudojant elektronines sąsajas ir specialių schemų, skirtų apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis; 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2459, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės; 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamentu (ES) 2017/2454, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje; 2020 m. vasario 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/194, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatų, susijusių su specialiomis schemomis, skirtomis apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis ir tiekiantiems tam tikras prekes šalies viduje, taikymo taisyklės.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais ir pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklėse ir PVM įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PVM DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS, PATEIKIMAS, TIKSLINIMAS

 

4. OSS sistemos specialių schemų naudotojas ar tarpininkas, teikiantis PVM deklaraciją, turi atitikti sąlygas:

4.1. bent vieną dieną tuo mokestiniu laikotarpiu, kurio PVM deklaracija teikiama, būti registruotas bent vienoje iš specialiųjų OSS schemų;

4.2. būti registruotas tarpininku ir turėti bent vieną dieną tuo mokestiniu laikotarpiu, kurio PVM deklaracija teikiama, registruotą importo schemos dalyvį (-ius).

5. ES schemos ir ne ES schemos PVM deklaracijų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis, o šių schemų PVM deklaracijos pateikimo terminas yra mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, paskutinė diena.

6. Importo schemos PVM deklaracijos mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, o šios schemos deklaracijos pateikimo terminas yra mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, paskutinė diena.

7. Jei ES schemos, ne ES schemos, importo schemos naudotojai ir / ar tarpininkai, veikiantys importo schemos dalyvių vardu, nepateikia deklaracijos per nustatytą terminą, tai 10 dieną po deklaracijos pateikimo termino pabaigos yra siunčiamas priminimas apie laiku nepateiktą PVM deklaraciją. Po tokio priminimo išsiuntimo kitus priminimus siųsti gali tik vartojimo ES valstybė narė. Tačiau, nepaisant to, ar tokie priminimai buvo išsiųsti vartojimo ES valstybės narės, ar ne, PVM deklaraciją ES schemos, ne ES schemos, importo schemos dalyviai ir / ar tarpininkai, veikiantys importo schemos dalyvių vardu, turi pateikti per OSS sistemą (išskyrus atvejus, kai nuo deklaracijos pateikimo termino pabaigos praėjo daugiau nei 3 metai).

8. PVM deklaracijos užpildomos ir teikiamos tiesiogiai per OSS sistemą. OSS sistemos autentifikuotoje srityje reikia pasirinkti meniu punkto „PVM deklaracija“ papunktį „Nauja OSS PVM deklaracija“.

9. ES schemos naudotojų teikiamoje PVM deklaracijoje nurodoma:

9.1. Skiltyje „Identifikacija“ laukeliai užpildomi automatiškai išskyrus šiuos laukelius:

9.1.1. laukelis „Schema“ – jeigu OSS sistemos naudotojas yra registruotas keliose schemose, jis turi pasirinkti, kurios schemos PVM deklaraciją teiks;

9.1.2. laukelis „Metai“ – kalendoriniai metai yra pasirenkami iš pateikiamo metų sąrašo;

9.1.3. laukelis „Ketvirtis“ – kalendorinis ketvirtis yra pasirenkamas iš pateikiamo ketvirčių sąrašo;

9.2. Skiltyje „Paslaugų teikimai iš registravimo valstybės narės ar padalinių už ES ribų / prekių, siunčiamų ar gabenamų iš registravimo valstybės narės, tiekimai“ nurodoma:

9.2.1. laukelyje „Pardavimo dalykas“ – pasirenkama, ar buvo patiektos prekės ar suteiktos paslaugos;

9.2.2. laukelyje „Vartojimo valstybė narė“ – vartojimo ES valstybė narė yra pasirenkama iš pateikiamo ES valstybių narių sąrašo;

9.2.3. laukelyje „PVM tarifas“ PVM tarifas yra pasirenkamas iš pateikiamo PVM tarifų sąrašo;

9.2.4. laukelyje „Apmokestinamoji vertė“ – nurodoma visų iš Lietuvos į visas kitas vartojimo ES valstybes nares per mokestinį laikotarpį patiektų prekių / suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė;

9.2.5. laukelis „PVM suma“ – PVM suma yra apskaičiuojama automatiškai, tačiau ją leidžiama koreguoti, jei dėl valiutų keitimo kursų ir apvalinimų automatiškai apskaičiuota suma neatitinka iš kitos valiutos į eurus perskaičiuotos sumos;

9.3. Skiltis „Paslaugų teikimai iš padalinių kitose ES valstybėse narėse / prekių siunčiamų ar gabenamų iš kitų ES valstybių narių, tiekimai“ yra užpildoma tik tuo atveju, jei schemos naudotojas yra nurodęs padalinius kitose ES valstybėse narėse ir tokie padaliniai teikė paslaugas / tiekė prekes pagal specialią schemą. Šiai skilčiai užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 9.2.1–9.2.5 papunkčių nuostatos, papildomai nurodant:

9.3.1. laukelyje „Kodas kitoje valstybėje narėje“ – pasirenkama iš registracijos duomenyse nurodytų padalinių ar ES valstybių narių, iš kurių prekės siunčiamos ar gabenamos, vykdant ES vidaus nuotolinę prekybą prekėmis, kodų sąrašo;

9.3.2. laukelyje „Kita valstybė narė, iš kurios buvo išsiųstos ar išgabentos prekės“ pasirenkama iš pateikiamo ES valstybių narių sąrašo, kuriuose OSS dalyvis turi padalinių / prekių laikymo vietų;

9.4. Skiltis „Ankstesnių deklaracijų korekcijos“ yra užpildoma tik tuo atveju, jei schemos naudotojas tikslina ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis. Šioje skiltyje nurodoma:

9.4.1. laukelyje „Metai“ – kalendoriniai metai yra pasirenkami iš pateikiamo metų sąrašo;

9.4.2. laukelyje „Ketvirtis“ – pasirenkama iš pateikiamo ketvirčių sąrašo;

9.4.3. laukelis „Vartojimo valstybė narė“ – vartojimo ES valstybė narė yra pasirenkama iš pateikiamo ES valstybių narių sąrašo;

9.4.4. laukelis „PVM sumos skirtumas“ – leidžiama įvesti tiek teigiamą, tiek neigiamą reikšmę;

9.5. Skiltis „Bendros deklaracijos sumos“ – užpildoma automatiškai.

10. Ne ES schemos naudotojų teikiamoje PVM deklaracijoje nurodoma:

10.1. Skilčiai „Identifikacija“ užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 9.1.1–9.1.3 papunkčių nuostatos;

10.2. Skilčiai „Paslaugų teikimai iš verslo vietos šalies ar padalinių už ES ribų“ užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 9.1.1–9.1.3 papunkčių nuostatos;

10.3. Skiltis „Ankstesnių deklaracijų korekcijos“ yra užpildoma tik tuo atveju, jei schemos naudotojas tikslina ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis. Šiai skilčiai užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 9.4.1–9.4.4 papunkčių nuostatos.

10.4. Skiltis „Bendros deklaracijos sumos“ – užpildoma automatiškai.

11. Importo schemos dalyvio teikiamoje PVM deklaracijoje nurodoma:

11.1. Skiltyje „Identifikacija“ laukeliai užpildomi automatiškai, išskyrus šiuos laukelius:

11.1.1. laukelis „Schema“ – jeigu OSS sistemos naudotojas yra registruotas keliose schemose, jis turi pasirinkti, kurios schemos PVM deklaraciją teiks;

11.1.2. laukelis „Metai“ – kalendoriniai metai yra pasirenkami iš pateikiamo metų sąrašo;

11.1.3. laukelis „Mėnuo“ – mėnesis yra pasirenkamas iš pateikiamo mėnesių sąrašo;

11.2. Skiltyje „Nuotolinės prekybos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis tiekimai“ nurodoma:

11.2.1. laukelyje „Vartojimo valstybė narė“ – vartojimo ES valstybė narė yra pasirenkama iš pateikiamo ES valstybių narių sąrašo;

11.2.2. laukelyje „PVM tarifas“ – PVM tarifas yra pasirenkamas iš pateikiamo PVM tarifų sąrašo;

11.2.3. laukelyje „Apmokestinamoji vertė“ – nurodoma importuotų prekių apmokestinamoji vertė;

11.2.4. laukelyje „PVM suma“ – PVM suma yra apskaičiuojama automatiškai, tačiau ją leidžiama koreguoti, jei dėl valiutų keitimo kursų ir apvalinimų automatiškai apskaičiuota suma neatitinka iš kitos valiutos į eurus perskaičiuotos sumos;

11.3. Skiltis „Ankstesnių deklaracijų korekcijos“ yra užpildoma tik tuo atveju, jei schemos naudotojas tikslina ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis. Šioje skiltyje nurodoma:

11.3.1. laukelyje „Metai“ – kalendoriniai metai yra pasirenkami iš pateikiamo metų sąrašo;

11.3.2. laukelyje „Mėnuo“ – mėnesis yra pasirenkamas iš pateikiamo mėnesių sąrašo;

11.3.3. laukelis „Vartojimo valstybė narė“ – vartojimo ES valstybė narė yra pasirenkama iš pateikiamo ES valstybių narių sąrašo;

11.3.4. laukelis „PVM sumos skirtumas“ – leidžiama įvesti tiek teigiamą, tiek neigiamą reikšmę;

11.4. Skiltis „Bendros deklaracijos sumos“ – užpildoma automatiškai.

12. Tarpininkai, veikiantys importo schemos dalyvių vardu, turi turėti teises PVM deklaracijai teikti. Teisės suteikiamos OSS sistemos autentifikuotoje srityje, pasirinkus meniu punkto „Registracija“ papunktį „OSS teisių deklaravimui suteikimas“. Sistemoje atsiradusiuose laukeliuose įvedami naudotojo, kuriam norima suteikti teises, duomenys bei atstovavimo duomenys. Pasirenkamas importo dalyvis, kurio PVM deklaracijos bus teikiamos. Teisių suteikimą galima peržiūrėti meniu punkto „Registracija“ papunktyje „OSS suteiktos teisės“.

13. Importo dalyvio, kurio vardu veikia tarpininkas, teikiamoje PVM deklaracijoje nurodoma:

13.1. Skiltyje „Identifikacija“:

13.1.1. laukelyje „Schema“ – pasirenkama „Importo“ schema;

13.1.2. laukelyje „Importo dalyvis“ – pasirenkama, už kurį importo dalyvį PVM deklaracija bus teikiama;

13.1.3. laukelis „Tarpininko numeris“ – užpildomas automatiškai;

13.1.4. laukelis „Metai“ – kalendoriniai metai yra pasirenkami iš pateikiamo metų sąrašo;

13.1.5. laukelis „Mėnuo“ – mėnesis yra pasirenkamas iš pateikiamo mėnesių sąrašo;

13.2. Skilčiai „Nuotolinės prekybos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis tiekimai“ užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 11.2.1–11.2.4 papunkčių nuostatos.

13.3. Skiltis „Ankstesnių deklaracijų korekcijos“ yra užpildoma tik tuo atveju, jei schemos naudotojas tikslina ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis. Šiai skilčiai užpildyti mutatis mutandis yra taikomos Taisyklių 11.3.1–11.3.4 papunkčių nuostatos.

14. Jei OSS sistemos specialių schemų naudotojai per mokestinį laikotarpį neteikė paslaugų / netiekė prekių pagal specialią schemą, tai tokio laikotarpio PVM deklaracija turi būti pateikiama, užpildant tik PVM deklaracijos skiltį „Identifikacija“.

15. PVM deklaracijoje apmokestinamoji vertė, PVM suma, PVM sumos skirtumas turi būti nurodomi eurais centų tikslumu, t. y. negali būti apvalinama iki eurų. Jeigu specialios schemos dalyvis sandorius vykdė kita valiuta nei euras, tai naudota kita valiuta turi būti perskaičiuojama į eurus pagal Europos Centrinio Banko patvirtintą valiutų keitimo kursą paskutinę mokestinio laikotarpio dieną (jei paskutinę mokestinio laikotarpio dieną Centrinis Europos Bankas nėra paskelbęs valiutų keitimo kurso, tai turi būti taikomas valiutų keitimo kursas, kurį Europos Centrinis Bankas paskelbė anksčiausią dieną, einančią po mokestinio laikotarpio pabaigos.

16. Pateikus PVM deklaraciją, OSS sistemoje PVM deklaracijai suteikiamas identifikacinis numeris (deklaracijos identifikatorius), o PVM deklaracija įgauna statusą „Priimta (aktuali)“.

 

III SKYRIUS

PVM SUMOKĖJIMAS

 

17. OSS sistemos specialių schemų naudotojai pagal pateiktą mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją apskaičiuotą mokėtiną PVM sumokėti eurais turi ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, paskutinės dienos į specialią Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) sąskaitą, nurodytą OSS sistemoje. Atlikdami mokėjimą, specialios schemos dalyviai privalo nurodyti OSS sistemoje PVM deklaracijai suteiktą identifikacinį numerį (deklaracijos identifikatorių). Šis identifikacinis numeris turi būti nurodomas ir tais atvejais, kai atliekami papildomi mokėjimai dėl ne visos iš karto sumokėtos PVM sumos pagal PVM deklaraciją.

18. Jei OSS sistemos specialių schemų dalyviai pagal pateiktą mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją mokėtinos PVM sumos nesumoka per nustatytą terminą arba sumoka tik dalį mokėtinos PVM sumos, tai 10 dieną po mokėjimo termino pabaigos jiems yra siunčiamas priminimas apie laiku nesumokėtą arba ne visą sumokėtą PVM sumą.

Jei po tokio priminimo pakartotinį priminimą išsiunčia ES vartojimo valstybė narė, tai tokiai vartojimo ES valstybei narei mokėtinas PVM turi būti sumokamas tiesiogiai (t. y. į tos vartojimo ES valstybės narės specialią sąskaitą), nurodant OSS sistemoje PVM deklaracijai, pagal kurią atliekamas mokėjimas, suteiktą identifikacinį numerį (deklaracijos identifikatorių). Jeigu specialios schemos dalyviai po vartojimo ES valstybės narės išsiųsto priminimo tokiai vartojimo valstybei narei mokėtiną PVM sumoka į VMI sąskaitą, tai toks mokėjimas yra grąžinamas specialios schemos dalyviui (toks mokėjimas yra grąžinamas ir tuo atveju, jei po ES vartojimo valstybės narės išsiųsto priminimo yra pateikiamas atitinkamo mokestinio laikotarpio patikslinimas vėlesnio mokestinio laikotarpio deklaracijoje).

Tuo atveju, kai mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje yra nurodytos kelios vartojimo ES valstybės narės, tačiau priminimą dėl mokėjimo išsiuntė ne visos PVM deklaracijoje nurodytos vartojimo ES valstybės narės, tai PVM mokėtinas toms ES valstybėms narėms, kurios priminimo neišsiuntė, turi būti mokamas į VMI sąskaitą.

19. OSS sistemos specialių schemų dalyviams susidariusios grąžintinos PVM sumos yra grąžinamos į registravimosi metu nurodytą specialios schemos dalyvio banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo gautas mokėjimas, 20 dienos.

____________