Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimo nr. 642 „dėl lietuvos respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo nr. 480 „dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

2018 m.  gegužės 9 d. Nr. 456

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 642 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1.   Pakeisti 1.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2.3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Įstaigos privalo turėti interneto svetainę, atitinkančią Apraše nurodytus reikalavimus, arba Apraše nustatytą informaciją skelbti centralizuotai specialiai šiam tikslui skirtuose įstaigų portaluose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės įstaigos, Vyriausybei atskaitingos įstaigos, ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir kitos šioms įstaigoms pavaldžios biudžetinės įstaigos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą, Apraše nustatytą informaciją privalo skelbti įstaigų portale „Mano vyriausybė“.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija gali neturėti atskirų interneto svetainių, tačiau Apraše nustatyta informacija turi būti pateikiama atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Prezidento interneto svetainėse.

Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Prezidento interneto svetainėms, kuriose yra teisės aktų paieškos sistema arba nuoroda į ją, netaikomi Aprašo 12.2, 12.4 papunkčių ir 172 punkto reikalavimai.

Įstaigoms, kurios nerengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų, netaikomi Aprašo 12.2.2 papunkčio reikalavimai.

Jeigu įstaiga yra kriminalinės žvalgybos subjektas ar žvalgybos institucija, jai netaikomi Aprašo 12 punkto reikalavimai.

Įstaigoms, kurios teikia asmenims viešąsias paslaugas, netaikomi Aprašo 10 punkto (tik tais atvejais, kai įstaiga pagal įstaigos steigimo dokumentus gali vykdyti reklamos veiklą) ir 12.2 papunkčio reikalavimai. Kitoms valstybės ir savivaldybių įmonėms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba bent viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei arba savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, taikomi Aprašo 12.5.3 papunkčio reikalavimai.

Įstaigoms, kurios neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos, netaikomi Aprašo 12.2.5 papunkčio reikalavimai.

Įstaigoms, kurios neatlieka ūkio subjektų veiklos priežiūros, netaikomi Aprašo 12.5.8 papunkčio reikalavimai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingoms institucijoms ir įstaigoms Aprašo 9 punkto trečiojoje pastraipoje nustatyti reikalavimai yra rekomendaciniai.

Įstaigoms, kurios nevykdo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytų korupcijos prevencijos priemonių, netaikomi Aprašo 12.4 papunkčio ir 172 punkto reikalavimai.“

2.   Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2. Šio nutarimo 1.2.3 ir 1.2.16 papunkčiai įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas