LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 1-334

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir išdėstau Taisyklių 6 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                             Rokas Masiulis


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

6 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

MOKĖJIMO UŽ ŠILUMĄ IR (AR) KARŠTĄ VANDENĮ PRANEŠIMAS

 

I. ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJUI PATEIKIAMA PRIVALOMA INFORMACIJA

 

1. Vartotojo rekvizitai

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__ m. _______        d._______ iki 20__ m. _______     d.

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__ m. _______        d._______ iki 20__ m. _______         d.

 

· Šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo (mokėtojo) kodas

· Mokėtojo vardas, pavardė

· Mokėtojo adresas: gatvė, namas, butas, pašto indeksas, miestas

· Mokėtojo buto (patalpų) naudingasis (šildomas) plotas – __ m2

· Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas – ___ m2

· Sumokėti iki 200__ m. _______       d.

· Daugiabučio namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenys: nuo __ MWh iki __ MWh, skirtumas __ MWh*

· Butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotas karšto vandens kiekis _____ m3*

· Butų ir kitų patalpų savininkams priskirtas pagal normatyvus suvartoto su karštu vandeniu geriamo vandens kiekis ___ m3*

· Daugiabučio namo geriamo vandens apskaitos karštam vandeniui ruošti prietaiso rodmenys: nuo _ m3 iki __ m3, skirtumas __ m3*

· Dienolaipsniai per ataskaitinį mėnesį – ___ parų skaičius xOC*

· Šilumos kiekis šildymui per ataskaitinį laikotarpį _____ kWh/m2/dienolaipsniui*

· Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m2 naudingojo ploto per ataskaitinį laikotarpį ___ kWh/ m2*

· Šilumos kiekis, priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti _____ kWh*

· Šilumos kiekis, priskirtas bendro naudojimo patalpoms šildyti _____ kWh*

· Šilumos kiekis, priskirtas geriamajam vandeniui šildyti _____ kWh*

· Perduotos per karšto vandens sistemą priskirtas šilumos kiekis _____ kWh*

Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__ m. _______        d._______ iki 20__ m. _______         d.

 

*Informacija, gavus vartotojo tinkamą patvirtinimą, gali būti teikiama tik elektroniniu būdu.

 

2. Informacija apie mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį

 

 

Pavadinimas

Mato

vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM,

Eur

Galiojantis PVM, Eur

Suma

su PVM, Eur

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma bendro naudojimo patalpų šildymui

kWh

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma karšto vandens temperatūrai palaikyti

kWh

 

 

 

 

Suvartotas karštas vanduo

m3

 

 

 

 

Karšto vandens apskaitos prietaiso aptarnavimo mokestis

vnt.

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

3. Mokėjimo už ataskaitinį laikotarpį ataskaita

 

Ataskaitinio laikotarpio ataskaita

Pradžios likutis, Eur

 

Sumokėta, Eur

 

Delspinigiai, Eur

 

Perskaičiuota iš ankstesnio mokėjimo suma, Eur

 

Apskaičiuota, Eur

 

Kompensacija už šildymą, Eur

 

Kompensacija už karštą vandenį, Eur

 

Pabaigos likutis, Eur

 

 

Mokėti iš viso, Eur

 

 

4. Šilumos vartotojo ir karšto vandens vartotojo deklaruota ataskaitinio laikotarpio informacija

 

Mokėdamas už šilumą, šilumos vartotojas turi deklaruoti

Registruotų (deklaruotų) gyventojų skaičius (jeigu pasikeitė)

*

 

Pavadinimas

nuo

iki

skirtu-mas

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 1 rodmenys, m3

*

 

 

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 2 rodmenys, m3

*

 

 

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 3 rodmenys, m3

*

 

 

 

Buto šilumos skaitiklio rodmenys, MWh

*

 

 

 

 

Pastabos:

1. Jeigu šilumos tiekėjas kartu su mokėjimo už šilumą pranešimu pateikia šilumos vartotojui banko tipines įmokų priėmimo dokumentų formas su skaitiklių rodmenų deklaravimo langeliais, mokėjimo už šilumą pranešimo 4 punkto atskirai nurodyti nereikia.

2. Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas rašomas, jeigu jis naudojamas pastate suvartotai šilumai išdalyti.

 

II. Papildoma informacija, pateikiama šilumos VARTOTOJUI ir (ar) karšto vandens vartotojui, ir (ar) VALDYTOJUI TEISĖS AKTE (TAISYKLIŲ 1 PRIEDO 49 PUNKTAS), taisyklėse ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka

 

5. Duomenys apie bendrą pastate šilumos suvartojimą ir šilumai paskirstyti naudojami duomenys

 

Gyvenamojo namo butų ir kitų šildomų patalpų naudingasis (sąlyginis) plotas __ m2 arba tūris ___ m3

Butų (patalpų) savininkų pasirinktas (taikomas pagal standartines sąlygas) šilumos paskirstymo buitiniams šilumos vartotojams metodas – ___

 

6. Informacija (6.1 arba 6.2 punktas) apie šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį:

6.1. šilumos vartotojui pasirinkus vienanarę kainą

 

 

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM, Eur

Suma

be PVM, Eur

PVM mokesčio dydis,

Eur

Suma

su PVM, Eur

Kompensuoto PVM dydis,

Eur

Perskaičiuota suma

Eur

Suma su mokėtinu PVM,

Eur

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma bendro naudojimo patalpoms šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma, perduota per karšto vandens sistemą 

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma geriamajam vandeniui šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. šilumos vartotojui pasirinkus dvinarę kainą

 

 

Pavadinimas

Mato

vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM,

Eur

Suma

be PVM, Eur

PVM mokesčio dydis,

Eur

Suma

su PVM, Eur

Kompensuoto PVM dydis,

Eur

Perskaičiuota suma

Eur

Suma su mokėtinu PVM,

Eur

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma bendro naudojimo patalpoms šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma, perduota per karšto vandens sistemą 

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma geriamajam vandeniui šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinarės kainos pastovioji dalis

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos pardavimas bute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Šilumos vartotojo ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimo už ataskaitinį laikotarpį ataskaita

 

Ataskaitinio laikotarpio ataskaita

Pradžios likutis, Eur

 

Sumokėta, Eur

 

Delspinigiai, Eur

 

Detalizuoti skaičiavimai, už ką mokama

 

Perskaičiuota suma, Eur

 

Detalizuoti skaičiavimai, už ką ir kiek mokama

 

Apskaičiuota, Eur

 

Kompensacija už šildymą, Eur

 

Kompensacija už karštą vandenį, Eur

 

 

 

Pabaigos likutis, Eur

 

 

Mokėti iš viso, Eur

 

 

8. Informacija šilumos vartotojui ir (ar) karšto vandens vartotojui apie mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį (pateikiama, jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje)

 

Kiti šilumos tiekėjo administruojami mokėjimai

 

Pavadinimas

Mato

vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM, Eur

Eur

*Suma

be PVM, Eur

*PVM mokesčio dydis , Eur

*Suma

su PVM, Eur

*Kompensuoto PVM dydis

Eur

*Perskaičiuota suma, Eur

Iš viso su PVM,

Eur

Geriamas vanduo karštam vandeniui ruošti

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Karštas vanduo

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Karšto vandens pardavimas bute

Eur/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Eur/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos paskirstymo (daliklių) sistemos priežiūra

Eur/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma paslauga

Eur/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma paslauga

Eur/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Informacija buitiniam šilumos vartotojui apie šildymo daliklių rodmenis ir koeficientų skaičiavimus (pateikiama, jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje)

 

Bute (patalpoje) įrengtų daliklių rodmenų nuskaitymo ir skaičiavimo duomenys

(pateikiami, esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai)

Patalpa

Daliklio markė

Daliklio Nr.

Nuskai-tymo data

Rodmenys

Rodmenų įvertinimo faktorius K

Suvarto-jimo dalis

(7*8)

nuo

iki

skirtu-mas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

Daugiabučio namo butuose (patalpose) įrengtų visų šilumos daliklių rodmenų suma

 

 

Butui taikomas priskyrimo koeficientas KBŠD=__

 

 

 

Butui (patalpai) tenkančio šilumos kiekio skaičiavimas

(pateikiamas, esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai)

Butui (patalpai) nustatyti koeficientai: KQ=__, KT=__, KC=__, KLAF=__

Rodmenų įvertinimo faktorius K= KQ * KT * KC * KLAF

Šildymo sąnaudų dalių nustatymas

Butui priskirtini koeficientai

Butui tenkantis šilumos kiekis, kWh

 

%

kWh

Koeficientas

Koeficiento vertė

Reguliuojamas šilumos kiekis

 

 

KBŠD

 

 

Nereguliuojamas šilumos kiekis

 

 

KBŠA

 

 

Iš viso namui

 

Iš viso butui

 

Butui taikomas priskyrimo koeficientas KBŠA=__

 

 

 

_____________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)             (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

10. Pildant sąskaitas pateikiama šilumos kaina Eur/kWh susideda iš keturių skaičių po kablelio.

11. Sąskaita apskaičiuojama nurodyta seka – kiekis dauginamas iš kainos, o gauta suma dauginama iš galiojančios PVM dalies (procentais).

12. Informacija apie sunaudotą karštą vandenį vartotojui pateikiama kubinio metro šimtosiomis dalimis.

13. Visi reikšmių apvalinimai atliekami vadovaujantis aritmetinėmis apvalinimo taisyklėmis.