herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL 2018 METŲ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ IR JŲ TEIKĖJŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 17 d. Nr. A-46

Joniškis

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neformaliojo vaikų švietimo  lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-274, 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-35 ir 2017 m. gruodžio 22d. įsakymu Nr. V-1088), 19¹, 22  punktais ir atsižvelgdamas į Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos siūlymą (2018 m. sausio15 d. protokolas Nr. 8 NVŠ-1):

            1. T v i r t i n u  2018 metų Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programas ir jų teikėjus (pridedama).

            2. N u s t a t a u  šio įsakymo 1 punktu patvirtintų neformaliojo vaikų švietimo programų atitiktį iki 2018 m. gruodžio 31 d.

            3. N u s t a t a u maksimalų vaikų skaičių NVŠ programos įgyvendinimo grupėje – 20 ir maksimalų NVŠ teikėjo programose dalyvaujančių vaikų skaičių – 40.

 

            Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas