LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 23 d. Nr. V-2341

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V‑1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.  Pripažįstu netekusiu galios 1.1.1.4 papunktį.

2.  Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Nustatyti, kad savivaldybės pagal epidemiologinį rodiklį (14 dienų suminį sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų) priskiriamos:

2.1. žaliajai zonai, jei atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

2.1.1. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra mažesnis kaip 25 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra mažiau nei 4 proc.;

2.1.2. per 14 dienų savivaldybėje nustatyta 10 arba mažiau COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų.

2.2. geltonajai zonai, jei atitinka šiuos kriterijus: 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra nuo 25 iki 50 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra daugiau arba lygu 4 proc. arba 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra nuo 25 iki 150 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra mažiau kaip 4 proc.;

2.3. raudonajai zonai, jei atitinka visus šiuos kriterijus:

2.3.1. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra didesnis kaip 50 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra daugiau arba lygu 4 proc. o atvejų, nesusijusių su protrūkiais ar židiniais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per savaitę, arba 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra didesnis kaip 150 ir per paskutinę savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra mažiau kaip 4 proc., o atvejų, nesusijusių su protrūkiais ar židiniais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per savaitę;

2.3.2. per savaitę savivaldybėje nustatyta daugiau kaip 10 COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų;

2.3.3. NVSC, individuliai įvertinus savivaldybės rizikingumą ir pateikus siūlymą dėl savivaldybės priskyrimo raudonajai zonai.“

3.  Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. žaliajai zonai priskirtose savivaldybėse tiriami ASPĮ ir socialinės globos įstaigų darbuotojai, tiesiogiai kontaktuojantys su pacientais ar gyventojais, organizuojant ėminių paėmimą šio sprendimo 4.1 papunktyje nustatyta tvarka;“.

4.  Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. geltonajai ar raudonajai zonai priskirtose savivaldybėse:

3.2.1. tiriami ASPĮ darbuotojai ir socialinės globos įstaigos darbuotojai, organizuojant ėminių paėmimą taip, kad per savaitę būtų atliekamas šio sprendimo 4.1.4 papunktyje nustatytas geltonosiose ir raudonosiose zonose atliekamų tyrimų skaičius;

3.2.2. pacientai, kurie ASPĮ praleido daugiau nei 48 val., tiriami organizuojant ėminių paėmimą šio sprendimo 4.2 papunktyje nustatyta tvarka.“

5.  Pakeičiu 4.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1.4. per savaitę, kai savivaldybė priskiriama žaliajai zonai, turi būti ištiriama nuo 2 iki 5 proc. ASPĮ ar socialinės globos įstaigos darbuotojų, kai savivaldybė priskiriama geltonajai ar raudonajai zonai – nuo 15 iki 20 proc. ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ ir nuo 40 iki 50 proc. stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ ar socialinės globos įstaigos darbuotojų.“

6.  Pakeičiu 4.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4.2. pavesti ASPĮ su savivaldybėmis suderinti ir patvirtinti atsitiktinio tyrimo organizavimo tvarką, kai savivaldybė, kurioje veikia įstaiga, priskiriama geltonajai ar raudonajai zonai, joje numatant, kad:“.

7.  Pakeičiu 5.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3.1. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija – Prezidentui ir jo patarėjams, Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams, Ministrui Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams, Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojams, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui;“.

8.  Pakeičiu 5.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos muitinės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnams, ugniagesiams gelbėtojams. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro nedarbo metu ar dėl didelio darbo krūvio nesant galimybės ėminių paėmimą organizuoti jame, šiame papunktyje nurodytiems asmenims ėminiai gali būti imami savivaldybių mobiliuose punktuose, registraciją vykdant per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;“.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Aurelijus Veryga