LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 146:2019 „PLASTINĖS IR REKONSTRUKCINĖS CHIRURGIJOS GYDYTOJAS“

PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. V-1496

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos medicinos normą MN 146:2019 „Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas“ (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga  

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu

Nr. V-1496

 

 

LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 146:2019

„PLASTINĖS IR REKONSTRUKCINĖS CHIRURGIJOS GYDYTOJAS“

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Lietuvos medicinos norma MN 146:2019 „Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas“ (toliau – Lietuvos medicinos norma) nustato plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo veiklos sritis, teises, pareigas ir kompetenciją.

2.  Lietuvos medicinos norma privaloma visiems plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojams, dirbantiems Lietuvos Respublikoje, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms šiuos specialistus, tobulinančioms jų kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą.

3.  Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija – ligų, sutrikimų, traumų, auglių, degeneracinių procesų, dėl amžiaus atsiradusių pakitimų pažeistos ar dėl sklaidos trūkumų neišsivysčiusios kūno dalies ir prarastos funkcijos atkūrimas bei išvaizdos gerinimas estetiniais ir kosmetiniais tikslais chirurginiu (intervenciniu) ir (ar) konservatyviu būdu.

3.2. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas – medicinos gydytojas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo profesinę kvalifikaciją.

3.3. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo praktika – teisės aktų reglamentuota plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją atliekama asmens sveikatos priežiūra.

3.4. Kitos Lietuvos medicinos normoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

4. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo profesinė kvalifikacija įgyjama baigus universitetines medicinos studijas bei plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos rezidentūrą. Užsienyje įgyta plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų profesinių kvalifikacijų pripažinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Teisę verstis plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo praktika turi asmuo, Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo nustatyta tvarka įgijęs plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo profesinę kvalifikaciją.

6. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas verčiasi plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas.

7. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su kitais sveikatos priežiūros specialistais ir kitais specialistais. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas paslaugas teikia visų amžiaus grupių pacientams.

8. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas vadovaujasi plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo praktiką, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos medicinos norma, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

 

II SKYRIUS

TEISĖS

 

9. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas turi teisę:

9.1. verstis plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo praktika Lietuvos medicinos normos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nustatyta tvarka;

9.2. išrašyti receptus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir skirti ortopedijos technines priemones Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

9.3. išduoti medicininius ar sveikatos pažymėjimus (pažymas) Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių laikiną nedarbingumą, nustatyta tvarka;

9.4. pagal kompetenciją konsultuoti pacientus, fizinius ir juridinius asmenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

9.5. atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

9.6. nustatyti asmens mirties faktą Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka;

9.7. tvarkyti paciento duomenis, įskaitant sveikatos duomenis, vykdant Lietuvos medicinos normos 15, 16 punktuose nurodytą veiklą, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka.

10. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas turi ir kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGOS

 

11. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas privalo:

11.1. teikti būtinąją medicinos pagalbą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

11.2. pagal savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje verčiasi medicinos praktika, licenciją kvalifikuotai tirti, diagnozuoti ir gydyti ligas, būkles bei sveikatos sutrikimus, rekomenduoti ir dalyvauti organizuojant ligų ir sveikatos sutrikimų profilaktikos priemones bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

11.3. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir (ar) gydytis pas atitinkamos srities asmens sveikatos priežiūros specialistą;

11.4. bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, dalyvaujančiais atliekant tyrimo, diagnostikos ir gydymo veiksmus;

11.5. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;

11.6. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

11.7. pagal kompetenciją vykdyti privalomąsias sveikatos programas;

11.8. laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti, saugoti profesinę paslaptį ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems asmenims ši informacija gali būti atskleista Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka;

11.9. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

11.10. laikytis licencijuojamos sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų;

11.11. tvarkyti plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

11.12. paaiškinti plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;

11.13. taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis;

11.14. naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančias medicinos priemones (prietaisus), išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis. Užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone (prietaisu) pateikiama informacija;

11.15. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką, nustatytas pareigas.

 

 

 

 

IV SKYRIUS

KOMPETENCIJA

 

12. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo profesinę kompetenciją sudaro žinios ir gebėjimai, kuriuos jis įgyja baigęs gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją suteikiančias studijas bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę medicinos mokslo ir praktikos pažangą.

13. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas turi žinoti:            

13.1. sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos organizavimo pagrindus;

13.2. sveikatos teisės pagrindus;

13.3. sveikatos draudimo pagrindus;

13.4. chirurgijos ir netekties psichologinius aspektus, bendravimo su pacientais, jų giminėmis ir kolegomis principus;

13.5. medicinos etikos ir deontologijos reikalavimus;

13.6. racionalios mitybos pagrindus;

13.7. klinikinio audito, kokybės vadybos ir kontrolės principus;

13.8. klinikinių tyrimų ir klinikinių studijų principus;

13.9. medicinos statistikos pagrindus;

13.10. sveikatos priežiūros pagrindinius rodiklius;

13.11. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus;

13.12. saugos darbe reikalavimus;

13.13. plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos istoriją;

13.14. asmens duomenų apsaugos principus.

14. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas turi mokėti naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis.

15. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas turi išmanyti:

15.1. plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos pagrindus:

15.1.1. plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų gydomų ligų prevenciją, etiologiją, patogenezę, simptomatiką bei diagnostiką, konservatyvaus ir operacinio gydymo indikacijas ir kontraindikacijas, gydymo metodus;

15.1.2. plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų gydomų ligų, būklių ir sutrikimų rizikos veiksnius bei antrinės profilaktikos principus;

15.1.3. būtinosios pagalbos ir chirurginės pagalbos organizavimą Lietuvoje;

15.1.4. pacientų medicininės reabilitacijos, chirurginio gydymo, ilgalaikio stebėjimo principus;

15.1.5. plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų gydomų pacientų laikinojo nedarbingumo ir darbingumo lygio nustatymo ekspertizės pagrindus;

15.1.6. žmogaus fiziologiją, histopatologiją, biomechaniką, mikrobiologiją;

15.1.7. žaizdų gijimo ir sutrikusio žaizdų gijimo patogenezę;

15.1.8. diagnostinių tyrimų (radiologinės diagnostikos tyrimų, adatinės biopsijos ir kt.) pagrindus;

15.1.9. pagal kompetenciją mokėti kliniškai interpretuoti laboratorinių, morfologinių, radiologinių tyrimų rezultatus;

15.1.10. plastinėje ir rekonstrukcinėje chirurgijoje naudojamų vaistų ir medicinos priemonių veikimą, jų šalutinį poveikį, sukeliamas komplikacijas;

15.1.11. odos, raumenų, skeleto detalią anatomiją, kraujotaką ir inervaciją;

15.1.12. piktybinių ir nepiktybinių navikų diagnostikos ir gydymo principus;

15.1.13. įgimtų ydų gydymo principus;

15.1.14. autologinių transplantacijų pagrindus ir naudojamas technikas;

15.1.15. mikrochirurgijos metodus;

15.1.16. mikrochirurginių lopų chirurgijos pagrindus ir naudojamas technikas;

15.1.17. audinių plėtiklių (ekspanderių), injekcinių medžiagų  ir implantų naudojimo principus ir technikas;

15.1.18. gipso longetės ir cirkuliaraus gipsinio ar kitokio imobilizacinio įtvaro uždėjimo principus ir technikas;

15.1.19. osteosintezės būdus, principus, technikas, lūžių išnirimų repozicijas, skeletinio tempimo technikas;

15.1.20. endoskopinės chirurgijos principus: trauminių sausgyslių susiuvimo ir rekonstrukcijos ir persodinimo principus, sąnario raiščių susiuvimo ir rekonstrukcijos principus, minkštųjų audinių susiuvimo ir rekonstrukcijos principus, amputacijos ir replantacijos principus, suspaudimo sindromo gydymo principus, riešo patologijos ir riešo artroskopijos principus, apatinės galūnės minkštųjų audinių susiuvimo, smulkiųjų kaulų osteosintezės ir rekonstrukcijos principus;

15.1.21. gydymo lazeriu principus;

15.1.22. audinių inžinerijos ir transplantacijos principus;

15.1.23. limfedemos gydymo principus;

15.1.24. ribines būkles ir sunkius sužalojimus patyrusių pacientų klinikinį įvertinimą, rizikos įvertinimo principus;

15.1.25. kritines chirurgines būkles ir intensyviosios terapijos aspektus;

15.1.26. gyvatės, vorų, vabzdžių, gyvūnų, žmogaus įkandimų gydymo principus;

15.2. prieš chirurginę intervenciją taikomus pacientų paruošimo ir gydymo metodus:

15.2.1. paciento fizinį ištyrimą;

15.2.2. kvėpavimo, širdies, inkstų ir endokrininės sistemos funkcijų įvertinimą;

15.2.3. elektrokardiogramos atlikimą ir įvertinimą;

15.2.4. ligų, tokių kaip diabetas, kvėpavimo takų ligos, širdies ir kraujagyslių ligos, mitybos sutrikimai, anemija, gelta, gydymą ir būklių, susijusių su vaistų (steroidų, antikoaguliantų, imunosupresiją sukeliančių vaistų) vartojimu, valdymą; psichikos sutrikimų gydymo vaistiniais preparatais principus;

15.2.5. trombembolinių ligų profilaktiką;

15.2.6. paciento tinkamumo anestezijai ir chirurginei intervencijai įvertinimą;

15.2.7. premedikaciją ir sedaciją;

15.3. chirurginės intervencijos metu taikomus pacientų priežiūros ir anestezijos ypatumus:

15.3.1. tinkamos paciento padėties parinkimą, pragulų profilaktiką;

15.3.2. nervų, kraujagyslių ir kitų pažeidimų prevenciją anestezijos metu;

15.3.3. anestezijoje esančio paciento priežiūrą ir stebėseną;

15.4. po chirurginės intervencijos taikomus pacientų priežiūros ir gydymo metodus:

15.4.1. skausmo malšinimą ir valdymą;

15.4.2. paciento pooperacinę priežiūrą ir stebėseną;

15.4.3. pooperacinių komplikacijų valdymą;

15.4.4. pooperacinių komplikacijų prevenciją, diagnostiką ir gydymą;

15.4.5. venų ir arterijų punkcijos metodus;

15.4.6. skysčių ir elektrolitų pusiausvyros įvertinimą ir palaikymą;

15.4.7. kraujo, jo komponentų ir pakaitalų perpylimo indikacijas, pavojus ir komplikacijas;

15.4.8. kvėpavimo nepakankamumo diagnostiką ir gydymą;

15.4.9. klinikinės mitybos indikacijas, metodus;

15.4.10. audinių infekcijų bei infekcinių komplikacijų gydymo ir prevencijos metodus.

16. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas pagal savo kompetenciją savarankiškai ar būdamas daugiadalykės gydytojų specialistų komandos narys turi gebėti diagnozuoti ir gydyti šio punkto papunkčiuose nurodytas ligas, atlikti diagnostines ir gydomąsias procedūras (manipuliacijas), operacijas:

16.1. naudodamas bendrąsias chirurgines technikas ir technologijas:

16.1.1. susiūti žaizdas įvairiais metodais;

16.1.2. atlikti pirminį chirurginį žaizdos sutvarkymą;

16.1.3. gydyti ūmines ir lėtines žaizdas, opas;

16.1.4. gydyti žaizdų komplikacijas (seromas, hematomas, infekcijas);

16.1.5. stabdyti ūminį kraujavimą;

16.1.6. šalinti nekrozinius audinius, drenuoti operaciniu ir konservatyviu būdu;

16.1.7. atlikti patologinių odos ir poodžio ir minkštųjų kaulinių, kremzlinių, nervinių, kraujagyslinių audinių darinių, navikų bei cistų biopsiją, rezekciją, pašalinimą, destrukciją;

16.1.8. pašalinti svetimkūnius iš minkštųjų audinių, kaulų, sąnarių;

16.1.9. atlikti kūno ertmių ir susiformavusių jose skysčių sankaupų drenažą;

16.1.10. paimti biologinius skysčius ir (arba) sekretą laboratoriniams tyrimams;

16.1.11. atlikti nago, nago guolio operacijas;

16.1.12. gydyti traumuotus pacientus, kartu su daugiadalyke komanda gydyti daugines traumas patyrusius pacientus;

16.1.13. atlikti kaulų operacijas: perforaciją, trepanaciją, rezekciją, sekvestrektomiją, kaulinio audinio, kaulinių fragmentų paėmimą plastikai, transplantacijai, defektų plastiką transplantantais bei dirbtinėmis medžiagomis;

16.1.14. atlikti smilkininio apatinio žandikaulio sąnario, rankos ir pėdos sąnarių operacijas: punkciją, drenažą, sinovektomiją, sąnario kapsulės, raiščių susiuvimą, plastiką, rekonstrukciją, smulkiųjų sąnarių artroplastiką, kremzlės paėmimą transplantacijai, kremzlės persodinimą, implantaciją, endoprotezavimą;

16.1.15. pašalinti minkštųjų audinių implantus, plaštakos metalo konstrukcijas, endoprotezus;

16.1.16. gydyti terminius, cheminius, elektros, jonizuojančiosios spinduliuotės nudegimus konservatyviais ir chirurginiais metodais ūminiu periodu, reanimacijos ir intensyviosios terapijos periodu, taip pat ir naudojant odos pakaitalus, audinių inžinerijos metodus; gydyti nudegimų padarinius;

16.1.17. atlikti įvairias injekcijas, punkcijas diagnostikos ir gydymo tikslais (botulino toksino, hialurono rūgšties ir kitų medikamentų bei medicinos priemonių, kraujo ir jo komponentų, biologinių audinių ir ląstelių kultūrų), kitas estetines, kosmetines ir korekcines procedūras;

16.1.18. atlikti vietinę ir regioninę nejautrą (išskyrus rezginių blokadas, spinalinę ir epiduralinę nejautras), nuskausminamąją blokadą;

16.1.19. atlikti operacinei taktikai patikslinti ir operacijos veiksmams vykdyti reikalingus ultragarsinius tyrimus, įskaitant tyrimus, atliekamus doplerio režimu ir kitais metodais;

16.1.20. atlikti operacijas, naudodamas endoskopinę techniką: diagnostines ir gydomąsias minkštųjų audinių (veido, krūtų ir kitas) endoskopines bei smulkiųjų sąnarių artroskopines operacijas, raiščių susiuvimą ir plastiką, nervų dekompresijas, estetines bei rekonstrukcines operacijas;

16.1.21. paimti transplantacijai ir persodinti biologinius transplantatus (autotransplantantus ir alotransplantatus, ksenotransplantatus, biologinių audinių kultūras, dirbtinę odą), skeltą odą (viso ir dalies storio);

16.1.22. atlikti plastiką vietiniais audiniais, pasuktiniais, paslinktiniais, ašinės kraujotakos lopais, odos transplantaciją, rekonstrukcijas mikrochirurginiais laisvais lopais (audinių kompleksais, organais, jų dalimis);

16.1.23. atlikti nervų ir nervų rezginių operacijas: dekompresiją, neurolizę, susiuvimą (naudodamas mikrochirurginę techniką), plastiką, transpoziciją, paėmimą transplantacijai, transplantaciją, simpatektomijas, kitų organų ir audinių operacijas atliekant nervų ir rezginių dekompresijos operacijas, neurolizes, plastinę ar kt. operacijas;

16.1.24. atlikti kraujagyslių (išskyrus stambiąsias liemens ir kaklo magistralines kraujagysles) operacijas: susiūti naudodamas makrochirurginę ir mikrochirurginę techniką, šoninę siūlę, sujungimą „galas su galu“ ir „galas su šonu“, trombektomiją, embolektomiją, kraujagyslės paėmimą transplantacijai, kraujagyslių plastiką, naudodamas kraujagyslės intarpą, dirbtinius ir biologinius pakaitalus, ekstraanatominio šuntavimo operacijas; kraujagyslinių navikų biopsiją, rezekciją, šalinimą, displazijų operacijas, smulkiųjų galūnių kraujagyslių aneurizmos šalinimo operacijas, paviršinių venų mazgų šalinimo dėl varikozės, perforuojančių venų perrišimo operacijas, venų vožtuvų plastiką, kraujagyslių ir jų darinių destrukcijas;

16.1.25. atlikti limfagyslių susiuvimą, plastiką, limfagyslių jungtį su vena, limfedemos chirurginio gydymo operacijas;

16.1.26. atlikti operacijas ir procedūras chirurginiais, endoskopiniais bei robotinės chirurgijos instrumentais, lazeriu, kriochirurgijos instrumentais, ultragarsu, plazminiu koaguliatoriumi, radiodažnuminės chirurgijos prietaisais ir kitais šios srities specialistų naudojamais instrumentais;

16.2. galvos ir kaklo srityse:

16.2.1. gydyti įgimtas patologijas: lūpos, gomurio nesuaugimą, įgimtas ausų, nosies, kitų galvos ir kaklo dalių deformacijas, įvairaus laipsnio neišsivystymą, galvos, kaklo anomalijas ir sindromus;

16.2.2. gydyti trauminius, įgytus minkštųjų audinių, nervų, kraujagyslių, kaulų, sąnarių pažeidimus;

16.2.3. gydyti navikus (išskyrus centrinės nervų sistemos navikus);

16.2.4. atlikti rekonstrukcines, paliatyvines operacijas po navikų pašalinimo;

16.2.5. atlikti veido operacijas dėl paralyžiaus;

16.2.6. atlikti vokų operacijas dėl funkcinių ir estetinių problemų: siūti vokus, atlikti plastiką, rezekciją, rekonstrukciją, persodinti riebalus, naudoti implantus, atlikti vokų kampų korekciją;

16.2.7. atlikti ausies kaušelio ir išorinės klausomosios landos operacijas (atliekant rekonstrukcines ir estetines operacijas): ausies kaušelio amputaciją, rezekciją, plastiką, fistulių šalinimą, kremzlės paėmimą plastikai, ausies rekonstrukciją, išorinės klausomosios landos plastiką, rekonstrukciją, cistų, fistulių, polipų, auglių, egzostozių, osteomų, atrezijos, šalinimą, plastiką;

16.2.8. atlikti rekonstrukcines ir estetines nosies operacijas: plastiką (pirminę, antrinę, atvirą, uždarą), nosies korekciją osteotomijomis, nosies kremzlių plastiką, redukciją, transplantaciją,                    nosies rekonstrukciją pasuktiniais ir laisvais transplantatais, naudoti autotransplantantus                          (paties paciento) ir donoro transplantantus, implantus, nosies auglių šalinimą, konchotomiją, pertvaros ir gleivinės operacijas, rinoseptoplastiką; bendradarbiaudamas su gydytojais otorinolaringologais – konchoplastiką, kriauklių dezintegraciją, kristotomiją, endoskopinę ar mikroskopinę septoplastiką;

16.2.9. atlikti lūpų, burnos ertmės ir dugno operacijas, plastiką, redukciją, rezekciją, liežuvio rekonstrukciją: rezekciją, plastiką, amputaciją, rekonstrukciją, seilių liaukų ir latakų operacijas;

16.2.10. žandikaulių operacijas: rezekciją, osteotomiją, osteoplastiką, rekonstrukcines operacijas, transplantacijas;

16.3. krūtinės ląstos srityje:

16.3.1. gydyti įgimtas ydas: krūtų asimetriją, įskaitant Polando sindromą; krūtų hipoplaziją, aplaziją; krūtinės sienos asimetriją, deformaciją;

16.3.2. atlikti krūtinės sienos defektų rekonstrukciją;

16.3.3. atlikti stuburo srities minkštųjų audinių defektų rekonstrukciją (tik atliekant rekonstrukcines operacijas);

16.3.4. atlikti krūties navikų operacijas (po specialaus pasirengimo, nustatyto teisės aktų, reglamentuojančių krūties navikų gydymą);

16.3.5. atlikti plastines ir rekonstrukcines operacijas onkologinių ligų atvejais;

16.3.6. atlikti krūties, spenelio, areolės šalinimą ir rekonstrukciją, formos ir dydžio keitimą pasuktiniais lopais, laisvais transplantatais, implantais, siūlais, biologinėmis medžiagomis ir ląstelių kultūromis bei kitais būdais,  spenelio ir jo areolės operacijas, papildomo spenelio šalinimą, spenelio ir jo areolės rekonstrukciją, krūties latakų operacijas;

16.3.7. atlikti krūtų didinimą (implantais, ekspanderiais, paties paciento audiniais), implantų, kapsulių šalinimą, krūtų pakėlimą, sumažinimą, krūties formos korekciją;

16.3.8. gydyti ginekomastiją;

16.4. liemens, pilvo ir lyties organų srityse:

16.4.1. gydyti įgimtas varpos ir šlaplės anomalijas ir ydas (hipospadiją, epispadiją ir kt.) atliekant rekonstrukcines operacijas bendradarbiaudamas su gydytojais urologais;

16.4.2. gydyti išorinių moters lytinių organų anomalijas;

16.4.3. atlikti įgytų ir potrauminių pilvo sienos, juosmens, kryžmens, sėdmenų, tarpvietės, lyties organų deformacijų ir defektų rekonstrukcijas;

16.4.4. atlikti navikų (vulvos, makšties, varpos, minkštųjų audinių) operacijas;

16.4.5. atlikti lyties organų plastines ir rekonstrukcines operacijas bendradarbiaudamas su gydytojais urologais;

16.4.6. atlikti varpos operacijas: plastiką, didinimą, ilginimą, storinimą, cirkumciziją, dorsumciziją, amputaciją, raištelio elongaciją, implantų operacijas, riebalų ir ląstelių kultūrų persodinimą, apyvarpės operacijas, varpos konstrukciją ir rekonstrukciją;

16.4.7. atlikti sėklidžių operacijas: vazektomiją, vazovazostomiją, vazoepididimostomiją, biopsiją, sėklidžių implantų operacijas;

16.4.8. atlikti lytinių lūpų operacijas: didinimą, mažinimą, plastiką, rekonstrukciją, klitorio plastiką, riebalų persodinimą;

16.4.9. atlikti makšties plastiką, siaurinimą, rekonstrukciją (chirurginių būdu, implantais, ląstelių, biologinių ir sintetinių medžiagų injekcijomis);

16.4.10. gydyti chirurginiu būdu Peirono ligą (varpos fibromatozę);

16.5. viršutinių galūnių srityje:

16.5.1. gydyti įgimtas ydas (sindaktiliją, polidaktiliją, makrodaktiliją ir kt.), įgimtas patologijas;

16.5.2. atlikti sausgyslių operacijas (siuvimą, plastiką, rekonstrukcijas, transpozicijas, tenodezes);

16.5.3. gydyti pagal kompetenciją lūžius, išnirimus;

16.5.4. atlikti sąnarių, raiščių pažeidimo operacijas pagal kompetenciją;

16.5.5. atlikti minkštųjų audinių pažeidimų operacijas, defektų rekonstrukcijas;

16.5.6. atlikti periferinių nervų, įskaitant peties rezginį, operacijas;

16.5.7. atlikti viršutinių galūnių kraujagyslių operacijas (pvz., susiuvimą naudojant makrochirurginę ir mikrochirurginę techniką, šoninę siūlę, sujungimą „galas su galu“ ir „galas su šonu“; embolektomiją ir kt.);

16.5.8. atlikti funkcines raumenų, sausgyslių transpozicijas, transplantacijas;

16.5.9. atlikti replantacijas;

16.5.10. atlikti amputacijas;

16.5.11. atlikti viršutinės galūnės ir atskirų segmentų rekonstrukcines operacijas;

16.5.12. gydyti raumenų guolio sindromą;

16.5.13. atlikti odos, poodžio, minkštųjų audinių, nervų, kraujagyslių navikų operacijas;

16.5.14. atlikti kaulų, sąnarių navikų operacijas;

16.5.15. gydyti Diupitreno ligą;                                      

16.5.16. chirurginiu būdu gydyti autoimunines, metabolines ir degeneracines ligas;

16.5.17. atlikti endoskopines operacijas;

16.5.18. gydyti infekcinių ligų padarinius;

16.6. apatinių galūnių srityje:

16.6.1. gydyti įgimtas ydas ir įgimtas patologijas;

16.6.2. atlikti sausgyslių operacijas (siuvimą, plastiką, rekonstrukcijas, transpozicijas, tenodezes);

16.6.3. gydyti pagal kompetenciją lūžius, išnirimus;

16.6.4. atlikti pagal kompetenciją sąnarių, raiščių pažeidimo operacijas;

16.6.5. atlikti minkštųjų audinių pažeidimų operacijas, defektų rekonstrukcijas;

16.6.6.atlikti periferinių nervų operacijas;

16.6.7. atlikti apatinių galūnių kraujagyslių operacijas (pvz., susiuvimą naudojant makrochirurginę ir mikrochirurginę techniką, šoninę siūlę, sujungimą „galas su galu“ ir „galas su šonu“, embolektomiją ir kt.);

16.6.8. atlikti raumenų, sausgyslių transpozicijas, transplantacijas;

16.6.9. atlikti replantacijas;

16.6.10. atlikti amputacijas;

16.6.11. atlikti apatinės galūnės rekonstrukcines operacijas;

16.6.12. gydyti raumenų guolio sindromą;

16.6.13. atlikti odos, poodžio minkštųjų audinių, nervų, kraujagyslių navikų operacijas;

16.6.14. pagal kompetenciją atlikti smulkiųjų kaulų, smulkiųjų sąnarių navikų operacijas;

16.6.15. gydyti pado fascijos fibromatozę;

16.7. odos ir jos priedų patologijos atvejais:

16.7.1. gydyti įgimtas patologijas (hemangiomas, kraujagyslines malformacijas, apgamus, odos aplaziją) bendradarbiaudamas su atitinkamų profesinių kvalifikacijų gydytojais;

16.7.2. gydyti ūmines ir lėtines žaizdas ir opas;

16.7.3. gydyti hipertrofinius, atrofinius, normotrofinius ir keloidinius randus;

16.7.4. gydyti gerybinius ir piktybinius navikus;

16.7.5. atlikti sarginių limfmazgių procedūras ir limfadenektomijas;

16.8. atlikti estetines operacijas ir procedūras:

16.8.1. atlikti procedūras ir operacijas lazeriu;

16.8.2. atlikti atjauninimo procedūras, naudodamas užpildus, botulino toksiną, biologinių audinių ir ląstelių kultūrų ir kitas injekcijas, įveriamus chirurginius siūlus;

16.8.3. atlikti vokų plastiką;

16.8.4. atlikti veido, kaklo, antakių, kaktos pakėlimą, patempimą;

16.8.5. atlikti nosies plastiką;

16.8.6. atlikti ausies plastiką;

16.8.7. gydyti alopeciją, atlikti plaukų transplantaciją;

16.8.8. atlikti galvos, kaklo, kūno, galūnių kontūravimo operacijas, naudodamas implantus, riebalų persodinimą, siurbimą, užpildus;

16.8.9. atlikti krūtų ir krūtų spenelių, areolių operacijas;

16.8.10. atlikti nekomplikuotų išvaržų, raumenų diastazės operacijas, kai atliekama abdominoplastika;

16.8.11. atlikti postbariatrines operacijas;

16.8.12. gydyti hiperhidrozę;

16.9. atlikdamas rekonstrukcines operacijas, išplitusių navikų šalinimo operacijas, replantacijas ar daugiaetapių rekonstrukcijų operacijų atskirus etapus ar šalindamas anksčiau atliktų rekonstrukcinių operacijų komplikacijas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, dirbdamas savarankiškai arba komandoje su atitinkamų profesinių kvalifikacijų gydytojais, gali:

16.9.1. atlikti akies egzenteraciją, akies enukleaciją bendradarbiaudamas su kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais;

16.9.2. atlikti sinusų (kaulinių ančių) sienų rekonstrukciją, prienosinių ančių operacijas, kaukolės skliauto, kietojo smegenų dangalo, minkštųjų audinių plastiką ir rekonstrukciją bendradarbiaudamas su kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais;

16.9.3. bendradarbiaudamas su atitinkamų profesinių kvalifikacijų gydytojais chirurginiu būdu protezuoti žandikaulius (taip pat naudodamas sąnario implantantus), atlikti smilkininio apatinio žandikaulio sąnario artroplastinę operaciją, artrotomiją, įgimtų lūpos ir gomurio nesuaugimų plastines ir rekonstrukcines operacijas;

16.9.4. rekonstruoti galvos kaklo minkštųjų audinių defektus vietiniais audiniais, lopais „ant kojytės“ bei stiebeliniais lopais, atlikti mioplastines operacijas;

16.9.5. bendradarbiaudamas su atitinkamų profesinių kvalifikacijų gydytojais atlikti rekonstrukcines operacijas dėl įgimtų ir įgytų krūtinės ląstos sienos deformacijų, audinių defektų ar patologinių paslankumų po buvusių traumų ar operacijų;

16.9.6. atlikti pleuros punkciją, pleuros ertmės drenavimą, torakotomiją, šonkaulio kaulo ir kremzlės rezekciją, transplantaciją;

16.9.7. atlikti tracheotomiją, tracheostomiją;

16.9.8. bendradarbiaudamas su atitinkamų profesinių kvalifikacijų gydytojais atlikti pilvo sienos rekonstrukcines operacijas, laparotomiją, plonosios žarnos segmento išpreparavimą transplantacijai, žarnos pasukimą, transplantaciją, taukinės paėmimą transplantacijai, transplantaciją (atliekant rekonstrukcines operacijas);

16.9.9. atlikti navikų, kontaktuojančių su magistralinėmis arterijomis bei venomis, pašalinimo operacijas atkuriant kraujotaką ir neatkuriant kraujotakos;

16.9.10. atlikti šlaplės rezekciją, plastiką ir rekonstrukciją, bendradarbiaudamas su gydytojais urologais;

16.9.11. atlikti makšties, mergystės plėvės, lytinių lūpų, tarpvietės siuvimą, plastiką, rekonstrukciją, išorinių lytinių organų cistų šalinimą;

16.9.12. atverti ir pašalinti pūlinius, cistas, atlikti nekrektomijas, gydyti pragulas planuodamas rekonstrukcines operacijas ir jas atlikdamas arba po plastinių ir rekonstrukcinių operacijų;

16.9.13. gydyti nudegimus ir jų padarinius, šautines žaizdas ir jų padarinius, bendradarbiaudamas su kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais;

16.9.14. gydyti nušalimų padarinius;

16.9.15. atlikti donorinių audinių, biologinių ir sintetinių medžiagų ir ląstelių transplantaciją;

16.9.16. atsižvelgdamas į daugiadalykės gydytojų specialistų komandos sprendimą, atlikti išplitusių navikų šalinimo, rezekcijos operacijas, rekonstrukcijas.

 

–––––––––––