RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 5-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO

 

2019 m. rugpjūčio 14 d. Nr. M-        -(2.5)

Radviliškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimu Nr. T-42 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 41 p.,:

1.         Sudarau Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 5-ojo posėdžio, kuris įvyks 2019 m. rugpjūčio 29 d. 13 val. Savivaldybės didžiojoje salėje, preliminarią darbotvarkę:

1.1.  PROTOKOLINIS. Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo ir slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo.

1.2.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo.

1.3.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto tikslinimo.

1.4.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

1.5.  Dėl žemės mokesčio.

1.6.  Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T–1007 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.

1.7.  Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

1.8.  Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Radviliškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

1.9.  Dėl leidimo panaudos pagrindais naudoti patalpas.

1.10.   Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių pakeitimo ir turto perdavimo panaudos pagrindais.

1.11.   Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti nuosavybės teise ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

1.12.   Dėl savivaldybės turto nuomos ne konkurso tvarka.

1.13.   Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu.

1.14.   Dėl fiksuotų pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašų tvirtinimo.

1.15.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016-06-23 sprendimo Nr. T-292 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo preliminarios programos tvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

1.16.   Dėl pritarimo projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės fotovoltinės elektrinė įrengimas) panaudojimas Radviliškio ligoninės pastate“ įgyvendinimui ir lėšų skyrimo.

1.17.   Dėl teikiamo projekto „Eismo saugos priemonių diegimas rekonstruojant Radviliškio m. Žalgirio g.“, siekiant gauti finansavimą iš Europos sąjungos struktūrinių fondų.

1.18.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

1.19.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-1081 „Dėl klasių komplektų, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių, mokinių priėmimo laiko Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo.

1.20.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-568 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino nepedagoginių pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

1.21.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio  25  d. sprendimo Nr. T-989 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės  švietimo įstaigų didžiausio leistino pedagoginių pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

1.22.   Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo.

1.23.   Dėl biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo.

1.24.   Dėl mokymo lėšų skyrimo iš savivaldybės biudžeto  papildomam  sąlyginiam klasių  skaičiui išlaikyti.

1.25.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-773  „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų (Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Radviliškio miesto kultūros centro, Šeduvos kultūros ir amatų centro,  Radviliškio rajono Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro, Radviliškio r.  Baisogalos kultūros centro, Radviliškio rajono kultūros, bendruomenės namų, pramogų ir šokių salių) teikiamų paslaugų kainų nustatymo“  pakeitimo.

1.26.   Dėl Šeduvos globos namų nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.

1.27.   Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šeduvos globos namuose patvirtinimo.

1.28.   Dėl apgyvendinimo Šeduvos globos namų savarankiško gyvenimo namų padalinyje ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

1.29.   Dėl Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ pavadinimo pakeitimo ir Radviliškio pagalbos šeimai centro nuostatų patvirtinimo.

1.30.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos dalinio pakeitimo.

1.31.   Dėl slaugos paslaugos asmenims, gaunantiems dializės procedūras, ir transporto paslaugos asmenims, patekusiems į VšĮ Radviliškio ligoninės priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių, organizavimo.

1.32.   Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo.

1.33.   Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo.

1.34.   Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje.

1.35.   Dėl mokamų nemedicininių paslaugų kainų pakeitimo viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje.

1.36.   Dėl leidimo viešajai įstaigai Radviliškio ligoninei pirkti ilgalaikį turtą, vykdyti viešąjį pirkimą ir pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį.

1.37.   Dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių ir Radviliškio lopšelio darželio „Eglutė“ direktoriaus skyrimo.

1.38.   Dėl Radviliškio Grinkiškio Jono Poderio direktoriaus skyrimo.

1.39.   Dėl darbo sutarties su Vita Fessler  nutraukimo šalių susitarimu.

1.40.   Dėl įpareigojimų Radviliškio rajono savivaldybės administracijai.

1.41.   Dėl įgaliojimų suteikimo.

1.42.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

1.43.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo.

1.44.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

1.45.   Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

1.46.   PROTOKOLINIS. Dėl piliečio gauto 2019-08-05 skundo Nr. GP-270-(8.27).

2.    Supažindinu tarybos narius su:

2.1.  Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimais bei reikalavimais.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Antanas Čepononis