LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 22 d. Nr. V-925

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi ir 26 straipsnio 2 dalies 9 punktu:

1. T v i r t i n u Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. nuo 2019 m. sausio 1 d. profesinis mokymas gali būti vykdomas pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre ne anksčiau kaip 2018 m. kovo 15 d., išskyrus šio įsakymo 2.2 ir 2.3 papunkčiuose numatytus atvejus;

2.2. profesinio mokymo programos, įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki 2018 m. kovo 15 d., pagal kurias vykdomas pirminis profesinis mokymas, gali būti vykdomos, iki jas baigs nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. priimti mokytis mokiniai;

2.3. profesinio mokymo programos, įregistruotos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki 2018 m. kovo 15 d., pagal kurias vykdomas tęstinis formalusis ir neformalusis profesinis mokymas, gali būti vykdomos, iki jas baigs iki 2018 m. gruodžio 31 d. priimti mokytis mokiniai.

3. P a v e d u Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui:

3.1. iki 2018 m. gruodžio 31 d. atlikti formaliojo profesinio mokymo programų, įregistruotų Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre nuo 2015 m. balandžio 2 d. iki 2018 m. kovo 15 d., keitimus siekiant užtikrinti jų atitiktį šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo nuostatoms;

3.2. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas formaliojo profesinio mokymo programas suderinti su atitinkamais profesiniais standartais ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo profesinio standarto patvirtinimo ar pakeitimo dienos.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. V-1435 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Šis įsakymas, išskyrus 3.1 papunktį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                   Jurgita Petrauskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-925

 

 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ RENGIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos apimtis, sandara ir struktūra, profesinio mokymo programos ar jos modulių rengimo, atnaujinimo, vertinimo ir registravimo tvarka.

2. Aprašo nustatyta tvarka parengta ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruota formaliojo profesinio mokymo programa yra skirta pirminiam ir tęstiniam profesiniam mokymui vykdyti, o ją pabaigus suteikiama kvalifikacija ar jos dalis. Neformaliojo profesinio mokymo programa, parengta Aprašo nustatyta tvarka ir įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, yra skirta neformaliajam profesiniam mokymui vykdyti, o ją pabaigus įgyjama (-os) kompetencija (-os), kuri (-os) teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ APIMTYS

 

4. Profesinio mokymo programos apimtis nustatoma mokymosi kreditais – mokymosi apimties vienetais, kuriais matuojami mokymosi rezultatai ir besimokančiojo darbo laikas. Mokymosi kreditai skiriami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. birželio 18 d. rekomendacija dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) sukūrimo (2009/C 155/02) (toliau – ECVET rekomendacija). Vienas mokymosi kreditas prilyginamas 27 akademinėms valandoms. Įgyvendinant formaliojo profesinio mokymo programą pirminiame profesiniame mokyme, 1 mokymosi kredito 22 akademinės valandos skiriamos kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 5 akademinės valandos – mokinio savarankiškam mokymuisi, kuriam nevadovauja mokytojas. Įgyvendinant formaliojo profesinio mokymo programą pirminiame profesiniame mokyme, kai joje mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys, kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas, 1 mokymosi kredito 27 akademinės valandos skiriamos kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti. Įgyvendinant formaliojo profesinio mokymo programą tęstiniame profesiniame mokyme ir neformaliojo profesinio mokymo programą, 1 mokymosi kredito 18 akademinių valandų skiriama kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 9 akademinės valandos – mokinio savarankiškam mokymuisi, kuriam nevadovauja mokytojas.

5. Vienerių metų formaliojo profesinio mokymo programos įprastinė apimtis yra 60 mokymosi kreditų. Formaliojo profesinio mokymo programos apimtis negali būti mažesnė kaip 30 mokymosi kreditų ir didesnė kaip 110 mokymosi kreditų (rekomenduojamos formaliojo profesinio mokymo programų apimtys: 30 mokymosi kreditų, 45 mokymosi kreditai, 60 mokymosi kreditų, 90 mokymosi kreditų, 110 mokymosi kreditų). Neformaliojo profesinio mokymo programos apimtį pasirenka profesinio mokymo teikėjas. Rekomenduojama neformaliojo profesinio mokymo programos apimtis – ne daugiau kaip 30 mokymosi kreditų.

6. Profesinio mokymo programa apima teorinį ir praktinį mokymą. Praktiniam mokymui skiriama 70 procentų programos apimties, išskyrus atvejus, kai kiti teisės aktai reglamentuoja kitaip. Profesinio mokymo programa privalo atitikti profesiniame standarte nustatytas atitinkamos I-IV  lygio pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, priedą „Lietuvos kvalifikacijų lygiai“, kvalifikacijos kompetencijas ir kai tai numatyta profesiniame standarte – dalį II-V lygio kvalifikacijos kompetencijų.

 

III SKYRIUS

FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS SANDARA IR STRUKTŪRA

 

7. Formaliojo profesinio mokymo programą sudaro privalomieji ir pasirenkamieji moduliai. Modulio apimtis nustatoma mokymosi kreditais vadovaujantis ECVET rekomendacija.

8. Pirminiame profesiniame mokyme privalomieji moduliai yra: įvadinis modulis, bendrieji moduliai, kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai ir baigiamasis modulis.

9. Tęstiniame profesiniame mokyme privalomieji moduliai yra: kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai ir baigiamasis modulis, o bendrieji moduliai, skirti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose ir darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijoms ugdyti, integruojami į kompetencijoms įgyti skirtų modulių turinį.

10. Įvadinis modulis yra skirtas susipažinti su profesine veikla ūkio sektoriuje ir profesinio mokymosi specifika, taip pat apimant diagnostinį turimų kompetencijų vertinimą. Rekomenduojama įvadinio modulio apimtis formaliojo profesinio mokymo programose, kurių apimtis yra 30, 45 arba 60 mokymosi kreditų – 1 mokymosi kreditas, formaliojo profesinio mokymo programose, kurių apimtis 90 arba 110 mokymosi kreditų – 2 mokymosi kreditai.

11. Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtuose moduliuose suteikiamos kompetencijos pagal profesinį standartą. Rekomenduojama vieno kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirto modulio apimtis – 5, 10, 15 arba 20 mokymosi kreditų, išskyrus atvejus, kai kvalifikacijos ar ją sudarančių kompetencijų mokymosi apimtį nustato tarptautiniai, Europos Sąjungos ar nacionaliniai teisės aktai. Jei numatyta profesiniame standarte, formaliojo profesinio mokymo programoje gali būti pasiūlyti su specializacija susijusioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai, iš kurių besimokantysis gali pasirinkti vieną ar kelis modulius.

12. Bendrieji moduliai yra skirti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose, fizinio aktyvumo reguliavimo bei darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijoms ugdyti. Bendrojo modulio, skirto saugaus elgesio ekstremaliose situacijose kompetencijai ugdyti, apimtis – 1 mokymosi kreditas. Bendrojo modulio, skirto fizinio aktyvumo reguliavimo kompetencijai ugdyti, apimtis formaliojo profesinio mokymo programose, kurių apimtis – 30, 45 arba 60 mokymosi kreditų, – 1 mokymosi kreditas, 90 arba 110 mokymosi kreditų, – 5 mokymosi kreditai. Bendrojo modulio, skirto darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijoms ugdyti, apimtis – 2 mokymosi kreditai.

13. Pasirenkamieji moduliai skirti formaliojo profesinio mokymo programos turinį papildyti papildomomis kompetencijomis, kurios atlieptų asmens ir (ar) regiono darbdavių poreikius ir padėtų kvalifikaciją įgijusiam asmeniui integruotis į darbo rinką. Rekomenduojama pasirenkamųjų modulių bendra apimtis formaliojo profesinio mokymo programose, kurių apimtis yra 30, 45 arba 60 mokymosi kreditų, – 5 mokymosi kreditai, 90 arba 110 kreditų, – 10 mokymosi kreditų.

14. Formaliojo profesinio mokymo programoje bendrieji ir pasirenkamieji moduliai gali būti nenumatyti, jeigu kvalifikacijas reglamentuoja Vidaus tarnybos statutas. Tokiu atveju didinama kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtų modulių bendra apimtis kreditais. 

15. Baigiamasis modulis skirtas įtvirtinti praktinius gebėjimus ir pasirengti kompetencijoms vertinti. Rekomenduojama baigiamojo modulio apimtis formaliojo profesinio mokymo programose, kurių apimtis – 30, 45 arba 60 mokymosi kreditų, – 5 mokymosi kreditai, 90 arba 110 mokymosi kreditų, – 10 mokymosi kreditų.

16. Formaliojo profesinio mokymo programą sudaro:

16.1. formaliojo profesinio mokymo programos apibūdinimas, kuriame nurodoma: formaliojo profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas (suteikiamas įregistravus formaliojo profesinio mokymo programą Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre), kvalifikacijos pavadinimas, kvalifikacijos kodas (suteikiamas įregistravus kvalifikaciją Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre), kvalifikacijos lygis, formaliojo profesinio mokymo programos apimtis mokymosi kreditais, minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti, reikalavimai stojančiajam (jei taikomi), būsimo darbo specifika, kita programai įgyvendinti ar stojančiajam svarbi informacija;

16.2. formaliojo profesinio mokymo programos parametrai nurodant kiekvieno modulio valstybinį kodą (suteikiamas įregistravus formaliojo profesinio mokymo programą Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre), modulio pavadinimą, modulio lygį, apimtį mokymosi kreditais, formaliojo profesinio mokymo programoje suteikiamas kompetencijas, kompetencijų pasiekimą nurodančius mokymosi rezultatus;

16.3. rekomenduojama modulių seka įvardijant asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimus (jei taikoma);

16.4. rekomendacijos dėl profesinei veiklai reikalingų bendrųjų gebėjimų, apibrėžtų 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (OL 2006 L 394, p. 10), ugdymo; 

16.5. privalomųjų ir pasirenkamųjų modulių sąrašas pirminiam ir tęstiniam profesiniam mokymui;

16.6. modulių aprašai, kuriuose nurodomas: modulio pavadinimas, modulio valstybinis kodas (suteikiamas įregistravus formaliojo profesinio mokymo programą Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre), kvalifikacijos lygis, kurį atitinka modulyje įgyjamos kompetencijos, modulio apimtis mokymosi kreditais, kompetencijos ir jų pasiekimą nurodantys mokymosi rezultatai, rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti, mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai, reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams, reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai, kvalifikaciniai ir kompetencijų reikalavimai profesijos mokytojams.

17. Jei į formaliojo profesinio mokymo programą įtrauktas kitos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotos formaliojo profesinio mokymo programos  modulis, tai vietoje jo aprašo pateikiama nuoroda į formaliojo profesinio mokymo programą ir jos modulį (modulio pavadinimas ir jo valstybinis kodas, formaliojo profesinio mokymo programos pavadinimas ir jos valstybinis kodas).

 

IV SKYRIUS

NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS SANDARA IR STRUKTŪRA

 

18. Neformaliojo profesinio mokymo programą sudaro modulis (-iai), suteikiantis (-ys) atitinkamame profesiniame standarte nustatytą (-as) atitinkamos kvalifikacijos kompetenciją (-as). Esant poreikiui, darbuotojų saugos ir sveikatos kompetencijos ugdymas integruojamas į neformaliojo profesinio mokymo programos turinį. Į neformaliojo profesinio mokymo programą gali būti įtraukiami ir atskiri formaliojo profesinio mokymo programos privalomieji ar pasirenkamieji moduliai. Modulio apimtis nustatoma mokymosi kreditais vadovaujantis ECVET rekomendacija.

19. Neformaliojo profesinio mokymo programą sudaro:

19.1. neformaliojo profesinio mokymo programos apibūdinimas, kuriame nurodoma: neformaliojo profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas, neformaliojo profesinio mokymo programoje įgyjama (-os) ar tobulinama (-os) kompetencija (kompetencijos) ir jos (jų) atitiktis konkrečios kvalifikacijos daliai, kvalifikacijos lygis, neformaliojo profesinio mokymo programos apimtis mokymosi kreditais, teorinio ir praktinio mokymo apimtis valandomis;

19.2. minimalūs reikalavimai neformaliojo profesinio mokymo programos dalyviams;

19.3. neformaliojo profesinio mokymo programos turinys: modulio (-ių) pavadinimas (-ai), įgyjama (-os) ar tobulinama (-os) kompetencija (-jos), kompetencijos (-jų) pasiekimą nurodantys mokymosi rezultatai, turinys reikalingas mokymosi rezultatams pasiekti;

19.4. mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai;

19.5. kvalifikaciniai ir kompetencijų reikalavimai mokytojams (dėstytojams);

19.6. reikalavimai mokymui skirtiems metodiniams ir materialiesiems ištekliams;

19.7. reikalavimai teorinio ir praktinio mokymo vietai.

20. Neformaliojo profesinio mokymo programą užsakanti ir (ar) neformalųjį profesinį mokymą finansuojanti institucija gali nustatyti papildomus reikalavimus neformaliojo profesinio mokymo programai.

 

V skyrius

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS Ar JOS modulio RENGIMAS

 

21. Profesinio mokymo programos ar jos modulio rengimą turi teisę inicijuoti ir (arba) rengti profesinio mokymo teikėjas, Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės juridinis asmuo arba kita juridinio asmens statuso neturinti organizacija bei jų padaliniai (toliau – Rengėjas).

22. Rengiant naują pasirenkamąjį modulį, kai darbo rinkoje atsiranda naujų technologijų poreikis, vadovaujamasi Aprašo 16.6 papunkčiu. Pasirenkamojo modulio apraše nurodomos sąsajos su atitinkama kvalifikacija.

23. Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programa rengiama remiantis kompetencijomis, vadovaujantis atitinkamo sektoriaus profesiniu standartu ir keičiama jam pasikeitus.

24. Rengėjas, inicijuodamas formaliojo profesinio mokymo programos ar jos modulio rengimą, kreipiasi į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą (toliau – Centras), pateikdamas jo nustatytos formos paraišką. Rekomenduojama, kad Rengėjas formaliojo profesinio mokymo programai ar jos moduliui rengti sudarytų ne mažiau kaip trijų atitinkamos srities specialistų, atstovaujančių skirtingiems profesinio mokymo teikėjams ir (ar) darbdaviams, grupę. Metodinę pagalbą Rengėjui teikia Centras.

25. Rengėjas, inicijuodamas neformaliojo profesinio mokymo programos rengimą, kreipiasi į Centrą pateikdamas užpildytą Centro nustatytos formos neformaliojo profesinio mokymo programos paraišką, kuri gali būti papildyta pagal neformaliojo profesinio mokymo programą užsakančios ar jį finansuojančios institucijos reikalavimus.

 

VI skyrius

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS Ar JOS modulio ATNAUJINIMAS

 

26. Profesinio mokymo programos ar jos modulio atnaujinimą turi teisę inicijuoti ir (arba) vykdyti Rengėjas, pateikdamas raštu savo siūlymus Centrui. Profesinio mokymo programos ar jos modulio atnaujinimą koordinuoja ir (arba) vykdo Centras, remdamasis profesinio mokymo programų įgyvendinimo stebėsenos, profesinio mokymo įstaigų išorinio vertinimo ir profesinio mokymo programų išorinio vertinimo duomenimis, gavęs profesinio mokymo teikėjų, Rengėjų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija), sektorinių profesinių komitetų (toliau – SPK) ar kitų institucijų siūlymus arba siekdamas suderinti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotas formaliojo profesinio mokymo programų atitiktį su patvirtintais arba atnaujintais profesiniais standartais.

27. Kai atnaujinama formaliojo profesinio mokymo programa papildoma nauju moduliu, jo aprašui taikomi aprašo 16.6 papunkčio reikalavimai.

28. Apie pradedamą profesinio mokymo programos ar jos modulio atnaujinimą Centras skelbia savo interneto svetainėje. Centras profesinio mokymo programai ar jos moduliui atnaujinti gali pasitelkti atitinkamos srities ekspertus.

29. Atnaujintos programos ir (ar) moduliai vertinami ir registruojami šio Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS AR JOS MODULIO VERTINIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

30. Parengtą profesinio mokymo programą ar jos modulį (modulius) kartu su prašymu įvertinti Rengėjas teikia Centrui. Parengtos profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimą organizuoja Centras. Parengtai profesinio mokymo programai ar jos moduliui (moduliams) vertinti Centras pasitelkia ne mažiau kaip 2 atitinkamo Sektorinio profesinio komiteto narius, taip pat gali pasitelkti atitinkamos srities specialistus, o reglamentuojamų profesijų atveju – atitinkamą sritį reguliuojančių kompetentingų institucijų specialistus.

31. Parengta formaliojo profesinio mokymo programa vertinama pagal šiuos vertinimo kriterijus:

31.1. formaliojo profesinio mokymo programos atitiktis aprašo III skyriuje nustatytiems formaliojo profesinio mokymo programos sandaros ir struktūros reikalavimams;

31.2. formaliojo profesinio mokymo programos apimties tinkamumas joje numatytoms kompetencijoms įgyti;

31.3. formaliojo profesinio mokymo programos modulių apimties tinkamumas juose numatytoms kompetencijoms įgyti;

31.4. rekomenduojamo mokymosi turinio ir mokymosi rezultatų tinkamumas formaliojo profesinio mokymo programos moduliuose numatytoms kompetencijoms įgyti;

31.5. formaliojo profesinio mokymo programos moduliuose suformuluotų mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijų tinkamumas pasiektiems mokymosi rezultatams įvertinti;

31.6. formaliojo profesinio mokymo programos moduliuose numatytų mokymui skirtų metodinių ir materialiųjų išteklių, reikalavimų teorinio ir praktinio mokymo vietoms, profesijos mokytojų kvalifikacinių ir kompetencijų reikalavimų atitiktis numatytoms kompetencijoms įgyti.

32. Parengtam formaliojo profesinio mokymo programos moduliui vertinti taikomi Aprašo 31.3–31.6 papunkčiuose nustatyti kriterijai.

33. Parengta neformaliojo profesinio mokymo programa vertinama pagal šiuos vertinimo kriterijus:

33.1. neformaliojo profesinio mokymo programos atitiktis Aprašo IV skyriuje nustatytiems neformaliojo profesinio mokymo programos sandaros ir struktūros reikalavimams;

33.2. mokymosi rezultatų ir turinio tinkamumas neformaliojo profesinio mokymo programoje numatytai kompetencijai (kompetencijoms) įgyti ar tobulinti;

33.3. neformaliojo profesinio mokymo programoje suformuluotų mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijų, mokymui skirtų metodinių ir materialiųjų išteklių, reikalavimų teorinio ir praktinio mokymo vietai, mokytojų (dėstytojų) kvalifikacinių ir kompetencijų reikalavimų tinkamumas numatytiems mokymosi rezultatams pasiekti.

34. Parengtos profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimas atliekamas per 20 darbo dienų nuo parengtos profesinio mokymo programos ar jos modulio pateikimo Centrui vertinti dienos. Šis terminas dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas, bet ne ilgesniam kaip 10 darbo dienų terminui.

35. Atliekant parengtos profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimą yra pildoma Centro nustatyta profesinio mokymo programos vertinimo forma. Užpildytą profesinio mokymo programos vertinimo formą pasirašo vertinimą organizavęs Centro darbuotojas ir Centro direktorius. Prie profesinio mokymo programos vertinimo formos pridedamos programą vertinusių  Sektorinio profesinio komiteto narių ir kitų specialistų, jei jie pasitelkiami, vertinimo išvados. Profesinio mokymo programos vertinimo formoje nurodoma profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimo išvada:

35.1. patvirtinti ir teikti registruoti arba grąžinti Rengėjui registruoti – kai profesinio mokymo programa ar jos modulis buvo įvertinta teigiamai;

35.2. grąžinti tobulinti Rengėjui – kai profesinio mokymo programoje ar jos modulyje yra nustatyti techninio pobūdžio neatitikimai Aprašo šiame skyriuje nustatytiems profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimo kriterijams;

35.3. atmesti – kai profesinio mokymo programa ar jos modulis pagal Aprašo šiame skyriuje nustatytus vertinimo kriterijus buvo įvertinta neigiamai.

36. Centras informuoja Rengėją apie profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimo rezultatus kartu su profesinio mokymo programa ar jos moduliu Centrui pateiktame prašyme  nurodytu elektroninio pašto adresu.

37. Grąžintą tobulinti profesinio mokymo programą ar jos modulį Rengėjas turi pateikti pakartotinai vertinti Centrui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vertinimo išvados gavimo dienos. Pakartotinis profesinio mokymo programos vertinimas atliekamas per 10 darbo dienų nuo profesinio mokymo programos ar jos modulio pakartotinio pateikimo Centrui vertinti dienos. Vertinimo metu tikrinama, ar profesinio mokymo programa ar jos modulis yra pakoreguota (pakoreguotas) atsižvelgiant į vertinimo metu nustatytus techninio pobūdžio neatitikimus.

38. Atmestą programą pakartotinai vertinti galima teikti ne mažiau kaip po 30 darbo dienų.

39. Atliekant atnaujintos profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimą yra pildoma Centro nustatyta profesinio mokymo programos vertinimo forma. Užpildytą profesinio mokymo programos vertinimo formą pasirašo vertinimą organizavęs Centro darbuotojas ir Centro direktorius. Prie profesinio mokymo programos vertinimo formos pridedamos Sektorinio profesinio komiteto narių ir kitų specialistų, jei jie pasitelkiami, vertinimo išvados. Profesinio mokymo programos vertinimo formoje nurodoma profesinio mokymo programos vertinimo išvada:

39.1. patvirtinti ir teikti registruoti – kai atnaujinta profesinio mokymo programa ar jos modulis buvo įvertinta teigiamai;

39.2. grąžinti tobulinti Centrui – kai profesinio mokymo programoje ar jos modulyje yra nustatyti techninio pobūdžio neatitikimai Aprašo šiame skyriuje nustatytiems profesinio mokymo programos ar jos modulio vertinimo kriterijams;

39.3. atmesti – kai profesinio mokymo programa ar jos modulis pagal Aprašo šiame skyriuje nustatytus vertinimo kriterijus buvo įvertinta neigiamai.

40. Centro direktorius arba Rengėjas parengtą arba atnaujintą formaliojo profesinio mokymo programą, vadovaudamasis Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 895 „Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro reorganizavimo ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatų patvirtinimo“, ir Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1335 „Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, teikia Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro tvarkytojui, t. y. Švietimo informacinių technologijų centrui (toliau – ITC)  įregistruoti. Neformaliojo profesinio mokymo programos ir jų moduliai Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre registruojami vadovaujantis Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatais ir Centro nustatytais bei su Sektoriniais profesiniais komitetais suderintais reikalavimais. Apie parengtą arba atnaujintą profesinio mokymo programą ar jos modulį Centras skelbia savo interneto svetainėje. 

41. Profesinio mokymo programa įsigalioja jos įregistravimo Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre dieną. Atnaujinta profesinio mokymo programa galioja po jos įregistravimo Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre naujai priimtiems mokytis mokiniams.

42. Centras Profesinio mokymo programą teikia Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro tvarkytojui išregistruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos apraše nustatytais atvejais ir tvarka.

43. Profesinio mokymo programų elektronines versijas Centras skelbia viešai savo interneto svetainėje. Taip pat profesinio mokymo programų elektronines versijas viešai skelbia ITC AIKOS interneto svetainėje.

_______________________________