LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-854 „DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-2199

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“: 

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.1.1 ir 31.23 papunkčiais, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, n u s p r e n d ž i u:“.

2. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. maistas ir gėrimai nebūtų vartojami salėje stebint renginį, tam neskirtose vietose, išskyrus kino teatrus;“.

3. Pakeičiu 1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.6. vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas viso renginio uždarose erdvėse metu dėvėtų medicinines kaukes ar respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti:

1.6.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.6.2. atlikėjams, pranešėjams, renginių vedėjams repeticijų, vaizdo, garso įrašų, transliacijų, renginių metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo žiūrovų ir (ar) dalyvių;

1.6.3. sportininkams varžybų metu ar sportuojantiems dalyviams renginio metu;

1.6.4. kino teatruose, valgymo ir (ar) gėrimo metu stebint renginį kino salėje;“.

4. Pakeičiu 1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.7. renginio organizatoriai privalo užtikrinti kaukių dėvėjimo kontrolę viso renginio uždaroje erdvėje metu ir neaptarnauti kaukių nedėvinčių asmenų;“.

5. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis renginių uždarose erdvėse metu dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti:

2.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

2.2. atlikėjams, pranešėjams, renginių vedėjams repeticijų, vaizdo, garso įrašų, transliacijų, renginių metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo žiūrovų ir (ar) dalyvių;

2.3. sportininkams varžybų metu ar sportuojantiems dalyviams renginio metu;

2.4. kino teatruose, valgymo ir (ar) gėrimo metu stebint renginį kino salėje.“

6. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3. iki renginio ir per pertraukas leisti video ar garso įrašą apie privalomą kaukių dėvėjimą, saugaus atstumo laikymąsi, rankų dezinfekcijos būtinybę bei draudimą valgyti ir gerti salėje.“

7. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Nustatyti, kad prie įėjimo į renginio vietą renginio organizatorius privalo pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šis renginys organizuojamas tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų ir kad renginio metu privaloma dėvėti kaukes, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje.“

8. Pripažįstu netekusiais galios 7 ir 8 punktus.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Arūnas Dulkys