PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLOVAINIŲ, LYGUMŲ, LINKUVOS, GUOSTAGALIO, PAŠVITINIO, ROZALIMO, ŽEIMELIO, PAKRUOJO SENIŪNIJŲ SOCIALINIŲ IŠMOKŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m.               d. Nr. AP-

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-177 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika:

1.      T v i r t i n u:

1.1. Klovainių seniūnijos socialinių išmokų darbuotojo pareigybės aprašymą (pridedama);

1.2. Lygumų seniūnijos socialinių išmokų darbuotojo pareigybės aprašymą (pridedama);

1.3. Linkuvos seniūnijos socialinių išmokų darbuotojo pareigybės aprašymą (pridedama);            

                1.4. Guostagalio seniūnijos socialinių išmokų darbuotojo pareigybės aprašymą pridedama);

1.5.   Pašvitinio seniūnijos socialinių išmokų darbuotojo pareigybės aprašymą (pridedama);

1.6.     Rozalimo seniūnijos socialinių išmokų darbuotojo pareigybės aprašymą (pridedama);

1.7.     Žeimelio seniūnijos socialinių išmokų darbuotojo pareigybės aprašymą (pridedama);

1.8.     Pakruojo seniūnijos socialinių išmokų darbuotojo pareigybės aprašymą (pridedama).

2.           P r i p a ž į s t u netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. PA-220 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Guostagalio, Linkuvos, Lygumų, Klovainių, Pakruojo, Rozalimo, Pašvitinio, Žeimelio seniūnijų vyriausiųjų specialistų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1 punktą su visais papunkčiais.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                                 Erika Kižienė