LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 3 d. Nr. V-12

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės tikrinimo tvarkos aprašą (10 priedas), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2019 m. sausio 3 d. įsakymo

Nr. V-12 redakcija)

10 priedas

 

LICENCIJUOJAMŲ CIVILINĖS AVIACIJOS SPECIALISTŲ SVEIKATOS BŪKLĖS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų (toliau – aviacijos specialistai) sveikatos būklės tikrinimo tikslas – nustatyti, ar aviacijos specialistas pagal savo sveikatos būklę gali siekti gauti (mokytis) ar naudotis teisėmis, nurodytomis licencijoje, ir atlikti joje nurodytas pareigas.

2. Aviacijos specialistų sveikatos būklės tikrinimas atliekamas įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

3. Aviacijos specialistų sveikatos būklę tikrina gydytojas, turintis medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir kompetentingos institucijos išduotą aviacijos medicinos gydytojo pažymėjimą (toliau – aviacijos medicinos gydytojas).

4. Aviacijos medicinos gydytojas aviacijos specialistų sveikatos būklę tikrina vadovaudamasis atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais  aviacijos specialistų sveikatos tikrinimo reikalavimais.

 

_________________________________