LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. LIEPOS 24 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1652 „DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 25 d. Nr. V-472

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 

1.1. pakeičiu 4.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

 

4.2. nustatyti, kaip studijų programos vykdymo kokybė atitinka teisės aktų reikalavimus, Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatas ir aukštosios mokyklos, filialo įsipareigojimus bei kaip aukštųjų mokyklų studijų programos atitinka valstybės ūkinės, socialinės, kultūrinės plėtros ir ateities raidos poreikius.“;

1.2. pakeičiu 11 punktą ir išdėstau jį taip:

11. Įgaliota akredituojanti institucija Aprašo 21.3 papunktyje ir 27 punkte nurodytus sprendimus privalo motyvuotai pagrįsti remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis, įvertinusi programos atitiktį Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintiems reikalavimams studijų programoms bei kad studijų programos, įvertinus pagal Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 162 „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė žmogiškųjų išteklių stebėsena), nurodytus turimus duomenis, atitinka valstybės ūkinės, socialinės, kultūrinės plėtros ir ateities raidos poreikius.“;

1.3. pakeičiu 15 punktą ir išdėstau jį taip:

15. Jei aukštoji mokykla arba studijų programa neakredituojama ir pagal išregistruojamą studijų programą (programas) yra studijuojančių studentų, aukštoji mokykla per du mėnesius nuo sprendimo priėmimo, bet ne vėliau kaip iki sprendimo dėl aukštosios mokyklos ir (arba) studijų programos neakreditavimo įsigaliojimo, privalo:

15.1. atlikti galimybių analizę studentų studijoms baigti (atsižvelgdama į studentų pageidavimus, esamas finansines galimybes kompensuoti studijuojančiųjų patirtus nuostolius, ir kitas aukštosios mokyklos galimybes);

15.2. informuoti Švietimo ir mokslo ministeriją apie pagal išregistruojamą (išregistruojamas) studijų programą (programas) studijuojančių studentų skaičių;

15.3. Švietimo ir mokslo ministerijai pateikti aukštosios mokyklos valdymo organų patvirtintus apibendrintus siūlymus dėl šių studentų tolesnių studijų galimybių.“;

1.4. papildau 17.4 papunkčiu:

17.4 studijų programos poreikis pagrįstas Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos informacijos duomenimis.“

1.5. pakeičiu 18 punktą ir išdėstau jį taip:

18. Ketinama vykdyti studijų programa akredituojama atlikus jos vertinimą pagal Aprašo 29 punkte numatytus etapus šiais atvejais:

18.1. jei ketinamą vykdyti studijų programą teikia naujai įsteigta aukštoji mokykla, kuri nėra akredituota remiantis atlikto išorinio jos veiklos vertinimo išvadomis;

18.2. jei ketinamą vykdyti studijų programą teikia aukštoji mokykla, kurios veikla paskutinio išorinio vertinimo metu buvo įvertinta neigiamai;

18.3. jei per paskutinius 3 metus buvo neigiamai įvertinta ir neakredituota studijų programa, kuri yra tos pačios studijų krypties ir pakopos, kaip ir tos aukštosios mokyklos teikiama ketinama vykdyti studijų programa;

18.4. jei aukštoji mokykla nevykdo tokios krypties studijų, kaip teikiama ketinama vykdyti studijų programa;

18.5. jei Lietuvos Respublikoje įsteigta aukštoji mokykla ketina vykdyti studijų programą užsienio valstybėje įsteigtame padalinyje;

18.6. jei aukštoji mokykla toje studijų kryptyje ir studijų pakopoje, kaip teikiama nauja studijų programa, vykdo ir kitą studijų programą, bet nepateikė jos vertinti ir (arba) akredituoti prieš du mėnesius iki studijų programos (programų) akreditavimo termino pabaigos arba jai akreditavimo terminas buvo pratęstas vadovaujantis šio Aprašo 25.1-25.3 papunkčiais.“;

1.6. pakeičiu 24.1 papunktį ir išdėstau jį taip:

24.1. prašymą akredituoti studijų programą;“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                Audronė Pitrėnienė