LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymo nR. 3d-351 „dėl pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. 3D-367

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 metais, teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-351 „Dėl pagalbos gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m., teikimo taisyklių patvirtinimo“, ir 10 punktą išdėstau taip:

10. Norėdami gauti vienkartinę išmoką, šių taisyklių 3 punkte nurodyti subjektai (toliau – pareiškėjai) ne vėliau kaip iki 2019 m. liepos 2 d. kreipiasi į savivaldybę, kurioje yra pareiškėjo ūkio valdos centras, ir per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS) pateikia Paraišką dėl žemės ūkio veiklos subjektų patirtų nuostolių nukentėjus žemės ūkio augalams dėl sausros 2018 metais kompensavimo ir (ar) vienkartinės išmokos gyvulininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 metais, gavimo (toliau – paraiška) (Taisyklių 1 priedas) ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu teikia fizinis asmuo.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                            Giedrius Surplys