isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO KOMUNALININKAS“ SKYRIMO PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIUMI

 

2017 m. gruodžio d. Nr. AV-

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.84 ir 4.85 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. AV-384 „Dėl Asmenų, pretenduojančių teikti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašo sudarymo“ ir atsižvelgdama į daugiabučio namo (S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Pakruojis, Pakruojo r. sav.) butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos 2017 m. gruodžio 13 d. protokolą Nr. BNO-10-(34.50.):

1. S k i r i u penkeriems metams šio įsakymo priede nurodytą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Pakruojo komunalininkas“ (toliau administratorius) (buveinė – Ryto g. 10, 82183 Pakruojis, įmonės kodas – 167904337, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Pakruojo rajono skaičiuojamąjį butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas – 0,0306 euro (be PVM) už bendrojo naudojimo ploto kvadratinį metrą per mėnesį).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. administratoriaus įgaliojimai pasibaigia 2022 m. gruodžio 14 d., taip pat įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją, sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais;

2.2. likus šešiems mėnesiams iki administratoriaus paskyrimo termino pabaigos, jeigu bus gauta bent 1/5 daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pageidavimų raštu spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba Savivaldybės administracija gaus namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo procedūra bus pradedama iš naujo;

2.3. nesat šio įsakymo 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytų pasikeitimų, butų ir kitų patalpų savininkų pagrįstų nusiskundimų ar pageidavimų raštu spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas pratęsiamas kitam penkerių metų laikotarpiui;

2.4. butų ir kitų patalpų savininkai visais atvejais balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo administratorių ir nesibaigus penkerių metų laikotarpiui.

3. P a v e d u:

3.1. uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo komunalininkas“ bendrojo naudojimo objektų – šio įsakymo priede nurodyto daugiabučio namo – administravimo faktą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre;

3.2. uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo komunalininkas“ apie administratoriaus paskyrimą paskelbti šio įsakymo priede nurodyto daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose (skelbimų lentose).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorė                                                                                                 Erika Kižienė

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

                                                                   2017 m. gruodžio d. įsakymo Nr. AV-

                                                                   priedas

 

ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Namo adresas

Unikalus numeris

Naudingas plotas

kv. m.

Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas arais

Pastabos

(negyvenamosios paskirties patalpų skaičius)

1.

Pakruojo r. sav., Pakruojis, S. Dariaus ir S. Girėno g. 27

6592-0000-8014

        127,09

5

-

1

 

 

____________________________________________