LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 2, 12 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. lapkričio 22 d. Nr. XIV-1552

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Vidutinis šalies darbo užmokestis (toliau – VDU) – Valstybės duomenų agentūros paskelbtas užpraeitų metų III ir IV ketvirčių ir praėjusių metų I ir II ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis (įtraukiant ir individualiųjų įmonių darbo užmokesčio duomenis). VDU tvirtinamas atitinkamų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.“

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Šio įstatymo 6 straipsnio 2–6, 10 ir 11 dalyse nurodytų asmenų socialinio draudimo įmokas valstybės biudžeto lėšomis sumoka įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, arba šių įstaigų vadovų įgaliotos asignavimų valdytojui pavaldžios ir (ar) ministrų valdymo sričių biudžetinės įstaigos.“

 

3 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad socialinio draudimo įmokos neteisėtai sumažintos, priskaičiuojama trūkstama socialinio draudimo įmokų suma ir draudėjui skiriama bauda mutatis mutandis taikant Mokesčių administravimo įstatymo 139 ir 140 straipsniuose nurodytus baudų dydžius ir nustatytą baudų skyrimo tvarką. Šiuo atveju delspinigiai, numatyti šio straipsnio 1 dalyje, neskaičiuojami. Jeigu draudėjas pastebėjo, kad priskaičiavo per mažas socialinio draudimo įmokas, bet iki datos, nurodytos pavedime patikrinti draudėją (jeigu pavedimo nėra – iki tikrinimo pradžios), klaidas savanoriškai ištaisė, sumokėjo trūkstamą socialinio draudimo įmokų sumą, pateikė patikslintus socialinio draudimo pranešimus ir informavo apie apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas, bauda už padarytą pažeidimą neskiriama. Šiuo atveju delspinigiai skaičiuojami šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Skundą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, mastą, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes, dėl kurių draudėjui skirta bauda akivaizdžiai per didelė ir neproporcinga (neadekvati) jo padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga, turi teisę skirti mažesnio, negu nustatyta Mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnyje, dydžio baudą.“

2. Pakeisti 19 straipsnio 5 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) paskirtų baudų mokėjimo, jeigu draudėjui gali būti pritaikyti Mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose numatyti atleidimo nuo paskirtų baudų mokėjimo pagrindai.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_9c7570f59d0542b49b8ccf01fc8c35cf_end