LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS „INFOSTRUKTŪRA“ ĮSTATŲ TVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 4 d. Nr. V-618

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 406 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“,

t v i r t i n u Valstybės įmonės „Infostruktūra“ įstatus (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                 Raimundas Karoblis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-618

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS „INFOSTRUKTŪRA“ ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės įmonė „Infostruktūra“ (toliau – įmonė) yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Įmonei perduotą ir jos įgytą turtą įmonė valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise.

2. Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės teisinė forma – valstybės įmonė.

3. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais, įmonės valdybos sprendimais ir šiais įstatais.

4.  Įmonė turi antspaudą, kuriame įrašyta: „Lietuvos Respublika. Valstybės įmonė „Infostruktūra“.

5. Įmonė turi bent vieną sąskaitą banke.

6. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

7. Įmonės veiklos laikotarpis yra neribotas.

 

II SKYRIUS

ĮMONĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS RŪŠYS

 

8.  Įmonės tikslai – užtikrinti tinkamą Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo funkcionavimą, teikti Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo ir kitas elektroninių duomenų perdavimo, telefono ryšio viešąsias paslaugas, vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus, siekti verslo vertės augimo ir pelno įmokos pajamingumo.

9.  Įmonė, įgyvendindama šių įstatų 8 punkte nustatytus įmonės tikslus, gali vykdyti šias veiklas:

9.1. Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų ir susijusių paslaugų teikimo veikla;

9.2. Lietuvos interneto srautų mainų mazgo eksploatavimas ir administravimas;

9.3. laidinio ryšio paslaugų veikla;

9.4. belaidžio ryšio paslaugų veikla;

9.5. kitų ryšių paslaugų veikla;

9.6. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla;

9.7. interneto vartų paslaugų veikla;

9.8. elektroninių ryšių tinklų saugos auditas;

9.9. lokalių elektroninių ryšių tinklų priežiūra;

9.10. kibernetinės saugos paslaugų veikla;

9.11.  sertifikatų, leidžiančių atlikti juose įrašytų modelių kasos aparatų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus, išdavimas juridiniams asmenims ir jų darbuotojams ir sertifikatų panaikinimas;

9.12.  išvadų dėl įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos automatų modelių sąrašą teikimas;

9.13.  kasos aparatų ir prekybos automatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos automatų modelių sąrašą, techninė ekspertizė;

9.14.  informacinių ir ryšių technologijų įrangos teikimas, priežiūra, prekyba ir remontas.

10.  Įstatymų nustatytais atvejais įmonė gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją (leidimą).

11.  Įmonė taip pat turi teisę vykdyti kitą ūkinę komercinę veiklą, jeigu tai neprieštarauja įmonės veiklos tikslams ir teisės aktams.

 

III SKYRIUS

ĮMONĖS VALDYMAS

 

12. Įmonės organai yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas.

13. Įmonė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per įmonės vadovą. Įmonė gali turėti ir įgyti tik tokių civilinių teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja šiems įstatams ir įmonės veiklos tikslams. Įmonė negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per įmonės savininką ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

14. Įmonės vadovas ir valdybos nariai turi vengti situacijos, kad jų asmeniniai interesai prieštarautų ar galėtų prieštarauti įmonės interesams. Susidarius tokiai situacijai, valdybos narys ir įmonės vadovas per 10 dienų privalo apie tai raštu pranešti įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

15. Įmonės organai privalo veikti įmonės naudai, laikytis įstatymų, kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais. Įmonės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi.

16. Įmonės vadovas ir valdybos nariai, nevykdantys arba netinkamai vykdantys pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, šiuose įstatuose, privalo visiškai atlyginti įmonei padarytą žalą.

 

IV SKYRIUS

ĮMONĖS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA

 

17. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – Krašto apsaugos ministerija).

18. Krašto apsaugos ministerija:

18.1. tvirtina įmonės veiklos strategiją;

18.2. tvirtina įmonės įstatus;

18.3. priima sprendimą pakeisti įmonės buveinę;

18.4. skiria ir atšaukia įmonės vadovą, nustato darbo sutarties su juo sąlygas, įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su įmonės vadovu, tvirtina įmonės vadovo pareiginius nuostatus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ (toliau – Vyriausybės nutarimas Nr. 1341) nustato įmonės direktoriaus mėnesinę algą, tvirtina konkrečius įmonės vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius (jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip), gali skirti premijas ir materialines pašalpas; 

18.5. skiria ir atšaukia įmonės valdybos narius;

18.6. nustato įmonės veiklos rodiklius;

18.7. tvirtina įmonės metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus, metines pajamų ir išlaidų sąmatas;

18.8. tvirtina įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymą;

18.9. parenka atestuotą auditorių (toliau – auditorius) ar audito įmonę įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti;

18.10. priima sprendimą reorganizuoti įmonę;

18.11.   priima sprendimą pertvarkyti įmonę, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytas išimtis;

18.12. priima sprendimus likviduoti įmonę ir atšaukti įmonės likvidavimą;

18.13. paskiria ir atleidžia įmonės likvidatorių.

19. Krašto apsaugos ministerija sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

20. Krašto apsaugos ministerijos sprendimai turi būti įforminami raštu.

21. Įstatymų nustatytais atvejais Krašto apsaugos ministerijos sprendimai gali būti priimti esant atitinkamam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui. Tokiu atveju Krašto apsaugos ministerija parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei atitinkamo nutarimo projektą.

 

V SKYRIUS

ĮMONĖS VALDYBOS KOMPETENCIJA, JOS SUDARYMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

 

22. Valdyba yra kolegialus įmonės valdymo organas. Valdyba sudaroma 4 metams iš 5 narių. Krašto apsaugos ministerija skiria ir atšaukia įmonės valdybos narius. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdyba.

23. Valdybos nariais skiriami valstybės tarnautojai ir darbuotojų atstovai (darbuotojų atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/5 šių įstatų 22 punkte nurodyto valdybos narių skaičiaus, bet ne mažiau kaip vieną). Valdybos nariais gali būti skiriami kiti fiziniai asmenys ir įmonės vadovas.

24. Krašto apsaugos ministerija gali atšaukti visus ar pavienius valdybos narius nepasibaigus laikotarpiui, kuriam valdyba buvo sudaryta. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina (prieš vieną mėnesį pateikdami rašytinį pareiškimą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrui) pavieniai valdybos nariai, pavieniai valdybos nariai skiriami į valdybą iki veikiančios valdybos laikotarpio, kuriam ji buvo sudaryta, pabaigos. Jei atšaukiami ar atsistatydina visi valdybos nariai, valdyba sudaroma iš naujo.

25. Įmonės valdyba:

25.1. nustato įmonės struktūrą;

25.2. teikia Krašto apsaugos ministerijai išvadas dėl įmonės veiklos strategijos projekto, dėl įmonės paskirstytojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, dėl įmonės metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, taip pat dėl ataskaitinių finansinių metų įmonės veiklos ataskaitos;

25.3. tvirtina įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles;

25.4. pritaria įmonės veiklos rodiklių projektui;

25.5. priima sprendimus dėl įmonės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

25.6. pritaria įmonės pirkimo sandoriams:

25.6.1.  prekių ir paslaugų, kurių kiekvieno sandorio vertė be pridėtinės vertės mokesčio didesnė kaip 150 000 (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių) eurų;

25.6.2.  darbų, kurių kiekvieno sandorio vertė be pridėtinės vertės mokesčio didesnė kaip

300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų;

25.7. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir šiuose įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

26. Įmonės valdybos nariai veiklą pradeda nuo sprendime dėl jų paskyrimo nurodytos dienos.

27. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos narys už ar prieš sprendimą gali balsuoti iš anksto raštu valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka. Iš anksto raštu balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje svarstant klausimus, dėl kurių šie valdybos nariai balsavo raštu. Valdybos sprendimas yra priimtas, jeigu už jį balsavo 2/3 ar daugiau posėdyje dalyvavusių valdybos narių.

28. Įmonės valdyba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.

29. Už veiklą valdyboje jos nariams atlyginama įmonės lėšomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Valdybos nariui išmokama suma per mėnesį negali būti didesnė kaip 1/5 įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

30. Valdybos nariai privalo saugoti įmonės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais ir kuri buvo nurodyta kaip konfidenciali informacija.

 

VI SKYRIUS

ĮMONĖS VADOVO KOMPETENCIJA, JO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

 

31. Įmonės vadovas – direktorius – yra vienasmenis įmonės valdymo organas.

32. Įmonės direktorius pradeda eiti pareigas nuo sprendime dėl jo paskyrimo nurodytos dienos. Direktorių skiria ir atšaukia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Krašto apsaugos ministerija. Krašto apsaugos ministerija nustato darbo sutarties su direktoriumi sąlygas, įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su direktoriumi, tvirtina direktoriaus pareiginius nuostatus.

33. Įmonės direktorius:

33.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;

33.2. tvirtina įmonės padalinių ir pareigybių nuostatus;

33.3. tvirtina įmonės filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia įmonės filialų ir atstovybių valdymo organų narius;

33.4. parengia įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles. Šiose taisyklėse, be kitų nuostatų, numato ir užtikrina, kad įmonės vadovo pavaduotojams (jeigu įmonėje yra tokių pareigybių) Vyriausybės nutarimo Nr. 1341 1.2–1.7 papunkčiuose nurodyta tvarka nustatomi mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžiai 10–20 procentų mažesni už įmonės vadovo mėnesinės algos dydį ir jiems taikomos Vyriausybės nutarimo Nr. 1341 1.10 papunkčio ir 5 punkto nuostatos;

33.5. teikia informaciją valdybai ir Krašto apsaugos ministerijai apie įmonės veiklos prognozes ir planus, nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas, ir apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai;

33.6. teikia valdybai ir Krašto apsaugos ministerijai sprendimo dėl įmonės paskirstytojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;

33.7. leidžia įsakymus, organizuoja jų vykdymą, vykdo kitus teisės aktais jam suteiktus įmonės įstatuose neišvardytus įgaliojimus, gali įgalioti kitus įmonės darbuotojus atlikti dalį savo funkcijų;

33.8. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir šiuose įstatuose direktoriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

34. Įmonės direktorius organizuoja kasdieninę įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis. Įmonės direktorius turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Sandoriams, numatytiems šių įstatų 25.6 papunktyje, sudaryti įmonės direktorius turi gauti išankstinį valdybos pritarimą ir informuoti valdybą apie šių įstatų 25.6 papunktyje numatytų sandorių pakeitimus.

35. Įmonės direktorius atsako už:

35.1.  įmonės veiklos strategijos projekto parengimą ir jo pateikimą valdybai ir Krašto apsaugos ministerijai;

35.2.  įmonės veiklos organizavimą;

35.3.  pranešimą Krašto apsaugos ministerijai ir valdybai apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai;

35.4.  įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir jo pateikimą kartu su auditoriaus išvada ir audito ataskaita valdybai susipažinti ir Krašto apsaugos ministerijai tvirtinti per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;

35.5.  įmonės metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, metinių pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą ir jų pateikimą valdybai svarstyti ir Krašto apsaugos ministerijai tvirtinti;

35.6.  įmonės veiklos ataskaitos parengimą ir jos pateikimą valdybai ir Krašto apsaugos ministerijai;

35.7.  įmonės veiklos rodiklių projekto parengimą ir jo pateikimą valdybai svarstyti ir Krašto apsaugos ministerijai tvirtinti;

35.8.  įmonės duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;

35.9.  įmonės viešų pranešimų paskelbimą;

35.10. dokumentų ir kitos informacijos apie įmonę saugojimą;

35.11.  įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo šiuose įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis ir įmonės viešųjų pirkimų vykdymą, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;

35.12.  efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

35.13.  kitus veiksmus, nustatytus įmonės direktoriui Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose.

36. Asmuo negali būti įmonės direktoriumi, jeigu yra sąlygos, nustatytos Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje. Įmonės direktorius negali būti įmonės vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu).

37. Įmonės direktorius negali būti kito juridinio asmens darbuotoju ar valdymo organo nariu be Krašto apsaugos ministerijos sutikimo. Krašto apsaugos ministerija sprendimą dėl sutikimo įmonės direktoriui būti kito juridinio asmens darbuotoju ar organo nariu priima gavusi įmonės direktoriaus rašytinį prašymą. Šis įmonės direktoriaus prašymas turi būti išnagrinėtas per 10 darbo dienų nuo jo gavimo Krašto apsaugos ministerijoje dienos. Sutikimas duodamas, jeigu įmonės direktoriaus buvimas kito juridinio asmens darbuotoju ar organo nariu nesukelia interesų konflikto, nekliudo jam tinkamai vykdyti pareigų, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose įstatuose. Įmonės direktorius, pažeidęs šiame punkte nustatytą reikalavimą, įstatymų nustatyta tvarka atšaukiamas iš įmonės direktoriaus pareigų.

38. Krašto apsaugos ministerijai priėmus sprendimą atšaukti įmonės direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

39. Darbo ginčai tarp įmonės direktoriaus ir įmonės nagrinėjami teisme.

 

VII SKYRIUS

ĮMONĖS SAVININKO PATIKĖJIMO TEISE ĮMONEI PERDUOTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO, DISPONAVIMO JUO TVARKA IR SĄLYGOS

 

40.  Įmonės savininko įmonei perduotas ir įmonės įgytas turtas nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui.

41.  Įmonei gali būti perduodamas bet koks įmonės savininko turtas, kurį pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą galima perduoti įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Turtas perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka, turto perdavimo akte nurodoma jo balansinė vertė.

42.  Įmonės savininko perduotą turtą įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko perduotą turtą įmonė naudoja šiuose įstatuose nurodytiems įmonės veiklos tikslams pasiekti, nepažeisdama įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų.

43.  Įmonei įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti skiriamos lėšos Krašto apsaugos ministerijos sprendimu. Sprendimą iš įmonės lėšų arba iš įmonei skirtų lėšų sukurto turto verte registruoti įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalies padidėjimą priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

44.  Įmonės turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis  Lietuvos

Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais.

45.  Dalis įmonės turto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka gali būti perduota kitiems asmenims nuosavybės ar patikėjimo teise Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu. Sprendimo projektą rengianti Krašto apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka turi pagrįsti jo atitiktį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatytiems valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principams bei įvertinti dėl dalies įmonės turto perdavimo kitiems asmenims kylančią riziką tenkinti įmonės kreditorių reikalavimus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšomis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendime perduoti įmonės turto dalį kitiems asmenims turi būti nurodyta, kurioje nuosavo kapitalo dalyje – įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo – turi būti registruojamas įmonės turto vertės sumažėjimas.

46.  Apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą perduoti įmonės turto dalį direktorius per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo turi viešai paskelbti šių įstatų 56 punkte nurodytame leidinyje arba raštu pranešti kiekvienam įmonės kreditoriui. Įmonė privalo suteikti papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą to pareikalavusiam kreditoriui, jeigu yra pagrindas manyti, kad prievolę įvykdyti bus sunkiau. Kreditorius reikalavimus papildomai užtikrinti prievolių įvykdymą gali pateikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo viešo paskelbimo apie sprendimą perduoti įmonės turto dalį dienos arba nuo rašytinio pranešimo įteikimo jam dienos.

47. Atlikus turto vertinimą, įmonės turtas apskaitoje turi būti registruojamas pagal turto būklę jo vertinimo dieną turto vertinimo ataskaitoje nurodyta verte.

 

VIII SKYRIUS

ĮMONĖS NUOSAVAS KAPITALAS

 

48. Įmonės nuosavą kapitalą sudaro:

48.1. įmonės savininko kapitalas;

48.2. turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas;

48.3. privalomasis rezervas;

48.4. perkainojimo rezervas (rezultatai);

48.5. kiti rezervai;

48.6. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

49. Įmonės savininko kapitalą sudaro įmonės savininko jai perduoto turto, jei tai nėra turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė ar dotacija, vertė.

50. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dydį sudaro turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, teisės aktų nustatyta tvarka perduoto įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti, vertė.

51. Įmonėje turi būti sudaromas privalomasis rezervas. Privalomasis rezervas sudaromas iš įmonės paskirstytojo pelno. Atskaitymai į privalomąjį rezervą turi sudaryti ne mažiau kaip 1/20 paskirstytojo pelno. Jie turi būti vykdomi tol, kol privalomojo rezervo dydis sudarys 1/10 savininko kapitalo vertės. Nustatytą dydį viršijanti privalomojo rezervo dalis gali būti perskirstyta skirstant įmonės pelną. Privalomasis rezervas naudojamas tik įmonės nuostoliams dengti. Padengus nuostolius, privalomojo rezervo dydis turi būti atkuriamas, laikantis šiame punkte nustatytos tvarkos.

52. Perkainojimo rezervas (rezultatai) – tai įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimas dėl ilgalaikio materialiojo turto ir finansinio turto perkainojimo. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas kitiems asmenims. Perkainojimo rezervu negalima mažinti įmonės nuostolių.

53. Kiti rezervai įmonės tikslams įgyvendinti, suderinus su įmonės valdyba, sudaromi ir naikinami Krašto apsaugos ministerijos sprendimu. Šie rezervai gali būti sudaromi tik po to, kai yra atliktas atskaitymas į privalomąjį rezervą. Skirstant finansinių metų pelną kiti nepanaudoti rezervai gali būti pervedami į paskirstytąjį pelną (nuostolius).

54. Įmonės turto vertės padidėjimas savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyje registruojamas:

54.1. iš įmonės lėšų, tai yra iš nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ir kitų rezervų (išskyrus privalomąjį rezervą) sukurto turto verte;

54.2. iš įmonės savininko turtui įsigyti, sukurti ar jo vertei padidinti skirtų lėšų sukurto

turto verte;

54.3. įmonės savininko perduoto turto verte.

 

IX SKYRIUS

ĮMONĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

55. Direktoriaus įsakymai, valdybos sprendimai ir kiti įmonės pranešimai, kuriuos reikia paskelbti darbuotojams ar kitiems asmenims, skelbiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nesant nustatytos tvarkos, pranešimų skelbimo terminus ir tvarką nustato direktorius.

56. Įmonės vieši pranešimai, kurių privalomą skelbimą nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, skelbiami elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas.

57. Už tai, kad skelbimai ir pranešimai būtų paskelbti laiku, atsako direktorius.

 

X SKYRIUS

ĮMONĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

58.   Iniciatyvos teisę keisti įmonės įstatus turi įmonės direktorius, įmonės valdyba ir Krašto apsaugos ministerija.

59.   Pakeistus įmonės įstatus tvirtina Krašto apsaugos ministerija. Įstatai tvirtinami Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens parašu ir Krašto apsaugos ministerijos antspaudu.

60.   Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Įstatams įregistruoti kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais Juridinių asmenų registrui turi būti pateikti pakeisti įmonės įstatai ir nurodyti jų pakeitimai.

 

XI SKYRIUS

ĮMONĖS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

61.  Įmonės reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas vykdomas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka.

 

_____________________