LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) IR APYLINKIŲ RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJŲ PIRMININKŲ, NARIŲ RAŠYTINIO PASIŽADĖJIMO DAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 7 d. Nr. Sp-39

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 17 straipsniu, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 17 straipsniu, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 19 straipsniu ir Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 28 straipsniu, nusprendžia:

1. Patvirtinti Savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkų, narių rašytinio pasižadėjimo davimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. Sp-130 „Dėl Savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų komisijų pirmininkų, narių rašytinio pasižadėjimo davimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. Sp-39                                                  

 

SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) IR APYLINKIŲ RINKIMŲ (REFERENDUMO) KOMISIJŲ PIRMININKŲ, NARIŲ RAŠYTINIO PASIŽADĖJIMO DAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkų, narių rašytinio pasižadėjimo davimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkų, narių rašytinio pasižadėjimo davimo tvarka.

2. Savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkai, nariai pareigas rinkimų (referendumo) komisijose pradeda eiti davę rašytinį pasižadėjimą, kurį duoda iki pirmojo savivaldybės (apygardos) ir apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos posėdžio.

3. Rašytinį pasižadėjimą duoda:

3.1. savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkas – Vilniuje, dalyvaujant Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui arba jo pavaduotojui ir dviem Vyriausiosios rinkimų komisijos nariams;

3.2. savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijos nariai – savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijoje, pastate, kuriame yra savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijos būstinė, dalyvaujant savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkui, o jeigu jis dar nepradėjo eiti savo pareigų, – Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko įgaliotam asmeniui;

3.3. apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkai – savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijoje, pastate, kuriame yra savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijos būstinė, dalyvaujant savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkui ir dviem savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijos nariams;

3.4. apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų nariai – apylinkės rinkimų (referendumo) komisijoje, pastate, kuriame yra apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos būstinė arba balsavimo patalpa, dalyvaujant apylinkės rinkimų (referendumo) komisijos pirmininkui, o jeigu jis dar nepradėjo eiti savo pareigų, – savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijos pirmininko įgaliotam asmeniui.

4. Savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkų, narių rašytinio pasižadėjimo davimo laiką nustato juos paskyrusi komisija, priimdama sprendimą dėl jų skyrimo. Apie tai atitinkama komisija praneša asmenims, kurie turi duoti rašytinį pasižadėjimą, ar juos į šią komisiją pasiūliusioms partijoms, kad šios informuotų reikiamus asmenis.

5. Savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkai, nariai, nedavę rašytinio pasižadėjimo per 15 dienų nuo jų paskyrimo, negali pradėti eiti pareigų rinkimų (referendumo) komisijoje. Duotas pasižadėjimas galioja visą paskyrimo dirbti rinkimų (referendumo) komisijoje laikotarpį, iki komisija, paskyrusi rinkimų (referendumo) komisijos pirmininką, narį, priima sprendimą dėl jo įgaliojimų nutrūkimo.

6. Kai rašytinį pasižadėjimą duoda savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkai, juos paskyrusios komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo garsiai perskaito rinkimų įstatymuose ir Referendumo įstatyme nustatytus du rašytinio pasižadėjimo tekstus, o kai rašytinį pasižadėjimą duoda savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų nariai, – rašytinio pasižadėjimo tekstus garsiai perskaito šios komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo. Rašytinio pasižadėjimo tekstas negali būti keičiamas. Rašytinį pasižadėjimą duodantys asmenys kviečiami po vieną pasirašyti vieną iš pateiktų rašytinio pasižadėjimo tekstų. Apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkai kviečiami pagal rinkimų (referendumo) apylinkių numerius didėjančia tvarka, komisijų nariai – pagal abėcėlę. Apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkai, nariai pasižadėjimo tekste įrašo savo pareigas rinkimų (referendumo) komisijoje, vardą, pavardę, datą, pasirašo ir pasirašytą pasižadėjimą įteikia pasižadėjimą priimančiam asmeniui. Asmuo, priėmęs rašytinį pasižadėjimą, paskelbia, kad rašytinis pasižadėjimas priimtas. Jeigu rašytinis pasižadėjimas nepasirašytas arba pasirašytas su išlygomis, paskelbiama, kad pasižadėjimas neduotas.

7. Rinkimų (referendumo) komisijos pirmininko, nario pažymėjimas įteikiamas po to, kai yra duotas rašytinis pasižadėjimas.

8. Apie tai, kas davė rašytinius pasižadėjimus ir kas jų nedavė, apylinkės rinkimų (referendumo) komisija praneša savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijai ne vėliau kaip per 24 valandas, o savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisija Vyriausiajai rinkimų komisijai apie duotus ir neduotus rašytinius pasižadėjimus praneša per 12 valandų.

9. Rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkų, narių rašytinius pasižadėjimus saugo juos paskyrusios rinkimų (referendumo) komisijos:

9.1. savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkų, narių rašytinius pasižadėjimus – Vyriausioji rinkimų komisija;

9.2. apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkų, narių rašytinius pasižadėjimus – savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijos. Savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijų narių ir apylinkių rinkimų (referendumo) komisijų pirmininkų ir narių rašytinių pasižadėjimų davimo dienos perduoda  Vyriausiajai rinkimų komisijai savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoje saugomus komisijų pirmininkų, narių rašytinius pasižadėjimus.

____________________

 

 

part_be95717cb06144449ad49ef0830363bb_end