r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2021 METŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2021 m. gegužės 31 d. Nr. T-120

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.4, 1.8 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2, 3, 8 punktais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.552 straipsniu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2021 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomojamą (išnuomotą) arba naudojamą ne aukciono būdu, tarifus (procentais nuo vidutinės žemės rinkos vertės):

1.1. žemės ūkio paskirties žemės sklypams – 1;

1.2. kitos paskirties žemei:

1.2.1. komercinės paskirties objektų teritorijų – 1,5,

1.2.2. pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų – 1,5,

1.2.3. gyvenamųjų teritorijų – 1,5,

1.2.4. inžinerinės infrastuktūros teritorijų (garažų bendrijos) – 1,

1.2.5. žemės ūkio paskirties žemė, kurios naudojimo būdas  naudingųjų iškasenų teritorijos – 1,5;

1.3. konservacinės paskirties žemei – 1,5;

1.4. fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudojasi (gamybinei, ūkinei, komercinei veiklai vykdyti, individualių garažų ir kitų statinių, įrenginių savininkai, kurie nepriklauso bendrijoms) valstybine žeme nesudarę sutarčių – 4;

1.5. žemės sklypams, kurie yra nenaudojami ir (arba) apleisti – 4;

1.6. žemei, naudojamai ne pagal paskirtį – 4.

2. Nuomojant valstybinę žemę aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui arba valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos mokesčio dydžiui, jeigu mokesčio dydis sutartyje nenurodytas, taikyti žemės mokesčio tarifus, nurodytus šio sprendimo 1 punkte.

3. Nustatyti 2021 metų neapmokestinamuosius žemės sklypų dydžius valstybinės žemės nuomininkams, kai žemės sklypas išnuomotas ne aukciono (ne konkurso) tvarka: Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestuose – 0,25 ha, kitose kaimo vietovėse – 3 ha:

3.1. fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius arba yra nepilnamečiai. Taikant šią nuostatą, šeima laikomi sutuoktiniai, asmenys, vieni auginantys vaikus (įvaikius), ir su jais gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks 18 metų, o prie darbingų asmenų nepriskiriami švietimo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai;

3.2. kaime gyvenančioms daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų.

4. Nustatyti, kad asmenims, atitinkantiems Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos apraše išvardytus reikalavimus, valstybinės žemės nuomos mokestis gali būti atlyginamas pagal Verslo plėtros skatinimo programą.

5. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punkte nurodytiems asmenims lengvata netaikoma visam žemės sklypui, kuriame yra apleistos žemės plotų.

6. Nustatyti, kad:

6.1. asmenys, kuriems apskaičiuojant žemės nuomos mokestį taikomos lengvatos,  iki 2021 m. rugsėjo 1 d. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui pateikia:

6.1.1. neįgaliojo pažymėjimą, pirmą kartą teikiant dokumentus dėl lengvatos suteikimo;

6.1.2. pažymą iš ugdymo įstaigos;

6.2. juridiniai asmenys, nuomojantys valstybinės žemės sklypus, pagal pateiktus kadastro duomenis patys apskaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokesčio dydį ir deklaracijas pateikia Savivaldybės administracijai iki 2021 m. spalio 15 d.;

6.3. už laiku nesumokėtą 2021 m. valstybinės žemės nuomos mokestį už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami delspinigiai, kurių dydis lygus tuo metu galiojančiam Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintam delspinigių dydžiui taikant ribą laikui – 180 dienų, pasibaigus mokėjimo terminui.

7. Įpareigoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui mokesčių mokėtojų, nurodytų šio sprendimo 3.2 papunktyje, kuriems taikomi neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai, sąrašą.

8.  Nustatyti, kad valstybinės žemės nuomos mokesčiu 2021 m. neapmokestinama (-i): 

8.1. kitos paskirties žemė, jeigu žemės sklypų naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos (kodas – 315);

8.2. valstybinio geležinkelio linijų, jų statinių (įskaitant stotis), specialios paskirties įrenginių, jų sanitarinės apsaugos zonų, valstybinių automobilių kelių juostų ir valstybės įmonių kelių tiesimo bei priežiūros pastatų, statinių ir įrenginių, šių įmonių transporto aptarnavimo statinių ir įrenginių, avarinio ryšio linijų, želdinių užimta žemė, valstybinių telekomunikacijų linijų, jų statinių ir specialios paskirties įrenginių bei jų sanitarinės apsaugos zonų užimta žemė;

8.3. geriamojo vandens ruošimo įrenginių, giluminių gręžinių ir šių objektų sanitarinės apsaugos zonų žemė;

8.4. miestų, gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemė;

8.5. labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojama žemė;

8.6. elektros linijų atramų ir skirstomųjų elektros tinklų transformatorinių bei skirstymo punktų užimta žemė;

8.7. daugiabučių namų savininkų ir savininkų bendrijų naudojama žemė;

8.8. prie daugiabučių gyvenamųjų namų naudojama žemė;

8.9. rajono Savivaldybės viešosios sveikatos priežiūros įstaigos;

8.10. fiziniai ir juridiniai asmenys, jeigu mokestis už visus nuomojamus ar naudojamus žemės sklypus neviršija 2 Eur;

8.11. Savivaldybės valdomos įmonės.                                                               

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                              Tomas Martinaitis