LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO PAGAL PASLAUGŲ KVITĄ ĮSTATYMO NR. XI-2411 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-298

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą administravimas

1. Paslaugų kvito blankų gamybą ir pardavimą organizuoja valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos atlieka funkcijas, susijusias su duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus administravimu ir sveikatos draudimo įmokų surinkimu.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda