LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. KOVO 17 D. ĮSAKYMO NR. 3D-145 „DĖL TRAKTORIŲ IR SAVAEIGIŲ MAŠINŲ REGISTRACIJOS LIUDIJIMŲ IR TRAKTORIŲ IR SAVAEIGIŲ MAŠINŲ VAIRUOTOJŲ (TRAKTORININKŲ) PAŽYMĖJIMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 2 d. Nr. 3D-60

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. 3D-145 „Dėl Traktorių ir savaeigių mašinų registracijos liudijimų ir traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų formų patvirtinimoir  2 punktą išdėstau taip:

2. P a v e d u valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui organizuoti traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimo ir vairuotojo (traktorininko) pažymėjimo blankų gamybą, aprūpinti jais šiuos dokumentus turinčias teisę išduoti savivaldybių administracijas bei profesinio mokymo teikėjus ir vykdyti išduodamų blankų apskaitą“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Bronius Markauskas   

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2018-01-17 raštu Nr. (1.13E)V4-20