LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2015 M. kovo 19 D. ĮSAKYMO nR. 1v-200/v-62 „Dėl asmens tapatybės kortelės ir paso IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 21 d. Nr. 1V-379/V-94

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-200/V-62 „Dėl Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame 9 punktą ir jį išdėstome taip:

9. Pilietis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą, keitimą (toliau – valstybės rinkliava) arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio konsulinį mokestį už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą, keitimą (toliau – konsulinis mokestis), jei pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą arba Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymą nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio mokėjimo. Jeigu pilietis atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio, jis privalo pateikti atleidimą nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio patvirtinančius dokumentus.“

1.2. Pripažįstame netekusiu galios 11.3 papunktį.

1.3. Pakeičiame 11.4 papunktį ir jį išdėstome taip:

11.4. jeigu Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo užsienietis, – galiojantį užsienio valstybės išduotą asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ar jį atitinkantį kelionės dokumentą, teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą, asmens be pilietybės kelionės dokumentą, pabėgėlio kelionės dokumentą arba užsieniečio pasą, – jei šie dokumentai jam buvo išduoti;“.

1.4. Pakeičiame 11.5 papunktį ir jį išdėstome taip:

11.5. jeigu nėra techninių galimybių nuskaityti piliečio veido atvaizdo biometrinių duomenų registravimo įranga ar dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo piliečiui iki vienų metų amžiaus pateikia jo teisėtas atstovas, kai pilietis iki vienų metų amžiaus neatvyksta į Migracijos departamentą arba konsulinę įstaigą, – dvi tapačias piliečio amžių atitinkančias nuotraukas, kurios turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai) (kitoje pusėje aiškiai užrašomas piliečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės);“.

1.5. Pakeičiame 11.6 papunktį ir jį išdėstome taip:

11.6. jeigu prašymą išduoti asmens dokumentą vaikui teikia vienas iš išsituokusių vaiko tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai) – dokumentą, patvirtinantį, kad vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su prašymą pateikiančiu vaiko tėvu arba to iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta,  rašytinį sutikimą dėl prašymo pateikimo, o jeigu vaiko gyvenamoji vieta nenustatyta – dokumentą, kuriuo nutraukta santuoka;“

1.6. Pakeičiame 12 punktą ir jį išdėstome taip:

12. Pilietis, kuriam sukako 16 metų, prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso gavimo pateikia pats. Jei jam anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra sukakę 18 metų, tam, kad patvirtintų jo asmens tapatybę, į Migracijos departamentą arba konsulinę įstaigą kartu su šiuo piliečiu turi atvykti vienas iš tėvų ir pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas ir pateikti paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutėje nurodomas tapatybę patvirtinusio asmens vardas, pavardė ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, asmens tapatybę patvirtinęs asmuo turi pasirašyti. Jeigu nei vienas iš tėvų, nei globėjas (rūpintojas), nei socialinės globos įstaigos atstovas į Migracijos departamentą arba konsulinę įstaigą neatvyksta, kad patvirtintų piliečio iki 18 metų tapatybę, atliekamas aprašo 27.3 papunktyje nurodytas patikrinimas.“

1.7. Pakeičiame 13 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Jeigu piliečiui iki 16 metų anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, tai prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje ir prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutėje yra nurodomi asmens tapatybę patvirtinusio vieno iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) duomenys. Asmens tapatybę patvirtinęs asmuo turi pasirašyti.“

1.8. Pakeičiame 16 punktą ir jį išdėstome taip:

16. Pilietis, pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo kreipiasi per savo globėją (rūpintoją) ar kitą teisėtą atstovą.“

1.9. Pakeičiame 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

17. Piliečio, kuris dėl negalios negali pats atvykti pateikti dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, asmens tapatybę, parašą turi patvirtinti, prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus dokumentus priimti ir jo biometrinius duomenis nuskaityti Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo, patvirtinto Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Prašymų registravimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas (atsižvelgiant į galimybes ir vietos sąlygas), nuvykęs pas pilietį.“

1.10. Pakeičiame 22 punktą ir jį išdėstome taip:

22. Jeigu konsulinė įstaiga neturi techninių galimybių dirbti su asmens dokumentų išdavimo sistema tiesiogiai (prijungties režimu) ir (ar) nėra galimybės išspausdinti prašymo išduoti asmens dokumentą su užpildytomis prašymo išduoti asmens dokumentą 1–6 eilutėmis (pavyzdžiui, kai konsulinės funkcijos yra atliekamos ne konsulinės įstaigos patalpose ar piliečio duomenys, kurie bus spausdinami asmens tapatybės kortelėje ar pase, nesutampa su jo duomenimis Gyventojų registre ir šie duomenys turės būti tikslinami, keičiami ar jų nėra Gyventojų registre), tai pildoma popierinė prašymo išduoti asmens dokumentą forma: prašymo išduoti asmens dokumentą 1–6, 7b ir 10 eilutes pildo prašymą pateikiantis asmuo, o 8, 9, 11 ir prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutes aprašo nustatyta tvarka pildo konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas.“

1.11. Pakeičiame 23 punktą ir jį išdėstome taip:

23. Jeigu pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, yra praradęs asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, priėmęs pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, jei yra techninių galimybių dirbti su asmens dokumentų išdavimo sistema tiesiogiai (prijungties režimu), duomenis apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento negaliojimą įveda į asmens dokumentų išdavimo sistemą aprašo 82 punkte nustatyta tvarka. Jeigu nėra techninių galimybių dirbti su asmens dokumentų išdavimo sistema tiesiogiai (prijungties režimu), ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio pranešimo gavimo dienos elektroniniu paštu (nuskaitytą) šį pranešimą persiunčia Migracijos departamentui.“

1.12. Pakeičiame 25 punktą ir jį išdėstome taip:

25. Dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priimantis Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas privalo:

25.1. įvertinti, ar pateiktas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas priklauso jį pateikusiam piliečiui ir ar jame nėra klastojimo požymių (pvz., ar asmens tapatybės kortelėje ar pase nepakeista asmens nuotrauka (veido atvaizdas), duomenys, nepakeisti įrašai, nepersiūti puslapiai, nesuklastoti spaudai ir pan.). Jeigu Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas abejoja dėl pateikto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento autentiškumo, nuotrauka (veido atvaizdas), parašas, duomenys pateiktame dokumente sutikrinami su veido atvaizdu, parašu ir duomenimis Gyventojų registre (jeigu jie ten yra) arba su nuotrauka (veido atvaizdu), parašu ir duomenimis prašyme išduoti asmens dokumentą, kuriuo remiantis buvo išduotas keičiamas arba prarastas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu, atlikus šį patikrinimą, lieka abejonių dėl dokumento autentiškumo, šis dokumentas iš asmens paimamas ir perduodamas kriminalistinius dokumentų tyrimus atliekančiai įstaigai, o jei dokumentas paimamas konsulinėje įstaigoje – perduodamas Migracijos departamentui. Nustačius, kad pateiktas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas suklastotas, Migracijos departamentas asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbia, kad jis negalioja, ir kartu su turima medžiaga dokumentą nedelsiant pateikia ikiteisminį tyrimą atliekančioms institucijoms;

25.2. įsitikinti asmens, kuriam išduodama asmens tapatybės kortelė ar pasas, tapatybe:

25.2.1. sutikrinti jo išvaizdą su jo veido atvaizdu Gyventojų registre (jeigu jis ten yra) ir pateiktuose dokumentuose;

25.2.2. esant techninėms galimybėms, sutikrinti jo pirštų atspaudus su pirštų atspaudais, fiksuotais asmens tapatybės kortelėje ar pase;

25.2.3 sutikrinti duomenis, įrašytus jo pateiktuose dokumentuose, su duomenimis apie šį pilietį, esančiais Gyventojų registre;

25.3. padaryti piliečio pateikto asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento ar aprašo 11.4 papunktyje nurodytų dokumentų kopijas, jeigu Gyventojų registre nėra piliečio veido atvaizdo ir parašo arba jeigu kyla abejonių dėl asmens duomenų ar (ir) tapatybės. Padaromos ir kitų dokumentų, nurodytų aprašo 11.7 papunktyje, kopijos. Dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo originalai grąžinami prašymą išduoti asmens dokumentą ir kitus dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ir keitimo pateikusiam asmeniui. Jeigu asmens tapatybė nepatvirtinama, priimamas prašymas išduoti asmens dokumentą ir atliekami aprašo 27 punkte nustatyti veiksmai;

25.4. Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka:

25.4.1. registruoti prašymą išduoti asmens dokumentą asmens dokumentų išdavimo sistemoje;

25.4.2. ekraninėje prašymo išduoti asmens dokumentą formoje pažymėti, ar asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas, keičiamas bendra ar skubos tvarka (jeigu prašymas išduoti asmens dokumentą pateikiamas Migracijos departamentui), ir nurodyti atitinkamą asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priežasties (-čių) kodą (-us) pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytas asmens dokumentų išdavimo ir keitimo priežastis;

25.4.3. pasiteirauti, ar pilietis pageidauja, kad pase būtų įrašyta jo tautybė, ir jeigu pilietis prašo pase įrašyti tautybęekraninėje prašymo išduoti (pakeisti) pasą formoje pažymėti atitinkamą langelį (atitinka 6b eilutę);

25.4.4. ekraninėje prašymo išduoti asmens dokumentą formoje pažymėti (atitinka prašymo išduoti asmens dokumentą 8 eilutę) ar asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti ar pakeisti aprašo 11.2 papunktyje nurodytas dokumentas pateiktas, ar jis prarastas, o jeigu pateikiamas aprašo 11.4 papunktyje nurodytas dokumentas – ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) įrašyti šio pateikto dokumento numerį, išdavimo datą, datą, iki kada galioja (galiojo) pateiktas dokumentas, ir jį išdavusios įstaigos pavadinimą, o jeigu prašymą išduoti asmens dokumentą Migracijos departamentui pateikęs pilietis pageidauja gauti laikinąjį pažymėjimą (jo formą ir išdavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras), – pažymėti ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos 8 eilutėje esantį atitinkamą langelį;

25.4.5. ekraninėje prašymo išduoti asmens dokumentą formoje pažymėti atitinkamą langelį (atitinka prašymo išduoti asmens dokumentą 9 eilutę), nurodydamas, ar sumokėta valstybės rinkliava ar konsulinis mokestis. Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas, keičiamas skubos tvarka arba jei valstybės rinkliavą ar konsulinį mokestį už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą, keitimą sumokėjo kitas asmuo, nurodomas sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio kvito numeris, data ir sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio suma. Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas, keičiamas bendra tvarka ir pilietis, kuris pats sumokėjo valstybės rinkliavą ar konsulinį mokestį už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą, keitimą, kvito nepateikia, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas duomenis apie sumokėtą valstybės rinkliavą patikrina Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinėje sistemoje (toliau – Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema), o konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas apie sumokėtą konsulinį mokestį – konsulinės įstaigos banko sąskaitos išraše ir nurodo sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio sumą ir sumokėjimo datą. Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas, keičiamas bendra tvarka ir pilietis pateikia kvitą, nurodomas sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio kvito numeris, data ir sumokėtos valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio suma. Jeigu pilietis pagal Rinkliavų įstatymą arba Konsulinio mokesčio įstatymą atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio, nurodomas dokumento, patvirtinančio atleidimą nuo šios rinkliavos ar konsulinio mokesčio, pavadinimas, jo numeris, išdavimo data ir jį išdavusios įstaigos pavadinimas. Jeigu prašymo išduoti asmens dokumentą pateikimo metu nėra galimybės minėtais būdais patikrinti, ar sumokėta valstybės rinkliava ar konsulinis mokestis, žyma, kad sumokėta, gali būti padaroma vėliau, iki sprendimo dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priėmimo;

25.4.6. ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) nurodyti kitų dokumentų, kurie pagal aprašo reikalavimus turėjo būti pateikti asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti ar pakeisti, duomenis, taip pat nurodyti, kokius dokumentus ar duomenis, įrodančius asmens tapatybę, pilietis pateikė arba kokiu būdu įsitikinta asmens tapatybe;

25.4.7. ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimą patvirtinančių dokumentų, jei jie buvo pateikti, duomenis;

25.4.8. ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas turi pažymėti, kokiu būdu asmens tapatybės kortelė ar pasas bus atsiimtas: atvykus į konsulinę įstaigą ar išsiuntus konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu. Jeigu pilietis pageidauja, kad konsulinė įstaiga asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą išsiųstų konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu, pilietis atspausdinto prašymo išduoti asmens dokumentą pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) įrašo dokumento išsiuntimo adresą;

25.4.9. pasiteirauti piliečio, kas atsiims jo asmens tapatybės kortelę ar pasą. Jeigu pilietis pageidauja, kad jo asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimtų kitas asmuo, šio asmens vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas įrašo ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę);

25.4.10. nuskaityti piliečio veido atvaizdą. Jeigu pilietis pateikia nuotrauką, veido atvaizdas suformuojamas iš nuotraukos;

25.4.11. ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) įrašyti piliečio iki vienų metų (kai jis neatvyksta į Migracijos departamentą arba konsulinę įstaigą) asmens tapatybę ir nuotraukas patvirtinusio asmens vardą, pavardę ir jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis;

25.4.12. nuskaityti piliečio nuo 12 metų dešinės ir kairės rankų dviejų pirštų (smilių) atspaudus. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba jo atspaudo ISO/IES 19794-4 vertė yra nuo 0 iki 25, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794-4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta pagal minėtą kokybės vertę, daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, atspaudas. Jei dėl asmens nuolatinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti šiame papunktyje nustatyta eiliškumo tvarka parenkami du kitos rankos pirštai. Apie tai, kad nenuskaityti smilių atspaudai, kad negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų ar kad dėl asmens nuolatinės negalios negalima nuskaityti jokių jo pirštų atspaudų, pažymima ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) ir nurodoma, dėl kokių priežasčių nenuskaityti pirštų atspaudai. Asmens tapatybės kortelė ar pasas tokiu atveju bus išduodamas be asmens tapatybės kortelėje ar pase elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų ir galios aprašo 63.2–63.4 ir 64.2–64.3 papunkčiuose nurodytą laiką.

Kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų, piliečiui bus išduodama asmens tapatybės kortelė ar pasas be asmens tapatybės kortelėje ar pase elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų, galiojantis 12 mėnesių. Ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) nurodoma, dėl kokių priežasčių nenuskaityti pirštų atspaudai, ir pažymima, kad bus išduodama asmens tapatybės kortelė ar pasas be pirštų atspaudų, galiojantis 12 mėnesių.

Piliečiui atsisakius pateikti pirštų atspaudus, kai šis aprašas nustato, kad pirštų atspaudai privalo būti nuskaitomi, asmens tapatybės kortelė ar pasas neišduodamas;

25.4.13. duoti vyresniam kaip 14 metų piliečiui Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo arba konsulinio pareigūno ar konsulinės įstaigos įgalioto darbuotojo akivaizdoje specialiu rašikliu pasirašyti parašui skirtoje vietoje integruotoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje arba prašyme išduoti asmens dokumentą. Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas išduodamas piliečiui, kuris pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar dėl fizinės negalios nesugeba pasirašyti, piliečio parašui skirtoje vietoje braukiamas brūkšnys, ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) nurodoma priežastis, dėl kurios pilietis nepasirašo;

25.4.14. išspausdinti prašymą išduoti asmens dokumentą;

25.4.15. duoti asmeniui, pateikusiam prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo piliečiui iki vienų metų, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutėje parašu patvirtinti piliečio iki vienų metų asmens tapatybę ir tai, kad pateiktos nuotraukos yra šio piliečio;

25.4.16. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę formos 7 eilutėje ar ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) pasą formos 7a eilutėje įrašyti piliečio nurodytą gyvenamosios vietos adresą ir pažymėti langelį „Įtrauktas į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą“, jeigu pilietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, o yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

25.4.17. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę formos 7 eilutėje ar ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) pasą formos 7a eilutėje įrašyti piliečio nurodytą gyvenamosios vietos adresą ir pažymėti langelį „Gyvenamoji vieta nedeklaruota“, jeigu pilietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir neturi galiojančio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento;

25.4.18. prašymo išduoti asmens dokumentą 7b eilutėje įrašyti gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresą, jeigu pilietis gyvena užsienio valstybėje ir prašymą išduoti asmens dokumentą pateikia konsulinei įstaigai;

25.4.19. ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) įrašyti piliečio kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kt.), kuriais galima būtų susisiekti su piliečiu, jeigu iškiltų abejonių dėl jo asmens duomenų ar tapatybės;

25.5. ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) įrašyti keičiamo paso numerį, nurodyti jo puslapį, kuris turi būti nepažymėtas kaip negaliojantis, ir priežastį, dėl kurios šis puslapis turi būti nepažymėtas, jeigu pasui išduoti ar pakeisti piliečio pateiktame pase, kai jis aprašo 54.4 papunktyje nurodytu atveju turi būti pažymėtas kaip negaliojantis, yra galiojanti užsienio valstybės viza ar leidimas gyventi užsienio valstybėje ir pilietis pageidauja, kad puslapis, kuriame yra galiojanti užsienio valstybės viza ar leidimas gyventi užsienio valstybėje, nebūtų pažymėtas kaip negaliojantis;

25.6. duoti piliečiui patikrinti prašyme išduoti asmens dokumentą nurodytus duomenis. Pilietis, patikrinęs šiuos duomenis, prašymo išduoti asmens dokumentą 10 eilutėje pažymi atitinkamą langelį, nurodo datą ir pasirašo, o jeigu aprašo 13, 15–16 punktuose nustatytais atvejais prašymą išduoti asmens dokumentą pateikia kitas asmuo, – nurodo ir savo vardą, pavardę bei asmens kodą arba gimimo datą.

Jeigu dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo ar keitimo priima Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nuvykęs pas pilietį aprašo 17 punkte nustatytais atvejais, ir nėra techninių galimybių pasirašyti prašymo išduoti asmens dokumentą 10 eilutėje, pilietis ar aprašo 13, 15–16 punktuose nurodytas asmuo pasirašo laisvos formos prašyme išduoti asmens dokumentą. Jeigu pilietis pageidauja, kad išrašytą asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimtų kitas asmuo, jis šiame laisvos formos prašyme nurodo asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą asmens tapatybės kortelę ar pasą, vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą. Jeigu pilietis prašo, kad pase būtų įrašyta jo tautybė, tai nurodo šiame laisvos formos prašyme;

25.7. įteikti piliečiui nuo 14 metų, dėl kurio buvo pateiktas prašymas išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę, dokumentą, kuriame nurodytos Asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikato ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygos (toliau – sertifikatų sąlygos);

25.8. patvirtinti piliečio, kuriam išduodama ar keičiama asmens tapatybės kortelė ar pasas, asmens tapatybę ir parašą ir (ar) prašymą išduoti asmens dokumentą pateikusio asmens tapatybę ir (ar) parašą, ekraninėje prašymo išduoti asmens dokumentą formoje (atitinka prašymo išduoti asmens dokumentą 11 eilutę) pažymint atitinkamus langelius. Jeigu aprašo 22 punkte nurodytu atveju pildoma popierinė prašymo išduoti asmens dokumentą forma, konsulinis pareigūnas ar įgaliotas darbuotojas prašymo išduoti asmens dokumentą 11 eilutėje įrašo savo pareigas, vardą (-us), pavardę, datą ir pasirašo.“

1.13. Pakeičiame 26 punktą ir jį išdėstome taip:

26. Pagal įrašus asmens dokumentų išdavimo sistemoje nustatęs, kad yra paskelbta piliečio paieška Lietuvos Respublikoje, Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas nedelsiant išsiunčia  pranešimą policijai suderintu elektroninio pašto adresu. Apie išsiųstą pranešimą pažymima ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę).“

1.14. Pakeičiame 27.4 papunktį ir jį išdėstome taip:

27.4. sutikrina veido atvaizdą ir parašą, esančius gautose aprašo 27.1 ir 27.2 papunkčiuose nurodytose prašymo išduoti asmens dokumentą arba prašymo išduoti (pakeisti) teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą kopijose, su nuotrauka (veido atvaizdu) ir parašu, esančiais priimtame prašyme išduoti asmens dokumentą ir pateiktuose asmens dokumentuose, ir įrašo ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) dokumentų, kurie buvo gauti atliekant patikrinimą dėl asmens duomenų ir tapatybės, duomenis.“

1.15. Pakeičiame 28 punktą ir jį išdėstome taip:

28. Atlikus aprašo 27 punkte nustatytą papildomą patikrinimą, prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priėmęs Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, o jeigu  prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo priėmė Migracijos departamento įgaliotas darbuotojas, kitas Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka paskirtas Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nesant abejonių dėl asmens duomenų ir tapatybės, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje ir prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutėje įrašo, kad asmens duomenys ir tapatybė sutikrinti, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.“

1.16. Pakeičiame 30 punktą ir jį išdėstome taip:

30. Jeigu prašyme išduoti asmens dokumentą nėra žymos apie valstybės rinkliavos sumokėjimą, išskyrus atvejus, kai pilietis pagal Rinkliavų įstatymą atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje patikrinama, ar sumokėta valstybės rinkliava, ir padaroma atitinkama žyma prašymo išduoti asmens dokumentą 9 eilutėje arba asmens dokumentų išdavimo sistemoje pastabų eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę).“

1.17. Pakeičiame 31 punktą ir jį išdėstome taip:

31. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas, priėmęs prašymą išduoti asmens dokumentą, atlieka šiuos veiksmus:

31.1. jeigu prašymas išduoti asmens dokumentą priimamas Migracijos departamente ir Lietuvos Respublikos asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas išduodamas pirmą kartą arba jeigu Lietuvos Respublikos asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas išduodamas vietoj prarasto dokumento, arba jeigu yra atliktas aprašo 27 punkte nurodytas patikrinimas ir nėra abejonių dėl asmens duomenų ir tapatybės ir yra sumokėta valstybės rinkliava – Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas prašymo išduoti asmens dokumentą 12 eilutės atitinkamame langelyje pažymi, kad priimtas sprendimas išduoti arba pakeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę, sprendimo priėmimo datą, pasirašo ir uždeda antspaudą su Lietuvos valstybės herbu arba Migracijos departamento skyriaus antspaudą;

31.2. jeigu prašymas išduoti asmens dokumentą priimamas užsienyje ir konsulinis pareigūnas neturi abejonių dėl prašymą išduoti asmens dokumentą pateikusio piliečio asmens duomenų ir tapatybės, prašymo išduoti asmens dokumentą 12 eilutės atitinkamame langelyje konsulinis pareigūnas pažymi, kad priimtas sprendimas išduoti arba pakeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą, įrašo savo pareigas, vardą (-us), pavardę, sprendimo priėmimo datą, pasirašo ir uždeda antspaudą su Lietuvos valstybės herbu;

31.3. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas atlieka aprašo 37 punkte nurodytus veiksmus.“

1.18. Pripažįstame netekusiu galios 32 punktą.

1.19. Pakeičiame 37 punktą ir jį išdėstome taip:

37. Užregistravęs prašymą išduoti asmens dokumentą asmens dokumentų išdavimo sistemoje, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka suformuoja užsakymą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo ir perduoda jį Asmens dokumentų išrašymo centrui. Jeigu aprašo 31.1 papunktyje nurodytais atvejais priimamas sprendimas dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, užsakymas dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo  formuojamas tik priėmus šį sprendimą.

Konsulinė įstaiga suformuoja užsakymą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo ir perduoda jį Asmens dokumentų išrašymo centrui tik konsuliniam pareigūnui priėmus sprendimą dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo.“

1.20. Pripažįstame netekusiu galios 42 punktą.

1.21. Pakeičiame 45 punktą ir jį išdėstome taip:

45. Atsiimti asmens tapatybės kortelės ar paso į Migracijos departamento skyrių ar konsulinę įstaigą, kuriuose pateikė prašymą išduoti asmens dokumentą ar jį pakeisti, pilietis atvyksta pats, išskyrus aprašo 46–49 ir 112 punktuose nurodytus ir tuos atvejus, kai asmens tapatybės kortelė ar pasas jam išsiunčiamas konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu. Atsiimant asmens tapatybės kortelę piliečiui nuo 14 metų kartu su asmens tapatybės kortele asmeniškai įteikiamas vokas su slaptažodžiu. Jei asmens tapatybės kortelę atsiima aprašo 46, 48 ar 49 punkte nurodytas asmuo nedalyvaujant piliečiui ar 47 punkte nurodytas asmuo arba asmens tapatybės kortelė įteikiama piliečiui, nesukakusiam 14 metų, arba aprašo 53 punkto trečioje pastraipoje nurodytu atveju, vokas su slaptažodžiu neįteikiamas, o šio aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka išsiunčiamas sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui.“

1.22. Pakeičiame 46 punktą ir jį išdėstome taip:

46. Asmens tapatybės kortelę ar pasą gali paimti piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens dokumentą, kurį jis pateikė Migracijos departamentui ar konsulinei įstaigai kartu su dokumentais dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu pateikdamas prašymą išduoti asmens dokumentą pilietis prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutėje nenurodė asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą asmens tapatybės kortelę ar pasą, įgaliotas asmuo, atvykęs paimti asmens tapatybės kortelės ar paso, turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą įgaliojimą arba informuoti Migracijos departamento įgaliotą valstybės tarnautoją ar darbuotoją arba konsulinį pareigūną ar konsulinės įstaigos įgaliotą darbuotoją apie Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomame Įgaliojimų registre (toliau – Įgaliojimų registras) esantį informacinių technologijų priemonėmis sudarytą įgaliojimą.

1.23. Pakeičiame 47 punktą ir jį išdėstome taip:

47. Piliečio, pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, asmens tapatybės kortelę ar pasą paima jo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir asmens paskyrimą globėju ar kitu teisėtu atstovu patvirtinančius dokumentus.

1.24. Pakeičiame 48 punktą ir jį išdėstome taip:

48. Paimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę ar pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas) ar aprašo 46 punkte nurodytas įgaliotas asmuo arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar užsienio valstybės institucijos, atsakingos už vaiko teisių apsaugą, tarpininkavimo dokumente nurodytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.“

1.25. Pakeičiame 49 punktą ir jį išdėstome taip:

49. Jeigu vaiko tėvai išsituokę, paimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę ar pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, arba pastarojo rašytiniu sutikimu – kitas iš tėvų, arba aprašo 46 punkte nurodytas įgaliotas asmuo.

1.26. Pakeičiame 50 punktą ir jį išdėstome taip:

50. Piliečio, gyvenančio užsienio valstybėje, pageidavimu konsulinė įstaiga asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą jam gali išsiųsti konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą išsiunčia tik gavęs patvirtinimą, kad asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso persiuntimo išlaidos yra apmokėtos.

Kartu su asmens tapatybės kortele, voku su slaptažodžiu ar pasu konsulinė įstaiga piliečiui perduoda informacinį pranešimą, kad pilietis per 5 kalendorines dienas nuo asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso gavimo dienos privalo išsiųsti (elektroniniu paštu, faksu ar paštu) rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės, voko su slaptažodžiu ar paso gavimą, kad asmens dokumentų išdavimo sistemoje galėtų būti pažymėta, jog asmens tapatybės kortelė ar pasas įteikti, o sertifikatai aktyvuoti. Rašytiniame pranešime apie voko su slaptažodžiu gavimą, vyresnis kaip 14 metų pilietis parašu turi patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su sertifikatų sąlygomis ir nurodo datą. Informaciniame pranešime įrašomas perspėjimas, kad tik gavus piliečio rašytinį pranešimą apie asmens tapatybės kortelės gavimą, jam bus išsiųstas vokas su slaptažodžiu. Konsulinėje įstaigoje kartu su saugomu prašymu išduoti asmens dokumentą ar jo kopija turi būti saugomas asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą siunčiančios įmonės išduotas patvirtinimas, kad konsulinė įstaiga jai perdavė asmens tapatybės kortelę, voką su slaptažodžiu ar pasą.“

1.27. Pakeičiame 52 punktą ir jį išdėstome taip:

52. Jeigu pilietis, atsiimdamas asmens tapatybės kortelę ar pasą, nepateikia keičiamos asmens tapatybės kortelės ar keičiamo paso, kadangi juos prarado, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas asmens dokumentų išdavimo sistemoje juos paskelbia negaliojančiais. Jeigu asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečiui buvo išsiųsti konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu ir asmuo negrąžina keičiamos asmens tapatybės kortelės ar paso, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbia, kad nepateikta keičiama asmens tapatybės kortelė ar pasas.“

1.28. Pakeičiame 53 punktą ir jį išdėstome taip:

53. Atsiimdamas asmens tapatybės kortelę Migracijos departamente, pilietis turi pasirašyti Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatytos formos patvirtinimą, kad gavo voką su slaptažodžiu ir susipažino bei sutinka su sertifikatų sąlygomis.

Atsiimdamas asmens tapatybės kortelę ar pasą konsulinėje įstaigoje, pilietis turi pasirašyti prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 13 eilutėje ir taip patvirtinti, kad asmens tapatybės kortelę ar pasą gavo, nurodyti jų atsiėmimo datą, o prieš atsiimdamas voką su slaptažodžiu, – pasirašyti prašymo išduoti asmens tapatybės kortelę 14 eilutėje, kad susipažino ir sutinka su sertifikatų sąlygomis.

Jeigu pilietis atsisako pasirašyti patvirtinimą, kad susipažino ir sutinka su sertifikatų sąlygomis, jam vokas su slaptažodžiu neįteikiamas.

Kai asmens tapatybės kortelė piliečiui išsiunčiama konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu, šio punkto antrosios pastraipos reikalavimai nevykdomi.

Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, gavęs piliečio rašytinį pranešimą, kad jam įteiktas vokas su slaptažodžiu, asmens dokumentų išdavimo sistemoje aktyvuoja sertifikatus.“

1.29. Pakeičiame 54 punktą ir jį išdėstome taip:

54. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, įteikiantis išrašytą asmens tapatybės kortelę ar pasą:

54.1. sutikrina veido atvaizdus, esančius išrašytoje asmens tapatybės kortelėje ar pase ir pateiktame aprašo 11.2 ar 11.4 papunktyje nurodytame dokumente, o jei asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiima pats pilietis – veido atvaizdus sutikrina su jo išvaizda;

54.2. esant techninėms galimybėms, sutikrina piliečio pirštų atspaudus su pirštų atspaudais, fiksuotais išrašytoje asmens tapatybės kortelėje ar pase ir Gyventojų registre;

54.3. sutikrina piliečiui išrašytoje asmens tapatybės kortelėje ar pase nurodytus duomenis su jo duomenimis, esančiais Gyventojų registre;

54.4. pažymi kaip negaliojančią piliečio pateiktą keisti asmens tapatybės kortelę ar pasą arba asmens tapatybės kortelei ar pasui išduoti pateiktą Lietuvos Respublikos piliečio pasą, išskyrus aprašo 25.5 papunktyje nustatytą atvejį, laikinąjį pažymėjimą, vaiko kelionės dokumentą (jeigu šie dokumentai buvo išduoti ir pateikti), aprašo 11.4 papunktyje nurodytais atvejais – teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą ar užsieniečiui Lietuvos Respublikos išduotą asmens be pilietybės ar pabėgėlio kelionės dokumentą, užsieniečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, jeigu pasas piliečiui išduodamas ar keičiamas pasikeitus jo asmens duomenims (vardui (-ams), pavardei, lyčiai, gimimo datai, asmens kodui). Pažymėtas kaip negaliojantis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas grąžinamas piliečiui arba aprašo 46–49 punktuose nurodytam jo asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimančiam asmeniui. Jeigu asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiimantis asmuo atsisako atsiimti negaliojantį asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, šis negaliojantis dokumentas aprašo 94 punkte nustatyta tvarka išsiunčiamas sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui. Pažymėtas kaip negaliojantis teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas, teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas ar lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas, teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantis ar patvirtinantis dokumentas ar užsieniečiui Lietuvos Respublikos išduotas asmens be pilietybės kelionės dokumentas, pabėgėlio kelionės dokumentas ar užsieniečio pasas tvarkomas šių dokumentų išdavimo tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka;

54.5. jeigu prašymas išduoti asmens dokumentą priimtas Migracijos departamente ir asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiima aprašo 46–49 punktuose nurodytas įgaliotas asmuo, piliečio, pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, atstovas ar valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar užsienio valstybės institucijos, atsakingos už vaiko teisių apsaugą, tarpininkavimo dokumente nurodytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo – Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas padaro atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas, dokumentų originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui. Jeigu šie dokumentai buvo pridėti prie prašymo išduoti asmens dokumentą, tai šio papunkčio reikalavimas padaryti dokumentų kopijas nevykdomas;

54.6. esant techninėms galimybėms, jeigu asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiima aprašo 46–49 punktuose nurodytas įgaliotas asmuo, piliečio, pripažinto neveiksniu tam tikroje srityje, atstovas ar valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar užsienio valstybės institucijos, atsakingos už vaiko teisių apsaugą, tarpininkavimo dokumente nurodytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo – ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) nurodo pateikto įgaliojimo ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis. Jeigu įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis, įrašo patikrinimo Įgaliojimų registre datą ir patikrinimą atlikusio Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo arba konsulinio pareigūno ar konsulinės įstaigos įgalioto darbuotojo vardą (-ai) ir pavardę. Jeigu prašymas išduoti asmens dokumentą priimtas konsulinėje įstaigoje ir nėra techninių galimybių  šiame papunktyje nurodytus duomenis nurodyti asmens dokumentų išdavimo sistemoje, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutėje nurodo pateiktų atstovavimą patvirtinančių dokumentų duomenis;

54.7. asmens dokumentų išdavimo sistemoje pažymi, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas atsiimtas. Asmens tapatybės kortelė ar pasas pradeda galioti nuo tada, kai asmens dokumentų išdavimo sistemoje pažymima, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas atsiimtas.“

1.30. Pakeičiame 57 punktą ir jį išdėstome taip:

57. Jeigu piliečiui, gyvenančiam užsienio valstybėje, asmens tapatybės kortelę ar pasą išdavusi konsulinė įstaiga šią asmens tapatybės kortelę ar pasą išsiunčia konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu, prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutėje nurodoma asmens tapatybės kortelės ar paso išsiuntimo data, siuntimo būdas ir piliečio rašytinio pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą gavimo data.“

1.31. Pakeičiame 58 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

Jeigu pilietis asmens tapatybės kortelės ar paso neatsiima per 1 metus nuo asmens tapatybės kortelės ar paso išrašymo dienos, asmens tapatybės kortelė ar pasas nurašomas asmens dokumentų išdavimo sistemoje, šis negaliojantis dokumentas aprašo 94 punkte nustatyta tvarka išsiunčiamas sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui.“

1.32. Pripažįstame netekusiais galios 59, 60 ir 61 punktus.

1.33. Pakeičiame 81 punktą ir jį išdėstome taip:

81. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, gavęs pranešimą apie priimtą sprendimą dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo ar priėmus sprendimą, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas išduotas neteisėtai ar nepagrįstai, duomenis apie aprašo 74.1–74.2 papunkčiuose nurodytų asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą įveda į asmens dokumentų išdavimo sistemą.

Jeigu paaiškėja aplinkybės, dėl kurių konsulinėje įstaigoje negalėjo būti išduoti asmens tapatybės kortelė ar pasas, duomenis apie aprašo 74.2 papunktyje nurodytų asmens tapatybės kortelių ar pasų negaliojimą į asmens dokumentų išdavimo sistemą įveda asmens tapatybės kortelę ar pasą išdavusi konsulinė įstaiga.

Jeigu negaliojančios asmens tapatybės kortelės ar paso asmuo negrąžina, asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas negrąžintas. Jeigu tokia asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžinamas vėliau, asmens dokumentų išrašymo sistemoje daromas pakeitimas ir nurodoma, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas grąžintas.

Aprašo 74.1–74.2 papunkčiuose nurodytos asmens tapatybės kortelės ar pasai negalioja nuo atitinkamo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo ar sprendimo, kad asmens tapatybės kortelė ar pasas išduotas neteisėtai ar nepagrįstai, įsigaliojimo dienos.“

1.34. Pakeičiame 82 punktą ir jį išdėstome taip:

82. Duomenis apie aprašo 74.3 papunktyje nurodytos asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą į asmens dokumentų išdavimo sistemą įveda Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, jei yra techninių galimybių, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą gavimo dienos. Paskelbus, kad prarasta asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja, pranešime apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą nurodoma šio paskelbimo asmens dokumentų išdavimo sistemoje data (jeigu toks pranešimas buvo pateiktas asmeniškai atvykus į apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Migracijos departamentą ar konsulinę įstaigą). Aprašo 74.3 papunktyje nurodyta asmens tapatybės kortelė ar pasas negalioja nuo duomenų apie asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą įrašymo į asmens dokumentų išdavimo sistemą dienos.

1.35. Pakeičiame 85 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

„Tai, kad yra gauta rasta asmens tapatybės kortelė ar pasas, turi būti pažymėta asmens dokumentų išdavimo sistemoje pastabų eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę).“

1.36. Pakeičiame 90 punktą ir jį išdėstome taip:

90. Duomenis apie aprašo 74.10 papunktyje nurodytos asmens tapatybės kortelės ar paso negaliojimą į asmens dokumentų išdavimo sistemą įveda Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, kai įsitikinama, kad asmens tapatybės kortelės ar paso pilietis neatsiėmė per vienus metus nuo jo išrašymo. Ši asmens tapatybės kortelė, vokas su slaptažodžiu ar pasas turi būti siunčiamas sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui.“

1.37. Pripažįstame netekusiu galios 92 punktą.

1.38. Pakeičiame 94 punktą ir jį išdėstome taip:

94. Migracijos departamentas ar konsulinės įstaigos Aprašo 93 punkte nurodytas negaliojančias asmens tapatybės korteles ir pasus ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį siunčia Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti, išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytus atvejus. Asmens dokumentų išrašymo centrui siunčiamų negaliojančių asmens tapatybės kortelių ir pasų lydraščiuose turi būti nurodyta siunčiamos asmens tapatybės kortelės ar paso numeris.

Konsulinės įstaigos aprašo 93.1 ir 93.2 papunkčiuose nurodytas grąžintas negaliojančias asmens tapatybės korteles ir pasus artimiausiu diplomatiniu paštu perduoda Migracijos departamentui.“

1.39. Pakeičiame 98 punktą ir jį išdėstome taip:

98. Asmens tapatybės kortelė ar pasas piliečio pageidavimu išduodami ar keičiami skubos tvarka per 5 darbo dienas arba per 1 darbo dieną.

Asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo skubos tvarka terminas pradedamas skaičiuoti nuo prašymo išduoti asmens dokumentą ir kitų aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų priėmimo Migracijos departamente dienos (valandos). Prašymo išduoti asmens dokumentą priėmimo laikas prašyme išduoti asmens dokumentą fiksuojamas automatiškai.

Jeigu prašymas išduoti ar pakeisti asmens tapatybės kortelę ar pasą skubos tvarka per 1 darbo dieną pateikiamas Migracijos departamento Vilniaus skyriuje (Vilniuje) po 15 val., o kituose Migracijos departamento skyriuose po 12 val., asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo skubos tvarka per 1 darbo dieną prašymo ir kitų aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų priėmimo Migracijos departamente terminas skaičiuojamas nuo kitos darbo dienos.“

1.40. Papildome 981 punktu:

981. Pasas piliečio pageidavimu išduodamas ar keičiamas skubos tvarka tą pačią darbo dieną. Prašymas išduoti (pakeisti) pasą skubos tvarka tą pačią darbo dieną pateikiamas Migracijos departamento Vilniaus skyriuje (Vilniuje) ne vėliau kaip iki tos darbo dienos 12 val. Prašymo išduoti (pakeisti) pasą priėmimo laikas prašyme išduoti (pakeisti) pasą fiksuojamas automatiškai.

Jeigu prašymas išduoti (pakeisti) pasą skubos tvarka tą pačią darbo dieną pateikiamas iki 9 val., pilietis atsiimti pasą gali nuo tos pačios darbo dienos 11 val. Jeigu prašymas išduoti (pakeisti) pasą skubos tvarka tą pačią darbo dieną pateikiamas nuo 9 iki 12 val., pilietis atsiimti pasą gali nuo tos pačios darbo dienos 14 val.“

1.41. Pakeičiame 108 punktą ir jį išdėstome taip:

108. Pateiktus dokumentus priėmęs Migracijos departamento skyriaus, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra laisvės atėmimo vieta ar sveikatos priežiūros įstaiga, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, grįžęs į skyrių, turi dar kartą sutikrinti nuteistojo ar piliečio, esančio sveikatos priežiūros įstaigoje, pateiktuose dokumentuose įrašytus duomenis, veido atvaizdą ir parašą su jo duomenimis, parašu (jeigu jis yra) ir veido atvaizdu (jeigu jis yra), esančiais Gyventojų registre, Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka išspausdinti prašymą išduoti asmens dokumentą su užpildytomis prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 1–9 ir 15 eilutėmis ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 1–9 ir 14 eilutėmis (kai šiose eilutėse daromi įrašai), piliečio veido atvaizdu (kai pilietis nepateikia nuotraukos) ir parašu (kai pilietis šio aprašo nustatyta tvarka turi pasirašyti).“

1.42. Pakeičiame 109 punktą ir jį išdėstome taip:

109. Jeigu dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo ar keitimo priima Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nuvykęs pas pilietį aprašo 102 punkte nustatytais atvejais, ir nėra techninių galimybių pasirašyti  prašymo išduoti asmens dokumentą 10 eilutėje, pilietis ar aprašo 13, 15–16 punktuose nurodytas asmuo pasirašo laisvos formos prašyme išduoti asmens dokumentą. Jeigu pilietis prašo, kad pase būtų įrašyta jo tautybė, tai nurodo šiame laisvos formos prašyme.

1.43. Pakeičiame 111 punktą ir jį išdėstome taip:

111. Tais atvejais, kai pilietis nėra deklaravęs savo gyvenamosios vietos arba yra deklaravęs gyvenamąją vietą ar įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą kito Migracijos departamento skyriaus prižiūrimoje teritorijoje, ekraninės prašymo išduoti asmens dokumentą formos pastaboms skirtoje eilutėje (atitinka prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutę) pažymima jo faktinė buvimo vieta, t. y. nurodomas laisvės atėmimo vietos ar sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas ir adresas.“

1.44. Pakeičiame XII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

1.45. Pakeičiame 117 punktą ir jį išdėstome taip:

117. Pranešimai apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar užsienio valstybės institucijos, atsakingos už vaiko teisių apsaugą, tarpininkavimo dokumentai, globą (rūpybą), atstovavimą patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos, įgaliojimai ir jų kopijos, patikrinimo dėl asmens duomenų ir tapatybės dokumentai, susipažinimo su sertifikatų sąlygomis dokumentai, iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašytų asmens tapatybės kortelių ar pasų lydraščiai, negaliojančių asmens tapatybės kortelių ar pasų ir kitų naikintinų dokumentų siuntimo Asmens dokumentų išrašymo centrui lydraščiai, asmens tapatybės kortelių ar pasų siuntimo lydraščiai ir kiti su asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimu ar keitimu susiję dokumentai ar jų kopijos dedami į bylas pagal įstaigos dokumentacijos planą. Dokumentų, susijusių su asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimu ir keitimu, kopijos, jei prie jų nepridedamas dokumento originalas, turi būti patvirtintos pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus.“

1.46. Pakeičiame 121 punktą ir jį išdėstome taip:

121. Išnešti prašymą išduoti asmens dokumentą iš institucijos, išdavusios asmens tapatybės kortelę ar pasą, patalpų draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus. Prašymai išduoti asmens dokumentą ir jų kopijos kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikiami teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę 15 eilutėje ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą 14 eilutėje įrašoma, kada ir kam prašymas išduoti asmens dokumentą buvo pateiktas ar išsiųsta jo kopija. Jei buvo pateiktas prašymas išnešti prašymą išduoti asmens dokumentą iš institucijos patalpų, vietoj jo aplanke ar kartotekoje paliekama patvirtinta šio prašymo išduoti asmens dokumentą kopija.“

1.47. Pakeičiame 127 punktą ir jį išdėstome taip:

127. Prašymai išduoti asmens dokumentą, susegti prašymo išduoti asmens dokumentą originalas ir išspausdintas nuskaitytas prašymas, šių prašymų registrai saugomi 15 metų. Asmens bylos dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo, sprendimų ir išvadų dėl asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo teisėtumo registrai, Asmens dokumentų išrašymo centro išrašytų asmens tapatybės kortelių ar pasų lydraščiai ir šiam centrui siunčiamų sunaikinti negaliojančių dokumentų lydraščiai, konsulinių įstaigų perduotų Užsienio reikalų ministerijai saugoti prašymų išduoti asmens dokumentą lydraščiai, prašymų išduoti asmens dokumentą perdavimo–priėmimo aktai saugomi 10 metų. Pranešimai apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą saugomi 1 metus. Kiti dokumentai dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo, keitimo, įteikimo ir negaliojimo saugomi 5 metus.“

1.48. Pakeičiame 1a priedą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

1.49. Pakeičiame 1b priedą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

1.50. Pripažįstame netekusiu galios 2 priedą.

2. N u s t a t o m e, kad:

2.1. šio įsakymo 1.40 papunktis įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.;

2.2. jeigu nėra techninių galimybių pildyti šio įsakymo 1.48 ir 1.49 papunkčiais tvirtinamų prašymo formų, pildomos iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusios prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę ar prašymo išduoti (pakeisti) pasą formos.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                        Rita Tamašunienė

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                    Linas Linkevičius