LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2000 M. RUGPJŪČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 23 „DĖL ŽINYBINIŲ STATISTINIŲ ATASKAITŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 14 d. Nr. 1-246

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. 23 „Dėl žinybinių statistinių ataskaitų tvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. Angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių gavybos metinę ataskaitą 3-ND, kodas 40004;“.

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Naftos išteklių gavybos metinę statistinę ataskaitą 3-ND ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Jonas Satkūnas

 

 

SUDERINTA

Lietuvos statistikos departamento

2015 m. lapkričio 24 d. raštu Nr. SD-857

 

PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos

ministerijos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio

23 d. įsakymu Nr. 23

(Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos

ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 14

d. įsakymo Nr. 1-246 redakcija)

 

 

____________________________________________________________________________________

 

(leidimo naudoti angliavandenilių išteklius turėtojo juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį)

 

 

 

________M. ANGLIAVANDENILIŲ (NAFTOS IR (AR) DUJŲ) išteklių gavybos

 

(metai)                                                                               

 

METINĖ ataskaita 3-ND

 

 

 

________________________      Nr. _____

 

(data)

 

____________________________

 

(vieta)

 

 

 

Juridinio ar fizinio asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinio asmens buveinė ar fizinio asmens adresas

 

Leidimo naudoti angliavandenilių išteklius numeris

 

Telkinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

 

Telkinio pavadinimas

Angliavandenilių išteklių rūšis

Telkinio adresas

 

 

Pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ne vėliau kaip 10-ą dieną pasibaigus metams.

 

 

 

Pateikia juridiniai ir fiziniai asmenys ir šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, išgaunantys visų rūšių angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklius.

 

 

 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos užtikrina gautų duomenų konfidencialumą.

 

 

 

Pildoma kiekvienam telkiniui: realizacija – dešimtosios tikslumu, ištekliai – sveikais skaičiais, tūkst. kub. m, fluidų, naftos, sūrymų1, dujų gavyba ir išteklių likučiai – šimtosios tikslumu, tūkst. kub. m.

 

 

 

I. GAVYBA IR IŠTEKLIŲ LIKUTIS

 

Aprobuoti

 

telkinio ištekliai (geologiniai/išgaunamieji)

 

 

 

 

Išgaunamųjų išteklių likutis ankstesnių metų

 

pabaigoje

Ataskaitiniais metais

 

Išgaunamųjų išteklių likutis ataskaitinių metų pabaigoje

 

 

išgauta

Naftos ir (ar) dujų išteklių

 

(geologinių/

 

išgaunamųjų)

 

+ prieaugis

 

– nurašymas

 

 

fluidų

 

iš fluidų

 

 

dujų

naftos

sūrymų1

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. IŠGAUTOS NAFTOS IR (AR) DUJŲ REALIZACIJA IR NAUDOJAMŲ GRĘŽINIŲ SKAIČIUS

 

Realizuota naftos/dujų2

Naftą/dujas2

 

išgaunančių gręžinių skaičius

 

Gręžinių Nr. Žemės gelmių registre (pirminis Nr.)

 

iš viso

iš jų

vietinėje rinkoje

eksportas

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sūrymai kartu su angliavandeniliais (nafta) išgaunamas požeminis vanduo ar šiluminės energijos gavyboje naudojamas požeminis vanduo.

 

2 nereikalingą išbraukti.

 

 

 

Užpildė:

 

 

 

Vardas ir pavardė

 

 

 

Telefonas

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ ______________________

 

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)  

Angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių gavybos metinės ataskaitos 3-ND

priedas

 

 

 

PAAIŠKINIMAI ANGLIAVANDENILIŲ (NAFTOS IR (AR) DUJŲ) išteklių gavybos METINEI ATASKAITAI 3-nd PILDYTI

 

 

 

1. Angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių gavybos metinė ataskaita 3-ND (toliau – Ataskaita) parengta duomenims apie visų rūšių angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių gavybą naftos ir (ar) dujų telkinyje ataskaitiniais metais gauti.

 

2. Pagrindinės Ataskaitoje vartojamos sąvokos atitinka Žemės gelmių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių angliavandenilių išteklių naudojimą, sąvokas.

 

3. Ataskaitos adreso dalyje įrašomi visi pagrindiniai Asmens rekvizitai: juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas, adresas, leidimo naudoti angliavandenilių išteklius numeris, naftos ir/ar dujų telkinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre, telkinio pavadinimas, angliavandenilių išteklių rūšis, telkinio adresas.

 

4. Ataskaitoje išskiriami du skyriai. Pirmasis skyrius skirtas duomenims apie angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių gavybą ir išteklių likutį telkinyje pateikti, antrasis skyrius skirtas duomenims apie išgautos naftos ir (ar) dujų realizaciją ir naudojamų gręžinių skaičių.

 

5. Ataskaitos pirmojo skyriaus pildymo paaiškinimai:

 

5.1. 1 skiltyje įrašomas naudojamo naftos ir (ar) dujų telkinio (telkinio dalies) aprobuotų geologinių ir išgaunamųjų naftos ir (ar) dujų išteklių kiekis, kuris yra nurodytas angliavandenilių išteklių telkinio detaliosios žvalgybos ataskaitoje ir (ar) angliavandenilių išteklių aprobavimo komisijos protokole.

 

5.2. 2 skiltyje įrašomas naftos ir (ar) dujų išteklių kiekis iš ankstesnių metų Ataskaitos 8 skilties;

 

5.3. 3, 4 ir 5 atitinkamai įrašomas per ataskaitinius metus išgautas fluidų (iš jų naftos ir sūrymų) kiekis, kuris nustatomas pagal naftos išteklių naudotojo vykdytą angliavandenilių išteklių gavybos apskaitą; 6 skiltyje įrašomas tik dujų išteklių kiekis, pagal patvirtintą angliavandenilių išteklių (dujų) naudojimo planą ar projektą išgaunamas iš detaliai išžvalgyto dujų telkinio. Jeigu ataskaitiniais metais fluidai ir (ar) nafta, ir (ar) sūrymai, ir (ar) dujos nebuvo išgaunami, atitinkamose 3 ir (ar) 4, ir (ar) 5, ir (ar) 6 skiltyse įrašomi nuliai;

 

5.4. 7 skiltyje įrašomi duomenys apie neišgautų aprobuotų naftos ir (ar) dujų išteklių kiekio pokytį telkinyje tuo atveju, kai šis pokytis pagrindžiamas papildomos detaliosios žvalgybos duomenimis;

 

5.5. 8 skiltyje įrašomas 2 ir 4 skilčių duomenų skirtumas.

 

6. Ataskaitos antrojo skyriaus pildymo paaiškinimai:

 

6.1. 1 skiltyje įrašomi duomenys apie visą realizuotą naftos ir (ar) dujų išteklių kiekį;

 

6.2. 2 skiltyje įrašomi duomenys apie vietinėje rinkoje realizuotą naftos ir (ar) dujų išteklių kiekį;

 

6.3. 3 skiltyje įrašomi duomenys apie eksportuotą naftos ir (ar) dujų išteklių kiekį;

 

6.4. 4 skiltyje pateikiamas gręžinių, iš kurių ataskaitiniais metais išgauti naftos ir (ar) dujų ištekliai, skaičius;

 

6.5. 5 skiltyje įrašomi 4 skiltyje nurodytų gręžinių identifikavimo numeriai Žemės gelmių registre, skliaustuose nurodant gręžinių pirminius numerius ar pavadinimus, nurodytus gręžinių pasuose.

 

______________