LIETUVOS RESPUBLIKOS

MUITINĖS ĮSTATYMO NR. IX-2183 39 IR 107 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. spalio 7 d. Nr. XII-1201
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

39 straipsnis. Užsienio valiuta išreikštų prekių muitinės vertės elementų perskaičiavimas

Jeigu prekių muitinės vertės elementai išreikšti ne eurais, o užsienio valiuta, šie elementai perskaičiuojami pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio užsienio valiutos ir euro santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.

 

2 straipsnis. 107 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 107 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Taikant šį Įstatymą ir kitus muitų teisės aktus, reikšmingu pažeidimu laikoma nusikalstama veika arba administracinis teisės pažeidimas, už kurį paskirta didesnė kaip 1 500 eurų administracinė bauda, kartotiniu pažeidimu – antras ir kiekvienas paskesnis administracinis teisės pažeidimas, kuris pagal šį straipsnį nelaikytinas reikšmingu.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė