LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-693 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 14 d. Nr. XIII-1264

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) faktinis tarnybos kitų valstybių ginkluotosiose pajėgose, pasienio tarnyboje, vidaus reikalų ir kitose tarnybose (išskyrus tarnybą naikintojų būriuose ir batalionuose) laikas iki 1990 m. kovo 11 d. ir faktinis tarnybos SSRS vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės padaliniuose, vykdžiusiuose Lietuvos Respublikos teritorijoje veikusių pataisos reikalų sistemos įstaigų apsaugą ir kontrolę, Lietuvoje veikusių SSRS karinių komisariatų pašauktų asmenų prievartinės būtinosios karinės tarnybos SSRS ginkluotosiose pajėgose, pasienio tarnyboje, vidaus reikalų ir kitose tarnybose laikas po 1990 m. kovo 11 d., jeigu asmuo už jį negauna kitos valstybės pensijos;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Tarnyba, įstaiga, karinis padalinys, kuriuose pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjas tarnavo paskiausiai, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo asmens (jo mirties atveju – jo įpėdinių) prašymo gavimo dienos Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodytai pareigūnų ir karių valstybines pensijas skiriančiai institucijai (toliau – pensijas skirianti institucija) perduoda duomenis apie šio asmens šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytos tarnybos laiką po 1990 m. kovo 11 d.

2. Pensijas skirianti institucija, gavusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis, iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirtąsias pareigūnų ir karių valstybines pensijas perskaičiuoja nuo 2016 m. birželio 20 d.

3. Perskaičiuojant pareigūno ar kario valstybinės pensijos dydį, taikomi darbo užmokesčio dydžiai, pagal kuriuos buvo apskaičiuota pareigūno ar kario valstybinė pensija.

4. Dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodyto perskaičiavimo susidariusį paskirtųjų ir, jeigu buvo ar turi būti taikomas ribojimas, apribotų pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalį pareigūnų ir karių valstybinių pensijų dydžių skirtumą (toliau – pensijų skirtumas) apskaičiuoja ir išmoka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliota Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga (toliau – pensijas mokanti įstaiga).

5. Pensijų skirtumas išmokamas nereikalaujant iš pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų prašymų. Pensijų skirtumas asmenims, kuriems pareigūnų ir karių valstybinių pensijų mokėjimas yra nutrauktas (sustabdytas), išmokamas, kai jie pensijas mokančiai įstaigai pateikia prašymą dėl pensijų skirtumo išmokėjimo ir teisės aktų nustatytais būdais patvirtina savo tapatybę. Pensijų skirtumas asmenims, kuriems paveldėjimo tvarka pereina (perėjo) mirusio pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjo turtas, išmokamas, kai jie pensijas mokančiai įstaigai pateikia prašymą dėl pensijų skirtumo, priklausiusio mirusiajam, išmokėjimo, asmens tapatybės dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją ir paveldėjimo teisės liudijimą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė