VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS 2019 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. KS-270 DĖL PRIVAČIUS INTERESUS DEKLARUOJANČIO ASMENS PAREIKŠTO NUSIŠALINIMO NEPRIĖMIMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. KS-98

Vilnius

 

 

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijus, patvirtintus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 „Dėl privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo“ ir papildyti 4 punktu:

4. Kiekvienas nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo) atvejis turi būti svarstomas individualiai (atskirai), įvertinant visas pateiktas aplinkybes, galinčias lemti interesų konfliktą.“

2. Sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                  Edmundas Sakalauskas