LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 PAPILDYMO 871 IR 1081 STRAIPSNIAIS  IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. sausio 28 d. Nr. XIII-2799

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 871 straipsniu

Papildyti Įstatymą 871 straipsniu:

871 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 reikalavimų, susijusių su laivo perdirbimu, pažeidimą

Laivo perdirbimo plano ir (ar) kitų su laivo perdirbimu susijusių dokumentų nepateikimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

Laivo perdirbimas nepranešus administracijai apie pasirengimą pradėti laivo perdirbimą ir (ar) po perdirbimo nepateikimas šiai institucijai perdirbimo užbaigimo pažymos, ir (ar) neteisingų duomenų šioje pažymoje pateikimas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų eurų.

Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

Laivo perdirbimas neparengus laivo perdirbimo plano pagal Reglamente (ES) Nr.1257/2013 nustatytus reikalavimus ir (ar) neturint Reglamente (ES) Nr. 1257/2013 nurodytos kompetentingos institucijos patvirtinimo dėl laivo perdirbimo plano ir (ar) pagal žinomai klaidingą informaciją parengto laivo perdirbimo plano pateikimas šiai institucijai, ir (ar) laivo perdirbimas nesilaikant patvirtinto laivo perdirbimo plano užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki aštuonių tūkstančių eurų.

Laivo perdirbimas negavus iš laivo savininko paruošimo perdirbti sertifikato kopijos užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių penkių šimtų iki penkių tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 7 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimt tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 1081 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1081 straipsniu:

1081 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, išskyrus labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius, neatlygintiną dalijimą prekių ar produktų pardavimo vietose

Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, išskyrus labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius, neatlygintinas dalijimas prekių ar produktų pardavimo vietose užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.“

 

3 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

aplinkos apsaugos įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 157).

2. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 357) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB (OL 2009 L 140, p. 114).

3. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1000 (OL 2017 L 150, p. 14).

4. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/776 (OL 2017 L 116, p. 1).

5. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17).

6. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL 2012 L 26, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/52/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL 2014 L 124, p. 1).

7. 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL 2012 L 201, p. 60) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 29 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2229 (OL 2015 L 317, p. 13).

8. 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB (OL 2013 L 330, p. 1).

9. 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (OL 2015 L 313, p. 1).

10. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (OL 2016 L 132, p. 58).

11. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (OL 2017 L 137, p. 1).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda