RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ STATUSO KAPINĖMS SUTEIKIMO IR KAPINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugsėjo 21 d. Nr. T1-81

Rietavas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 33 straipsnio 3 dalimi, Kapinių sąrašų sudarymo reikalavimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207  „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, Rietavo savivaldybės taryba                   n u s p r e n d ž i a:


part_845a28a4cc824faf8212b7a4f81b61ad_end

1. Suteikti Rietavo savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms statusus:

1.1. Neveikiančių kapinių statusą – Antrojo pasaulinio karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vietai, Rietavo dvaro sodybos senosioms, Vatušių, Alko I, II, III, IV, V, Bubėnų I, II, III, Drobstų, Girdvainių I, II, Giliogirio I, II, Jankaičių, Kalakutiškės, Labardžių, Laužų, Lėgų, Maldučių, Meinartų, Meškių, Narbutiškės, Norgalvių, Pajūrio, Pečiuliškės, Pelaičių, Pyvorų, Pjaulių, Plunkėnų, Purvelių, Rietavo žydų senosioms, Skrabių, Spraudžio I, II, Stumbrių I, II, Šiurnokų, Užupių, Vedegėnų, Žadvainų I, II, Adomaičių, Avižaičių I, II, Beržvaičio, Dalgų, Eidininkų, Gelžyčių, Kaupų I, II, Lopaičių, Pajomančio, Palūkalnio I, II, Pasklindžio, Pašeikio, Pribitkos, Pribitkos pilkapynui, Pupžiubių I, II, Rešketėnų, Skaborų, Šiuraičių I, II, III, Tverų žydų žudynių vietai ir kapui, Tverų kapinynui, Tverų III, Vienragių, Vincentavo, Zorūbų, Žilaičių, Daugėdų I, II, Gudalių, Kungių, Akmenskinės kapinynui, Gedikėnų, Medingėnų III, Medingėnų žydų žudynių vietai ir kapui, Sendvarių, Varnaičių kapinėms;

1.2. Riboto laidojimo kapinių statusą – Tverų I, II kapinėms;

1.3. Veikiančių kapinių statusą – Rietavo miesto I, II, Spraudžio I, Tverų IV, Medingėnų I, II kapinėms.

2. Patvirtinti Rietavo savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą (pridedama).

3. Pavesti Rietavo savivaldybės administracijai šį sprendimą paskelbti Rietavo savivaldybės interneto svetainėje

Sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                               Antanas Černeckis        

 

 

 

 

 

 part_3be4dad977dd40f3ab308287ce549acc_end

part_22dd58027e1f44a5b4f4e2b3fad43d80_end

PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės tarybos

2023 m. rugsėjo 21 d.

sprendimu Nr. T1-81

 

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

 

RIETAVO MIESTO TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas

hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotos – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Antrojo pasaulinio karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta

Plungės g. 77B, Rietavas,

Rietavo miesto seniūnija

55.73376/21.92108

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 d. Nr. T1-81

0,0737

Registracijos data: 2018-04-06

Unikalus numeris: 4400-47411876

 

11087

Rietavo miesto seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Petras Lengvenis,

tel. (8 448) 73  221,

mob. 8 68 61 4318

 

2.

Rietavo miesto I kapinės

Plungės g. 77C, Rietavas, Rietavo miesto seniūnija

55.732890/21.919195

Veikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 d. Nr. T1-81

3,7386

Registracijos data: 2018-04-06

Unikalus numeris: 4400-49890586

Neregistruotos

Rietavo miesto seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Petras Lengvenis,

tel. (8 448) 73  221,

mob. 8 686 14 318

1

2

3

4

5

6

7

3.

Rietavo miesto II kapinės

Kulių g. 44H, Rietavas, Rietavo miesto seniūnija

55.732890/21.919195

Veikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 d. Nr. T1-81

3,0255

Registracijos data: 2001-10-11

Unikalus numeris: 6860-0013-0084

Neregistruotos

Rietavo miesto seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Petras Lengvenis,

tel. (8 448) 73  221,

mob. 8 686 14 318

4.

Rietavo dvaro sodybos senosios kapinės

Plungės g., Rietavas,

Rietavo miesto seniūnija

55.728555/21.928070

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 d. Nr. T1-81

0,61

Neregistruotos

27403

Rietavo miesto seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Petras Lengvenis,

tel. (8 448) 73  221,

mob. 8 686 14 318

 

5.

Vatušių kaimo kapinės

Šalia Pievų g. 9, Rietavo miesto seniūnija

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 d. Nr. T1-81

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo miesto seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Petras Lengvenis,

tel. (8 448) 73  221,

mob. 8 686 14 318

 


 

RIETAVO SENIŪNIJOS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas

hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotos – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Alko kaimo

I-osios kapinės

Alko k., Rietavo sen.

 

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,1507

Registracijos data: 2023-06-08

Unikalus numeris: 4400-5980-3306

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

2.

Alko kaimo

II-osios kapinės

Alko k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,0362

Registracijos data: 2023-06-12

Unikalus numeris: 4400-6001-4868

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

3.

Alko kaimo

III-osios kapinės (Alko kalnas, alkakalnis)

Alko k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,5332

Neregistruotos (sklypas suformuotas, pateiktas registracijai)

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Alko kaimo IV-osios kapinės

Alko k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,0835

Registracijos data: 2023-03-17

Unikalus numeris: 4400-6008-8620

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

5.

Alko kaimo V-osios kapinės

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,4276

Registracijos data: 2023-03-15

Unikalus numeris: 4400-6008-9294

Neregistruotas

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

6.

Bubėnų kaimo

I-osios kapinės

Bubėnų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,1226

Registracijos data: 2023-06-30

Unikalus numeris: 4400-6094-6043

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

7.

Bubėnų kaimo

II-osios kapinės (Jomančių kaimo kapinės)

Bubėnų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

8.

Bubėnų kaimo

III-osios kapinės

Bubėnų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,04

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

9.

Drobstų kaimo kapinės

(ant Skroblio piliakalnio)

Drobstų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,22

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

10.

Girdvainių kaimo I -osios kapinės (Jaupėnų kaimo kapinės)

Jaupėnų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,1594

Registracijos data: 2023-06-19

Unikalus numeris: 4400-6125-7874

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

11.

Girdvainių kaimo II-osios kapinės

Girdvainių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

12.

Giliogirio kaimo

I-osios kapinės

Giliogirio k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,0393

Registracijos data: 2023-02-21

Unikalus numeris: 4400-5989-7939

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

13.

Giliogirio kaimo

II-osios kapinės

Giliogirio k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,1510

Registracijos data: 2023-03-17

Unikalus numeris: 4400-5987-5062

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

14.

Jankaičių kaimo kapinės

Jankaičių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

15.

Kalakutiškės kaimo kapinės (vokiečių karių kapai)

Kalakutiškės k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

16.

Labardžių kaimo kapinės

Labardžių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,2137

Registracijos data: 2023-04-14

Unikalus numeris: 4400-6007-5998

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

17.

Laužų kaimo kapinės

Laužų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,07

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

18.

Lėgų kaimo kapinės

Lėgų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

19.

Maldučių kaimo kapinės

Maldučių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,16

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

20.

Meinartų kaimo kapinės

Meinartų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,08

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

21.

Meškių kaimo kapinės

Meškių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

 

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

22.

Narbutiškės kaimo kapinės

Narbutiškės k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,12

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

23.

Norgalvių kaimo kapinės

Norgalvių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,07

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

24.

Pajūrio kaimo senosios kapinės

Pajūrio k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,07

Neregistruotos

45085

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

25.

 

Pečiuliškės kaimo kapinės

Pečiuliškės k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,03

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

26.

Pelaičių kaimo kapinės

Pelaičių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,04

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

27.

Pyvorų kaimo kapinės

Pyvorų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

28.

 

Pjaulių kaimo 

(Maro kapai)

Pjaulių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,0803

Registracijos data: 2023-02-15

Unikalus numeris: 4400-5989-7960

 

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

29.

Plunkėnų kaimo kapinės

Plunkėnų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,30

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

30.

 

Purvelių k. ( Pjaulių kaimo arba Maro kapai)

I-osios kapinės

Purvelių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,0980

Registracijos data: 2023-02-17

Unikalus numeris: 4400-5989-7944

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

31.

Rietavo žydų senosios kapinės

Vitkilių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,50

Neregistruotos

37900

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

32.

Skrabių kaimo kapinės

Skrabių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,02

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

33.

Spraudžio kaimo I-osios kapinės

Bažnyčios g., Spraudžio k., Rietavo sen.

Veikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,88

Registracijos data: 2020-04-10

Unikalus numeris: 4400-5447-3704

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

34.

Spraudžio kaimo II-osios kapinės

Spraudžio k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

1,8

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

35.

Stumbrių kaimo I-osios kapinės

Stumbrių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

36.

Stumbrių kaimo II-osios kapinės

Stumbrių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,10

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

37.

Šiurnokų kaimo kapinės

Šiurnokų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,08

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

38.

Užupių kaimo kapinės

Užupių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,23

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

39.

Vedegėnų kaimo kapinės

Vedegėnų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,07

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

40.

Žadvainų kaimo

I-osios kapinės

Žadvainų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,27

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

41.

Žadvainų kaimo

II-osios kapinės

Žadvainų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,03

Neregistruotos

Neregistruotos

Rietavo seniūnija,

Oginskių g. 8, Rietavas,

seniūnas Ričardas Astrauskas,

tel. (8 448) 68 256,

mob. 8 675 78 458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVERŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas

hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotos – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Adomaičių kaimo kapinės

Adomaičių k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,1841

Registracijos data: 2022-06-10 Unikalus numeris: 4400-5853-1696

 

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

2.

Avižaičių kaimo

I-osios kapinės

Avižaičių k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,02

Neregistruotos

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

3.

Avižaičių kaimo

II-osios kapinės

Avižaičių k., Tverų sen.

 

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,01

Neregistruotos

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Beržvaičio kaimo kapinės

Beržvaičio k., Tverų sen.

 

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,38

Neregistruotos

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

5.

Dalgų kaimo kapinės

Dalgų k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,2707

Registracijos data: 2023-05-29

Unikalus numeris: 4400-6016-2534

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

6.

Eidininkų kaimo kapinės

(Minicho kapukai)

Eidininkų k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,32

Neregistruotos

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

7.

Gelžyčių kaimo kapinės

Gelžyčių k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,1134

Registracijos data: 2022-08-18

Unikalus kodas: 4400-5853-7990

 

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

8.

Kaupų kaimo

I-osios kapinės

Kaupų k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,23

Neregistruotos

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

9.

Kaupų kaimo

II-osios kapinės

Kaupų k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,49

Neregistruotos

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

10.

Lopaičių kaimo kapinės (Bagdono kapukai)

Lopaičių k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,10

Neregistruotos

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

11.

Pajomančio kaimo kapinės (Pajomančio, Žeberių kapinynas)

Pajomančio k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,29

Neregistruotos

 

5490

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

12.

Palūkalnio kaimo I kapinės (Kyvaičių kapinės)

Palūkalnio k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,0463

Registracijos data: 2022-08-18 Unikalus kodas: 4400-5830-0864

 

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

13.

Palūkalnio kaimo II kapinės (Adomaičių kaimo kapinės arba Vėlaičių kapinės )

Palūkalnio k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,06

Registracijos data: 2022-06-15

Unikalus kodas: 4400-5871-1550

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

14.

Pasklindžio kaimo kapinės

Pasklindžio k., Tverų sen.

 

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,03

Neregistruotos

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

15.

Pašeikio kaimo kapinės

Pašeikio k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,0625

Registracijos data: 2022-05-24

Unikalus numeris: 4400-5852-1012

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

 

 

1

2

3

4

5

6

7

16.

Pribitkos kaimo kapinės

(Avelės kapukai)

Pribitkos k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,17

Neregistruotos

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

17.

Pribitkos k. pilkapiai

Pribitkos k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

4,800

Registracijos data: 1998-11-02

Unikalus numeris: 6870-0001-0064

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

18.

Pupžiubių kaimo I-osios  kapinės (Maro kapeliai)

Pupžiubių k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,08

Neregistruotos

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

19.

Pupžiubių kaimo

II-osios kapinės

Pupžiubių k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,05

Neregistruotos

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

20.

Rešketėnų kaimo kapinės

Rešketėnų k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,1488

Registracijos data: 2022-05-11

Unikalus kodas: 4400-5843-1679

 

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

21.

Skaborų kaimo kapinės

Skaborų k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,2294

Registracijos data: 2023-02-17

Unikalus numeris: 4400-5987-7590

 

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

22.

Šiuraičių kaimo I-osios kapinės

Šiuraičių k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,2364

Registracijos data: 2022-03-21

Unikalus kodas: 4400-5836-3592

 

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

23.

Šiuraičių kaimo

II-osios kapinės

Šiuraičių k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,2025

Registracijos data: 2022-08-10

Unikalus kodas: 4400-5852-8691

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

24.

Šiuraičių kaimo

III-osios kapinės

Šiuraičių k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,1553

Registracijos data: 2022-07-25

Unikalus numeris: 4400-5830-5618

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

25.

Tverų žydų žudynių vieta ir kapas

Sungailų k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,06

Neregistruotos

33576

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

26.

Tverų kapinynas, (vad. mažąja šlapeike, šlapeikike ir „Švedkapiu“)

Lopaičių k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,31

Neregistruotos

6666

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

27.

Tverų miestelio

I-osios kapinės

Žarėnų g. 5A, Tverų mstl., Tverų sen.

Veikiančios (riboto),

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,5875

Registracijos data: 2018-04-23

Unikalus numeris: 4400-4905-6277

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

28.

Tverų miestelio

II-osios kapinės

Žarėnų g. 2A, Tverų mstl., Tverų sen.

Veikiančios

(riboto),

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,7540

Registracijos data: 2018-07-03

Unikalus numeris: 4400-4904-1272

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

 

29.

Tverų miestelio

III kapinės

Laukuvos g., Tverų mstl., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,21

Neregistruotos

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

30.

Tverų miestelio

IV kapinės 

Žarėnų g. 5C, Tverų mstl., Tverų sen.

Veikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,4897

Registracijos data: 2022-01-03

Unikalus numeris: 4400-4904-1272

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

31.

Vienragių kaimo kapinės

Vienragių k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,06

Registracijos data: 2023-06-30

Unikalus numeris: 4400-5991-0171

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

32.

Vincentavo kaimo kapinės (Oškuprio kapinės)

Vincentavo k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,03

Neregistruotos

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

33.

Zorūbų kaimo kapinės

Zorūbų k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-28 Nr. T1-81

0,0402

Registracijos data: 2022-01-30 Unikalus numeris: 4400-5827-9795

 

 

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

34.

Žilaičių kaimo kapinės

Žilaičių k., Tverų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,0549

Registracijos data: 2022-06-08

Unikalus kodas: 4400-5830-8120

 

Neregistruotos

Tverų seniūnija,

Žemaičių a. 8, Tverai,

seniūnas Antanas Zalepūgas,

tel. (8 448) 41 244,

mob. 8 686 92 778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAUGĖDŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas

hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotos – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Daugėdų kaimo

I-osios kapinės (Skuodo arba maro kapinaitės)

Daugėdų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,09

Neregistruotos

Neregistruotos

Daugėdų seniūnija,

Minijos g. 13, Daugėdų k.,

seniūnė Asta Globienė,

tel. (8 448) 45 887,

mob. 8 686 92 783

 

2.

Daugėdų kaimo

II-osios kapinės

Daugėdų k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,01

Neregistruotos

Neregistruotos

Daugėdų seniūnija,

Minijos g. 13, Daugėdų k.,

seniūnė Asta Globienė,

tel. (8 448) 45 887,

mob. 8 686 92 783

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

3.

Gudalių kaimo kapinės (maro kapinaitės)

Gudalių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,04

Neregistruotos

Neregistruotos

Daugėdų seniūnija,

Minijos g. 13, Daugėdų k.,

seniūnė Asta Globienė,

tel. (8 448) 45 887,

mob. 8 686 92 783

4.

Kungių kaimo kapinės

Kungių k., Rietavo sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,06

Neregistruotos

Neregistruotos

Daugėdų seniūnija,

Minijos g. 13, Daugėdų k.,

seniūnė Asta Globienė,

tel. (8 448) 45 887,

mob. 8 686 92 783

 


 

MEDINGĖNŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas

hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas / neįregistruotas). Jeigu įregistruotos – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos / neregistruotos). Jeigu registruotos – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas – fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės ir telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas – juridinis asmuo ar kita organizacija)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Akmenskinės kapinynas

Akmenskinės k., Medingėnų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,86

Neregistruotos

5467

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnas Tomas Sragauskas,

tel. (8 448) 41 711,

mob. 8 671 43 467

2.

Gedikėnų kaimo kapinės (Maro kapeliai)

Gedikėnų k., Medingėnų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,02

Neregistruotos

Neregistruotos

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnas Tomas Sragauskas,

tel. (8 448) 41 711,

mob. 8 671 43 467

3.

Medingėnų kaimo

1-osios kapinės

Šatrijos Raganos g. 19A, Medingėnų k., Medingėnų sen.

Veikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,5633

Registracijos data: 2019-07-02

Unikalus numeris: 4400-5152-2268

Neregistruotos

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnas Tomas Sragauskas,

tel. (8 448) 41 711,

mob. 8 671 43 467

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Medingėnų kaimo

II-osios kapinės

Šatrijos Raganos g. 19B, Medingėnų k., Medingėnų sen.

Veikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,3470

Registracijos data: 2019-02-08

Unikalus numeris: 4400-5148-1877

Neregistruotos

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnas Tomas Sragauskas,

tel. (8 448) 41 711,

mob. 8 671 43 467

5.

Medingėnų kaimo

III-osios Medingėnų k., Medingėnų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,04

Neregistruotos

Neregistruotos

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnas Tomas Sragauskas,

tel. (8 448) 41 711,

mob. 8 671 43 467

6.

Medingėnų žydų žudynių vieta ir kapas

Paminijų k., Medingėnų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,01

Neregistruotos

33525

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnas Tomas Sragauskas,

tel. (8 448) 41 711,

mob. 8 671 43 467

7.

Sendvarių kaimo kapinės

Sendvarių k., Medingėnų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,01

Neregistruotos

Neregistruotos

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnas Tomas Sragauskas,

tel. (8 448) 41 711,

mob. 8 671 43 467

8.

Varnaičių kaimo kapinės

(Gudaičių kapai)

Varnaičių k., Medingėnų sen.

Neveikiančios,

Savivaldybės taryba, 2023-09-21 Nr. T1-81

0,18

Neregistruotos

Neregistruotos

Medingėnų seniūnija,

Plungės g. 1, Medingėnai,

seniūnas Tomas Sragauskas,

tel. (8 448) 41 711,

mob. 8 671 43 467

 

 

________________________