LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. D1-531 „DĖL BLINSTRUBIŠKIO MIŠKO, DOTNUVOS-JOSVAINIŲ MIŠKŲ, LABŪNAVOS MIŠKO IR LANČIŪNAVOS MIŠKO BIOSFEROS POLIGONŲ ĮSTEIGIMO, JŲ NUOSTATŲ IR RIBŲ PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 26 d. Nr. D1-570

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Blinstrubiškio miško biosferos poligono nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-531 „Dėl Blinstrubiškio miško, DotnuvosJosvainių miškų, Labūnavos miško ir Lančiūnavos miško biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų planų patvirtinimo:

1.1. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Biosferos poligone saugomos rūšies, nurodytos šių Nuostatų 3.2 papunktyje, būklės stebėjimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą atlieka, gautus duomenis analizuoja ir ataskaitas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos teikia Dubysos regioninio parko direkcija, suderinusi su VĮ Valstybinių miškų urėdija.“;

1.2. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Biosferos poligone gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.“

2. P a k e i č i u Dotnuvos–Josvainių miškų biosferos poligono nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-531 „Dėl Blinstrubiškio miško, DotnuvosJosvainių miškų, Labūnavos miško ir Lančiūnavos miško biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų planų patvirtinimo:

2.1. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Biosferos poligone saugomų rūšių, nurodytų šių Nuostatų 3.2 papunktyje, būklės stebėjimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą atlieka, gautus duomenis analizuoja ir ataskaitas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos teikia Krekenavos regioninio parko direkcija, suderinusi su VĮ Valstybinių miškų urėdija.“;

2.2. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Biosferos poligone gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.“

3. P a k e i č i u Labūnavos miško biosferos poligono nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-531 „Dėl Blinstrubiškio miško, DotnuvosJosvainių miškų, Labūnavos miško ir Lančiūnavos miško biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų planų patvirtinimo:

3.1. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Biosferos poligone saugomos rūšies, nurodytos šių Nuostatų 3.2 papunktyje, būklės stebėjimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą organizuoja, renka duomenis apie lizdavietes, gautus duomenis analizuoja ir ataskaitas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos teikia Kauno marių regioninio parko direkcija, informavusi VĮ Valstybinių miškų urėdiją.“;

3.2. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Biosferos poligone gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.“

4. P a k e i č i u Lančiūnavos miško biosferos poligono nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-531 „Dėl Blinstrubiškio miško, DotnuvosJosvainių miškų, Labūnavos miško ir Lančiūnavos miško biosferos poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų planų patvirtinimo:

4.1. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Biosferos poligone saugomų rūšių, nurodytų šių Nuostatų 3.2 papunktyje, būklės stebėjimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą organizuoja, renka duomenis apie lizdavietes, gautus duomenis analizuoja ir ataskaitas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos teikia Krekenavos regioninio parko direkcija, informavusi VĮ Valstybinių miškų urėdiją.“;

4.2. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Biosferos poligone gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.“

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas