LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠ PATAISOS ĮSTAIGŲ PALEIDŽIAMŲ (PALEISTŲ) ASMENŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 8 d. Nr. A1-939/1R-324

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, I prioriteto „Darni, atsakinga ir sveika visuomenė“ 1.1 krypties „Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas“ 1.1.1 darbo „Aktyvių ir užimtumą skatinančių paramos formų plėtra“ 6 priemone „Laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę modelio parengimas“:

1Tvirtiname Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašą (pridedama).

2Nustatome, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1 punktu patvirtintame apraše nurodytas funkcijas vykdantys pataisos įstaigų darbuotojai, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo nebuvo įgiję socialinio darbo krypties aukštojo išsilavinimo, šį išsilavinimą privalo įgyti iki 2025 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                         Linas Kukuraitis                                                      

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                              Elvinas Jankevičius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro ir

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324 

 

IŠ PATAISOS ĮSTAIGŲ PALEIDŽIAMŲ (PALEISTŲ) ASMENŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarką, kurios laikantis pataisos įstaigose, probacijos tarnybose, savivaldybėse ir nevyriausybinėse organizacijose (toliau – NVO) galima nuosekliai kompleksiškai vykdyti šių asmenų socialinę integraciją, vadovaujantis tęstinumo, individualumo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo principais.

2. Aprašas nustato pagrindinius socialinės integracijos priemonių planavimo, organizavimo, teikimo principus, institucijų atsakomybės paskirstymą ir finansavimo Apraše numatytoms priemonėms įgyvendinti užtikrinimą.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. iš pataisos įstaigų paleidžiami (paleisti) asmenys – terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kuriems iki galimo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos (jei lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos negalimas, – iki paskirtos laisvės atėmimo bausmės pabaigos) liko vieni metai, taip pat asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau kaip vieni metai;

3.2. iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinė integracija –  pagalba iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims užmegzti socialinius ryšius, įsitraukti į struktūras, skatinančias nenusikalsti, ir (ar) šių ryšių stiprinimas. Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinę integraciją sudaro du etapai;

3.3. palydimoji paslauga – visuma tarpusavyje susijusių paslaugų, kuriomis siekiama padėti asmenims prisitaikyti prie socialinės aplinkos, gauti reikiamą informaciją ir priėjimą prie socialinės paramos sistemos, atkurti ir (ar) sustiprinti ryšius su artimaisiais giminaičiais bei (ar) sugyventiniais, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, atgauti darbui reikalingus įgūdžius ir (ar) jų įgyti, t. y. visapusiškai palengvinti asmenų socialinę integraciją;

3.4. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

 

II SKYRIUS

IŠ PATAISOS ĮSTAIGŲ PALEIDŽIAMŲ ASMENŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA

 

4. Terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, kuriems iki galimo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos (jei lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos negalimas, – iki paskirtos laisvės atėmimo bausmės pabaigos) liko daugiau kaip vieni metai, gyventi laisvėje rengiami bausmių vykdymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Intensyvus nuteistųjų rengimas paleidimui ir gyvenimui laisvėje pradedamas pataisos įstaigose, likus ne mažiau kaip vieniems metams iki galimo lygtinio paleidimo arba bausmės termino pabaigos, jei lygtinis paleidimas negalimas.

6. Iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinė integracija apima individualų tikslinį, nuteistojo poreikius atitinkantį socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą pataisos įstaigoje, pasitelkiant laisvėje veikiančias institucijas ir organizacijas, esant poreikiui ir galimybei, – nuteistųjų artimuosius giminaičius ir (ar) sugyventinius (toliau – pirmasis socialinės integracijos etapas).

7. Už pirmąjį socialinės integracijos etapą atsakingo pataisos įstaigos socialinio darbuotojo funkcijos:

7.1. susipažįsta su asmens, paleidžiamo iš pataisos įstaigos, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu;

7.2. apsvarsto iš pataisos įstaigos paleidžiamo asmens perkėlimo į pusiaukelės namus, trumpalaikių išvykų suteikimo ir kitų socialinei integracijai palankesnių bausmės atlikimo sąlygų galimybes;

7.3. organizuoja socialinės integracijos priemonių – gyvenamosios vietos suradimo, užimtumo (darbo ar mokymosi) užtikrinimo, priklausomybės ligų gydymo ar kitų sveikatos problemų sprendimo, taip pat socialinės paramos gavimo, įsiskolinimų ir finansų tvarkymo, santykių su artimaisiais atkūrimo ir kitų priemonių, kurios nuteistajam bus reikalingos, kai jis bus paleistas iš pataisos įstaigos, – įgyvendinimą;

7.4. palaiko ryšį ir konsultuojasi su savivaldybės administracija, į kurios teritoriją iš pataisos įstaigos paleidžiamas asmuo planuoja grįžti ir deklaruoti gyvenamąją vietą, kitomis valstybės ir savivaldybės įstaigomis, NVO, kurios iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui gali suteikti reikiamą socialinę paramą ir (ar) kitą pagalbą, prireikus į pataisos įstaigą kviečia jų atstovus konsultuotis;

7.5. inicijuoja ir padeda iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui iki išėjimo iš pataisos įstaigos užmegzti ryšius su jam reikalingą socialinę pagalbą ir (ar) paramą teiksiančiomis įstaigomis ar organizacijomis, įtraukia jas į iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos (toliau – socialinė integracija) procesą (kviečia minėtas institucijas į pataisos įstaigą papasakoti apie teikiamą pagalbą bei paramą, užmegzti kontaktus su asmenimis, paleidžiamais iš pataisos įstaigos ir pageidaujančiais gauti reikiamą socialinę pagalbą ir (ar) paramą (iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų asmens duomenų neperduoda); iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui pageidaujant, perduoda jo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą) reikiamą socialinę pagalbą ir (ar) paramą teiksiančioms įstaigoms ar organizacijoms arba šių įstaigų ar organizacijų kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą) perduoda iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui);

7.6. esant poreikiui, iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui sutikus ar paprašius, susisiekia su jo artimaisiais, kurių kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą) pateikia iš pataisos įstaigos paleidžiamas asmuo;

7.7. tvarko iš pataisos įstaigos paleidžiamo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

7.8. likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki terminuotą laisvės atėmimo bausmę atliekančio nuteistojo galimo lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos (jei lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos negalimas, – iki jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės pabaigos), išsiunčia savivaldybės administracijai pranešimą apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos (Aprašo priedas).

8. Savivaldybės administracija, gavusi pranešimą apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos, paskiria socialinių paslaugų įstaigos socialinį darbuotoją arba NVO, su kuria yra sudariusi integracijos paslaugų teikimo sutartį ir kuri yra atsakinga už nuteistojo socialinės integracijos antrojo etapo priemonių įgyvendinimą. Pataisos įstaigos socialinis darbuotojas bendradarbiauja su savivaldybės administracijos paskirtu socialinių paslaugų įstaigos socialiniu darbuotoju ar NVO, atsakinga už nuteistojo socialinės integracijos antrojo etapo priemonių įgyvendinimą (bendradarbiaujant tvarkomi duomenys, nurodyti pranešime apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos). Jeigu asmuo iš pataisos įstaigos paleidžiamas lygtinai, savivaldybės administracija paskirto socialinių paslaugų įstaigos socialinio darbuotojo ar NVO kontaktinio asmens duomenis (pareigas, vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą) raštu ar elektroniniu paštu perduoda probacijos tarnybai.

9. Savivaldybės administracija apie socialinių paslaugų įstaigos socialinio darbuotojo ar NVO paskyrimą per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos gavimo dienos raštu ar elektroniniu paštu informuoja pataisos įstaigą (nurodo pareigas, vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą). Savivaldybės administracija suteikia įgaliojimus socialinių paslaugų įstaigai ar NVO užtikrinti sklandų perėjimą į socialinės integracijos antrąjį etapą, šią integraciją organizuoti, teikiant palydimąją paslaugą, taip pat perduoda pirmajam kontaktui reikalingą informaciją: pataisos įstaigos socialinio darbuotojo vardą, pavardę, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą bei pranešimo apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos kopiją.

10. Savivaldybės administracijos paskirtas socialinių paslaugų įstaigos socialinis darbuotojas ar NVO atstovas susisiekia su pataisos įstaigoje dirbančiu socialiniu darbuotoju ar probacijos tarnybos pareigūnu, atsakingu už nuteistojo, kuris rengiamas lygtiniam paleidimui, parengiamąjį darbą, išsiaiškina iš pataisos įstaigos paleidžiamo asmens poreikius ir, atsižvelgdamas į nustatytas iš pataisos įstaigos paleidžiamo asmens asmenines bei socialines problemas, suderina su juo tolesnius antrojo socialinės integracijos etapo veiksmus.

11. Savivaldybės administracijos paskirtas socialinis darbuotojas ar NVO atstovas sudaro priemonių įgyvendinimo po nuteistojo paleidimo iš pataisos įstaigos planą ir koordinuoja iš pataisos įstaigos paleidžiamam asmeniui reikalingų socialinių paslaugų, piniginės socialinės paramos ir kitų paslaugų, kurių poreikis nustatytas, teikimą. Jeigu asmuo iš pataisos įstaigos paleidžiamas lygtinai, toliau bendradarbiaujama su paskirtu Lietuvos probacijos tarnybos atitinkamo regiono skyriaus pareigūnu, atsakingu už šio asmens parengiamąjį darbą, kuris, gavęs Aprašo 8 punkte nurodytus kontaktinius duomenis (bendradarbiaujant tvarkomi duomenys, nurodyti pranešime apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos), susisiekia su savivaldybės administracijos paskirtu socialiniu darbuotoju ar NVO atstovu.

 

III SKYRIUS

IŠ PATAISOS ĮSTAIGŲ PALEISTŲ ASMENŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA

 

12. Iš pataisos įstaigų paleistų asmenų socialinė integracija apima tęstinį, nuoseklų, koordinuotą socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą po nuteistojo paleidimo iš pataisos įstaigos, teikiant jam palydimąją ir kitas jo socialinius poreikius atitinkančias socialines paslaugas (toliau – antrasis socialinės integracijos etapas).

13. Už antrąjį socialinės integracijos etapą atsako savivaldybės administracija, į kurios teritoriją iš pataisos įstaigos paleistas asmuo grįžo ir kurioje deklaravo gyvenamąją vietą, jeigu asmuo iš pataisos įstaigos buvo paleistas lygtinai, – savivaldybės administracija, į kurios teritoriją lygtinai paleistas asmuo grįžo ir kurioje deklaravo gyvenamąją vietą, bendradarbiaudama su probacijos tarnyba.

14. Savivaldybės administracija renka ir vertina informaciją, susijusią su tuo, kiek iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų per artimiausią pusmetį planuoja grįžti į savivaldybę ir kokie jų socialiniai poreikiai. Šią informaciją ji raštu perduoda savivaldybės įgaliotai socialinių paslaugų įstaigai ar NVO.

15. Savivaldybės administracijos paskirtas socialinių paslaugų įstaigos socialinis darbuotojas ar NVO atstovas, iš savivaldybės administracijos gavęs pranešimo apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos kopiją, per 10 darbo dienų nuo šio dokumento gavimo dienos susisiekia su pataisos įstaigos socialiniu darbuotoju ir suderina socialinės integracijos antrojo etapo priemonių įgyvendinimą. Jeigu asmuo iš pataisos įstaigos paleistas lygtinai, sudarydama individualų probuojamojo priežiūros planą su savivaldybės administracijos paskirtu socialinių paslaugų įstaigos socialiniu darbuotoju ar NVO atstovu, iš savivaldybės administracijos gavusi Aprašo 8 punkte nurodytus kontaktinius duomenis, susisiekia ir toliau bendradarbiauja probacijos tarnyba.

16. Iš pataisos įstaigos paleidžiamiems asmenims savivaldybės administracijos paskirtas socialinių paslaugų įstaigos socialinis darbuotojas ar NVO atstovas, atsižvelgdamas į paleistam asmeniui dar esant pataisos įstaigoje sudarytą jo asmeninius ir socialinius poreikius atitinkantį socialinės integracijos planą:

16.1. teikia palydimąją paslaugą;

16.2. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei kitas bendrąsias socialines paslaugas;

16.3. padeda spręsti sveikatos, įdarbinimo, gyvenamosios vietos, įsiskolinimų ir kitas socialines, teisines bei psichologines problemas;

16.4. teikia informaciją ir tarpininkauja dėl piniginės socialinės paramos, kitų socialinių paslaugų ir kitos tikslinės pagalbos gavimo.

17. Iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims, kuriems antrajame socialinės integracijos etape būtinos kompleksinės socialinės integracijos priemonės, Aprašo 19 punkte nurodytos socialinės paslaugos ne ilgiau kaip 12 mėnesių organizuojamos ir teikiamos krizių centruose. Kompleksinių socialinės integracijos priemonių poreikį nustato už iš pataisos įstaigų paleistų asmenų socialinės integracijos antrąjį etapą atsakingas savivaldybės administracijos įgaliotos socialinių paslaugų įstaigos socialinis darbuotojas.

18. Krizių centras gali būti specializuotas, jei paslaugos teikiamos vienai konkrečiai tikslinei grupei, t. y. iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims. Specializuotas krizių centrų paslaugas savivaldybėse rekomenduojama teikti esant poreikiui.

19. Krizių centruose teikiamos bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimas), laikinas apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas bei (ar) atkūrimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, darbo įgūdžių ugdymas, priklausomybės ligų prevencija ir gydymo organizavimas, teisinė pagalba, pagalba siekiant įsidarbinti ir kitos paslaugos, reikalingos gavėjui pagal jo individualius poreikius ir esamą gyvenimo situaciją. 

 

IV SKYRIUS

UŽ APRAŠO ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGOS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

20. Už Aprašo įgyvendinimą atsakingos šios valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos:

20.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri:

20.1.1. bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kitomis suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei NVO, koordinuoja Aprašo įgyvendinimą;

20.1.2. organizuoja konkursus, siekdama atrinkti ir iš dalies finansuoti savivaldybių, NVO parengtus projektus, skirtus iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinei integracijai vykdyti;

20.1.3. organizuoja palydimosios paslaugos teikimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, teikiant socialinės integracijos paslaugas, mokymus pataisos įstaigų ir savivaldybių administracijų paskirtiems socialinių paslaugų įstaigų socialiniams darbuotojams bei NVO atstovams;

20.2. Teisingumo ministerija, kuri:

20.2.1. bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pagal kompetenciją koordinuoja Aprašo įgyvendinimą;

20.2.2. kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizuoja Aprašo įgyvendinimo priežiūros grupės, kuri vertina Aprašo įgyvendinimo rezultatus, sudarymą. Aprašo įgyvendinimo priežiūros grupė sudaroma iš Teisingumo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos probacijos tarnybos, savivaldybių, NVO ir kitų suinteresuotų institucijų bei organizacijų atstovų;

20.3. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kuris:

20.3.1. koordinuoja ir organizuoja nuteistųjų socialinę integraciją pataisos įstaigose ir Lietuvos probacijos tarnyboje, užtikrina pataisos įstaigų bendradarbiavimą su savivaldybėmis, NVO, religinėmis bendruomenėmis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;

20.3.2. teikia metodinę pagalbą pataisos įstaigoms vykdant iš šių įstaigų paleidžiamų asmenų socialinę integraciją;

20.3.3. renka, kaupia ir analizuoja pataisos įstaigų savivaldybių administracijoms siunčiamą informaciją (pranešimus apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos) apie ruošiamus paleisti asmenis;

20.3.4. organizuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su asmenimis, paleidžiamais iš pataisos įstaigų, kvalifikacijos kėlimą, mokymus ir supervizijas;

20.4. savivaldybių administracijos, kurios:

20.4.1. bendradarbiauja su pataisos įstaigomis, šioms organizuojant iš jų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos pirmąjį etapą (bendradarbiaujant tvarkomi duomenys, nurodyti pranešime apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos);

20.4.2. yra atsakingos už iš pataisos įstaigų paleistų asmenų socialinės integracijos antrojo etapo organizavimą;

20.4.3. organizuoja piniginės socialinės paramos, socialinių paslaugų teikimą iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims (organizuojant socialines paslaugas, prioritetas teikiamas paslaugų pirkimui iš NVO);

20.4.4. per 24 val. nuo jų nustatyta tvarka pateikto kreipimosi savivaldybių tarybų nustatyta tvarka iš pataisos įstaigos paleistam asmeniui suteikia vienkartinę pašalpą. Jeigu vienkartinės pašalpos mokėjimo diena sutampa su ne darbo diena (šeštadieniu, sekmadieniu ar švenčių diena), ši pašalpa mokama pirmąją darbo dieną, einančią po ne darbo dienos (šeštadienio, sekmadienio ar švenčių dienos);

20.4.5. įgalioja savivaldybės ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojus dalyvauti rengiamuose mokymuose, kad jie gebėtų dirbti su iš pataisos įstaigų paleistais asmenimis;

20.5. pataisos įstaigos, kurios:

20.5.1. yra atsakingos už asmenų, paleidžiamų iš pataisos įstaigų, socialinės integracijos pirmąjį etapą ir įgyvendina Aprašo II skyriuje numatytas priemones;

20.5.2. bendradarbiauja su savivaldybėmis ir NVO, sudaro jų atstovams sąlygas dirbti su asmenimis, paleidžiamais iš pataisos įstaigų;

20.6. Lietuvos probacijos tarnyba, kuri:

20.6.1. bendradarbiauja su pataisos įstaigomis, savivaldybėmis ir NVO, koordinuodama iš pataisos įstaigų lygtinai paleistų asmenų socialinę integraciją (bendradarbiaujant tvarkomi duomenys, nurodyti pranešime apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos);

20.6.2. pagal turimus duomenis analizuoja probuojamųjų socialinės integracijos veiksmingumą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Apraše numatyta iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinė integracija finansuojama iš:

21.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

21.2. savivaldybių biudžetų lėšų;

21.3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų;

21.4. kitų teisėtai gautų lėšų.

22. Iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu ir Reglamentu (ES) 2016/679.

23. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679, Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––––––

part_ccdd499aa6d24b81976784caafdbdd82_end


 

Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo priedas

 

(Pranešimo apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos forma)

 

______________________________________________________

(laisvės atėmimo vietos pavadinimas)

 

(adresas, kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas)

 

____________________________________ savivaldybės administracijai

                                                          (rajono, miesto)

 

PRANEŠIMAS

APIE ASMENS PALEIDIMĄ IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS

 

20___-___-___ Nr. _____

 

Pranešame, kad 20___ m. _______________ d. iš __________________________________

                                                                                                                                     (laisvės atėmimo vietos pavadinimas)

______________________________________ , vadovaujantis ____________________________ ,

                                                                                                                                                            (paleidimo pagrindas)

_________________________________  , paleidžiamas (-a) (rengiamas (-a) paleisti anksčiau laiko)

 

_______________________________________________________________________________  ,

(vardas ir pavardė, gimimo data)

 

atlikęs (-usi) ___________ laisvės atėmimo bausmę / bausmės dalį. Nurodė vykstantis (-i) gyventi

(nurodyti įkalinimo trukmę)

adresu__________________________________________________________________________ .

(adresas)

Iki bausmės atlikimo gyveno________________________________________________________ .

(adresas)

Asmeniui reikia pagalbos dėl:

 

asmens tapatybės dokumento pagaminimo _________________________________________________________;

gyvenamosios vietos radimo _____________________________________________________________________;

gyvenamosios vietos deklaravimo _________________________________________________________________;

dokumentų piniginei paramai gauti tvarkymo ________________________________________________________;

socialinės paramos maistu, drabužiais teikimo _______________________________________________________;

sveikatos priežiūros paslaugų gavimo ______________________________________________________________;

priklausomybės ligų gydymo ____________________________________________________________________ ;

įdarbinimo ___________________________________________________________________________________;

įsiskolinimų padengimo _________________________________________________________________________;

socialinių ryšių atkūrimo ________________________________________________________________________;

psichologinių problemų _________________________________________________________________________;

socialinės priežiūros / socialinės globos paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo ____________________________;

kitų priežasčių________________________________________________________________________________.

 

Prašome Jūsų pateikti informaciją apie paleidžiamo asmens galimybę gyventi jo nurodytu adresu ir informaciją, susijusią su jo buities sąlygomis, taip pat nurodyti bendradarbiauti paskirtą kontaktinį asmenį (pareigas, vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą).

_______________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, parašas)

part_f43154f4722243fc9f0d3829d486f7d2_end