LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS KELIŲ LIETUVOJE LYGMENŲ NUSTATYMO IR SERTIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. ĮV-1457

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 6 dalimi,

T v i r t i n u Kultūros kelių Lietuvoje lygmenų nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                       Simonas Kairys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-1457

 

KULTŪROS KELIŲ LIETUVOJE LYGMENŲ NUSTATYMO IR SERTIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kultūros kelių Lietuvoje lygmenų nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja regioninių, nacionalinių ir tarptautinių kultūros kelių Lietuvoje (toliau – kultūros kelias) lygmenų nustatymo kriterijus, Paraiškų nustatyti kultūros kelio lygmenį Lietuvoje ir jį sertifikuoti vertinimo ekspertų komisijos (toliau – Ekspertų komisija) sudarymą, funkcijas ir darbo organizavimą, paraiškų nustatyti kultūros kelio lygmenį ir jį sertifikuoti (toliau – paraiška) teikimą, paraiškų vertinimą, kultūros kelio Lietuvoje sertifikato išdavimą, pagal šį Aprašą sertifikuotų kultūros kelių operatorių veiklos koordinavimą ir kultūros kelių veiklos stebėseną.

2. Europos Tarybos kultūros kelio lygmuo nustatomas (sertifikuojamas) Išplėstinio dalinio susitarimo dėl Europos Tarybos kultūros kelių valdybos sprendimu (priimtu remiantis Europos kultūros kelių instituto teikimu ir pagal šio instituto nustatytą tvarką) ir remiantis Europos Tarybos Ministrų komiteto sprendimais.

3. Kultūros kelių lygmenų nustatymo ir sertifikavimo procesą organizuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KULTŪROS KELIO LYGMENŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

 

 

5. Kultūros kelias, kuriam nustatomas lygmuo, turi atitikti visus vieno kultūros kelio lygmens nustatymo kriterijus, išvardintus šio Aprašo 6–8 punktuose.

6. Regioninio kultūros kelio lygmens nustatymo kriterijai:

6.1.  kultūros kelias vystomas ne mažiau kaip trijose savivaldybėse;

6.2.  tema atskleidžia regiono kultūrinį tapatumą, aktualizuoja regiono ir vietos paveldą (materialųjį ir nematerialųjį) kultūros kelio vystymo ribose;

6.3.  suformuluota aiški kultūros kelio koncepcija:

6.3.1. apibrėžti kultūros kelio apimtyje plėtojami kultūros ištekliai (istorija, materialus ir nematerialus paveldas, krašto istorijai reikšmingos asmenybės);

6.3.2. išskirtos tikslinės rinkos ir tikslinės lankytojų grupės (šeimos, pavieniai keliautojai, lankytojų grupės, moksleiviai ir pan.) ir identifikuoti tų grupių poreikiai;

6.3.3. sudarytas kultūros kelio pažintinis maršrutas (žemėlapis), pažymint lankymo vietas;

6.3.4. sukurta turizmo ir kultūrinių paslaugų infrastruktūra pagrindiniuose pažintinio maršruto taškuose;

6.3.5. sudarytas ne mažiau kaip trejų metų veiklos planas;

6.4.  sudarytas dalyvaujančių įstaigų ir organizacijų, nevyriausybinio sektoriaus bei bendruomenių ir suinteresuotų grupių partnerysčių tinklas: kultūros kelio organizacinė (valdymo) struktūra, esami ir potencialūs partneriai;

6.5.  sukurta kultūros kelio komunikacijos ir rinkodaros sistema:

6.5.1. sukurta kultūros kelio atributika (logotipas), interneto svetainė;

6.5.2. numatytas kultūros kelio ženklinimas kultūros kelio atributika (logotipu);

6.5.3. vykdoma informacijos sklaida:

6.5.3.1. kultūros kelio interneto svetainėje ir socialiuose tinkluose;

6.5.3.2. regiono savivaldybių turizmo informacijos sklaidos priemonėse (savivaldybių interneto svetainės, socialiniuose tinkluose, reklaminėmis skrajutėmis ir kt.);

6.5.3.3. kultūros kelias bent kartą per metus aktualizuojamas jį vystančiose savivaldybėse (organizuojant renginius, akcijas ir kt.);

6.6.  kultūros kelio istorinė raida, jo svarba kultūriniam, socialiniam, ekonominiam regiono vystymuisi pagrindžiama moksline istorine medžiaga;

6.7.  užtikrintas stabilus kultūros kelio veiklų finansavimas;

6.8.  sukurta lankytojų srautų apskaitos ir gaunamos naudos analizės sistema, kuria vertinamas kultūros kelio populiarumas ir ekonominis naudingumas.

7. Nacionalinio kultūros kelio lygmens nustatymo kriterijai:

7.1.  bendradarbiavimas vystomas ne mažiau kaip trijuose Lietuvos regionuose arba ne mažiau kaip šešiose Lietuvos savivaldybėse, o dalis kultūros kelio gali būti vystoma ne Lietuvos teritorijoje ir (arba) bendradarbiaujant su kitos šalies organizacijomis;

7.2.  tema atskleidžia nacionalinį regiono kultūrinį tapatumą, aktualizuojant vietos ir regioninį paveldą (materialųjį ir nematerialųjį), Lietuvai reikšmingus istorinius procesus, reiškinius ir (arba) istorines asmenybes, jų sąsajas su bendra istorija ir vertybėmis kultūros kelio vystymo ribose;

7.3.  suformuluota aiški kultūros kelio koncepcija:

7.3.1. apibrėžti kultūros kelio apimtyje plėtojami kultūros ištekliai (materialus ir nematerialus paveldas, muziejai, kultūros centrai ir kt.), jų galimos sąsajos su kaimyninėmis šalimis;

7.3.2. išskirtos tikslinės rinkos ir tikslinės lankytojų grupės (šeimos, pavieniai keliautojai, lankytojų grupės, moksleiviai ir pan.) ir identifikuoti tų grupių poreikiai;

7.3.3. sudarytas kultūros tęstinis kultūros kelio maršrutas (žemėlapis), pažymint lankymo vietas;

7.3.4. sukurta turizmo ir kultūrinių paslaugų infrastruktūra pagrindiniuose tęstinio maršruto taškuose;

7.3.5. sudarytas ne mažiau kaip trejų metų veiklos planas;

7.4.  sudarytas dalyvaujančių įstaigų ir organizacijų, nevyriausybinio sektoriaus bei bendruomenių partnerysčių tinklas: kultūros kelio organizacinė (valdymo) struktūra, esami ir potencialūs partneriai;

7.5.  sukurta kultūros kelio komunikacijos ir rinkodaros sistema nacionaliniu mastu, skatinanti vietinį ir atvykstamąjį turizmą:

7.5.1. sukurta kultūros kelio atributika (logotipas), interneto svetainė;

7.5.2. numatytas kultūros kelio ženklinimas kultūros kelio atributika (logotipu);

7.5.3. vykdoma informacijos sklaida nacionaliniu mastu:

7.5.3.1. kultūros kelio interneto svetainėje ir socialiuose tinkluose;

7.5.3.2. dalyvaujančių savivaldybių turizmo informacijos sklaidos priemonėse (savivaldybių interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, reklaminėse skrajutėse ir kt.);

7.5.3.3. kultūros kelias įtrauktas į šalies turizmo gidus ir bent kartą per metus aktualizuojamas nacionaliniu mastu (kultūros renginiai, akcijos ir kt.);

7.6.  kultūros kelio istorinė raida, jo svarba kultūriniam, socialiniam, ekonominiam šalies vystymuisi pagrindžiama moksline istorine medžiaga;

7.7.  užtikrintas stabilus kultūros kelio veiklų finansavimas;

7.8.  sukurta lankytojų srautų apskaitos ir gaunamos naudos analizės sistema, kuria vertinamas kultūros kelio populiarumas ir ekonominis naudingumas.

8. Tarptautinio kultūros kelio kriterijai:

8.1.  bendradarbiavimas vystomas ne mažiau kaip dviejų kaimyninių valstybių teritorijose, įskaitant Lietuvą, teritorijose bendradarbiaujant su šių valstybių organizacijomis;

8.2.  tema remiasi Lietuvai reikšmingu materialiuoju ir nematerialiuoju kultūros paveldu, esančiu kitose valstybėse, jo aktualinimu, kelioms valstybėms reikšmingais kultūros reiškiniais, istorinėmis asmenybėmis, atskleidžiamos sąsajos su Lietuvos ir Europos istorija bei vertybėmis. Tema atskleidžia regiono kultūrinį tapatumą Europos kontekste, aktualizuojant vietos ir regiono paveldą (materialųjį ir nematerialųjį) kultūros kelio vystymo ribose, susiejant su kultūros kelio veiklose dalyvaujančiomis užsienio šalimis, bendra Europine patirtimi, istorija ir vertybėmis;

8.3.  suformuluota aiški kultūros kelio koncepcija:

8.3.1. apibrėžti kultūros kelio apimtyje plėtojami kultūros ištekliai Lietuvoje (materialus ir nematerialus kultūros paveldas, muziejai, kultūros centrai ir kt.), jų sąsajos su kitomis Europos šalimis;

8.3.2. išskirtos tikslinės rinkos ir tikslinės lankytojų grupės (šeimos, pavieniai keliautojai, lankytojų grupės, moksleiviai ir pan.) ir identifikuoti tų grupių poreikiai;

8.3.3. sudarytas kultūros kelio tęstinis maršrutas (žemėlapis), pažymint lankymo vietas;

8.3.4. sukurta turizmo ir kultūrinių paslaugų infrastruktūra pagrindiniuose tęstinio maršruto taškuose;

8.3.5. sudarytas ne mažiau kaip trejų metų veiklos planas;

8.4.  sudarytas dalyvaujančių įstaigų ir organizacijų, nevyriausybinio sektoriaus bei bendruomenių partnerysčių tinklas: kultūros kelio organizacinė (valdymo) struktūra, esami ir potencialūs partneriai Lietuvoje ir dalyvaujančiose užsienio šalyse (sutartys su užsienio partneriais);

8.5.  sukurta kultūros kelio komunikacijos ir rinkodaros sistema tarptautiniu mastu, skatinant vietinį ir atvykstamąjį turizmą:

8.5.1. sukurta kultūros kelio atributika (logotipas), interneto svetainė (visų dalyvaujančių šalių kalbomis);

8.5.2. numatytas kultūros kelio ženklinimas kultūros kelio atributika (logotipu);

8.5.3. vykdoma informacijos sklaida tarptautiniu mastu:

8.5.3.1. kultūros kelio interneto svetainėje ir socialiuose tinkluose;

8.5.3.2. dalyvaujančių šalies savivaldybių bei projekte dalyvaujančių užsienio šalių turizmo informacijos sklaidos priemonėse (interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, reklaminėmis skrajutėmis ir kt.);

8.5.3.3. kultūros kelias įtrauktas į turizmo gidus, platinamus projekte dalyvaujančių šalių mastu;

8.5.3.4. kultūros kelias bent kartą per metus aktualizuojamas nacionaliniu mastu (kultūros renginiai, akcijos ir kt.);

8.6.  kultūros kelio istorinė raida, jo svarba kultūriniam, socialiniam, ekonominiam šalies vystymuisi ir ryšiai istoriniame kultūriniame Europos kontekste pagrindžiami moksline istorine medžiaga;

8.7.  užtikrintas stabilus kultūros kelio veiklų finansavimas;

8.8.  sukurta lankytojų srautų apskaitos ir gaunamos naudos analizės sistema, kuria vertinamas kultūros kelio populiarumas ir ekonominis naudingumas.

 

III SKYRIUS

EKSPERTŲ KOMISIJA, JOS FUNKCIJOS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Ekspertų komisija atlieka šias funkcijas:

9.1.  vertina gautas paraiškas;

9.2.  teikia išvadą Departamentui, kurioje motyvuotai:

9.2.1. siūlo kultūros kelią sertifikuoti ir nustatyti jo lygmenį;

9.2.2. nesiūlo kultūros kelio sertifikuoti.

10. Ekspertų komisiją sudaro 9 nariai.

11. Ekspertų komisiją sudaro 2 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pasiūlyti atstovai ir po 1 atstovą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Departamento, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos muziejų asociacijos, Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos pasiūlytą atstovą. Kvietimus kitoms institucijoms pasiūlyti atstovus į Ekspertų komisiją išsiunčia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

12. Ekspertų komisijos sudėtį 3 metų kadencijai tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Iš Ekspertų komisijos sudėties Lietuvos Respublikos kultūros ministras skiria Ekspertų komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją.

13. Ekspertų komisijos pirmininkas:

13.1.                    pirmininkauja Ekspertų komisijos posėdžiams;

13.2.                    pagal kompetenciją atstovauja Ekspertų komisijai visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir teismuose;

13.3.                    atlieka kitas funkcijas, susijusias su Ekspertų komisijos veikla.

14. Ekspertų komisijos nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytus reikalavimus.

15. Lietuvos Respublikos kultūros ministro sprendimu Ekspertų komisijos personalinė sudėtis turi būti keičiama nepasibaigus kadencijai, kai narys:

15.1. raštu atsisako dalyvauti Ekspertų komisijos darbe;

15.2.                    be pateisinamos priežasties nedalyvauja daugiau kaip ketvirtadalyje posėdžių per metus;

15.3.                    praranda nepriekaištingą reputaciją;

15.4.                    pažeidžia Ekspertų komisijos nario pasirašytą nešališkumo deklaraciją (1 priedas);

15.5.                    nustoja eiti pareigas jį į Ekspertų komisiją delegavusioje institucijoje ar organizacijoje arba yra pašalintas iš jį delegavusios institucijos ar organizacijos narių.

16. Šio aprašo 15 punkte nustatytais atvejais pakeitus komisijos narį, naujas narys skiriamas iki Ekspertų komisijos kadencijos pabaigos.

17. Ekspertų komisijos nariai Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka prieš pradėdami eiti Ekspertų komisijos nario pareigas (prieš pirmąjį posėdį) turi pateikti privačių interesų deklaracijas.

18. Ekspertų komisijos narys neturi teisės rengti paraišką, kultūros kelio projektą, kuriuos svarstys Ekspertų komisija. Ekspertų komisijos narys taip pat neturi teisės dalyvauti svarstant ar priimant Ekspertų komisijos sprendimus arba kitaip paveikti Ekspertų komisijos sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu Ekspertų komisijos narys privalo informuoti Ekspertų komisijos pirmininką arba jo pavaduotoją, jei Ekspertų komisijos narys eina pirmininko pareigas, ir Ekspertų komisijos narius bei pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau svarstant ar priimant sprendimą. Jeigu Ekspertų komisijos narys nenusišalina svarstant ar priimant Ekspertų komisijos sprendimus, kurie gali sukelti interesų konfliktą, Ekspertų komisijos pirmininko ar jį pavaduojančio pirmininko pavaduotojo siūlymu ir tam pritariant ne mažiau kaip pusei posėdyje dalyvaujančių Ekspertų komisijos narių, narys gali būti nušalintas nuo tokių klausimų svarstymo ir sprendimų priėmimo. Apie Ekspertų komisijos nario pareikštą nusišalinimą arba Ekspertų komisijos priimtą sprendimą nušalinti narį sekretorius įrašo posėdžio protokole.

19. Ekspertų komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Ekspertų komisijos posėdžiams vadovauja Ekspertų komisijos pirmininkas, jam nesant – jo pavaduotojas. Ekspertų komisijos pirmininko sprendimu posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu (organizuojant posėdį realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis) laikantis šių nuostatų. Pirmininkas be atskiro įgaliojimo atstovauja Ekspertų komisijai pagal kompetenciją visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir teismuose. Ekspertų komisijos pirmininkas gali įgalioti Ekspertų komisijos narį atstovauti Ekspertų komisijai valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir teismuose.

20. Ekspertų komisijos darbą organizuoja ir techniškai aptarnauja Departamento paskirtas Ekspertų komisijos sekretorius, kuris nėra Ekspertų komisijos narys ir neturi teisės būti kultūros kelių projekto ar paraiškos rengėju ir (ar) pristatyti juos Ekspertų komisijos posėdžiuose.

21. Ekspertų komisijos sekretorius:

21.1.                    derina su Ekspertų komisijos pirmininku ar jį pavaduojančiu pirmininko pavaduotoju posėdžių laiką ir jų darbotvarkes;

21.2.                    sudaro ir teikia paskelbti Departamento interneto svetainėje Ekspertų komisijos posėdžių darbotvarkes;

21.3.                    informuoja apie posėdžių laiką ir vietą Ekspertų komisijos narius ir pareiškėjus;

21.4.                    teikia gautas paraiškas, kultūros kelių projektus bei kitą medžiagą Ekspertų komisijos nariams;

21.5.                    protokoluoja posėdžius, daro skaitmeninius jų garso įrašus;

21.6.                    tvarko Ekspertų komisijos dokumentus ir perduoda juos į Departamento archyvą;

21.7.                    atlieka kitas Apraše nurodytas funkcijas.

22. Ekspertų komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau nei pusė Ekspertų komisijos narių.

23. Ekspertų komisijos artimiausio posėdžio darbotvarkė likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki posėdžio dienos skelbiama Departamento interneto svetainėje.

24. Priimant sprendimus balsuoti „už“ ar „prieš“ turi visi posėdyje dalyvaujantys Ekspertų komisijos nariai, išskyrus dėl šių sprendimų nusišalinusius arba nušalintus Ekspertų komisijos narius. Ekspertų komisijos narys neturi teisės susilaikyti.

25. Ekspertų komisijos sprendimai priimami, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Ekspertų komisijos narių.

26. Ekspertų komisijos sprendimai įforminami protokolais, kuriuos kartu su posėdžių garso įrašais, susirašinėjimo ir kitais dokumentais Ekspertų komisijos sekretorius perduoda Departamentui, kur jie saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

27. Ekspertų komisijos protokolo forma turi atitikti Dokumentų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. Protokole nurodoma:

27.1.                    posėdžio vieta ir data, registravimo numeris;

27.2.                    posėdyje dalyvavę Ekspertų komisijos nariai, pirmininkas ir sekretorius;

27.3.                    kiti posėdžio dalyviai;

27.4.                    posėdyje svarstyti klausimai;

27.5.                    priimtas sprendimas, balsavimo rezultatai, atskirosios Ekspertų komisijos narių ir kitų posėdžio dalyvių nuomonės, jeigu tokios buvo pareikštos, balsavimo rezultatai ir jų pagrindimas;

27.6.                    kita reikiama informacija.

28. Ekspertų komisijos posėdžio protokolą, suderintą su Ekspertų komisijos nariais, pasirašo posėdžio pirmininkas ir Ekspertų komisijos sekretorius. Posėdžių eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas. Po posėdžio Ekspertų komisijos sekretorius įrašą perkelia į kompiuterinę laikmeną, kuri pridedama prie protokolo. Ekspertų komisijos sprendimai skelbiami Departamento interneto svetainėje. Protokolai skelbiami nuasmeninti ir pašalinus iš jų kitus asmens duomenis, kurie, vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, negali būti viešai skelbiami.

29. Ekspertų komisijos posėdžio datas ir laikus, suderintus su Ekspertų komisijos nariais, nustato Departamentas ir apie posėdžių datas bei laikus, raštu apie tai informuoja pareiškėjus ir Ekspertų komisijos narius. Projektų pristatymo eiliškumą nustato Departamentas.

30. Ekspertų komisijos veiklos dokumentai registruojami Departamento dokumentų valdymo sistemoje.

31. Ekspertų komisijos narių paslaugos neapmokamos.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

32. Skelbimas teikti paraiškas kultūros kelio lygmeniui nustatyti skelbiamas Departamento interneto svetainėje, taip pat gali būti papildomai skelbiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos interneto ir savivaldybių interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose, internetinėje žiniasklaidoje. Skelbimą rengia ir jo paskelbimą organizuoja Departamentas.

33. Skelbimas paskelbiamas einamųjų metų sausio mėnesį, jame turi būti nurodoma:

33.1.                    paraiškų pateikimo Departamentui terminas (ne mažiau nei 20 darbo dienų);

33.2.                    paraiškų pateikimo būdas;

33.3.                    tipinė paraiškos forma, kurią tvirtina Departamento direktorius;

33.4.                    Departamento valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį ir konsultuojančio paraiškų pateikimo klausimais, vardas, pavardė, tarnybinio telefono numeris, tarnybinio elektroninio pašto adresas;

33.5.                    kita reikalinga paraiškai teikti informacija.

34. Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, siekiantys tapti kultūros kelio operatoriais.

35. Kartu su paraiška pateikiami Aprašo II skyriuje nustatytus kriterijus patvirtinantys dokumentai.

36. Kultūros kelio tema negali būti tapati Europos Tarybos kultūros kelio temai ir (arba) į juos panaši.

37. Terminas paraiškai pateikti nurodomas tikslia kalendorine data. Paskutinė skelbime nurodyta paraiškos pateikimo termino diena turi būti darbo diena. Paraiškos, kurios pristatytos pareiškėjui atvykus tiesiogiai į Departamentą paskutinę termino dieną iki Departamento darbo dienos pabaigos, arba įteiktos paštui arba išsiųstos skelbime nurodyto elektroninio pašto adresu iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, laikomos pateiktomis laiku.

38. Gautos paraiškos registruojamos Departamento dokumentų valdymo sistemoje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

39. Paraiškų vertinimą sudaro du etapai:

39.1. administracinės atitikties vertinimo;

39.2. Ekspertų komisijos vertinimo.

40. Administracinės atitikties vertinimą atlieka Departamento darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškų gavimo dienos. Jo metu nustatoma, ar paraiška pateikta pagal jai keliamus formos ir turinio reikalavimus ir pateikta iki nustatyto termino pabaigos.

41. Jeigu per administracinės atitikties vertinimą nustatoma, kad paraiškoje pateikti ne visi duomenys arba jie yra neišsamūs, Departamento darbuotojas per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos raštu ar elektroniniu paštu informuoja Pareiškėją apie nustatytus trūkumus ir nustato terminą jiems ištaisyti, kuris neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų.

42. Jeigu Pareiškėjas neištaiso trūkumų, nepateikia duomenų ar trūkstamų dokumentų per nustatytą terminą arba trūkumo pašalinti neįmanoma, paraiška atmetama ir tolesniuose etapuose nesvarstoma. Apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po termino pabaigos Departamentas raštu informuoja pareiškėją.

43. Nenustačius trūkumų arba pareiškėjui juos ištaisius, paraiška ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos ar pataisytos paraiškos gavimo dienos perduodama vertinti Ekspertų komisijai. Apie sprendimą perduoti paraišką vertinti Ekspertų komisijai Departamentas per 5 darbo dienas informuoja pareiškėją raštu.

44. Ekspertų komisija per 20 darbo dienų įvertina, ar pateiktas kultūros kelio projektas atitinka Aprašo II skyriuje nustatytus Kultūros kelio lygmenų vertinimo kriterijus bei Aprašo 35 punkto reikalavimus.

45. Iki Ekspertų komisijos posėdžio kiekvienas Ekspertų komisijos narys sekretoriaus supažindinamas su pateiktomis paraiškomis ir individualiai užpildo kiekvieno gauto kultūros kelio projekto vertinimo ataskaitos formą (2 priedas) bei pateikia išvadą dėl vertinimo ataskaitoje nurodyto kultūros kelio sertifikavimo ir lygmens suteikimo.

46. Likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki Ekspertų komisijos posėdžio dienos, Ekspertų komisijos narys užpildytą ataskaitos formą elektroniniu paštu persiunčia Ekspertų komisijos sekretoriui.

47. Departamentas sudaro gautų vertinimo ataskaitų suvestinę ir elektroniniu paštu išsiunčia ją visiems Ekspertų komisijos nariams ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio.

48. Ekspertų komisijos posėdžiuose paraiškas pristato pareiškėjų atstovai, kurie yra atsakingi už paraiškose pateiktos faktinės informacijos tikrumą. Ekspertų komisijos posėdžiuose taip pat gali dalyvauti ir pasisakyti siūlomo sertifikuoti kultūros kelio partnerių, kultūros kelio naudos gavėjų atstovai. Kiti asmenys gali dalyvauti posėdžiuose tik Ekspertų komisijos pirmininkui ar jį pavaduojančiam Ekspertų komisijos pirmininko pavaduotojui leidus. Filmuoti ir fotografuoti posėdžius galima tik gavus visų Ekspertų komisijos narių, dalyvaujančių posėdyje, sutikimą.

49. Jeigu pareiškėjo atstovas neatvyko pristatyti paraiškos, paraiška vertinama atsižvelgiant tik į paraiškoje ir jos prieduose nurodytą informaciją.

50. Pareiškėjo atstovas paraiškos pristatymo metu pademonstruoja lietuvių kalba parengtą kultūros kelio projekto pristatymą. Pristatymui skiriama iki 15 minučių. Po pristatymo pareiškėjo, kultūros kelio partnerių ir naudos gavėjų atstovai gali atsakyti į Ekspertų komisijos narių klausimus, teikti papildomus paaiškinimus.

51. Pasibaigus pristatymui, atsakymams į Ekspertų komisijos narių klausimus ir papildomiems paaiškinimams, posėdžio salėje lieka tik Ekspertų komisijos nariai, kurie priima Aprašo 9.2 papunktyje nurodytus sprendimus.

52. Ekspertų komisijos posėdžio protokolas surašomas, pasirašomas ir pateikiamas Departamentui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio dienos.

 

VI SKYRIUS

KULTŪROS KELIO SERTIFIKATO IŠDAVIMAS

 

53. Kultūros kelias sertifikuojamas, kultūros kelio operatoriui išduodant kultūros kelio sertifikatą (toliau – Sertifikatas) (3 priedas). Sprendimą dėl Sertifikato išdavimo ar atsisakymo jį išduoti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Ekspertų komisijos protokolo su išvadomis gavimo dienos priima Departamento direktorius:

53.1.                    Ekspertų komisijai pateikus Aprašo 9.2.1 papunktyje nurodytą išvadą, Departamento direktoriaus įsakymu priimamas sprendimas išduoti Sertifikatą. Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuojamas pareiškėjas, pridedant įsakymo kopiją ir Sertifikatą, pasirašytą Departamento direktoriaus elektroniniu parašu.

53.2.                    Ekspertų komisijai pateikus Aprašo 9.2.2 papunktyje nurodytą išvadą, sertifikatą išduoti atsisakoma. Apie tai motyvuotu raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuojamas pareiškėjas.

54. Sertifikatą išduoda Departamentas. Išduotą Sertifikatą elektroniniu parašu pasirašo Departamento direktorius. Sertifikatas registruojamas Departamento dokumentų valdymo sistemoje, o informacija apie jo išdavimą skelbiama Departamento interneto svetainėje.

55. Sertifikatas galioja tris metus. Pasibaigus Sertifikato galiojimui, kultūros kelio operatorius turi teisę šio Aprašo nustatyta tvarka pateikti naują paraišką.

56. Sertifikate nurodoma:

56.1. sertifikato išdavimo data ir numeris;

56.2. sertifikuoto kultūros kelio pavadinimas;

56.3. sertifikuoto kultūros kelio operatoriaus pavadinimas ir registracijos kodas;

56.4. sertifikuoto kultūros kelio lygmuo;

56.5. sertifikatą pasirašiusio asmens vardas, pavardė.

 

VII SKYRIUS

SERTIFIKUOTŲ KULTŪROS KELIŲ OPERATORIŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS IR SERTIFIKUOTŲ KULTŪROS KELIŲ VEIKLOS STEBĖSENA

 

57. Pagal šį Aprašą sertifikuotų kultūros kelių operatorių veiklos koordinavimą ir raidos stebėseną atlieka Departamentas.

58. Įgyvendinant šio Aprašo 57 punktą Departamentas:

58.1.                    pagal poreikį inicijuoja konsultacinius renginius ir mokymus;

58.2.                    kasmet teikia pagal šį Aprašą sertifikuotų kultūros kelių apibendrintą raidos stebėsenos ataskaitą Kultūros ministerijai.

59. Pagal šį Aprašą sertifikuotų kultūros kelių operatoriai kasmet iki einamųjų metų lapkričio 20 d., pagal Departamento direktoriaus nustatytus reikalavimus, teikia informaciją Departamentui apie pasiektus veiklos rezultatus.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NOSTATOS

 

60. Departamentas Ekspertų komisijos posėdžiams, išskyrus organizuojamus nuotoliniu būdu, skiria patalpas ir organizacinę techniką.

61. Departamento sprendimai gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

_______________________