hERBAS_bmp

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUDIMO RŪKYTI DAUGIABUČIO NAMO LIŠKIAVOS G. 33A, DRUSKININKAI, BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE

 

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. V35-855

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau -Aprašas), 6 ir 10 punktais, bei atsižvelgdama į Liškiavos g. 33A, Druskininkai, daugiabučio namo gyventojo 2021 m. liepos 21 d. pareikštą prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose:

1. P a s k e l b i u, kad draudžiama rūkyti daugiabučio namo, esančio Liškiavos g. 33A, Druskininkai, balkonuose, terasose ir lodžijose.

2. Į p a r e i g o j u daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių UAB „Poilsio medūna“, namo, nurodyto įsakymo 1 punkte, pastato išorėje ir (arba) viduje, laikantis Aprašo 14, 16, 17, 19 ir 20 punktuose nustatytų reikalavimų, įrengti informacinius ženklus apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 20 d.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui (A.Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorė                                                           Vilma Jurgelevičienė