KLAIPĖDOS RAJONO savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO 2019–2021 METŲ PROGRAMAI IR JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES DĖL „KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO 2019–2021 METŲ PROGRAMA“ ĮGYVENDINIMO PROJEKTUI

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. T11-347
G
argždai

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, 6 straipsnio 38 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 17 ir 40 punktu ir Klaipėdos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-70 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.2.1. papunkčiu, nusprendžia:

1. Pritarti Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programai (pridedama).

2. Pritarti Jungtinės veiklos sutarties dėl „Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019-2021 metų programa“ įgyvendinimo projektui (pridedama).

3. Įpareigoti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti 2 punkte nurodytą sutartį.

4. Skelbti šį sprendimą Savivaldybės tinklalapyje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vaclovas Dačkauskas

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T11-347

 

 

KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO

2019–2021 METŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Siekdamos plėtoti ir skatinti bendradarbiavimo ryšius su kitais regionais ir šalimis bei pritraukti didesnį turistų skaičių, užtikrinti Klaipėdos regiono žinomumą ir pasiekiamumo didinimą, 2012 m. Klaipėdos regiono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) įsteigė asociaciją „Klaipėdos regionas“ (toliau – Asociacija). Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra plėtoti ir skatinti tarptautinius Klaipėdos regiono bendradarbiavimo ryšius su kaimyninių ir kitų šalių regionais, aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose, programose ir tarpregioninio bendradarbiavimo organizacijų veiklose, sutelkti Savivaldybių narių pastangas turizmo srityje, siekiant padidinti Klaipėdos regiono turistų skaičių, formuojant bendrą turistinio regiono įvaizdį ir didinant konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu bei koordinuojant bendras Savivaldybių veiklas.

2.  Klaipėdos regiono 2014–2020 metų plėtros plane, Klaipėdos regiono be variklio, lengvojo, viešojo ir vandens transporto sistemos optimizavimo ir plėtros galimybių studijoje „Vakarų krantas“, Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijoje iki 2030 m. ir kituose Asociacijos narių strateginiuose dokumentuose yra pažymima, kad tiesioginio Klaipėdos regiono pasiekiamumo užtikrinimas yra vienas svarbiausių veiksnių skatinant atvykstamąjį turizmą ir kuriant palankią ekonominę aplinką verslui ir investicijoms. Šiuo tikslu yra nurodomas bendras Savivaldybių siekis didinti Klaipėdos regiono žinomumą ir pasiekiamumą įvairiomis transporto rūšimis, įgyvendinant jungtines rinkodaros priemones.

3Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programos (toliau – Programa) įgyvendinimas pavedamas konkurso būdu parinktam susisiekimo paslaugas teikiančiam juridiniam asmeniui, kuris ne mažiau kaip 2 metus aktyviai veikia Klaipėdos regione ir (ar) planuoja vykdyti tiesioginius reguliarius susisiekimo maršrutus (skrydžius) iš ir į Palangos oro uosto (-ą).

4.  Pagal Programą finansuojama viena iš 3 punkte nurodytų juridinių asmenų konkurso tvarka atrinktų paraiškų.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIORITETAS

 

5Programos tikslai:

5.1. Klaipėdos regiono, kaip patrauklios turizmui ir investicijoms vietovės, įvaizdžio kūrimas ir populiarinimas;

5.2. tiesioginių jungčių tarp Klaipėdos regiono ir tikslinių atvykstamojo turizmo šalių bei tiesioginio užsienio investicijų rinkų pasiekiamumo kokybės užtikrinimas.

6Programos uždaviniai:

6.1. skatinti esamų maršrutų, didinančių Klaipėdos regiono žinomumą, palaikymą ir naujų maršrutų atsiradimą;

6.2. identifikuoti efektyviausias rinkodaros priemones, pristatančias Klaipėdos regioną kaip patrauklią lankytiną turistinę kryptį ir jame esančius turizmo produktus, išteklius bei galimybes ir organizuoti jų įgyvendinimą;

6.3. identifikuoti efektyviausias rinkodaros priemones, pristatančias Klaipėdos regiono investicinę aplinką, ir organizuoti jų įgyvendinimą.

7. Programos prioritetas – tiesioginiai reguliarūs susisiekimo maršrutai į Vokietiją.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

8. Programą administruoja jungtinės veiklos sutarties vykdantysis partneris – Asociacija.

9. Programa finansuojama Asociacijos narių (Savivaldybių), veikiančių pagal pasirašytą jungtinės veiklos sutartį, lėšomis.

10. Programos lėšos gali būti naudojamos:

10.1. tiesioginį susisiekimą vykdančio juridinio asmens elektroninės rinkodaros priemonėms: interneto svetainėse, elektroniniuose naujienlaiškiuose, socialiniuose tinkluose ir (ar) kituose kanaluose, taip pat skrydžio ar kito pobūdžio žurnaluose;

10.2. lauko reklamų pasirinktame oro uoste Vokietijoje įrengimo ir palaikymo išlaidų finansavimui;

10.3. kitų efektyvių Klaipėdos regiono žinomumą didinančių priemonių išlaidų finansavimui.

11. Pagal Programą finansavimas gali būti skiriamas toms juridinių asmenų pateiktoms paraiškoms, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

11.1. pateiktų Programų tęstinumas ir ilgalaikis poveikis Klaipėdos regiono konkurencingumui didinti;

11.2. tiesioginio susisiekimo krypčių iš ir į Palangos oro uosto (-ą) į Vokietiją ir kitų tiesioginių krypčių vykdymas;

11.3. siūlomų tiesioginio susisiekimo skrydžių skaičius per metus;

11.4. siūlomų tiesioginio susisiekimo vietų skaičius per metus;

11.5. per metus aptarnaujamų klientų skaičius.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

12. Programos vykdytojo atrankos konkursą organizuoja, pasiūlymus priima ir Programos įgyvendinimą kontroliuoja Asociacija.

13. Juridiniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, turi užpildyti paraišką ir pridėti visus paraiškoje numatytus dokumentus.

14. Paraiškų teikėjai vienu pasirinktu būdu (paštu, elektroniniu paštu arba atvykus į Asociacijos biurą, adresu: Šaulių g. 32, Klaipėda) paraiškas pateikia Asociacijai.

15. Konkurso nuostatai ir kiti susiję dokumentai (Programos paraiškos tipinė forma, paraiškų vertinimo tvarka) yra tvirtinami Asociacijos vykdančiojo direktoriaus įsakymu, gavus Asociacijos visuotinio narių susirinkimo pritarimą ir patvirtinus jį protokolu.

16. Pateiktas paraiškas pagal Programoje nurodytus kriterijus vertina Asociacijos vertinimo komisija (toliau – Atrankos vertinimo komisija), sudaryta Asociacijos vykdančiojo direktoriaus įsakymu iš dviejų deleguotų Savivaldybių administracijos darbuotojų, Klaipėdos regiono turizmo tarybos pirmininko arba jo įgalioto atstovo, vieno valstybės įmonės Lietuvos oro uostų darbuotojo.

17. Atrankos vertinimo komisijai pirmininkauja Asociacijos vykdantysis direktorius.

18. Atrankos vertinimo komisija savo darbe vadovaujasi Programos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Asociacijos narių susirinkimo protokolu.

19. Informacija apie kvietimą teikti paraiškas, paraiškų teikimo tvarka, paraiškos forma ir atrankos kriterijai viešai skelbiami Asociacijos interneto svetainėje www.klaipedaregion.lt.

20. Paraiškos vertinamos Programos konkurso organizavimo nuostatuose nustatyta tvarka pagal vertinimo kriterijus ir rodiklius. Atrankos vertinimo komisija, vertindama ir atrinkdama pateiktas paraiškas, siūlo konkretų finansavimo dydį, priimdama protokolinius sprendimus, atsižvelgdama į tų metų Savivaldybių tarybų patvirtintus biudžeto asignavimus Programai finansuoti.

21. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Atrankos vertinimo komisijos sprendimo dėl atrinkto konkurso laimėtojo Asociacijos vykdantysis direktorius pasirašo dvišalę finansavimo sutartį (priedas – Finansavimo sutarties forma). Galutinis šios sutarties variantas yra tvirtinamas Atrankos vertinimo komisijos.

22. Su konkurso laimėtoju sudaryta sutartis gali būti pratęsiama du kartus vieniems kalendoriniams metams, jei paraiškoje numatyti tikslai ir (ar) rodikliai viršyti, jei pasirinktos priemonės ar tikslai yra aktualūs Klaipėdos regionui ir tokios veiklos tęstinumui pritarė Atrankos vertinimo komisija. Bendras sutarties terminas negali viršyti 36 mėn.

23. Programos finansavimo sąmatoje numatytos lėšos pervedamos finansavimo sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

 

V SKYRIUS

ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ

 

24. Atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą terminai ir tvarka reglamentuojami finansavimo sutartyje.

25. Už tikslingą lėšų panaudojimą ir Programos įgyvendinimą atsako konkurso laimėtojas.

26. Nepanaudotos lėšos turi būti grąžintos į finansavimo sutartyje nurodytą sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 20 dienos.

27. Paaiškėjus, kad lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, konkurso laimėtojas privalo lėšas grąžinti į finansavimo sutartyje nurodytą sąskaitą nustatyta tvarka ir terminais.

28. Programos įgyvendinimas reglamentuojamas tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais.

 

 

_______________________

 

 

Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programos

priedas

 

 

(Finansavimo sutarties forma)

 

FINANSAVIMO SUTARTIS

 

Nr.

 

I. SUTARTIES ŠALYS

 

Asociacija „Klaipėdos regionas“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama vykdančiojo direktoriaus __________________________, veikiančio pagal Asociacijos įstatus, ir ________________________ (toliau – Vykdytojas), atstovaujamas ____________________, veikiančio pagal ________________________, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programa (toliau – Programa), patvirtinta Klaipėdos regiono savivaldybių sprendimais[1], ir 2018 m. _____________ ___ d. Jungtinės veiklos sutartimi dėl Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programos įgyvendinimo Nr. ________ (toliau – JVS), sudarė šią Finansavimo sutartį (toliau – Sutartis).

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1Sutarties objektas – Programos įgyvendinimas.

2Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2019–2021 metai.

3Bendra Sutarties kaina – _____ Eur (__________________ eurų ____ centų).

 

III. Finansavimas ir ATSISKAITYMAI

 

4Vykdytojui lėšos pervedamos per 30 darbo dienų pagal jo pateiktą sąskaitą faktūrą ir Programos įgyvendinimo ataskaitą pagal einamiesiems metams patvirtintą sąmatą, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

5Sąmata kiekvieniems Programos įgyvendinimo laikotarpio metams tvirtinama pasirašant šią Sutartį ir gali būti tikslinama Sutarties galiojimo laikotarpiu iki einamųjų metų balandžio 30 d.

6Apmokėjimo šaltinis – asociacijos „Klaipėdos regionas“ narių – Klaipėdos regiono savivaldybių (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Neringos, Palangos, Skuodo, Šilutės rajono) (toliau – Savivaldybės) tiksliniai įnašai Programai įgyvendinti (toliau – tiksliniai įnašai) pagal JVS.

 

IV. ŠALIŲ įsipareigojimai

 

7. Užsakovas įsipareigoja:

7.1. suteikti visą informaciją ir (arba) dokumentus, būtinus Programai įgyvendinti;

7.2. kontroliuoti Vykdytojo veiklą, susijusią su Programoje numatytų veiklų įgyvendinimu.

8. Vykdytojas įsipareigoja:

8.1. laiku ir pagal paskirtį įgyvendinti Programoje numatytas veiklas pagal konkurso nuostatų reikalavimus;

8.2. ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d. pateikti Programos įgyvendinimo ataskaitą pagal konkurso nuostatuose patvirtintą ataskaitos formą;

8.3. nepanaudotas lėšas grąžinti į Užsakovo banko sąskaitą iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 20 d., kurias Užsakovas perveda finansavimą skyrusioms Savivaldybėms per 5 d. nuo lėšų gavimo;

8.4. sudaryti sąlygas Užsakovui kontroliuoti Vykdytojo veiklą, susijusią su Programos įgyvendinimu.

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

9. Už netinkamą įsipareigojimų vykdymą Vykdytojui taikoma ši atsakomybė:

9.1. 200 Eur (du šimtai eurų) bauda už kiekvieną nustatytą Programoje numatytos veiklos sąlygų pažeidimo ar įpareigojimų nevykdymo atvejį;

9.2. Sutarties nutraukimas, jeigu Vykdytojas nesilaiko Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir nepašalina nustatytų trūkumų per nustatytą terminą.

10.  Už sutartinių įsipareigojimų vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11Visi ginčai tarp Šalių yra sprendžiami Šalių susitarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai įvyktų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

 

VI. KITOS SĄLYGOS

 

13Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Sutarties Šalims ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

14Sutartis gali būti peržiūrėta raštišku Šalių susitarimu pagal einamųjų metų Savivaldybių mokamus tikslinius įnašus, patvirtintus Savivaldybių biudžetų asignavimais.

15Sutarties pakeitimai, papildymai arba Sutarties nutraukimas prieš terminą galioja, kai jie įforminti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių atstovų.

16Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba. Kiekviena šalis gauna po vieną Sutarties egzempliorių lietuvių kalba. Vykdytojui pageidaujant Sutartis gali būti išversta į anglų kalbą. Esant neatitikimams tarp versijų lietuvių ir anglų kalbomis, Šalys vadovausis Sutarties tekstu lietuvių kalba.

 

VII. PRIEDAI

 

17. Programos sąmata kiekvieniems Programos įgyvendinimo laikotarpio metams.

 

VIII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Užsakovas

(Pavadinimas)

Kodas

(Adresas)

Tel.

El. paštas

(Banko rekvizitai)

Vykdytojas

(Pavadinimas)

Kodas

(Adresas)

Tel.

El. paštas

(Banko rekvizitai)

 

 

(Pasirašančio asmens pareigos)

A. V.

______________________

(parašas)

(Pasirašančio asmens vardas, pavardė)

 

(Pasirašančio asmens pareigos)

A. V.

______________________

(parašas)

(Pasirašančio asmens vardas, pavardė)

 

_________________________

 

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T11-347

 

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

DĖL KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO
2019–2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

 

Nr.

 

I. SUTARTIES PARTNERIAI

 

Asociacija „Klaipėdos regionas“, juridinio asmens kodas 302798913, adresas: Šaulių g. 32, LT-92231 Klaipėda, atstovaujama vykdančiosios direktorės Klaudijos Kionies, veikiančios pagal asociacijos įstatus (toliau – Vykdantysis partneris),    

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710823, adresas: Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, atstovaujama administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Partneris Nr. 1);

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Partneris Nr. 2);

Kretingos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188715222, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Partneris Nr. 3);

Neringos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188754378, adresas: Taikos g. 2, LT-93121 Neringa, atstovaujama administracijos direktoriaus Algimanto Vyšniausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Partneris Nr. 4);

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, adresas: Vytauto g. 112, LT-00134 Palanga, atstovaujama administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – Partneris Nr. 5);

Skuodo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188751834, adresas: Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, atstovaujama administracijos direktoriaus Prano Vaškio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Partneris Nr. 6);

Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, adresas: Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito Šepučio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Partneris Nr. 7),

visos kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

patvirtindamos, kad Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas per Klaipėdos regiono oro uostą Palangoje yra viena svarbiausių veiklos sričių, skatinančių atvykstamąjį turizmą bei didinančių žinomumą tarp potencialių ir esamų investuotojų Klaipėdos regione,

patvirtindamos, kad prioritetinė, naujų skrydžių kryptis yra Vokietija,

įvertindamos tai, kad Šalys strateginiuose veiklos planuose yra numačiusios lėšas Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programai (toliau – Programa) įgyvendinti kaip asociacijos „Klaipėdos regionas“ tikslinius įnašus,

siekdamos įgyvendinant Programą bendrai veikti, gera valia, vadovaudamosi teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, susitarė ir sudarė šią Jungtinės veiklos sutartį dėl Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programos įgyvendinimo (toliau – Sutartis).

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS

1.  Šios Sutarties objektas yra bendra Šalių veikla, siekiant bendro tikslo – didinti Klaipėdos regiono pasiekiamumą ir žinomumą per Palangos tarptautinį oro uostą.

2.  Šalys susitaria, kad Sutarties 1 punkte numatytam tikslui pasiekti Šalys įgyvendins Programą bei sieks rinkodaros priemonėmis skatinti naujų skrydžių krypčių, užtikrinančių geresnį tiesioginį regiono pasiekiamumą, atsiradimą Palangos oro uoste. Siekiama kurti ir populiarinti Klaipėdos regioną, kaip patrauklios turizmui ir investicijoms vietovės įvaizdį, prioritetą skiriant krypčiai Palanga–Vokietija–Palanga.

3.  Šalys susitaria, kad šioje Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti naujas juridinis asmuo, registruotinas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, nebus sukuriamas.

4.  Šalių įneštas turtas, buvęs jų nuosavybe, įneštas turtas, nebuvęs jų nuosavybe, taip pat jungtinės veiklos metu gautas rezultatas nėra Šalių bendroji dalinė nuosavybė, jeigu atskiru raštišku susitarimu nenustatyta kitaip.

5.  Programa bus vykdoma šioje Sutartyje ir atskirais Šalių raštiškais susitarimais numatytomis sąlygomis bei pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.

6.  Šalys susitaria tarpusavio santykius grįsti tarpusavio pasitikėjimo ir lygiateisiškos partnerystės principais, kurie užtikrintų galimybę Šalių atstovams dalyvauti Programos įgyvendinimo procese.

 

III. ŠALIŲ GARANTIJOS IR PATVIRTINIMAI

 

7Kiekviena Šalis garantuoja ir patvirtina, kad šia Sutartimi:

7.1. Vykdančiajam partneriui suteikiama teisė atstovauti visų Šalių interesams, savo vardu pasirašant, vykdant ir kontroliuojant finansavimo sutartį, sudarytą su Programos įgyvendinimo vykdytoju;

7.2. Vykdančiajam partneriui suteikiama teisė disponuoti Šalių tiksliniais įnašais vykdant atsiskaitymus Programos įgyvendinimo vykdytojui pagal finansavimo sutarties sąlygas.

8.  Kiekviena Šalis garantuoja ir patvirtina, kad:

8.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

8.2. šią Sutartį pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo;

8.3. kiekviena Šalis, pasirašydama Sutartį, veikė gera valia kitų Šalių atžvilgiu ir sąmoningai nepateikė kitoms Šalims jokios klaidingos ar klaidinančios informacijos;

8.4. Sutarties sudarymas ar įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokio teismo ar kitos valstybės institucijos sprendimo, nutarties ar nutarimo, ar kitokio dokumento, taikomo ar privalomo kuriai nors Šaliai, jokios sutarties ar kitokio susitarimo, kurio šalimi yra kuri nors Šalis; įstatymo ar kitokio teisės akto, taikomo kuriai nors Šaliai, nuostatų;

8.5. Sutarties pasirašymo dieną Šalys garantuoja, kad šioje Sutartyje pateikiami patvirtinimai ir garantijos bei pagrindžiantys dokumentai yra ir išliks tikslūs ir teisingi visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį;

8.6. nė vienas iš anksčiau pareikštų patvirtinimų ar garantijų nepalieka neaptartų aplinkybių, kurių nutylėjimas darytų kurį nors iš šių patvirtinimų ar garantijų iš esmės klaidinantį ar neteisingą.

 

IV. ŠALIŲ TIKSLINIAI ĮNAŠAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI IR JŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

9Šalys įsipareigoja skirti tikslinius įnašus Programai įgyvendinti:

Šalys

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Eur

Eur

Eur

Klaipėdos miesto savivaldybė (Partneris Nr.1)

74 752

74 752

74 752

Klaipėdos rajono savivaldybė (Partneris Nr. 2)

34 830

34 830

34 830

Kretingos rajono savivaldybė (Partneris Nr. 3)

25 037

25 037

25 037

Neringos savivaldybė (Partneris Nr. 4)

11 730

11 730

11 730

Palangos miesto savivaldybė (Partneris Nr. 5)

26 400

26 400

26 400

Skuodo rajono savivaldybė (Partneris Nr. 6)

17 251

17 251

17 251

Šilutės rajono savivaldybė (Partneris Nr. 7)

10 000

10 000

10 000

Iš viso:

200 000

200 000

200 000

 

10Šalys įsipareigoja Sutarties 9 punkte patvirtintus tikslinius įnašus pervesti Vykdančiajam partneriui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Šalies biudžeto, kuriame numatytas tikslinis įnašas Programai įgyvendinti, patvirtinimo, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 30 d. pagal pateiktą Vykdančiojo partnerio raštą, kuriame nurodomi Programos banko sąskaitos rekvizitai ir Programos įgyvendinimo laikotarpis, už kurį prašomas sumokėti tikslinis įnašas.

 

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

11Vykdydamas šią Sutartį, Vykdantysis partneris įsipareigoja:

11.1.  užtikrinti šios Sutarties tinkamą vykdymą;

11.2.  atidaryti atskirą Programai įgyvendinti skirtą sąskaitą banke;

11.3.  pasirašyti, vykdyti ir kontroliuoti finansavimo sutartį, sudarytą su Programos įgyvendinimo vykdytoju;

11.4.  atsiskaityti Programos įgyvendinimo vykdytojui pagal finansavimo sutarties sąlygas;

11.5.  grąžinti Šalims nepanaudotą Šalių tikslinių įnašų dalį finansavimo sutartyje, sudarytoje su Programos įgyvendinimo vykdytoju, nustatyta tvarka;

11.6.  konsultuotis su Šalimis ir nuolat jas informuoti apie Programos įgyvendinimo eigą;

11.7.  teikti Šalims informaciją, susijusią su Programos įgyvendinimu.

12.  Vykdydamos šią Sutartį, Šalys įsipareigoja:

12.1.  pervesti tikslinius įnašus Vykdančiajam partneriui, kaip tai numatyta 10 punkte;

12.2.  pagal Vykdančiojo partnerio pateiktas užklausas laiku pateikti informaciją ir duomenis, reikalingus tinkamam šios Sutarties vykdymui.

13.  Šalys įsipareigoja bendradarbiauti rengiant ir derinant visus dokumentus, susijusius su Programos įgyvendinimu.

 

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

 

14Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama bei Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

 

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

15Ši Sutartis, kuriai yra pritarusios visų Šalių savivaldybių tarybos, įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo visos Šalys. Jeigu Sutarčiai nėra pritarusios visų Šalių savivaldybių tarybos, Sutartis neįsigalioja.

16.  Ši Sutartis galioja iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

17.  Sutartis keičiama tarp visų Šalių sudarytu papildomu raštišku susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

18.  Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kitos Šalys ją iš esmės pažeidžia arba jeigu Šalis nebegali jos vykdyti dėl svarbių priežasčių, kurių negalėjo numatyti pasirašant sutartį. Šalis turi raštu apie tai pranešti visoms kitoms Šalims ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki numatomo Sutarties nutraukimo. Tokiu atveju iki numatomo Sutarties nutraukimo šios Šalies atžvilgiu tarp visų Šalių yra sudaromas papildomas raštiškas susitarimas dėl tolimesnio įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo. Šalis, nutraukusi Sutartį, turi atlyginti kitoms Šalims dėl Sutarties nutraukimo padarytus tiesioginius nuostolius. Vienai iš Šalių Sutartį nutraukus, Sutartis kitoms Šalims lieka galioti.

19.  Subjektas, kuris nebėra Sutarties Šalimi, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, atsiradusias jam esant Sutarties Šalimi taip, kaip jis atsakytų būdamas Šalimi.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20Ši Sutartis sudaroma, vykdoma ir bus aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

21Visi su Sutarties vykdymu susiję duomenys kaupiami ir dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

22.  Bendrų reikalų tvarkymą, susijusį su šios Sutarties vykdymu, Šalys paveda Vykdančiajam partneriui.

23.  Jei kuri nors iš šios Sutarties nuostatų prieštarauja įstatymams arba dėl bet kokios kitos priežasties tampa visiškai arba iš dalies negaliojanti, tai neturi įtakos bet kokios kitos šios Sutarties nuostatos galiojimui. Tokiu atveju Šalys turi susitarti dėl negaliojančios nuostatos pakeitimo teisiškai galiojančia nuostata, kurios teisinis ir ekonominis rezultatas maksimaliai būtų toks pat kaip ir pakeistosios nuostatos.

24.  Bet koks ginčas ir (ar) reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties, dėl jos ar iš šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, sprendžiamas Šalių tarpusavio susitarimu, o nepasiekus susitarimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas teisme pagal Vykdančiojo partnerio buveinės vietą.

25.  Šia Sutartimi Šalys užtikrina, kad Sutarties galiojimo metu jos teiks viena kitai pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, aplinkybė ar sąlyga, kuri gali paveikti šią Sutartį ar lemti jos pažeidimą, taip pat, kad veiks geranoriškai viena kitos atžvilgiu ir visokeriopai stengsis užtikrinti, kad būtų laikomasi šios Sutarties.

26.  Šia Sutartimi prisiimti Šalies įsipareigojimai, teisės ir reikalavimai negali būti perleidžiami trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško kitų Šalių sutikimo, jeigu šioje Sutartyje neaptarta kitaip.

27.  Šalys susitaria, kad bet kokie pranešimai, prašymai ir kitoks susirašinėjimas raštu vyks lietuvių kalba ir bus pristatomas per kurjerį arba siunčiamas paštu registruotu laišku, arba elektroniniu paštu, arba faksu, arba įteikiamas asmeniškai kitų Šalių atstovams šioje Sutartyje nurodytais adresais.

28.  Visi prašymai, reikalavimai ar kiti pranešimai laikomi įteiktais atitinkamu adresu faktinio įteikimo ar gavimo dieną, patvirtintą rašytiniu kvitu arba kitais faktinio gavimo įrodymais.

29.  Sutartis sudaryta aštuoniais vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

 

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR ATSTOVŲ PARAŠAI

 

VYKDANTYSIS PARTNERIS

Asociacija „Klaipėdos regionas“

Juridinio asmens kodas 302798913

Šaulių g. 32, LT-91132 Klaipėda

 

Vykdančioji direktorė

A. V.

_______________________

(parašas)

Klaudija Kionies

 

PARTNERIS NR. 2

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188773688

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai

 

Administracijos direktorius

A. V.

_______________________

(parašas)

Sigitas Karbauskas

 

 

PARTNERIS NR. 4

Neringos savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188754378

Taikos g. 2, LT-93121 Neringa

 

Administracijos direktorius

A. V.

_______________________

(parašas)

Algimantas Vyšniauskas

 

PARTNERIS NR. 1

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188710823

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

 

Administracijos direktorius

A. V.

_______________________

(parašas)

Saulius Budinas

 

PARTNERIS NR. 3

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188715222

Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

 

Administracijos direktorius

A. V.

_______________________

(parašas)

Virginijus Domarkas

 

 

PARTNERIS NR. 5

Palangos miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 125196077

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

 

Administracijos direktorė

A. V.

_______________________

(parašas)

Akvilė Kilijonienė

 

 

PARTNERIS NR. 6

Skuodo rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188751834

Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas

 

Administracijos direktorius

A. V.

_______________________

(parašas)

Pranas Vaškys

PARTNERIS NR. 7

Šilutės rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188723322

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė

 

Administracijos direktorius

A. V.

_______________________

(parašas)

Sigitas Šeputis

 

 

__________________________

 

 

 

 [1] [ įvardijami sprendimai ]