LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 16 d. Nr. V-1275

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir 3.2 papunktį išdėstau taip:

3.2. Namai  –  paciento, kuriam teikiamos ASPN, nuolatinė gyvenamoji vieta.“

 

 

 

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas

laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                               Evaldas Gustas