r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2022 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2021 m. gegužės 31 d. Nr. T-119

Naujoji Akmenė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais,  Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu,  Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2022 metų žemės mokesčio tarifus žemės savininkams – fiziniams ir juridiniams asmenims (procentais nuo žemės mokestinės vertės) pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdus:

Eil. Nr.

Paskirties kodas

Naudojimo būdo kodas

Paskirties pavadinimas

Mokesčio tarifas

1.

610

300,301,303, 328, 329 ir be naudojimo būdo

Žemės ūkio paskirties žemei

1,0

2.

610

302

Rekreacinio naudojimo žemės sklypai

0,7

3.

710

304,306,307 ir be naudojimo būdo

Miškų ūkio paskirties žemei (šiuo atveju apmokestinama miškų ūkio paskirties žemėje esanti ne miško žemė)

1,0

4.

710

305

Rekreacinio miško sklypai

0,7

5.

810

313, 326 ir be naudojimo būdo

Konservacinės paskirties žemės sklypai

1,0

6.

820

308, 310, 311 ir be naudojimo būdo

Vandens paskirties žemės sklypai

1,0

7.

820

309

Rekreacinio miško sklypai

0,7

8.

995

 

Kitos paskirties žemės sklypai:

 

8.1.

995

314, 315, 327, 330, 331

Gyvenamųjų teritorijų, visuomeninės paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos

0,6

8.2.

995

316, 317, 318, 319, 332, 333

Pramonės ir sandėliavimo objektų, komercinės paskirties objektų, inžinierinės infrastruktūros, rekreacinės teritorijos

0,7

8.3.

995

321

Naudingųjų iškasenų teritorijos

1,0

9.

 

 

Kitoms į 1–8 eilutėse nurodytas paskirtis nepatenkančioms paskirtims (būdams)

1,0

10.

 

 

Apleistai, nenaudojamai žemei

4,0

 

2. Nustatyti:

2.1. 2022 m. neapmokestinamus žemės sklypų dydžius, kurie taikomi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytiems asmenims ir kaime gyvenančioms daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų:

2.1.1. Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestuose 0,25 ha;

2.1.2. kitose kaimo vietovėse – 3 ha.

2.2. Lengvata netaikoma visam žemės sklypui, kuriame yra apleistos žemės plotų.

2.3. Šio sprendimo 2.1 p. nurodytiems asmenims neapmokestinamieji žemės sklypų dydžiai taikomi Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms pateikus mokesčių mokėtojų sąrašą (lengvata) iki 2021 m. rugsėjo 1 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis