PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APSKAITOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo        d. Nr. AP-

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-177 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika:

1.         T v i r t i n u:

1.1.   Apskaitos skyriaus buhalterio-apskaitininko pareigybės aprašymą (pridedama);

1.2.   Apskaitos skyriaus buhalterio-apskaitininko pareigybės aprašymą (pridedama);

1.3.   Apskaitos skyriaus buhalterio-apskaitininko pareigybės aprašymą (pridedama);

1.4.   Apskaitos skyriaus buhalterio-apskaitininko pareigybės aprašymą (pridedama);

1.5.   Apskaitos skyriaus buhalterio-apskaitininko pareigybės aprašymą (pridedama);

1.6.    Apskaitos skyriaus buhalterio-apskaitininko pareigybės aprašymą (pridedama);

1.7.   Apskaitos skyriaus buhalterio-apskaitininko pareigybės aprašymą (pridedama);

1.8.   Apskaitos skyriaus buhalterio-apskaitininko pareigybės aprašymą (pridedama);

1.9.   Apskaitos skyriaus buhalterio-apskaitininko pareigybės aprašymą (pridedama);

1.10.   Apskaitos skyriaus buhalterio-apskaitininko pareigybės aprašymą (pridedama);

1.11.   Apskaitos skyriaus buhalterio-apskaitininko pareigybės aprašymą (pridedama);

1.12.   Apskaitos skyriaus buhalterio-apskaitininko pareigybės aprašymą (pridedama).

2.    P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. AP-277 „Dėl pareigybių naikinimo ir pareigybių steigimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriuje“ 4 punkto 4.2. papunktį;

2.2. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. AP-15 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos apskaitos skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                                 Erika Kižienė