VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PLASTIKINIŲ VIRTUVĖS REIKMENŲ IŠ POLIAMIDO IR MELAMINO VALSTYBINĖS KONTROLĖS

 

2014 m. vasario 25 d. Nr. B1-134

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2011 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 284/2011, kuriuo nustatomos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialios sąlygos ir išsami tvarka (OL 2011 L 77, p. 25) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 284/2011), ir siekdamas užtikrinti, kad į Europos Sąjungą būtų importuojami tik saugūs Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – Kinija) ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo (toliau – Honkongas) kilmės arba iš jų siunčiami plastikiniai virtuvės reikmenys iš poliamido ir melamino:

1. N u r o d a u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus pasienio veterinarijos postams (poskyriams) (toliau – PVP), vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 284/2011, vykdyti sugriežtintą Kinijos ir Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino, kurių kombinuotosios nomenklatūros kodas – ex 3924 10 00, siuntų (toliau – siunta) valstybinę kontrolę šiame punkte nustatyta tvarka:

1.1. atlikti kiekvienos siuntos dokumentų tikrinimą;

1.2. atlikti ne mažiau kaip 10 % siuntų atitikties ir fizinius tikrinimus, įskaitant mėginių ėmimą;

1.3. atlikus siuntų dokumentų tikrinimą, kai nėra atliekamas atitikties ir fizinis tikrinimai, ir priėmus sprendimą, kad siunta tinkama tiekti rinkai, užpildyti reglamento (ES) Nr. 284/2011 priede nurodytos Deklaracijos, pateiktinos su kiekviena Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino siunta, (toliau – Deklaracija) šias grafas:

1.3.1. „Kompetentingos institucijos deklaracija:“ – joje įrašyti siuntos registracijos Kinijos Liaudies Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino siuntų registre (toliau – registras), kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. B1-790 „Dėl registrų ir apskaitos žurnalų formų patvirtinimo“, numerį ir įrašą patvirtinti PVP antspaudu,

1.3.2. Siunta atitinka išleidimo į laisvą apyvartą reikalavimus:“ – joje sutartiniu ženklu pažymėti langelį „Taip“ ir įrašyti reikalaujamą kitą informaciją.

Pažymėtą Deklaracijos originalą grąžinti už siuntą atsakingam asmeniui ir leisti vežti siuntą į paskirties vietą;

1.4. atlikus siuntų dokumentų tikrinimą, kai nėra atliekamas atitikties ir fizinis tikrinimai, ir priėmus sprendimą, kad siunta netinkama tiekti rinkai, užpildyti šias Deklaracijos grafas:

1.4.1. „Kompetentingos institucijos deklaracija:“ – joje įrašyti siuntos registracijos registre numerį ir įrašą patvirtinti PVP antspaudu,

1.4.2. Siunta atitinka išleidimo į laisvą apyvartą reikalavimus:“ – joje sutartiniu ženklu pažymėti langelį „Ne“ ir įrašyti reikalaujamą kitą informaciją.

Pažymėtą Deklaracijos originalą grąžinti už siuntą atsakingam asmeniui;

1.5. atlikus dokumentų, atitikties ir fizinį tikrinimus:

1.5.1. užpildyti Medžiagų ir gaminių, besiliečiančių su maistu, mėginių paėmimo tirti aktą, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, jo grafoje „Siunčiama tirti į“ nurodyti Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą,

1.5.2. užpildyti Deklaracijos kopijos grafą „Kompetentingos institucijos deklaracija:“:

1.5.2.1. uždėti spaudą „Be maisto kontrolės įstaigos leidimo realizuoti draudžiama“, kai siuntos paskirties vieta Lietuvos Respublika,

1.5.2.2. uždėti spaudą „Be maisto kontrolės įstaigos leidimo realizuoti draudžiama“, šalia spaudo įrašyti žodžius „mėginiai laboratoriniams tyrimams buvo atrinkti ___________(data). Laboratorinių tyrimų rezultatai kompetentingai institucijai bus išsiųsti faksu arba el. paštu.“ / „samples were taken on_______________(date), subjected to laboratory analysis. Results of analysis will be sent to the competent authority by email or fax.“, kai siuntos paskirties vieta kita Europos Sąjungos valstybė narė,

1.5.3. persiųsti pažymėtą Deklaracijos kopiją paskirties vietos kompetentingai institucijai faksu arba elektroniniu paštu, kai siuntos paskirties vieta kita Europos Sąjungos valstybė narė,

1.5.4. grąžinti pažymėtą Deklaracijos kopiją už siuntą atsakingam asmeniui ir leisti siuntą vežti į paskirties vietą,

1.5.5. Deklaracijos originalą saugoti PVP iki laboratorinių tyrimų protokolo gavimo,

1.5.6. gavus laboratorinių tyrimų rezultatus ir:

1.5.6.1. nustačius, kad siunta gali būti tiekiama rinkai, užpildyti šias Deklaracijos originalo grafas:

1.5.6.1.1. „Kompetentingos institucijos deklaracija:“ – joje įrašyti siuntos registracijos registre numerį ir įrašą patvirtinti PVP antspaudu,

1.5.6.1.2. Siunta atitinka išleidimo į laisvą apyvartą reikalavimus:“ – joje sutartiniu ženklu pažymėti langelį „Taip“ ir įrašyti reikalaujamą kitą informaciją.

Deklaraciją ir laboratorinių tyrimų protokolą, jeigu siuntos paskirties vieta kita Europos Sąjungos valstybė narė, persiųsti faksu arba elektroniniu paštu paskirties vietos kompetentingai tarnybai, arba Deklaraciją ir laboratorinių tyrimų protokolą persiųsti importuotojui Deklaracijoje nurodytu elektroninio pašto adresu, jeigu siuntos paskirties vieta Lietuvos Respublika,

1.5.6.2. nustačius, kad siunta neatitinka reglamento (EB) Nr. 284/2011 reikalavimų, užpildyti šias Deklaracijos originalo grafas:

1.5.6.2.1. „Kompetentingos institucijos deklaracija:“ – joje įrašyti siuntos registracijos registre numerį ir įrašą patvirtinti PVP antspaudu,

1.5.6.2.2. Siunta atitinka išleidimo į laisvą apyvartą reikalavimus:“ –  joje sutartiniu ženklu pažymėti langelį „Ne“ ir įrašyti reikalaujamą kitą informaciją.

Deklaraciją ir laboratorinių tyrimų protokolą, jeigu siuntos paskirties vieta kita Europos Sąjungos valstybė narė, persiųsti paskirties vietos kompetentingai tarnybai arba Deklaraciją ir laboratorinių tyrimų protokolą persiųsti importuotojui Deklaracijoje nurodytu elektroninio pašto adresu, jeigu siuntos paskirties vieta Lietuvos Respublika; išsiųsti skubų pranešimą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) Skubios veiklos skyriui elektroniniu paštu svs@vet.lt;

1.6. registruoti duomenis apie siuntas Negyvūninio maisto importo informacinėje duomenų bazėje ir registre;

1.7. visus su siuntų kontrole susijusius dokumentus segti į segtuvą „Importuojamos plastikinių virtuvės reikmenų siuntos“.

2. N u r o d a u:

2.1. VMVT Skubios veiklos skyriui iš PVP gautus skubius pranešimus Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema pateikti Europos Komisijai;

2.2. VMVT Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui kiekvieną einamųjų metų ketvirtį (balandžio, liepos, spalio, sausio mėn.) apibendrinti siuntų kontrolės duomenis ir apibendrintą ataskaitą pateikti Europos Komisijai;

2.3. Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui:

2.3.1. užtikrinti mėginių pristatymą į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros ar kitą laboratoriją,

2.3.2. nedelsiant persiųsti iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros ar kitos laboratorijos gautus laboratorinio tyrimo protokolus PVP.

3. N u s t a t a u, kad į Lietuvos Respubliką importuojamos siuntos, kurioms buvo leista vykti į paskirties vietą pažymėjus Deklaraciją šio įsakymo 1.5.2.1 papunktyje nustatyta tvarka:

3.1. gali būti dalinamos, parduodamos ar kitu būdu keičiamos tik importuotojui gavus iš PVP šio įsakymo 1.5.6.1 papunktyje nustatyta tvarka pažymėtą Deklaraciją;

3.2. turi būti grąžinamos į kilmės šalį arba sunaikinamos, importuotojui gavus iš PVP šio įsakymo 1.5.6.2 papunktyje nustatyta tvarka pažymėtą Deklaraciją.

4. P a v e d u įsakymo kontrolę VMVT direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Jonas Milius

 

 

 

SUDERINTA

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2014-02-18 raštu Nr. (17.2/12)3B-2157

 

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos

2014-02-10 raštu Nr. (1.1.5-412)10-1566