TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRAcijos direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ AR AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 12 d. Nr. 5-163

Tauragė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio  8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 28 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-555 „Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“, 37 punktu:

1. T v i r t i n u Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymą Nr. 5-1287 „Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus pareigas                                                                      Tomas Raulinavičius

 


 

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 5-163

 

 

VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ AR AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Tauragės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vaiko minimalios priežiūros priemonių (toliau – MPP), vaiko vidutinės priežiūros priemonės (toliau – VPP) ar auklėjamojo poveikio priemonės (toliau – APP) įgyvendinimo ypatumus Savivaldybėje, koordinuotai teikiamų paslaugų ir kitos pagalbos vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą (toliau – KTP) (toliau kartu – Priemonės) teikimą, kai vaikui skiriamos, pratęsiamos ar pakeičiamos, baigiasi ar nutraukiamos Priemonės.

2. Tvarkos aprašas skirtas Savivaldybės administracijai, Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai (toliau – VGK), tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui (toliau – TBK), Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtoms švietimo pagalbos ar socialines paslaugas teikiančioms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms vykdyti Priemones (toliau – Teikėjai), Teikėjų paskirtiems specialistams Priemonėms vykdyti (toliau – Atsakingi asmenys), Teikėjų vykdomas Priemones koordinuojančioms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms (toliau – Koordinuojanti institucija), Koordinuojančios institucijos paskirtiems specialistams, bendradarbiaujantiems su Atsakingais asmenimis, vaiku ir vaiko atstovais pagal įstatymą ir rengiantiems individualius Priemonių vykdymo ir pagalbos planus (toliau – Planas) ir koordinuojantiems Priemonių įgyvendinimą (toliau – Atvejo vadybininkas).

3. Vaikams, kuriems skirta APP Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytais atvejais, Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamajam kodeksui ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksui.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

MPP ĮGYVENDINIMAS SAVIVALDYBĖJE

 

5. VGK, priėmusi sprendimą teikti siūlymą skirti, pratęsti, pakeisti ar panaikinti MPP, kartu priima siūlymą dėl KTP skyrimo ir numato šių priemonių galimus Teikėjus, Atsakingus asmenis ir Koordinuojančią instituciją.

6. VGK parengtas siūlymas ir kita su siūlymu susijusi nagrinėjimo medžiaga (pateikta pagal Tvarkos aprašo 1 priedą) TBK pateikiami Savivaldybės administracijos direktoriui.

7. Savivaldybės administracijos direktorius, priimdamas VGK siūlymą skirti vaikui MPP, kartu skiria ir KTP. Šioms priemonėms suderinti, parengti, vykdyti Savivaldybės administracijos direktorius paskiria Koordinuojančią instituciją, kurios vadovas, gavęs sprendimą koordinuoti MPP ir KTP vykdymą, skiria Atvejo vadybininką.

8. Atvejo vadybininkas, gavęs tiesioginio vadovo pavedimą, organizuoja bendrą susitikimą su vaiku, vaiko atstovais pagal įstatymą, Teikėjais, Atsakingais asmenimis, aptaria vaiko, vaiko atstovų pagal įstatymą poreikius, jų tenkinimo galimybes, susitaria dėl MPP ir KTP organizavimo (laiko, vietos, mobilumo ir kt.) ir pagal Tvarkos aprašo 2 priedą parengia Planą, kuriame nurodomi MPP ir KTP teikimo tikslai, siektini rezultatai, priemonės jiems pasiekti, Atsakingi asmenys ir Plano įgyvendinimo trukmė, jo veiksmingumo vertinimo etapai, būdai.

9. MPP ir KTP tikslas – padėti vaikui keisti nepageidaujamą elgesį, ugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo įgūdžius ir padėti formuoti socialiai priimtiną elgesį, įgalinant vaiko atstovus pagal įstatymą padėti savo vaikui ir sudaryti palankias sąlygas vaiko ir šeimos gerovei.

10. Vaiko nuomonės išklausymas, jo požiūris, įsipareigojimai ir motyvacija yra svarbi MPP ir KTP įgyvendinimo veiksmingumo prielaida. Tai numato Įstatymo 4 straipsnio 2 punkte įtvirtintas vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus principas. Įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad VGK posėdyje turi būti išklausoma ir įvertinama vaiko nuomonė. Asmenų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, nuomonę išklauso ir išvadą dėl MPP jiems skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo teikia VGK įgaliotas asmuo.

11. Svarstant MPP ir KTP parinkimą identifikuojamos vaiko nepageidaujamo elgesio priežastys, parenkamos bei taikomos priemonės, nukreiptos į apsauginių veiksnių stiprinimą ir rizikos veiksnių įtakos mažinimą, vaiko atstovų pagal įstatymą įgalinimą padėti savo vaikams.

12. Svarstant MPP ir KTP parinkimą įvertinamas:

12.1. vaiko amžius ir branda, psichikos ir fizinės savybės, gebėjimai, turimi socialiniai įgūdžiai, poreikiai, interesai, vaiko galios ir sunkumai;

12.2. šeimos gyvenimo sąlygos, tėvystės įgūdžiai, paslaugų gavimas, kiti socialinės rizikos veiksniai ar aplinkybės;

12.3. vaiko mokymąsis, santykiai su bendraamžiais, suaugusiais asmenimis bei galima jų įtaka vaiko elgesiui;

12.4. MPP ir KTP vykdymo laikas (mokymosi ar atostogų metas, vaiko atstovų pagal įstatymą planuojamas kartu praleisti laikas, kiti svarbūs įvykiai).

13. Nagrinėjama informacija apie vaiką, svarstant MPP, KTP skyrimą, pateikiama Tvarkos aprašo 1 priede.

14. MPP ir KTP taikymas:

14.1. lankytis pas specialistą. Tikslas – teikti vaiko poreikius atitinkančią švietimo pagalbą, socialines, sveikatos priežiūros ar kitas paslaugas. Teikėjai ir atsakingi asmenys – švietimo pagalbos specialistas (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas ar kitas specialistas), sveikatos priežiūros specialistas (gydytojas psichiatras, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas, psichologas, psichikos sveikatos specialistas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar kitas specialistas), socialinių paslaugų teikėjas, kiti pagalbą ir paslaugas teikiantys specialistai;

14.2 lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, tarp jų – nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, orientuojantis į vaiko pažinimo, ugdymosi, saviraiškos poreikių tenkinimą, ugdant ir plėtojant jo bendrąsias kompetencijas, užtikrinant prasmingą, aktyvų dalyvavimą vietos bendruomenėje, kurių teikėjai gali būti valstybinės ar nevalstybinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijose, kiti švietimo teikėjai;

14.3. tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas ar keisti mokyklą, kurioje susiklostė nepalanki situacija bei santykiai ir toks sprendimas yra būtinas siekiant sugrąžinti vaiką į mokyklą, atkurti jo mokymosi motyvaciją, padėti jam tapti visaverčiu mokyklos bendruomenės nariu ir užkirsti kelią ankstyvam pasitraukimui iš švietimo sistemos. Teikėjai – bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos;

14.4. dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės ar Savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti Įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį, ugdyti vaiko socialines ir emocines kompetencijas, didinti socialinį sąmoningumą, ugdyti gebėjimą kurti bendravimu ir bendradarbiavimu grįstus santykius, atsispirti socialiniam spaudimui, mokyti kritiškai mąstyti ir vertinti situaciją, priimti atsakingus sprendimus, ir skiriama tais atvejais, kai yra galimybė vaikui pasiūlyti dalyvauti programoje, kurią sudaro sistemingų priemonių visuma, orientuota į vaiko asmenybės stiprinimą. Teikėjai – valstybės, Savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės, nevyriausybinės organizacijos, kiti švietimo teikėjai, kurie vykdo tokias programas;

14.5. gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus, skiriama vaikams, kurie turi psichologinį potraukį vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, turi organizmo funkcinės veiklos pakitimus ar socialinę priklausomybę, vaikui skiriama tais atvejais, kai vaikas yra motyvuotas, vaikas ir vaiko atstovai pagal įstatymą sutinka dėl gydymo įstatymų nustatyta tvarka. Teikėjai – ambulatorines ir stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas, psichologinės socialinės reabilitacijos paslaugas vaikams, turintiems atitinkamą priklausomybę, patologinį potraukį, teikiantys pirminės psichikos sveikatos centrai ir vaikų, ir paauglių psichiatrijos paslaugas teikiančios ambulatorinės ir stacionarinės (priklausomybių ligų centrai ir vaikų ir paauglių psichiatrijos skyriai) asmens sveikatos priežiūros įstaigos;

14.6. dalyvauti tarpininkavimo (mediacijos) procese, skiriama taikiam konflikto tarp vaiko ir kito asmens sprendimui, esant abiejų konflikto šalių laisvam sutikimui, jiems suteikus visapusišką informaciją apie jų teises, pareigas, tarpininkavimo (mediacijos) proceso turinį, šalių priimamo sprendimo pasekmes ir pan., tikslu – ugdyti vaiko atsakomybę už savo veiksmus, skatinti aktyvų dalyvavimą sprendžiant savo veiksmais sukeltų padarinių sureguliavimo klausimus, išspręsti konfliktą. Teikėjai – bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos ar kitos įstaigos, organizacijos, kuriose dirba tam parengti asmenys, nešališki tarpininkavimo (mediacijos) šalims;

14.7. atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai, ar institucijai naudingą veiklą,  skatinant socialiai prasmingą veiklą, ugdant gyvenimo įgūdžius, savarankiškumą, padedant integruotis į bendruomenę bei kurti pozityvius santykius su kitais. Vaikui skiriama nesudėtinga, jo brandą, amžių, fizines ir psichines savybes atitinkanti, nekelianti pavojaus sveikatai ir vystymuisi veikla, kuriai atlikti nereikalingas specialus pasirengimas. Teikėjai – vietos bendruomenė, švietimo, sveikatos priežiūros, globos, rūpybos ir kitos valstybinės ar nevalstybinės įstaigos ar organizacijos, kurios gali sudaryti tinkamas ir saugias sąlygas vaikui, laisvu nuo mokymosi laiku;

14.8. kitos KTP, kurios stiprintų šeimos narių ryšius, pasitikėjimą vienas kitu ir įgalintų juos spręsti kylančias problemas, rasti pagalbą. 

15. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu ar esant aplinkybėms, keliančioms pavojų darbuotojų, vaikų sveikatai ar gyvybei, MPP ir KTP pagal galimybę įgyvendinamos nuotoliniu ir (ar) mišriu būdu.

16. Parenkant Atvejo vadybininką, svarbu atsižvelgti į jo kompetenciją, esamą santykį su vaiku bei vaiko atstovais pagal įstatymą, vaiko gyvenamąją vietą, vaiko ir vaiko atstovų pagal įstatymą nuomonę, kitas reikšmingas aplinkybes.

17. Atvejo vadybininkas per 5 darbo dienas nuo jo paskyrimo dienos susitinka su vaiku, jo atstovais pagal įstatymą, Teikėjais, Atsakingais asmenimis ir kartu aptaria, suderina MPP ir KTP teikimo laiką, trukmę, dermę ir nuoseklumą, numato tarpinius susitikimus teikiamų MPP ir KTP efektyvumui ir veiksmingumui aptarti bei kartu parengia Planą.

 

III SKYRIUS

VPP AR APP ĮGYVENDINIMAS SAVIVALDYBĖJE

 

18. Savivaldybės administracijos direktorius, priimdamas sprendimą dėl VPP ar gavęs įsiteisėjusį teismo nuosprendį dėl APP vaikui skyrimo, kartu skiria KTP, Teikėjus, Koordinuojančią instituciją.

19. Administracijos direktoriaus paskirtos Koordinuojančios institucijos vadovas, gavęs sprendimą koordinuoti VPP ar APP ir KTP, skiria Atvejo vadybininką Savivaldybėje.

20. Atvejo vadybininkas, gavęs tiesioginio vadovo pavedimą:

20.1. pristato vaiką į vaikų socializacijos centrą (toliau – Centras);

20.2. bendradarbiauja su Centru, vykdančiu vaikui VPP;

20.3. organizuoja bendrus susitikimus su vaiko atstovais pagal įstatymą, aptaria jų poreikius, jų tenkinimo galimybes, susitaria dėl KTP organizavimo (laiko, vietos, mobilumo ir kt.);

20.4. rengia kartu su Atsakingais asmenimis, vaiko atstovais pagal įstatymą, bendradarbiaudamas su Atvejo vadybininku Centre Planą, kuriame nurodomi VPP ar APP ir KTP teikimo tikslai, siektini rezultatai, priemonės jiems pasiekti, Teikėjai, Atsakingi asmenys, Plano įgyvendinimo trukmė, jo vertinimo etapai, būdai;

20.5. vykdo VPP ar APP įgyvendinimo stebėseną;

20.6. dalyvauja rengiant Planą Centre, jį derina su KTP;

20.7. renka, analizuoja ir vertina Centro pateiktą informaciją apie VPP ar APP vykdymo eigą, rezultatus ir veiksmingumą, konsultuoja ir teikia rekomendacijas įgyvendinant VPP, APP ir KTP dalyvaujantiems Atsakingiems asmenims;

20.8. renka ir analizuoja informaciją apie VPP ir KTP vykdymo įgyvendinimą, vertina pagalbos priemonių veiksmingumą, derina visų šiame procese dalyvaujančių Atsakingų asmenų tarpusavio veiksmus;

20.9. gavęs iš Centro informaciją, numatytą Įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 13 punkte, organizuoja susitikimą su vaiku, vaiko atstovais pagal įstatymą, Teikėjais, Atsakingais asmenimis, seniūnijos atstovais ir kitais suinteresuotais asmenimis, galinčiais padėti vaikui integruotis, ir kartu su jais parengia vaiko socialinės integracijos planą. Vaiko socialinės integracijos plane nustatomi socialinės integracijos tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų vykdytojai, laukiami rezultatai, terminai;

20.10. koordinuodamas socialinės integracijos plano įgyvendinimą, stebi ir kontroliuoja jo vykdymą, periodiškai organizuoja susitikimus su vaiku, jo atstovais pagal įstatymą, socialinės integracijos plano priemones vykdančiais asmenimis, aptaria vykdymo rezultatus, esant poreikiui, inicijuoja reikalingų paslaugų ar pagalbos vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą teikimą savivaldybėje,  bendradarbiauja ir atsiskaito TBK.

 

IV SKYRIUS

KTP TEIKIMAS,  KAI VAIKUI PRATĘSIAMOS AR PAKEIČIAMOS, BAIGIASI AR NUTRAUKIAMOS MPP, VPP AR APP

 

21.  Pratęsus ar pakeitus MPP ar VPP – tęsiamos ar keičiamos ir KTP, vadovaujantis tvarkos aprašo II ir III skyriais.

22. Kai vaikui  baigiasi ar nutraukiamas MPP vykdymo terminas, vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą gali būti teikiamos KTP ar vaikui teikiamos pavienės švietimo, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos, vadovaujantis VGK parengtu siūlymu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

23. Kai vaikui baigiasi ar nutraukiamas VPP vykdymo terminas, vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą turi būti teikiamos KTP pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatytą tvarką.    

24Kai KTP yra neveiksmingos:

24.1. Atvejo vadybininkas kreipiasi į TBK dėl Priemonių ir (ar) jų Teikėjų keitimo, Plano keitimo (klausimus svarsto VGK);

24.2. vaiko tėvams ar turimam vieninteliam iš tėvų, Atvejo vadybininkas informuoja TBK ir sprendžiamas klausimas dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo pagrindų atsiradimo, pagal tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą, o kai jos nėra, pagal tėvų gyvenamąją vietą valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos nurodymu Savivaldybės administracijos direktorius vaikui nustato vaiko laikinąją globą (rūpybą). Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas ir priežiūra organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais laikinosios globos (rūpybos) organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais;

24.3. vaikų globos įstaigai, TBK, gavęs informaciją iš Atvejo vadybininko, informuoja Savivaldybės administracijos vadovą dėl šių priemonių: gali būti siūloma tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese, inicijuoti prevencinių, socialinių įgūdžių ugdymo ar kitų programų įgyvendinimą įstaigoje, organizuoti darbuotojams konsultacijas ar teikti profesinio konsultavimo (supervizijų) paslaugas, siūlyti vertinti vadovo kompetencijas.

25. Kai vaiko atstovai pagal įstatymą nedalyvauja ar vengia dalyvauti vykdant jiems paskirtas KTP, nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas vaikui, vaiko teisių apsaugą Savivaldybėje užtikrinanti institucija sprendžia klausimą dėl įstatymuose numatytos atsakomybės ir (ar) kitų vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugai užtikrinti būtinų priemonių taikymo.

 

V SKYRIUS

PRIEMONIŲ KOORDINAVIMAS, VYKDYMO ORGANIZAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

26. Priemonių koordinavimą vykdo Atvejo vadybininkas, kuris bendradarbiauja su Teikėjais ir TBK.

27. Priemonių skyrimą, organizavimą vykdo vaiko gyvenamosios Savivaldybės administracijos direktorius.

28. Priemonių Teikėjai dalyvauja Atvejo vadybininko organizuojamuose pasitarimuose, rengia Planą, atsiskaito už Priemonių vykdymo eigą ir poveikį (pagal tvarkos aprašo 3 priedą).

29. Plano įgyvendinimą prižiūri Atvejo vadybininkas, kuris:

29.1.  bendradarbiaudamas su TBK inicijuoja Plano rengimą, esant poreikiui, keičia, atnaujina, koordinuoja, stebi ir kontroliuoja Plano įgyvendinimo eigą, vertina jame numatytų Priemonių veiksmingumą, derina jį įgyvendinant dalyvaujančių Atsakingų asmenų tarpusavio veiksmus;

29.2. aptaria Plano vykdymo rezultatus su vaiku, vaiko atstovais pagal įstatymą ir Atsakingais asmenimis, juos konsultuoja, teikia jiems rekomendacijas, inicijuoja pasitarimus dėl Priemonių veiksmingumo didinimo;

29.3. informuoja TBK, kai vaikui ir / ar vaiko atstovams pagal įstatymą paskirtų Priemonių vykdymas yra neveiksmingas;

29.4. atsiskaito TBK už Plano įgyvendinimą, jo vykdymo eigą ir rezultatus;

29.5. teikia siūlymus TBK dėl Priemonių pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo, Teikėjų keitimo, Plano tobulinimo.

30. Priemonių įgyvendinimo priežiūra vykdoma, siekiant padėti Teikėjams veiksmingai atlikti savo darbą, aptarti ir spręsti bendras problemas, derinti veiksmus, formuoti gerąją praktiką, remiantis pasiteisinusiais sprendimų priėmimo ir veikimo modeliais.

31. Planas turi:

31.1. atitikti vaiko amžių, brandą, lytį, psichikos ir fizines savybes, sveikatą, ugdymosi poreikius, turimus socialinius įgūdžius;

31.2. apimti vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą skirtas Priemones;

31.3. numatytos intervencijos priemonės spręsti identifikuotas problemas, mažinti su jomis susijusius rizikos veiksnius ir didinti apsauginių veiksnių įtaką;

31.4. tikslai privalo būti realiai pasiekiami, įgyvendinami ir išmatuojami.

32. Teikėjai, Atsakingi asmenys dalyvauja rengiant Planą ir užtikrina tinkamą jo įgyvendinimą, fiksuojant su Priemonių vykdymu susijusius veiksmus, vaiko elgesio pokyčius.

33. Pasibaigus Priemonių vykdymo terminui, Atsakingas asmuo kartu su Atvejo vadybininku, vaiku, vaiko atstovais pagal įstatymą aptaria Priemonių vykdymo eigą ir rezultatus, vaiko elgesio pokyčius, išklauso vaiko nuomonę dėl Priemonių vykdymo veiksmingumo.

34. Vykdydamas Įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatytą pareigą, Teikėjas ar Atsakingas asmuo, atsiskaitydamas raštu Atvejo vadybininkui už Priemonių vykdymą, nurodo veiklos pobūdį ir darbo metodus, formas, dažnumą, vaiko elgesio pokyčius, identifikuotas vaiko stipriąsias puses ir galimus sunkumus, vaiko atstovų pagal įstatymą pareigų vykdymą, jiems teiktos pagalbos įvertinimą. Rekomenduojama ataskaitos forma pateikiama tvarkos aprašo 3 priede.

35. Jeigu vaiko atstovai pagal įstatymą nedalyvauja vykdant KTP, nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas vaikui, Atsakingas asmuo apie tai raštu informuoja valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją ir Atvejo vadybininką.

36. Priemonių vykdymo metu vaikui užtikrinamos saugios ir sveikos sąlygos, atitinkančios teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Savivaldybės taryba, siekdama užtikrinti vaiko, apgyvendinto Centre, teisę bendrauti su vaiko atstovais pagal įstatymą (atstatyti, palaikyti bei stiprinti vaiko ir jo atstovų pagal įstatymą tarpusavio ryšį), gali priimti sprendimą dėl piniginės socialinės paramos arba transporto organizavimo paslaugos jiems skyrimo, atsižvelgdama į gyvenimo sąlygas, pajamas ar kitas aplinkybes.

38. Visi dokumentai, esantys vaiko asmens byloje, ir duomenys, susiję su vaiku ir jo asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs ir naudojami tiek, kiek būtina vaiko teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti ir Teikėjams pavestoms funkcijoms atlikti.

 

____________________

 

part_48cfa622e6754ff7844c4ee349dcc1a4_end

 


 

 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros

priemonių ar auklėjamojo poveikio

priemonės įgyvendinimo Tauragės rajono

savivaldybėje organizavimo, koordinavimo

ir kontrolės tvarkos aprašo

1 priedas

 

NAGRINĖJAMA INFORMACIJA APIE VAIKĄ, SVARSTANT MPP AR VPP SKYRIMĄ

 

Informaciją teikiančios įstaigos dokumentai

Informacijos turinys

1. Bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos pateikta vaiko charakteristika ir ją pagrindžiantys dokumentai (protokolų, išrašų, įsakymų, skundų, pranešimų, pažymų, lankymosi vaiko namuose aktų, vaiko pasiaiškinimų ir / ar pasižadėjimų kopijos)

Data, kada pradėjo mokytis įstaigoje

Klasė, kurioje vaikas mokosi

Kalba, kuria vaikas mokosi

Ugdymo programa

Pamokų lankymas

Vaiko dalyvavimas neformaliajame vaikų švietime

Vaiko santykiai su klasės draugais, mokytojais, kitais mokyklos darbuotojais

Vaiko elgesio apibūdinimas (elgesys probleminėse situacijose, pasireiškimo dažnumas, vaiko netinkamo elgesio priežastys)

Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla, sprendžiant vaiko elgesio problemas

Teikta švietimo (socialinė pedagoginė, psichologinė, specialioji, specialioji pedagoginė ) pagalba vaikui, vaiko atstovams pagal įstatymą bei jos įvertinimas (veiklos, vaiko ir vaiko atstovų pagal įstatymą dalyvavimas, vaiko elgesio pokyčiai)

Įstaigos bendradarbiavimas su kitomis savivaldybės įstaigomis pagalbos vaikui teikimo klausimais

Kita svarbi informacija

2. Švietimo pagalbos įstaigos dokumentai (pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo; pažyma dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo)

Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas (jei yra)

Vaiko asmenybės problemų įvertinimas (jei yra)

Teiktos rekomendacijos dėl vaiko ugdymo(si) formų, būdų, metodų ir švietimo pagalbos teikimo (jei yra)

Teikta švietimo (socialinė pedagoginė, psichologinė, specialioji, specialioji pedagoginė) pagalba vaikui, vaiko atstovams pagal įstatymą bei jos įvertinimas (jei yra)

Kita svarbi informacija

3. Sveikatos priežiūros įstaigos dokumentai (vaiko sveikatos pažymėjimas, medicinos dokumentų išrašas, kiti sveikatos priežiūros dokumentai)

Bendras vaiko sveikatos būklės įvertinimas

Vaiko psichikos sveikatos būklės įvertinimas ir rekomendacijos

Kita svarbi informacija

 


 

4. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos      dokumentai (pažymų, vaiko buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų, globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktų, vaiko laikinosios globos (rūpybos) plano, vaiko laikinosios arba nuolatinės globos (rūpybos) peržiūros aktų kopijos, įsakymo ar teismo nutarties kopija dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir vaiko globos (rūpybos) vietos nustatymo, vaiko nuomonės pateikimas)

Turima informacija apie vaiko atstovus pagal įstatymą

Informacija apie vaiko atstovams pagal įstatymą taikomą atvejo vadybą (jei yra taikoma)      

Informacija apie socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugų, kitos pagalbos vaikui ir vaiko atstovams pagal įstatymą teikimą, jų teikimo įvertinimas (jei yra)

Informacija apie administracinių priemonių taikymą vaiko atstovams pagal įstatymą už tėvų valdžios nepanaudojimą ar panaudojimą priešingai vaiko interesams (globėjo pareigų nevykdymą ar vykdymą priešingai vaiko interesams), kitus vaiko teisių pažeidimus (jei yra)

Vaiko nuomonė (jei vaikas nedalyvauja savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje)

Išvada dėl MPP ar VPP skyrimo (jei yra)

Kita svarbi informacija

 

5. Policijos komisariato pranešimas ir jį pagrindžiantys dokumentai (jei yra)

Vaiko padarytas nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas (jei yra)

Vaiko padarytas administracinis nusižengimas (jei yra)

Informacija apie pradėtus ikiteisminius tyrimus ir pareikštus įtarimus vaiko atžvilgiu (jei yra)

Informacija apie vaiko atstovams pagal įstatymą taikytas administracinio poveikio priemones pagal Administracinių nusižengimų kodekso 73 ir 74 str. (jei yra)

Individualus darbas su vaiku, vaiko atstovais pagal įstatymą ir jo įvertinimas (jei yra)

Kita svarbi informacija

6. Probacijos tarnybos informacinis pranešimas

Informacija apie vaiko įtraukimą į probacijos tarnybų registrus (jei yra)

Vaikui skirtos APP pagal Baudžiamojo kodekso 82 str. ir jų skyrimo pagrindai (jei yra)

Individualus darbas su vaiku ir vaiko atstovais pagal įstatymą, pasiektų rezultatų įvertinimas (jei yra)

Kita svarbi informacija

7. Prokuratūros dokumentai (prokuroro nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą arba nutarimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo kopija)

Informacija apie atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą arba ikiteisminio tyrimo nutraukimą vaiko atžvilgiu (jei yra)

8. Atvejo vadybininko ataskaita (jei yra)

Informacija apie MPP, VPP ir KTP vykdymą, taikytas priemones, teikėjus, jų veiksmingumą ir išvada bei rekomendacijos siūlomiems tolesniems sprendimams

9. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos dokumentai (jei yra)

Informacija apie vaiko ir vaiko atstovų pagal įstatymą situaciją, teikiamas paslaugas, pagalbos priemones, jų veiksmingumą ir galimos rekomendacijos siūlomiems tolesniems sprendimams

10. Kitos įstaigos

Kita svarbi informacija apie vaiką dėl MPP ar VPP skyrimo

 

___________________________

part_a52967c584914809966f5ca4c7a9e499_end


 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros

priemonių ar auklėjamojo poveikio

priemonės įgyvendinimo Tauragės rajono

savivaldybėje organizavimo, koordinavimo

ir kontrolės tvarkos aprašo

2 priedas

 

INDIVIDUALUS PRIEMONIŲ VYKDYMO IR  PAGALBOS PLANAS

 

Plano sudarymo data:

Vaiko vardas, pavardė:

Skirtos vaikui priemonės:

Priemonės vaiko atstovams pagal įstatymą:

Skirtų priemonių terminas: Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo data ir numeris, pavadinimas:

Paskirta Koordinuojanti institucija (pavadinimas):

Atvejo vadybininkas [i](vardas, pavardė; kontaktiniai duomenys: tel. Nr., el. paštas):

Teikėjai, jų kontaktiniai duomenys:

Tikslas:

Uždaviniai:

 

Veiklos sritys[ii]

Tikslas

Pagalbos priemonė, veiksmas (metodai / formos)

Vykdanti įstaiga, organizacija, institucija

Atsakingas asmuo, teikėjas / vykdytojas

Pagalbos priemonės, veiksmo įgyvendinimo data (dažnumas)

Pasiekti rezultatai [iii]

Priemonės vaikui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinuotai teikiamos paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita pagalba vaiko atstovams pagal įstatymą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaiko atstovai pagal įstatymą

(institucija, tėvai, globėjai, rūpintojai) ................................................... ................................................................................................

(parašas)                                                            (vardas, pavardė)

 

Paslaugų teikėjai ir atsakingi asmenys,

sudarantys ir vykdantys planą: ................................................. ..................... ................................................................................................

(pareigos)                                                (parašas)                                             (vardas, pavardė)

 

Atvejo vadybininkas            ..................................................... ...................... ...............................................................................................

(pareigos)                                                   (parašas)                                             (vardas, pavardė)

 

Priemonę vykdantis asmuo ..................................................... ....................... ...............................................................................................

(pareigos)                                                    (parašas)                                             (vardas, pavardė)

 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo              ..........................................................         ..............................................................................................

koordinatorius                                                                         (parašas)                                                              (vardas, pavardė)

 

part_aa0a68fc2ac74c01b8e0109136f533ae_end

 


 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros

priemonių ar auklėjamojo poveikio

priemonės įgyvendinimo Tauragės rajono

savivaldybėje organizavimo, koordinavimo

ir kontrolės tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

ATSAKINGŲ ASMENŲ ATASKAITA

 

 

1. Duomenys apie vaiką

Vardas ir pavardė:

 

Vaiko atstovai pagal įstatymą, kontaktai:

 

Skirta priemonė:

 

Skirtos priemonės terminas, vykdymo kartas:

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo data ir numeris:

 

Ataskaitą pateikusio specialisto kontaktiniai duomenys:

 

2. Priemonės vykdymas

Priemonę vykdančio asmens pavadinimas (jei fizinis asmuo – vardas, pavardė, pareigos):

 

Veiklos pobūdis (individualus darbas, grupinis darbas, metodai, dažnumas):

 

Vaiko elgesio pokyčiai (įvertinti):

 

Vaiko atstovų pagal įstatymą dalyvavimas, jiems teiktos rekomendacijos, konsultacijos, KTP (įvertinti):

 

Vaiko atstovų pagal įstatymą pareigų vykdymas:

 

3. Išvados ir rekomendacijos

Vaiko stipriosios pusės (gebėjimai, interesai):

 

Galimi sunkumai:

 

Siūlymai dėl pagalbos vaikui ir / ar vaiko atstovams pagal įstatymą teikimo:

 

 

 

 

Priemonę vykdančio asmens parašas:

 

part_7794f18ad9ed4a53a87f6d014bfc3b11_end