LIETUVOS RESPUBLIKOS

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS ĮSTATYMO NR. I-1516 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. birželio 12 d. Nr. XII-947
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Zonos teritorijoje esantys žemės sklypai išnuomojami Civilinio kodekso, Žemės įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo ir šio įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Zonos teritorija išnuomojama zonos valdymo bendrovei (pasibaigus zonos veiklos laikotarpiui – jos teisių ir pareigų perėmėjui) 99 metams. Pasibaigus zonos veiklos terminui, nurodytam šio įstatymo 2 straipsnyje, išnuomotos zonos teritorijos nuomos sutartis lieka galioti likusiam nuomos laikotarpiui, o zonos teritorijos nuomininku lieka zonos valdymo bendrovė ar jos teisių ir pareigų perėmėjas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė