LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-141 „DĖL ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR ĮFORMINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 3 d. Nr. V-147

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u   Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymą Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konsulinio statuto 20 straipsniu ir Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 12 dalimi,

t v i r t i n u Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 10 d.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                     Gabrielius Landsbergis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

užsienio reikalų ministro

2008 m. birželio 18 d. įsakymu

Nr. V-141 (Lietuvos Respublikos

užsienio reikalų ministro

2021 m. gegužės 3 d. įsakymo

Nr. V-147 redakcija)

 

 

ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja dokumentų dėl Asmens grįžimo pažymėjimo (toliau – AGP) išdavimo pateikimo, prašymo išduoti AGP priėmimo, nagrinėjimo, asmens tapatybės nustatymo ir sprendimo išduoti AGP priėmimo, AGP išrašymo, atsiėmimo, prašymų išduoti AGP, AGP blankų ir kitų dokumentų apskaitos ir saugojimo tvarką.

2. Asmens grįžimo pažymėjimas yra asmens kelionės dokumentas, išduodamas užsienio valstybėje esantiems asmenims, jei jie prarado kelionės dokumentą, jis tapo netinkamas naudoti, pasibaigė jo galiojimo laikas arba asmuo jo neturi, leidžiantis grįžti į Lietuvos Respubliką, o aprašo 4.4 papunktyje numatytu atveju – į kilmės valstybę.

3. AGP išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos konsuliniu statutu, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir šiuo aprašu.

4. AGP gali būti išduodamas šiems užsienio valstybėje esantiems asmenims:

4.1. Lietuvos Respublikos piliečiams;

4.2. užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai;

4.3. asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

4.4. užsieniečiams, tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais grįžtantiems į savo kilmės valstybę.

5. AGP išduodamas šiais atvejais:

5.1. kelionės dokumentas buvo prarastas;

5.2. kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti;

5.3. pasibaigė kelionės dokumento galiojimo laikas;

5.4. asmuo neturi galiojančio kelionės dokumento.

6. AGP išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga, išskyrus garbės konsulinių pareigūnų vadovaujamas konsulines įstaigas (toliau – konsulinė įstaiga). Sprendimą dėl AGP išdavimo priima konsulinis pareigūnas, išskyrus garbės konsulinį pareigūną.

7. Už AGP išdavimą imamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio konsulinis mokestis, išskyrus Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatyme nustatytus atvejus, kai konsulinis mokestis neimamas.

8. AGP išduodamas ne ilgesniam kaip 15 kalendorinių dienų terminui, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenustato kitaip. Jei kelionės, kuriai išduodamas AGP, trukmė yra ilgesnė kaip 15 kalendorinių dienų ar esant kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių asmuo negali grįžti į Lietuvos Respubliką ar kilmės valstybę per 15 kalendorinių dienų, konsulinio pareigūno sprendimu AGP gali būti išduotas ilgesniam terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMUI IŠDUOTI, PATEIKIMAS

 

9. Dokumentai AGP išduoti konsuliniam pareigūnui ar konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui pateikiami ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki planuojamos kelionės.

10.  Asmuo, pateikdamas prašymą išduoti AGP, sumoka konsulinį mokestį arba pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad konsulinis mokestis už AGP išdavimą sumokėtas, arba šio dokumento kopiją.

11. Jei AGP reikalingas Lietuvos Respublikos piliečiui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, turi būti pateikti šie dokumentai:

11.1. užpildytas nustatytos formos prašymas išduoti AGP (toliau – prašymas) (1 priedas);

11.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jei pilietis asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti negali ir kyla abejonių dėl jo asmens duomenų ar tapatybės, jis turi pateikti kitą turimą dokumentą su savo vardu, pavarde ir nuotrauka (veido atvaizdu), kuriame nurodyta gimimo data ir (arba) asmens kodas. Jei tokio dokumento nepateikiama, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas gali asmens paprašyti raštu pateikti artimųjų giminaičių asmens duomenis ar papildomų duomenų, patvirtinančių jo asmens tapatybę, arba paprašyti patikslinti jau pateiktus duomenis;

11.3. dvi asmens amžių atitinkančios nuotraukos (toliau – nuotrauka), kurių kitoje pusėje turi būti aiškiai užrašyti to asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės). Nuotraukos turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai);

11.4. kai AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 kalendorinių dienų terminui, – paaiškinimas raštu ir, jei įmanoma, dokumentai, pagrindžiantys prašymą išduoti ilgesnio galiojimo AGP;

11.5. teisės aktų nustatyta tvarka užpildytas pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, jei pilietis yra jį praradęs ir iki prašymo pateikimo prarastas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas nebuvo paskelbtas negaliojančiu.

12. Jei AGP reikalingas užsienio valstybėje gimusiam nepilnamečiam vaikui, kurio tėvai ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, turi būti pateikti šie dokumentai:

12.1. prašymas;

12.2. jei vaiko gimimas nėra įtrauktas į apskaitą Lietuvoje, – užsienio  valstybės institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys gimimo įregistravimą, legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille) ir išversti į lietuvių arba anglų kalbą, jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip;

12.3. dvi asmens amžių atitinkančios nuotraukos, kurių kitoje pusėje turi būti aiškiai užrašyti jo vardas (-ai) ir pavardė (-ės); nuotraukos turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus;

12.4. jei AGP prašoma išduoti ilgesniam nei 15 kalendorinių dienų terminui, – paaiškinimas raštu ir, jei įmanoma, dokumentai, pagrindžiantys prašymą išduoti ilgesnio galiojimo AGP;

12.5. vieno iš tėvų asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas.

13. Jei dėl AGP išdavimo tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais kreipiasi užsienio valstybės pilietis, turi būti pateikti šie dokumentai:

13.1. prašymas;

13.2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, jei asmuo tokį turi;

13.3. dvi asmens amžių atitinkančios nuotraukos, kurių kitoje pusėje turi būti aiškiai užrašyti jo vardas (-ai) ir pavardė (-ės); nuotraukos turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus;

13.4. kiti papildomi dokumentai, jei to reikalauja asmens kilmės valstybės kompetentinga institucija.

14. Prašymą ir reikalingus dokumentus asmuo pateikia asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba per garbės konsulinį pareigūną. Jeigu asmuo pageidauja, kad konsulinė įstaiga išduotą AGP išsiųstų konsulinės įstaigos ar paties asmens pasirinktu saugiu būdu asmens nurodytu adresu arba garbės konsuliniam pareigūnui, jis apie tai pažymi prašyme ir prideda apmokėtą AGP išsiuntimo pasirinktu saugiu būdu voką, adresuotą gavėjui, arba siuntimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

15. Prašymas kartu su nustatytų dokumentų kopijomis konsulinei įstaigai taip pat gali būti pateiktas registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu pateikiamas prašymas turi būti pasirašytas ir nuskenuotas, prie jo pridėtos nustatytų dokumentų skenuotos kopijos ir skaitmeninės nuotraukos. Registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu pateikęs prašymą asmuo atsiimti AGP turi atvykti į konsulinę įstaigą asmeniškai ir pateikti prašymo ir dokumentų originalus, išskyrus atvejus, nurodytus aprašo 25 punkte.

16. Nepilnamečio asmens iki 1 metų amžiaus vardu prašymą ir dokumentus pateikia vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar nepilnametį asmenį kelionėje lydintis asmuo, turintis notaro patvirtintą vieno iš tėvų sutikimą keliauti, arba kitas teisėtas atstovas. Nepilnamečio asmens teisėtas atstovas pateikia savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Nepilnamečio asmens iki 1 metų amžiaus dalyvavimas pateikiant prašymą ir dokumentus nėra privalomas.

17. Nepilnamečio asmens nuo 1 iki 16 metų amžiaus vardu  prašymą ir dokumentus pateikia vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar nepilnametį asmenį kelionėje lydintis asmuo, turintis notaro patvirtintą vieno iš tėvų sutikimą keliauti, arba kitas teisėtas atstovas, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui asmeniui. Nepilnamečio asmens teisėtas atstovas pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

18. Nepilnametis asmuo, kuriam sukako 16 metų, prašymą ir dokumentus pateikia pats. Jei jam anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra sukakę 18 metų, jo asmens tapatybę patvirtina vienas iš tėvų, pateikdamas savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

19. Dokumentai dėl AGP išdavimo asmenims, esantiems teisėsaugos, globos ir rūpybos bei sveikatos priežiūros institucijose, pateikiami tarpininkaujant šioms institucijoms.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMĄ PRIĖMIMAS, NAGRINĖJIMAS, ASMENS TAPATYBĖS NUSTATYMAS IR SPRENDIMO DĖL ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO PRIĖMIMAS

 

20. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, priėmęs pateiktą prašymą ir dokumentus, patikrina, ar pateikti visi apraše nurodyti dokumentai ir (ar) duomenys. Jei dokumentai pateikti be trūkumų, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas įregistruoja dokumentų gavimą. Jei pateikti ne visi duomenys ir (ar) dokumentai arba pateiktas prašymas nėra tinkamai užpildytas, konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas apie tai informuoja dokumentus pateikusį asmenį, nurodo ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas iki bus pateikta visa prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai. Jei per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, prašymas nenagrinėjamas ir dokumentų originalai grąžinami asmeniui, nurodant grąžinimo priežastis.

21. Jei prašymas išduoti AGP teikiamas konsulinei įstaigai per garbės konsulinį pareigūną, garbės konsulinis pareigūnas savo parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu prašyme patvirtina, kad asmens pateiktos nuotraukos (veido atvaizdas) atitinka prašymą pateikusio asmens veido atvaizdą, paliudija asmens parašo tikrumą, taip pat kiekvienos iš pateiktų dokumentų kopijos tikrumą, ir prašymą su dokumentų kopijomis elektroniniu paštu persiunčia savo konsulinės apygardos valstybėje esančiai arba tai valstybei akredituotai konsulinei įstaigai.

22. Jei išduoti AGP prašo aprašo 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodyti asmenys, jų tapatybė patvirtinama patikrinus pateiktų asmens duomenų atitiktį Lietuvos Respublikos Gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) esantiems šių asmenų duomenims. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas turi teisę reikalauti, kad asmuo pateiktų papildomų duomenų, įrodančių jo asmens tapatybę, arba patikslintų jau pateiktus duomenis. Jei išduoti AGP prašo asmuo, kurio veido atvaizdo ir (arba) kitų duomenų Gyventojų registre nėra arba Gyventojų registre esantis veido atvaizdas nesutampa su prašančio asmens veido atvaizdu, arba prašyme pateikti duomenys nesutampa su duomenimis, esančiais Gyventojų registre, dėl tokio asmens tapatybės nustatymo konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas kreipiasi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą ir praneša prašymą pateikusiam asmeniui, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas iki bus patvirtinta jo tapatybė.

23. Jei prašoma AGP išduoti aprašo 4.2 papunktyje nurodytiems asmenims, dokumentuose pateikti asmens ir (arba) jo tėvų arba vieno iš tėvų ar globėjo (rūpintojo) arba nepilnametį asmenį kelionėje lydinčio asmens ar kito teisėto atstovo asmens duomenys patikrinami pagal Gyventojų registre esančius duomenis. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas turi teisę reikalauti, kad asmens tėvai arba vienas iš tėvų ar globėjas (rūpintojas) arba nepilnametį asmenį kelionėje lydintis asmuo ar kitas teisėtas atstovas pateiktų papildomų duomenų, įrodančių jų asmens tapatybę bei pilietybę, arba patikslintų jau pateiktus duomenis.

24. Jei išduoti AGP prašo aprašo 4.4 papunktyje nurodyti asmenys, pateikti dokumentai nedelsiant persiunčiami prašymą teikiančio asmens kilmės valstybės kompetentingai institucijai su prašymu patvirtinti piliečio asmens tapatybę ir pilietybę. AGP išduodamas tik gavus prašymą teikiančio asmens kilmės valstybės kompetentingos institucijos patvirtinimą dėl asmens tapatybės ir pilietybės ir leidimą išduoti jam AGP.

25. Jei asmuo, pateikęs prašymą registruotuoju paštu, per kurjerį arba elektroniniu paštu, dėl objektyvių priežasčių (ligos, negalios, taikomų valstybių sienų kirtimo ir (arba) judėjimo jų teritorijose ribojimų ir kt.) negali atvykti į konsulinę įstaigą asmeniškai atsiimti AGP, iš anksto suderinus ir gavus konsulinio pareigūno leidimą asmens tapatybė gali būti patvirtinama ir dokumentų originalai patikrinami nuotoliniu būdu aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

26. Jei nekyla abejonių dėl prašymą pateikusio asmens duomenų ir tapatybės, konsulinis pareigūnas priima sprendimą išduoti AGP.

27. Priėmęs sprendimą neišduoti AGP konsulinis pareigūnas tokio sprendimo priežastis nurodo prašymo dalies „Tarnybinės žymos“ skiltyje „Sprendimas“ ir apie tokį sprendimą nedelsdamas informuoja prašymą pateikusį asmenį.

 

IV SKYRIUS

ASMENS TAPATYBĖS NUSTATYMAS IR DOKUMENTŲ PATIKRINIMAS NUOTOLINIU BŪDU

 

28. Asmens, kuris aprašo 25 punkte nurodytais atvejais negali atvykti į konsulinę įstaigą asmeniškai atsiimti AGP, tapatybė gali būti patvirtinama nuotoliniu būdu – elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo ir garso perdavimą. Asmens tapatybė nuotoliniu būdu nustatoma konsuliniam pareigūnui ar konsulinės įstaigos įgaliotam darbuotojui atliekant šiuos veiksmus:

28.1. stebint asmens veido atvaizdą iš priekio (atvaizde turi matytis asmens veidas, atvaizdas privalo būti aiškiai matomas ir atskiriamas nuo aplinkoje esančių objektų), identifikuojamas asmens veido bruožų tapatumas su jo veido atvaizdu Gyventojų registre ir su prašymu pateiktose nuotraukose, taip pat pateiktų dokumentų nuotraukose fiksuoto asmens veido bruožais;

28.2. sutikrinant asmens parodomus prie prašymo pridėtų dokumentų originalus (iš abiejų pusių, atverčiant konsulinio pareigūno ar konsulinės įstaigos įgalioto darbuotojo prašomus dokumento puslapius), prašant asmens juos pakreipti kelis kartus, kad būtų galima įsitikinti, kad rodomas dokumentas yra tikras ir originalus;

28.3. sutikrinant duomenis, įrašytus prašyme ir pateiktuose dokumentuose, su duomenimis apie šį asmenį, esančiais Gyventojų registre;

28.4. užduodant asmeniui klausimų, susijusių su jo tapatybe, kurių atsakymų teisingumą galima patikrinti Gyventojų registre.

29. Veiksmai, nurodyti aprašo 28 punkte, atliekami nepertraukiamai, vieno tiesioginio vaizdo perdavimo metu.

30. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas gali pateikti asmeniui papildomų nurodymų: pakeisti veido atvaizdo ar prie prašymo pridedamų dokumentų poziciją, nusiimti galvos ar veido dangalą, akinius ar kitus objektus, trukdančius tinkamai užfiksuoti veido atvaizdą.

31. Tiesioginis vaizdo perdavimas privalo būti pakankamai kokybiškas, kad būtų galima tiksliai nuskaityti informaciją iš pateikiamų dokumentų ir tiesioginio vaizdo perdavimo metu aiškiai matyti dalyvaujančio asmens bruožus.

Jei atliekant tapatybės patvirtinimą nuotoliniu būdu kyla nepakankamos vaizdo, garso kokybės problemų ar yra aplinkybių, kurios neleidžia įsitikinti asmens tapatybe, arba kyla pagrįstų abejonių dėl asmens duomenų ar tapatybės, tapatybės patvirtinimo procedūra nutraukiama. Asmuo informuojamas, kad asmens tapatybės patvirtinimui turi asmeniškai atvykti į konsulinę įstaigą.

 

V SKYRIUS

ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMO IŠRAŠYMAS IR ATSIĖMIMAS

 

32. AGP išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens, kuriam išduodamas AGP, tapatybės patvirtinimo dienos, o jei prašymas ir dokumentai dėl AGP išdavimo buvo pateikti per garbės konsulinį pareigūną – nuo jų gavimo konsulinėje įstaigoje dienos arba vėlesnę asmens prašyme nurodytą dieną. Išduodant AGP aprašo 4.2 papunktyje nurodytiems asmenims, kartu su AGP asmeniui įteikiamas informacinis pranešimas (2 priedas).

33. Konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas AGP išrašo per Konsulinių paslaugų valdymo sistemą (toliau – KPVS). Išimtiniais atvejais, kai nėra techninių galimybių AGP išrašyti per KPVS, įrašai gali būti rašomi kitomis kompiuterinėmis priemonėmis arba ranka.

34. Įrašai AGP blanke rašomi didžiosiomis raidėmis, lotyniškais rašmenimis be pridėtinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų, pagal įrašus Gyventojų registre ar turimo dokumento lotyniškus įrašus.

35. Pateikta asmens nuotrauka nuskenuojama ir AGP blanke spausdinama skaitmeniniu būdu per KPVS. Jei dėl techninių kliūčių nuotraukų negalima išspausdinti per KPVS, asmens nuotrauka gali būti klijuojama nustatytoje AGP vietoje. Nuotrauka AGP patvirtinama herbiniu antspaudu.

36. Asmens duomenys į KPVS įrašomi remiantis asmens duomenimis, esančiais Gyventojų registre. Jei asmens duomenų Gyventojų registre nėra arba dėl techninių kliūčių nėra galimybės jų patikrinti, asmens duomenys KPVS įrašomi remiantis pateiktais Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės kompetentingų institucijų išduotais dokumentais.

37. Įrašai AGP blanke rašomi atsižvelgiant į blanke reikalaujamą pateikti informaciją ir laikantis šių taisyklių:

37.1. asmens gimimo, AGP išdavimo ir galiojimo datos rašomos trimis arabiškų skaitmenų grupėmis: pirmoji skaitmenų grupė, žyminti metus, yra iš keturių skaitmenų, antroji ir trečioji grupės, žyminčios mėnesį ir dieną, turi po du skaitmenis. Metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais;

37.2. eilutėje „Lytis“ įrašoma „VYR/M“ arba „MOT/F“;

37.3. eilutėje „Gimimo vieta“ įrašomas valstybės, kurioje asmuo yra gimęs, pavadinimas;

37.4. eilutėje „Asmens kodas“ įrašomas Lietuvos Respublikos piliečio ar asmens be pilietybės, turinčio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, asmens kodas. Išrašant AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, kuriam nėra suteiktas asmens kodas, ir užsienio valstybės piliečiui eilutėje „Asmens kodas“ dedamas brūkšnys;

37.5. eilutėje „Dokumentą išdavė“ nurodomas visas konsulinės įstaigos pavadinimas;

37.6. po eilute „Pareigūno parašas“ rašomi konsulinio pareigūno vardas, pavardė ir pareigos (gali būti naudojamas spaudas);

37.7. konsulinis pareigūnas pasirašo AGP ir savo parašą patvirtina herbiniu antspaudu.

 

38. Įrašus AGP blanke taisyti ar papildyti draudžiama. Sugadintas AGP blankas perbraukiamas kryžmai ir jame užrašoma: „Sugadintas“.

39. Konsulinis pareigūnas, per KPVS išrašęs AGP, užpildo prašymo dalį „Tarnybinės žymos“ ir atitinkamose skiltyse pažymi apie konsulinio mokesčio sumokėjimą, įrašo išduoto AGP blanko seriją ir numerį, išdavimo datą ir datą, iki kurios galioja AGP, taip pat pažymi, ar AGP buvo įteiktas asmeniškai, ar išsiųstas asmeniui konsulinės įstaigos ar asmens pasirinktu saugiu būdu, nurodant išsiuntimo datą.

40. Atsiimti AGP asmuo turi pats atvykti į konsulinę įstaigą, išskyrus jei pateikęs prašymą asmeniškai pageidavo jį gauti konsulinės įstaigos ar paties pasirinktu saugiu būdu ir apmokėjo siuntimo išlaidas, taip pat aprašo 25 punkte nustatytus atvejus. Atsiimdamas AGP asmuo prašymo skiltyje „AGP gavau“ savo parašu patvirtina AGP gavimą ir nurodo AGP gavimo datą.

Aprašo 25 punkte nustatytais atvejais AGP asmeniui išsiunčiamas konsulinės įstaigos ar asmens pasirinktu saugiu būdu, asmeniui pateikus apmokėtą AGP išsiuntimo saugiu būdu voką, adresuotą gavėjui, arba siuntimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Aprašo 19 punkte nustatytu atveju išduotas AGP perduodamas per teisėsaugos, globos ir rūpybos ar sveikatos priežiūros institucijų atstovus arba persiunčiamas šioms institucijoms konsulinės įstaigos pasirinktu saugiu būdu.

 

VI SKYRIUS

ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ SAUGOJIMAS IR APSKAITOS TVARKA

 

41. AGP blankai yra saugiųjų dokumentų blankai. Jie yra gaunami, išduodami, naudojami, saugomi, traukiami į apskaitą, nurašomi ir inventorizuojami vadovaujantis Saugiųjų dokumentų blankų ir jų pavyzdžių naudojimo ir apskaitos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 72 „Dėl Saugiųjų dokumentų blankų ir jų pavyzdžių naudojimo ir apskaitos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

42. AGP blankų užsakymą, saugojimą iki perdavimo konsulinėms įstaigoms ir siuntimą joms organizuoja Konsulinis departamentas.

43. Prašymai, išduotų AGP kopijos ir kiti su AGP išdavimu susiję dokumentai saugomi 5 (penkerius) metus.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Konsulinės įstaigos užtikrina, kad jų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V-154 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose taisyklių patvirtinimo“ nuostatas.

 

_______________________

 

 

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

Konsulinė įstaiga / Consulate

PRAŠYMAS

IŠDUOTI ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMĄ (AGP) /

REQUEST

TO ISSUE THE REPATRIATION CERTIFICATE (RC)

 

 

Planuojama kelionės į Lietuvos Respubliką ar į kilmės valstybę data / The date of the planned trip to the Republic of Lithuania or country of origin

 

 

 

 

 

 

 

Veido atvaizdo

(nuotraukos)

vieta /

Space reserved for face image (photo)

 

AGP išdavimo priežastis / Reason to issue the RC:

prarastas pasas, asmens tapatybės kortelė ar kitas kelionės dokumentas / lost passport, identity card or other travel document

pasibaigė paso, asmens tapatybės kortelės ar kito kelionės dokumento galiojimo laikas / passport, identity card, or other travel document has expired             

netinkamas naudoti pasas, asmens tapatybės kortelė ar kitas kelionės dokumentas / passport, identity card or other travel document is unfit for use                     

nėra galiojančio kelionės dokumento / there is no valid passport or other travel documents

DUOMENYS APIE ASMENĮ, KURIAM PRAŠOMA IŠDUOTI AGP /

DATA OF A PERSON TO WHOM THE RC IS REQUESTED TO BE ISSUED:

1. Asmens kodas /

Personal identification number

 

2. Lytis /

Sex

vyr. / male    

mot. /female

3. Vardas (vardai) /

Name (names)

 

 

4. Pavardė /

Surname

 

 

5. Gimimo data /

Date of birth

 

6. Gimimo vieta /

Place of birth 

 

7. Pilietybė /

Citizenship

 

8a. Gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresas / Home address in the foreign country

8b. Gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje (kilmės valstybėje) adresas / Home address in the Republic of Lithuania (country of origin)

 

 

 

 

 

 

PAPILDOMI DUOMENYS ASMENS TAPATYBEI NUSTATYTI /

ADDITIONAL DATA TO DETERMINE PERSONAL IDENTIFICATION:

9a. Pildo prašymą teikiantis asmuo, jei nepateikiamas asmens tapatybės dokumentas ar jo kopija /

To be filled out by the person submitting the request if the personal identity document or its copy is not submitted:

Šeiminė padėtis / Marital status:

nevedęs, netekėjusi / single  vedęs, ištekėjusi / married              

išsiskyręs (-usi) / divorced    našlys (-ė) / widowed

Sutuoktinio (-ės) vardas (-ai), pavardė, pavardė iki santuokos, gimimo data ir vieta / Spouse’s full name, surname prior to marriage, date and place of birth

 

 

 

 

 

Vaikų vardai, pavardės, gimimo data ir vieta / Children's full names, date and place of birth

 

 

 

 

 

Motinos vardas (-ai), pavardė, mergautinė pavardė, gimimo data ir vieta / Mother's full name, maiden name, date and place of birth

 

 

 

 

Tėvo vardas (-ai), pavardė, gimimo data ir vieta /

Father's full name, date and place of birth

 

 

 

 

9b. Pildo nepilnamečio, kuriam anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, tapatybę tvirtinantis asmuo / To be filled out by the person confirming the identity of the minor to whom the document confirming personal identity and citizenship was not issued before:

Vardas, pavardė, teisinis santykis su nepilnamečiu /

Full name, legal relation with the minor

 

 

 

Asmens dokumento duomenys / Personal identity document information

 

Parašas /

Signature

 

 

 

 

AGP ATSIĖMIMAS /

RC COLLECTION:

atsiimsiu pats / collect in person 

siuntimo išlaidas apmokėjau, prašau išsiųsti šiuo adresu / shipping expenses are paid for, please send it to this address: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pareiškiu, kad mano nurodytu adresu siunčiamiems dokumentams dingus pretenzijų konsulinei įstaigai neturėsiu. / I declare that in case of lost document sent to my specified address I will not pursue any claims against the Consulate.

 

Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.

Esu informuotas, kad išduotas AGP galioja tik su asmens, kuriam jis išduotas (išskyrus asmenis iki 14 metų), parašu. /

I confirm that the submitted information is correct. I am informed that the issued RC is valid only along with the person’s to whom it was issued (except the persons younger than 14) signature.

PRAŠYMAS PATEIKTAS /

REQUEST SUBMITTED:

asmeniškai / personally              vieno iš tėvų / by one of the parents 

globėjo (rūpintojo) / by legal guardian (carer)         kito teisėto atstovo / by other legal representative

Vardas /

Name

 

Pavardė / Surname

 

Data /

Date

 

 

 

Asmens kodas /

Personal identification number

 

Parašas /

Signature

 

 

 

 

 

AGP gavau /

RC received:

 

___________________________________ _____________ _________________

(vardas, pavardė) / (full name)                     (data / date)          parašas / signature)

 

 

 

TARNYBINĖS ŽYMOS

 

 

Konsulinis mokestis:

 

□  sumokėtas

□  taikoma konsulinio mokesčio lengvata, pagrindas: __________________________________

 

Sprendimas:

 išduoti     □  neišduoti, nes ____________________________________________________

Konsulinio pareigūno vardas, pavardė, pareigos

 

Data

 

Parašas

 

AGP serija

 

AGP numeris

 

AGP išdavimo data

 

Galioja iki

 

 

AGP išdavimas:

  įteikta asmeniškai             išsiųsta konsulinės įstaigos / asmens pasirinktu saugiu būdu, išsiuntimo data:____________________

 

 

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarkos

aprašo

2 priedas

 

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos išduotas Asmens grįžimo pažymėjimas užsienio valstybėje gimusiam vaikui (toliau – vaikas) yra skirtas tik grįžti į Lietuvos Respubliką.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas, įregistruotas užsienio valstybėje, privalo būti įtrauktas į apskaitą Lietuvoje. Dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, įtraukimo į apskaitą Lietuvoje turite kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą.

Vaikui, kurio gimimas įtrauktas į apskaitą Lietuvoje, išvykstant iš Lietuvos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turės būti išduotas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas (toliau – asmens dokumentas), todėl vienas iš vaiko tėvų turės kreiptis į pasirinktą Migracijos departamento teritorinį skyrių dėl asmens dokumento išdavimo vaikui.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimas vaikui neužtikrina Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ir asmens dokumento išdavimo. Tais atvejais, kai apskaitant vaiko gimimą Lietuvos Respublikos pilietybė neįrašoma į vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, sprendimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir asmens dokumento išdavimo priima Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Kreipdamiesi dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo vaikui, kompetentingai Lietuvos Respublikos institucijai paprašius, turėsite pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad vaikas yra (nėra) įgijęs kitos valstybės pilietybę.

Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Kompetentingoms Lietuvos Respublikos institucijoms priėmus sprendimą, kad vaikas nėra Lietuvos Respublikos pilietis, asmens dokumentas jam negalės būti išduotas. Vaikas iš Lietuvos galės išvykti tik su asmens tapatybės dokumentu, galiojančiu kelionėms į užsienio valstybes, dėl kurio išdavimo būtina kreiptis į vaiko pilietybės valstybės kompetentingas institucijas.