JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BIRŽELIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 13B-893 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.6 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI ATRINKTŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO“ DALINIO PAPILDYMO

 

2022 m. birželio 17 d. Nr. 13B-934

Jonava

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d. ir 2022 m. birželio 16 d. Vertinimo komisijos posėdžio protokolu Nr.3/19B-59:

p a p i l d a u rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 13B-893 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui atrinktų projektų finansavimo“ skiriamą finansavimą įgyvendinti 2022 m. projektus pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ pagal pridedamą priedą.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo patvirtinimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Valdas Majauskas

 


 

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 13B-934

 

Lėšų paskirstymo Jonavos rajono savivaldybės bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, sąrašas

 

 

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skirtas finansavimas, Eur

 

1.

Jonavos miesto

Jonavos onkologinių ligonių asociacija „ŠKAC“

 

„Kartu mes stipresni“

2164,00

 

part_27afc3352b84467ca80792e5cf87ca57_end