LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

                                          ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2019 M. RUGPJŪČIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V-1000 „DĖL PACIENTŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.  gruodžio 29 d. Nr. V-3041

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose  tvarkos  aprašą,  patvirtintą  Lietuvos  Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-1000 „Dėl Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Dietinius patiekalus pacientams gaminantys asmenys turi būti išklausę dietinių patiekalų gaminimo mokymus ir turėti tai patvirtinantį dokumentą per 6 mėnesius nuo darbo įstaigoje pradžios.

1.2. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. atitinkantiems 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007, nustatytus kriterijus;“.

1.3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Jei sudaroma sutartis dėl pacientų dietinio maitinimo paslaugos teikimo įstaigoje (toliau – sutartis), sutartyje turi būti numatyta atsakomybė už maisto tvarkymo patalpų higienos ir Tvarkos aprašo reikalavimų užtikrinimą bei sutarties nutraukimo sąlygos, jei nevykdomi Tvarkos aprašo reikalavimai ir (ar) sutartyje ir jos priede (-uose) numatytos sąlygos (kai nesilaikoma tiekiamų maisto produktų sąrašo, pridėto prie sutarties, ir kt.). Sutartys nesudaromos su maitinimo paslaugų teikėjais, įtrauktais į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą, skelbiamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje. Įstaigoje turi būti nustatyta nepertraukiamo pacientų dietinio maitinimo organizavimo (maisto tvarkymas, gaminimas ir tiekimas) tvarka, kuria turi būti vadovaujamasi tais atvejais, kai Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba priima sprendimą dėl esamo maitinimo paslaugos tiekėjo veiklos sustabdymo ir (ar) dėl kitų priežasčių maitinimo paslaugos tiekėjui sustabdžius (nutraukus) savo veiklą.

1.4. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Maisto tvarkymo skyriaus arba pacientų dietinio maitinimo paslaugos tiekimo įstaigos (toliau – maitinimo įstaiga) vadovas ar jo įgaliotas asmuo yra atsakingas už dietinių patiekalų gamybos patalpų, įrangos, inventoriaus, dietinių patiekalų patiekimo inventoriaus (maisto patiekimo indų ir įrankių, transportavimo indų ir transportavimo vežimėlių) tinkamumą naudoti, atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 27 punkto reikalavimus, švarą, dezinfekciją ir pakankamą kiekį, dietiniams patiekalams pristatyti naudojamos transporto priemonės gerą būklę, tvarką, švarą ir dezinfekciją, teritorijos higieninę-sanitarinę ir techninę priežiūrą, atliekų surinkimą ir išvežimą, maisto produktų sandėliavimą. Šiame punkte nurodytos atsakomybės gali būti paskirtos kitaip, tai nustatant sutartyje.“

1.5. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Specialios medicininės paskirties maisto produktų sudėčiai Tvarkos aprašo 3 ir 5 priedo reikalavimai netaikomi.

1.6. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Kūdikių mišiniai turi būti laikomi, tvarkomi ir ruošiami pagal gamintojo instrukciją prieš pat maitinimą. Pacientus maitinti per ankstesnį maitinimą nesuvartotu kūdikių mišiniu draudžiama. Nesuvartotas kūdikių mišinys turi būti išpilamas.“

 

1.7. Papildau 4 priedą 12 punktu:

12. Grietinė ir grietinėlė turi atitikti kokybės reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-225 „Dėl Grietinėlės ir jos gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“.“

 

 

2. N u s t a t a u, kad

2.1. šis įsakymas, išskyrus 1.1 papunktį, įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

2.2. šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Arūnas Dulkys