LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. 3D-352 „DĖL IMPORTUOJAMŲ EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ DOKUMENTŲ PATIKROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 17 d. Nr. 3D-518

Vilnius

 

 

Pakeičiu Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.3. jeigu importuojama produktų, kuriems suteikiamos lygiavertės garantijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 punktuose, partija, – šio aprašo 7.4.2 papunktyje nurodytą TRACES elektroniniu būdu užpildytą ir elektroniniu būdu VMVT patvirtintą patikrinimo sertifikato ištrauką“.

2.   Pripažįstu netekusiu galios 12 punktą.

3.   Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Europos Komisijai patvirtinus gaires, kuriose nurodomos sugriežtintos kontrolės priemonės importuojamiems ekologiškiems produktams iš trečiųjų šalių, ŽŪM per 5 darbo dienas gautą iš Europos Komisijos raštą ir (arba) gaires persiunčia VMVT ir sertifikavimo įstaigai.

VMVT, vadovaudamasi gairėmis, vykdo gairėse nurodytų pesticidų likučių mėginių ėmimą iš importuojamų ekologiškų produktų iš nurodytų trečiųjų šalių siuntų ir šių mėginių analizę.

Už gairėse nurodytų patikros vizitų atlikimą ir mėginių ėmimą sertifikuojamuose ūkio subjektų ūkiuose tose trečiosiose šalyse, kuriose Europos Komisija pagal reglamento Nr. 1235/2008 IV priedą yra suteikusi galimybę atlikti kontrolę konkrečioje trečiojoje šalyje konkrečiai produktų kategorijai, yra atsakinga sertifikavimo įstaiga“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Andrius Palionis