LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIZOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 28 d. Nr. 1V-899/V-330

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 21 straipsnio 1, 6 ir 9 dalimis, 141 straipsniu ir įgyvendindami 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančią Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančią Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB 93/96/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 46), 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 810/2009, nustatantį Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL 2009 L 243, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/399 (OL 2016 L 77, p. 1), ir 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/36/ES dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir buvimo tikslu dirbti sezoniniais darbuotojais sąlygų (OL 2014 L 94, p. 375):

1. Tvirtiname Vizos išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstame netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. 1V-280/V-109 „Dėl Kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatome, kad:

3.1. šiuo įsakymu tvirtinamo Vizos išdavimo tvarkos aprašo 69 punktas įsigalioja 2018 m. balandžio 1 d.;

3.2. prašymai, pateikti iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiami nagrinėti ir sprendimai priimami vadovaujantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusio Kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109 „Dėl Kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis;

3.3. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos bendradarbiavimo sutartims su išorės paslaugų teikėjais, sudarytoms iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, taikomas 9 metų terminas;

3.4. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas iki 2018 m. birželio 1 d. atlieka šiuo įsakymu tvirtinamo Vizos išdavimo tvarkos aprašo V skyriaus trečiojo skirsnio nuostatų praktinio įgyvendinimo stebėseną (teigiamos ir neigiamos procedūros pasekmės, išryškėjusios problemos, statistiniai rodikliai). Migracijos departamentas iki 2018 m. liepos 1 d. parengia apibendrintą informaciją apie praktinio įgyvendinimo stebėseną, kurią pateikia vidaus reikalų ministrui ir, prireikus, pateikia pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                            Eimutis Misiūnas

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                          Linas Linkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro ir Lietuvos Respublikos

užsienio reikalų ministro

2017 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. 1V-899/V-330

 

VIZOS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Vizos išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja dokumentų vizai gauti pateikimo, nagrinėjimo ir sprendimo dėl vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimo, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, kvietimo patvirtinimo, tarpininkavimo rašto pateikimo, Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo, konsultacijų dėl vizos išdavimo (toliau – konsultacijos) vykdymo bei kitų su vizos išdavimu susijusių klausimų, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarką tiek, kiek šių klausimų nereglamentuoja 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL 2009 L 243, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/399 (OL 2016 L 77, p. 1) (toliau – Vizų kodeksas) nuostatos ir kiti Europos Sąjungos teisės aktai.

2.       Apraše vartojamos sąvokos atitinka Vizų kodekse ir Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Užsieniečių teisinės padėties įstatymas) vartojamas sąvokas.

3.       Viza išduodama vadovaujantis tarptautinių sutarčių, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, Vizų kodekso, kitų Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4.       Dokumentus vizai gauti priima ir nagrinėja Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodytų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiui išduodama viza (toliau – vizų tarnybos), valstybės tarnautojai, jie sprendžia ir klausimus, susijusius su konsultacijų vykdymu, vizos išdavimu ar atsisakymu ją išduoti, jos pratęsimu ar atsisakymu ją pratęsti, jos panaikinimu ir Šengeno vizos atšaukimu, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimu. Dokumentus vizai gauti priimti, vizos įkliją užpildyti gali ir vizų tarnybų darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų.

Duomenys apie gautą prašymą išduoti vizą, išduotą vizą, prašymo išduoti vizą nagrinėjimo nutraukimą, neišduotą vizą, panaikintą ar atšauktą vizą arba sutrumpintą jos galiojimo laiką, apie pratęstą vizą įrašomi į Užsieniečių registrą ir per Lietuvos nacionalinę vizų informacinę sistemą (toliau – N.VIS) perduodami į Centrinę vizų informacinę sistemą.

5.       Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose (toliau – Lietuvos vizų tarnybos užsienyje) sprendimus dėl vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos panaikinimo, Šengeno vizos atšaukimo priima konsuliniai pareigūnai.

Sprendimą dėl Šengeno vizos išdavimo gali priimti ir Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovas, veikiantis kaip konsulinis pareigūnas (toliau – Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovas). Duomenis apie išduotą vizą įrašo tiek pats Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovas, tiek ir kitas konsulinis pareigūnas.

6.       Kai duomenis apie Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovo sprendimu išduotą vizą įrašo kitas konsulinis pareigūnas, šis Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovo sprendimas turi būti surašomas raštu pagal nustatytą formą (1 priedas).

Kai duomenis apie išduotą vizą įrašo Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovas, atskiras sprendimas nesurašomas.

7.       Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padaliniai (toliau – migracijos tarnybos) turi teisę iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių gauti duomenis šiame apraše nurodytoms funkcijoms atlikti.

8.  Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas (toliau – Konsulinis departamentas) pagal savo kompetenciją teikia nurodymus ir metodinę pagalbą vizų tarnyboms vizų išdavimo klausimais, apibendrina vizų išdavimo praktiką.

 

II SKYRIUS

ŠENGENO VIZOS IŠDAVIMAS AR ATSISAKYMAS JĄ IŠDUOTI, JOS PRATĘSIMAS AR ATSISAKYMAS JĄ PRATĘSTI, JOS PANAIKINIMAS IR ATŠAUKIMAS, KVIETIMO PATVIRTINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ŠENGENO VIZOS IŠDAVIMAS AR ATSISAKYMAS JĄ IŠDUOTI, JOS PRATĘSIMAS AR ATSISAKYMAS JĄ PRATĘSTI, JOS PANAIKINIMAS IR ATŠAUKIMAS

 

9.       Šengeno viza išduodama ar atsisakoma ją išduoti, ji pratęsiama ar atsisakoma ją pratęsti, ji panaikinama ir atšaukiama vadovaujantis Vizų kodekso nuostatomis.

Sprendimą dėl Šengeno vizos išdavimo ar atsisakymo išduoti Šengeno vizą, dėl Šengeno vizos panaikinimo ar Šengeno vizos atšaukimo priima Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos.

Vizų kodekso 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytais atvejais Migracijos departamentui gavus kitos Šengeno valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimą apie Lietuvos vizų tarnybos išduotos Šengeno vizos panaikinimą ar atšaukimą, jis duomenis apie panaikintą ar atšauktą vizą įrašo į Užsieniečių registrą ir per N.VIS perduoda į Centrinę vizų informacinę sistemą.

Sprendimą dėl Šengeno vizos galiojimo pratęsimo arba atsisakymo pratęsti jos galiojimą priima Migracijos departamentas bei Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius (toliau – Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos migracijos tarnyba).

10.     Pagal Vizų kodekso 14 straipsnio 4 dalį užsienietis, norintis gauti Šengeno vizą kvietimo pagrindu, Lietuvos vizų tarnybai užsienyje nurodo elektroniniu būdu patvirtinto kvietimo numerį, suteiktą aprašo II skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, o kreipdamasis į Lietuvos Respublikai atstovaujančią kitos Šengeno valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, jai pateikia aprašo 28 punkte nustatyta tvarka migracijos tarnybos patvirtintą kvietimą.  

Kai užsieniečiui Šengeno viza išduodama kvietimo pagrindu, lėšų, būtinų atvykstančiam užsieniečiui būti Lietuvos Respublikoje, dydis yra 20 eurų vienai dienai, kitais atvejais – 40 eurų vienai dienai. Šis reikalavimas netaikomas nepilnamečiam užsieniečiui, vykstančiam kartu su pilnamečiu šeimos nariu.

11.     Išduodant Šengeno vizą ar pratęsiant šios vizos galiojimą Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 121 straipsnio 2 dalyje nurodytu pagrindu, ar pratęsiant šios vizos galiojimą, kol bus priimtas sprendimas išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą, vizos įklijos skiltyje „PASTABOS“ įrašoma „Sezoninis darbas“.

12.     Jeigu už Šengeno vizos išdavimą ar jos pratęsimą turi būti sumokėta valstybės rinkliava, įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas, nagrinėjantis prašymą išduoti Šengeno vizą, privalo įsitikinti, ar valstybės rinkliava sumokėta.

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatyme nustatytais atvejais Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovas gali priimti sprendimą neimti konsulinio mokesčio už prašymo išduoti Šengeno vizą nagrinėjimą.

Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovo sprendimas neimti konsulinio mokesčio už prašymo išduoti Šengeno vizą nagrinėjimą, nurodant priežastį, kodėl neimamas konsulinis mokestis, surašomas raštu pagal nustatytą formą (1 priedas).

13.     Užsieniečiui, pateikusiam dokumentus, įrodančius, kad jis yra Europos Sąjungos valstybės narės piliečio, Europos laisvosios prekybos asociacijai priklausančios valstybės narės piliečio arba Lietuvos Respublikos piliečio, pasinaudojusio laisvo asmenų judėjimo teise, šeimos narys arba kitas asmuo, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi asmenų judėjimo teise, Šengeno viza turi būti išduodama per kiek įmanoma trumpiausią laiką. Kai paaiškėja, kad šis užsienietis yra įtrauktas į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą arba kad į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (toliau – SIS II) įvestas perspėjimas dėl draudimo šiam užsieniečiui atvykti ir apsigyventi, vizų tarnyba apie tai praneša Migracijos departamentui. Migracijos departamentas, gavęs vizų tarnybos pranešimą, kad į SIS II yra įvestas perspėjimas dėl draudimo šiame punkte nurodytam užsieniečiui atvykti ir apsigyventi, atlieka 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL 2006 L 381, p. 4) 25 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus.

14.     Europos Sąjungos valstybės narės piliečio, Europos laisvosios prekybos asociacijai priklausančios valstybės narės piliečio arba Lietuvos Respublikos piliečio, pasinaudojusio laisvo asmenų judėjimo teise, šeimos narį apie sprendimą atsisakyti išduoti Šengeno vizą vizų tarnybos valstybės tarnautojas informuoja raštu. Šiam užsieniečiui išsamiai išdėstomos priežastys, kuriomis buvo grindžiamas sprendimas atsisakyti išduoti Šengeno vizą, išskyrus tokius atvejus, kai informavimas keltų grėsmę valstybės saugumui.

Sprendime atsisakyti išduoti Šengeno vizą taip pat nurodoma šio sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KVIETIMO PATVIRTINIMAS

 

15.     Šiame aprašo skirsnyje nustatyta tvarka patvirtintas kvietimas patvirtina Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens arba juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar juridinio asmens atstovybės, įregistruoto (-os) Juridinių asmenų registre (toliau – juridinis asmuo), įsipareigojimus:

15.1pasirūpinti, kad į Lietuvos Respubliką atvykstantis užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas (tinkamoje gyvenamojoje patalpoje, kurioje kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, įskaitant ir kviečiamą (-us) užsienietį (-čius), tenka ne mažiau kaip 7 kvadratiniai metrai gyvenamojo ploto, arba viešbutyje, motelyje ar kitoje apgyvendinimo paslaugų teikėjo siūlomoje vietoje) jo buvimo Lietuvos Respublikoje turint Šengeno vizą laikotarpiu;

15.2prireikus padengti užsieniečio grįžimo, išsiuntimo ar grąžinimo į kilmės ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas.

16.     Fizinis asmuo per kalendorinius metus gali pateikti ne daugiau kaip 20 prašymų patvirtinti kvietimą.

Juridinis asmuo gali prašyti patvirtinti kvietimą tik užsieniečiui, kuris yra užsienio valstybės ūkio subjekto, su kuriuo juridinis asmuo siejamas verslo ryšiais, atstovas. Juridinis asmuo, per kalendorinius metus gali pateikti ne daugiau kaip 50 prašymų patvirtinti kvietimą.

Vienu prašymu patvirtinti kvietimą gali būti prašoma patvirtinti kvietimą tik vienam užsieniečiui.

17.     Fizinis ar juridinis asmuo (toliau – kvietėjas) prašymą patvirtinti kvietimą gali pateikti ne anksčiau nei likus 6 mėnesiams iki numatomos užsieniečio atvykimo datos.

18.     Sprendimą dėl kvietimo patvirtinimo arba atsisakymo tvirtinti kvietimą priima migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kvietėjo deklaruota gyvenamoji arba buveinės registracijos vieta.

19.     Kvietėjas prašymą patvirtinti kvietimą užpildo ir pateikia elektroniniu būdu prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (toliau – elektroninių paslaugų informacinė sistema), pateikdamas aprašo 2 priede nurodytus duomenis ir kviečiamo užsieniečio kelionės dokumento kopiją.

20.     Fizinio asmens prašymą patvirtinti kvietimą pateikia asmuo, kuriam sukako 18 metų arba kuris įstatymų nustatyta tvarka sudarė santuoką anksčiau, nei jam sukaks 18 metų, arba kuris teismo tvarka yra pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotas) bei pateikia šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus ir yra:

20.1Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

20.2užsienietis, turintis galiojantį Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

20.3užsienietis, turintis galiojantį Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba galiojančią Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

21.     Juridinio asmens prašymą patvirtinti kvietimą per elektroninių paslaugų informacinę sistemą pateikia juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas atstovas, kuris yra susijęs su šiuo juridiniu asmeniu darbo santykiais, arba fizinis asmuo, kuris yra šio juridinio asmens dalyvis (toliau – įgaliotas atstovas). Juridinio asmens vadovas ar įgaliotas atstovas yra:

21.1Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

21.2užsienietis, turintis galiojantį leidimą nuolat gyventi ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

21.3užsienietis, turintis galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Užsieniečio pateikiamame juridinio asmens kvietime nurodoma kviečiamo užsieniečio išvykimo data negali būti vėlesnė nei kvietėjo turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo data;

21.4užsienietis, turintis galiojantį Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba galiojančią Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę ir deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

22.     Kvietėjas privalo sumokėti valstybės rinkliavą už kvietimo patvirtinimą.

23.     Kvietėjas turi pasirūpinti, kad gyvenamosios patalpos, kurioje užsienietis bus apgyvendintas, savininkas (bendraturčiai) ar jo (jų) įgalioti asmenys elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje elektroniniu būdu patvirtintų sutikimą, kad užsienietis apsigyventų savininkui (bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje arba pateiktų šio sutikimo, patvirtinto Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26, 27 ar 271 straipsnyje nurodyto asmens, skaitmeninę kopiją. Jeigu gyvenamosios patalpos savininkas yra ne pats kvietėjas, prašymas patvirtinti kvietimą teikiamas tik gavus gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jų įgaliotų asmenų sutikimą.

24.     Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, gavęs kvietėjo pateiktą prašymą patvirtinti kvietimą, nustato, ar nėra aprašo 16, 17 ir 25 punktuose nurodytų priežasčių, dėl kurių kvietimas negali būti patvirtintas.

25.     Kvietimas nepatvirtinamas ir jam numeris nesuteikiamas, jeigu kvietėjas:

25.1fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas ar įgaliotas atstovas – nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje. Duomenys apie gyvenamosios vietos deklaravimą Lietuvos Respublikoje tikrinami Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

25.2fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas ar įgaliotas atstovas neturi galiojančio asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso, Lietuvos Respublikos piliečio paso, leidimo nuolat gyventi, leidimo laikinai gyventi, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelės arba kelionės dokumento);

25.3juridinis asmuo – neįregistruotas Juridinių asmenų registre;

25.4negauna gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jo (jų) įgaliotų asmenų aprašo 23 punkte nustatytu būdu patvirtinto sutikimo apgyvendinti kviečiamą užsienietį;

25.5nesumoka valstybės rinkliavos už kvietimo patvirtinimą;

25.6.  prašo patvirtinti kvietimą užsieniečiui, kuris yra įtrauktas į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą, arba užsieniečiui, dėl kurio į SIS II yra įvestas perspėjimas dėl draudimo jam atvykti ir apsigyventi;

25.7tarpininkauja kitiems asmenims, norintiems, kad užsienietis laikinai atvyktų į Lietuvos Respubliką;

25.8viršija aprašo 16 punkte nustatytą prašymų patvirtinti kvietimą per kalendorinius metus skaičių;

25.9pateikia prašymą patvirtinti kvietimą anksčiau nei prieš 6 mėnesius iki numatomos užsieniečio atvykimo datos;

25.10pateikia tikrovės neatitinkančius duomenis.

26.     Kvietime nurodytas užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje laikas negali būti ilgesnis nei 90 dienų ir turi atitikti nurodomą pagrįstą apsilankymo tikslą.

27.     Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas sprendimą dėl kvietimo patvirtinimo priima per 3 darbo dienas nuo kvietėjo prašymo patvirtinti kvietimą pateikimo datos.

Jeigu kyla abejonių, ar kvietėjo prašyme patvirtinti kvietimą pateikti duomenys atitinka tikrovę, ir reikalingas papildomas patikrinimas, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas sprendimo dėl kvietimo patvirtinimo priėmimo laikotarpį gali pratęsti iki 7 darbo dienų. Apie tai kvietėjas informuojamas elektroninių paslaugų informacinės sistemos priemonėmis.

28.     Kvietėjas apie tai, kad kvietimas netvirtinamas, informuojamas elektroninių paslaugų informacinės sistemos priemonėmis.

29.     Jeigu užsienietis dėl Šengeno vizos išdavimo kreipsis į Lietuvos Respublikai atstovaujančią kitos Šengeno valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, tai kvietėjas turi kreiptis į migracijos tarnybą dėl kvietimo atspausdinimo ir patvirtinimo migracijos tarnybos žyma. Aprašo 3 priede nurodytos formos kvietimas atspausdinamas iš elektroninių paslaugų informacinės sistemos. Išspausdintas kvietimas patvirtinamas migracijos tarnybos žyma, kurią sudaro migracijos tarnybos ir įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data. Įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo parašas patvirtinamas migracijos tarnybos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu. Tokiu būdu patvirtintas kvietimas atiduodamas kvietėjui. Šengeno vizos prašytojas patvirtintą kvietimą pateikia Lietuvos Respublikai atstovaujančiai kitos Šengeno valstybės diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje.

30.     Išskyrus aprašo 29 punkte nurodytą atvejį, kvietėjas gali elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje atšaukti patvirtintą kvietimą, jeigu šio kvietimo pagrindu dar neišduota Šengeno viza.

Paaiškėjus aprašo 16, 17 ar 25 punkte nurodytoms priežastims, dėl kurių kvietimas netvirtinamas, įgaliotas migracijos tarnybos ar Migracijos departamento valstybės tarnautojas panaikina kvietimą elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje, jeigu šio kvietimo pagrindu dar neišduota Šengeno viza.

 

iii SKYRIUS

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ PASIRINKIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU JAIS

 

31.     Jeigu yra aplinkybių, nustatytų Vizų kodekso 40 straipsnio 3 dalyje, Lietuvos vizų tarnyba užsienyje Konsuliniam departamentui teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjais (toliau – teikėjai) Vizų kodekso 43 straipsnio 6 dalyje nustatytai vienai ar kelioms užduotims vykdyti.

Lietuvos vizų tarnyba užsienyje gali teikti pasiūlymus Konsuliniam departamentui dėl bendradarbiavimo su teikėjais vienai ar kelioms užduotims vykdyti priimant prašymus dėl nacionalinių vizų išdavimo mutatis mutandis taikant Vizų kodekso 43 straipsnio 6 dalies nuostatas.

32.     Teikėjų atranką vykdo užsienio reikalų ministro įsakymu sudaryta teikėjų atrankos komisija (toliau – Atrankos komisija), kurią sudaro Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – Užsienio reikalų ministerija) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovai.

33.     Konsulinis departamentas savo iniciatyva ar atsižvelgdamas į aprašo 31 punkte nurodytus Lietuvos vizų tarnybos užsienyje pateiktus pasiūlymus, Atrankos komisijos pirmininkui siūlo inicijuoti komisijos posėdį. Atrankos komisija, vadovaudamasi Konsulinio departamento pateikta informacija, sprendžia dėl teikėjų atrankos skelbimo vienoje ar keliose užsienio valstybėse.

34.     Atrankos komisijai priėmus sprendimą skelbti teikėjų atranką, informacija apie kvietimą dalyvauti teikėjų atrankoje skelbiama Užsienio reikalų ministerijos ir užsienio valstybių, kuriose numatoma bendradarbiauti su teikėjais, Lietuvos vizų tarnybų užsienyje interneto svetainėse.

35.     Kvietime dalyvauti teikėjų atrankoje nurodoma ši informacija:

35.1užsienio valstybė (-ės), kurioje (-iose) numatoma bendradarbiauti su teikėjais;

35.2bendra informacija apie numatomą bendradarbiavimą su teikėjais;

35.3 paraiškų dalyvauti teikėjų atrankoje (toliau – paraiška) įforminimo reikalavimai ir pateikimo terminas;

35.4mokesčių už prašymų išduoti vizą nagrinėjimą rinkimo tvarka, atsiskaitymas ir finansų kontrolė;

35.5numatomos pasirašyti su teikėju sutarties dėl bendradarbiavimo sąlygos ir galiojimo terminas;

35.6teikėjų kvalifikaciniai reikalavimai ir dokumentai, galintys patvirtinti atitiktį šiems reikalavimams;

35.7kiti reikalavimai, kuriuos turi atitikti ar kurių vykdymą turi užtikrinti teikėjai;

35.8įmonių, įstaigų ar organizacijų, pateikusių paraišką dalyvauti teikėjų atrankoje, paraiškų nagrinėjimo terminai, vertinimo kriterijai ir tvarka, kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis dėl informacijos, susijusios su teikėjų atranka ir prašymo išduoti vizą priėmimu.

36.     Teikėjai turi atitikti Vizų kodekso 43 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus.

37.     Atrankos komisijos sprendimu teikėjo paraiška nevertinama, jeigu:

37.1pateikiama nesilaikant kvietime dalyvauti teikėjų atrankoje nurodytų terminų;

37.2neatitinka kvietime dalyvauti teikėjų atrankoje nurodytų įforminimo reikalavimų;

37.3teikėjas neatitinka kvietime dalyvauti teikėjų atrankoje nurodytų kvalifikacinių ir kitų reikalavimų;

37.4teikėjas neatitinka bendradarbiavimo su Lietuvos vizų tarnyba (-omis) užsienyje priimant dokumentus vizai gauti reikalavimų arba negali užtikrinti, kad jie būtų vykdomi. Teikėjas, kurio paraiška Atrankos komisijos sprendimu nevertinama, Atrankos komisijos nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos sprendimo priėmimo informuojamas apie tokį komisijos sprendimą.

38.     Atrankos komisija vertina teikėjo paraišką, atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

38.1prašymų išduoti vizą priėmimo centrų skaičių ir jų geografinį pasiskirstymą;

38.2siūlomo prašymų išduoti vizą priėmimo centro būklę ir vietą (pastato būklę, vietą ir aplinką mieste, pasiekiamumą automobiliu ir viešuoju transportu);

38.3patalpų būklę (patalpų saugumą, aplinką, įrangos kiekį ir būklę, laukimo salės dydį, aptarnavimo vietų skaičių, sėdimų vietų skaičių, vėdinimą, valymo dažnumą, eilės valdymo sistemą, sąlygas neįgaliesiems ir asmenims su specialiais poreikiais, papildomas paslaugas patalpose, higienos reikalavimų laikymąsi);

38.4dokumentų saugumo ir asmens duomenų apsaugos būklę;

38.5informacijos sklaidos būdus ir prieinamumą (interneto svetaines, komunikavimo su pareiškėjais būdus, informacinius stendus, leidinius, prašymų išduoti vizą anketų prieinamumą);

38.6personalo būklę (darbuotojų skaičių, kompetenciją, Šengeno acquis reikalavimų žinias, užsienio kalbų žinias, teistumą);

38.7darbo su kitomis Šengeno valstybėmis narėmis patirtį (aptarnaujamų Šengeno valstybių skaičių ir aptarnavimo kokybę);

38.8prašymų išduoti vizą priėmimo centrų darbo kiekybinius ir kokybinius rodiklius (priimtų paraiškų per 2 paskutinius metus statistiką, aptarnavimo terminus, atsiliepimų ir kitos informacijos įvertinimą);

38.9paslaugų kainą vienam prašymą išduoti vizą pateikiančiam asmeniui;

38.10detalų prašymų išduoti vizą priėmimo centrų atidarymo ir paslaugų teikimo pradžios tvarkaraštį;

38.11prašymų išduoti vizą pristatymo Lietuvos vizų tarnybai užsienyje, paėmimo iš Lietuvos vizų tarnybos užsienyje ir pristatymo pareiškėjui terminus;

38.12maksimalų vieno pareiškėjo aptarnavimo laiką (minutėmis) nuo atvykimo į prašymų išduoti vizą priėmimo centrą iki paraiškos pateikimo;

38.13informacijos apie paraiškos nagrinėjimo būklę prieinamumą telefonu, elektroniniu paštu, prašymų išduoti vizą priėmimo centro interneto svetainėje, trumpąja žinute, kita.

39.     Atrankos komisijos sprendime dėl teikėjų atrankos rezultatų nurodomas visų atrankoje dalyvavusių teikėjų paraiškų vertinimas. Atrankos komisija gali priimti sprendimą atrinkti vieną teikėją bendradarbiauti keliose užsienio valstybėse.

40.     Visi paraiškas pateikę teikėjai Atrankos komisijos nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Atrankos komisijos sprendimo priėmimo informuojami apie Atrankos komisijos sprendimą dėl teikėjų atrankos rezultatų.

41.     Užsienio reikalų ministerija ne anksčiau kaip po 45 dienų nuo Atrankos komisijos sprendimo dėl teikėjų atrankos rezultatų su teikėju, laimėjusiu atranką, sudaro sutartį dėl bendradarbiavimo (toliau – sutartis) pagal Vizų kodekso X priedo reikalavimus. Sutartis sudaroma 3 metams ir gali būti pratęsiama 2 metų laikotarpiui. Bendradarbiavimo tos pačios sutarties pagrindu laikotarpis negali būti ilgesnis negu 9 metai. Sutarčių, sudarytų su teikėjais, kopijas Užsienio reikalų ministerija perduoda Europos Komisijai.

42.     Lietuvos vizų tarnyba užsienyje, bendradarbiaujanti su teikėju, siekdama užtikrinti, kad teikėjas laikosi sutartyje nustatytų sąlygų ir reikalavimų:

42.1organizuoja reguliarius susitikimus su teikėjo atstovais, aptaria teikėjo veiklą;

42.2tiesiogiai bendrauja su prašymų išduoti vizą priėmimo centrų atstovais;

42.3organizuoja ne rečiau kaip kartą per metus reguliarius ir prireikus iš anksto nepranešdama neplanuotus prašymų išduoti vizą priėmimo centrų patikrinimus;

42.4gali bendradarbiauti su kitų Šengeno valstybių narių diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis keičiantis informacija ir vykdant bendrus patikrinimus vietoje.

43.     Sutartyje nustatoma mokymų, susijusių su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu ir procedūrų vykdant sutartyje nustatytą vieną ar kelias užduotis organizavimu teikėjo darbuotojams, tvarka.

44.     Nutraukus sutartį arba jai pasibaigus, Užsienio reikalų ministerija imasi visų priemonių užtikrinti, kad Lietuvos vizų tarnyba užsienyje perimtų sutartyje nustatytų teikėjui perduotų užduočių vykdymą.

 

iV SKYRIUS

komercinių tarpininkų akreditavimo tvarka

 

45.     Lietuvos vizų tarnybos užsienyje, vadovaudamosi Vizų kodeksu ir aprašu, gali bendradarbiauti su komerciniais tarpininkais užsieniečių, teisėtai gyvenančių Lietuvos vizų tarnybos užsienyje konsulinės apygardos teritorijoje, prašymų išduoti Šengeno vizą, suteikiančią teisę atvykti vieną arba du kartus, pateikimo, išskyrus biometrinių identifikatorių rinkimą, tikslais.

Sprendimą bendradarbiauti arba nebendradarbiauti su komerciniais tarpininkais atitinkamoje užsienio valstybėje, įvertinęs komisijos dėl bendradarbiavimo su komerciniais tarpininkais (toliau – komisija) rekomendaciją, priima užsienio reikalų ministras. Užsienio reikalų ministro sprendimas įforminamas įsakymu. Komisija rekomendaciją teikia įvertinusi Lietuvos vizų tarnybų užsienyje organizacinę struktūrą, žmogiškuosius, materialinius ir finansinius išteklius ir Lietuvos vizų tarnybų užsienyje vadovų pateiktą informaciją ir rekomendaciją dėl poreikio bendradarbiauti su komerciniais tarpininkais.

Komisijos sudarymo ir darbo organizavimo nuostatus tvirtina ir jos sudėtį nustato užsienio reikalų ministras.

46.     Apie priimtą sprendimą bendradarbiauti arba nebendradarbiauti su komerciniais tarpininkais atitinkamoje užsienio valstybėje paskelbiama Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos vizų tarnybų užsienyje interneto svetainėse. Apie priimtą sprendimą nebendradarbiauti su komerciniais tarpininkais atitinkamoje užsienio valstybėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Lietuvos vizų tarnyba užsienyje raštu informuoja akredituotus komercinius tarpininkus. Sprendimas nebendradarbiauti su komerciniais tarpininkais atitinkamoje užsienio valstybėje įsigalioja ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo užsienio reikalų ministro įsakymo paskelbimo dienos.

47.     Priėmus sprendimą nebendradarbiauti su komerciniais tarpininkais atitinkamoje užsienio valstybėje, komercinių tarpininkų prašymai akredituoti nepriimami. Lietuvos vizų tarnyba užsienyje iki sprendimo nebendradarbiauti su komerciniais tarpininkais atitinkamoje užsienio valstybėje įsigaliojimo dienos iš akredituotų komercinių tarpininkų priima užsieniečių prašymus išduoti Šengeno vizą, kuriuose nurodyta numatoma išvykimo iš Šengeno erdvės data yra ne vėlesnė negu sprendimo nebendradarbiauti su komerciniais tarpininkais atitinkamoje užsienio valstybėje įsigaliojimo data.

48.     Lietuvos vizų tarnyba užsienyje gali bendradarbiauti tik su jos akredituotais komerciniais tarpininkais. Lietuvos vizų tarnyba užsienyje gali akredituoti tik tokius komercinius tarpininkus, kurie reguliariai verčiasi turizmo verslu, tarpininkauja parduodant organizuotas turistines keliones ir turizmo paslaugas, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikoje arba kitoje Šengeno valstybėje, kuriai Lietuva atstovauja išduodama vizas, įregistruotais kelionių organizatoriais ir kitais turizmo paslaugų teikėjais, kurių registracijos arba buveinės vieta yra Lietuvos vizų tarnybos užsienyje konsulinės apygardos teritorijoje.

49.     Sprendimą dėl komercinio tarpininko akreditavimo priima Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojas, įvertinęs, ar komercinis tarpininkas atitinka Vizų kodekso nustatytus reikalavimus, ir informaciją apie komercinio tarpininko veiklą, susijusią su prašymų išduoti vizą priėmimu ir turizmo paslaugų teikimu, gautą bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu metu ir iš Lietuvos Respublikos institucijų, Lietuvos Respublikoje įregistruotų kelionių organizatorių ar kitų turizmo paslaugų teikėjų.

50.     Komerciniai tarpininkai Lietuvos vizų tarnyboje užsienyje akredituojami aprašo 51.3 papunktyje nurodyto dokumento galiojimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip vieniems metams.

51.     Akreditacijai gauti komercinis tarpininkas Lietuvos vizų tarnybai užsienyje pateikia šiuos dokumentus:

51.1užpildytą nustatytos formos Prašymą akredituoti (4 priedas);

51.2 komercinio tarpininko registracijos Juridinių asmenų ar jį atitinkančiame registre pažymėjimą;

51.3 licenciją arba kitą dokumentą, patvirtinantį komercinio tarpininko teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą išvykstamojo turizmo srityje ir (ar) parduoti jau organizuotas turistines keliones, jeigu valstybėje, kurioje yra Lietuvos vizų tarnybos konsulinė apygarda, licencija arba kitas dokumentas yra būtinas;

51.4 komercinio tarpininko įstatus ar juos atitinkantį dokumentą;

51.5 sutartis su Lietuvos Respublikoje arba kitoje Šengeno valstybėje, kuriai Lietuva atstovauja išduodama vizas, įregistruotais kelionių organizatoriais ar kitais turizmo paslaugų teikėjais;

51.6 sutartis su bankais;

51.7sutartis su transporto bendrovėmis, kai komercinis tarpininkas naudojasi transporto bendrovių teikiamomis turistų vežimo paslaugomis, kuriose turi būti numatytas išvykimas ir garantuotas sugrįžimas nustatytu laiku;

51.8 turizmo paslaugų teikimo sutarties, kurią komercinis tarpininkas sudaro su turistu, pavyzdį;

51.9 komercinio tarpininko darbuotojų, kurie atstovaus komerciniam tarpininkui pateikiant dokumentus vizai gauti Lietuvos vizų tarnybai užsienyje, sąrašą, kiekvieno sąraše esančio Darbuotojo anketą (5 priedas), užpildytą komercinio tarpininko darbuotojo, ir dokumentus, patvirtinančius darbuotojo anketoje nurodytus asmens duomenis.

52.    Vietoj aprašo 51.2–51.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų originalų gali būti pateikiami notariškai paliudyti šių dokumentų nuorašai.

53.     Nustatęs, kad komercinis tarpininkas akreditacijai gauti pateikė ne visus duomenis ar informaciją arba pateikti dokumentai yra su trūkumais, Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojas per 5 darbo dienas nuo komercinio tarpininko Prašymo akredituoti užregistravimo Lietuvos vizų tarnyboje užsienyje dienos raštu informuoja komercinį tarpininką apie nustatytus trūkumus ir nustato 10 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Laikoma, kad Prašymas akredituoti pateiktas tą dieną, kurią buvo pašalinti trūkumai. Jeigu per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojas, vadovaudamasis aprašo 58.11 papunkčiu, priima sprendimą neakredituoti komercinio tarpininko.

54.     Lietuvos vizų tarnyba užsienyje, gavusi aprašo 51 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas diplomatiniu paštu išsiunčia Konsuliniam departamentui raštišką paklausimą dėl komercinio tarpininko tinkamumo akredituoti ir komercinio tarpininko darbuotojų tinkamumo atstovauti pateikiant prašymus išduoti Šengeno vizą ir aprašo 51 punkte nurodytų dokumentų kopijas, patvirtintas Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojo. Konsulinis departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos išsiunčia raštišką paklausimą dėl komercinio tarpininko tinkamumo akredituoti ir komercinio tarpininko darbuotojų tinkamumo atstovauti pateikiant prašymus išduoti Šengeno vizą su gautomis dokumentų kopijomis Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui (toliau – Valstybės saugumo departamentas), Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas), prireikus – ir kitoms kompetentingoms institucijoms. Raštišką atsakymą į Konsulinio departamento paklausimą dėl komercinio tarpininko tinkamumo akredituoti ir komercinio tarpininko darbuotojų tinkamumo atstovauti pateikiant prašymus išduoti Šengeno vizą šiame punkte nurodytos institucijos pagal kompetenciją parengia ir pateikia Konsuliniam departamentui ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos. Jei per šį terminą raštiškas atsakymas Konsuliniam departamentui nepateikiamas – laikoma, kad šiame punkte nurodytos institucijos informacijos, kuri gali būti pagrindas komercinio tarpininko neakredituoti, neturi. Konsulinis departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų raštiškų atsakymų gavimo dienos, o tais atvejais, kai per šiame punkte nustatytą terminą atsakymus pateikė ne visos institucijos, nuo dienos, kai šie atsakymai turėjo būti pateikti, perduoda Lietuvos vizų tarnybai užsienyje gautus atsakymus kartu su savo rašytine rekomendacija dėl tinkamumo akredituoti komercinį tarpininką ir komercinio tarpininko darbuotojų tinkamumo atstovauti pateikiant prašymus išduoti Šengeno vizą. Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojas, atsižvelgdamas į Konsulinio departamento rekomendaciją, per 3 darbo dienas nuo šios rekomendacijos gavimo dienos ir ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo visų aprašo 51 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl komercinio tarpininko akreditavimo.

55.     Jeigu priimamas sprendimas komercinį tarpininką akredituoti, tai Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojas Prašymo akredituoti dalyje „Pildo Lietuvos vizų tarnyba užsienyje“ įrašo registracijos Prašymų ir sprendimų dėl akreditacijos konsulinėje apygardoje registre numerį ir sprendimo priėmimo datą, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašo, taip pat padaro atitinkamą įrašą Prašymų ir sprendimų dėl akreditacijos konsulinėje apygardoje registre (6 priedas). Atskiras sprendimas šiuo atveju nesurašomas. Akredituotam komerciniam tarpininkui pateikus rašytinį prašymą, Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojas išduoda išrašą iš Prašymų ir sprendimų dėl akreditacijos konsulinėje apygardoje registro apie suteiktą akreditaciją.

56.     Komercinio tarpininko pateikti dokumentai turi galioti visą akreditacijos laikotarpį. Akredituotas komercinis tarpininkas privalo pateikti naujus dokumentus vietoj dokumentų, kurių galiojimo terminas yra trumpesnis už akreditacijos laikotarpį, iki šių dokumentų galiojimo termino pabaigos. Akredituotas komercinis tarpininkas privalo nedelsdamas raštu informuoti Lietuvos vizų tarnybą užsienyje apie pasikeitusius komercinio tarpininko duomenis ir dokumentuose pateiktą informaciją ir per 5 darbo dienas nuo komercinio tarpininko duomenų ar kitos informacijos pasikeitimo dienos pateikti naujus dokumentus, pagrindžiančius pasikeitusius komercinio tarpininko duomenis ar kitą informaciją.

Jeigu šiame punkte nustatytų pareigų komercinis tarpininkas nevykdo, Lietuvos vizų tarnyba užsienyje iš šio komercinio tarpininko nepriima prašymų išduoti Šengeno vizą, kol šis komercinis tarpininkas nepateiks šiame punkte nurodytų dokumentų.

57.     Komercinis tarpininkas įsipareigoja prireikus padengti užsieniečio, kuriam tarpininkauja gaunant Šengeno vizą, grįžimo, išsiuntimo ar grąžinimo į išvykimo ar kitą valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas ir laiku teikti Lietuvos vizų tarnybai užsienyje tikslią ir teisingą informaciją, susijusią su turistinės kelionės organizavimu.

58.     Sprendimas neakredituoti komercinio tarpininko arba panaikinti akreditaciją priimamas, jeigu:

58.1komercinio tarpininko ir jo partnerių Lietuvos Respublikoje arba kitoje Šengeno valstybėje reputacija, sugebėjimas organizuoti turistines keliones ar veiklos vykdymo galimybės kelia pagrįstų abejonių;

58.2komercinio tarpininko veikla kelia grėsmę valstybės saugumui ar žmonių sveikatai;

58.3komercinio tarpininko darbuotojai yra teisti už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus arba už neteisėtą žmonių gabenimą per išorinę Europos Sąjungos sieną;

58.4norėdamas gauti akreditaciją, komercinis tarpininkas pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus ar duomenis, įskaitant ir pagal aprašo 51.9 papunkčio reikalavimus teikiamus dokumentus ar duomenis;

58.5norėdamas gauti akreditaciją, komercinis tarpininkas pateikė dokumentus, kuriuose yra klastojimo požymių;

58.6išaiškėja, kad komercinis tarpininkas iš tikrųjų nebendradarbiauja su kelionių organizatoriais ar kitais turizmo paslaugų teikėjais, įregistruotais Lietuvos Respublikoje ar kitoje Šengeno valstybėje;

58.7dėl komercinio tarpininko pradėtas ikiteisminis tyrimas arba per pastaruosius 5 metus Lietuvos Respublikoje priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl jo padarytų aprašo 58.3 papunktyje nurodytų nusikaltimų;

58.8kita Lietuvos ar Europos Sąjungos valstybės narės vizų tarnyba užsienyje priėmė sprendimą neakredituoti komercinio tarpininko ar panaikinti akreditaciją ir šio sprendimo pagrindai dar neišnyko;

58.9komercinio tarpininko akreditacija prieštarautų bendrai Europos Sąjungos vykdomai vizų politikai arba būtų vietinio konsulinio bendradarbiavimo būdu pateikta pagrįsta ir motyvuota neigiama informacija apie komercinį tarpininką;

58.10aprašo 54 punkte nustatyta tvarka gaunama Konsulinio departamento rašytinė rekomendacija neakredituoti komercinio tarpininko;

58.11.   komercinis tarpininkas neatitinka arba nevykdo Vizų kodekse ir apraše nustatytų reikalavimų;

58.12.   komercinis tarpininkas per paskutinės akreditacijos laikotarpį nepateikė užsieniečių dokumentų dėl Šengeno vizos išdavimo;

58.13.            komercinis tarpininkas pateikė dokumentus Lietuvos vizų tarnybai užsienyje dėl Šengeno vizos išdavimo užsieniečiui, kuris buvo grąžintas ar perduotas į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Šengeno valstybės narės arba kuriam Lietuvos vizų tarnybos išduotą Šengeno vizą panaikino kita Šengeno valstybės narė.

59.     Lietuvos vizų tarnyba užsienyje komercinio tarpininko veiklos stebėsenos ir patikrinimo, bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu metu ar iš Lietuvos Respublikos institucijų, Lietuvos Respublikoje įregistruotų kelionių organizatorių ar kelionių agentūrų gavusi informacijos, kad yra bent vienas aprašo 58 punkte nustatytas pagrindas neakredituoti arba panaikinti akreditaciją, įvertina šią informaciją ir priima sprendimą dėl akreditacijos panaikinimo.

Valstybės saugumo departamentas ar kitos kompetentingos institucijos, gavusios informacijos, kuri yra pagrindas priimti sprendimą panaikinti komercinio tarpininko akreditaciją, nedelsdamos raštu perduoda ją Konsuliniam departamentui su rekomendacija panaikinti komercinio tarpininko akreditaciją. Konsulinis departamentas šią informaciją kartu su savo rašytine rekomendacija panaikinti akreditaciją nedelsdamas raštu perduoda Lietuvos vizų tarnybai užsienyje.

60.     Priėmęs sprendimą neakredituoti arba panaikinti akreditaciją, Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojas padaro atitinkamą įrašą Prašymų ir sprendimų dėl akreditacijos konsulinėje apygardoje registre.

Komercinis tarpininkas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas neakredituoti arba panaikinti akreditaciją, pakartotinai kreiptis dėl akreditavimo gali tik išnykus pagrindui neakredituoti arba panaikinti akreditaciją, bet ne anksčiau kaip po vienų metų nuo sprendimo neakredituoti arba panaikinti akreditaciją priėmimo dienos. Jeigu akreditacija buvo panaikinta vadovaujantis aprašo 58.12 papunktyje nustatytu pagrindu, draudimas siekti akreditacijos neišnykus šiam pagrindui netaikomas.

61.     Lietuvos vizų tarnyba užsienyje, vadovaudamasi Vizų kodeksu, vykdo akredituotų komercinių tarpininkų veiklos stebėseną ir vieną kartą per komercinio tarpininko akreditacijos laikotarpį atlieka jų veiklos ir dokumentų patikrinimą. Jeigu stebėsenos metu kyla pagrįstų įtarimų, kad yra aprašo 58 punkte nustatytų pagrindų panaikinti komercinio tarpininko akreditaciją, komercinio tarpininko veiklos ir dokumentų patikrinimas atliekamas nedelsiant. Komercinio tarpininko veiklos ir dokumentų patikrinimą atlieka Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojas arba Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovo įsakymu sudaryta komisija.

62.     Likus ne mažiau kaip 30 darbo dienų iki akreditacijos pabaigos, komercinis tarpininkas, siekiantis gauti naują akreditaciją, privalo pateikti aprašo 51 punkte nurodytus dokumentus. Jeigu dokumentus naujai akreditacijai gauti komercinis tarpininkas pateikia nepažeisdamas šiame punkte nustatyto termino, sprendimą dėl akreditacijos, netaikydamas aprašo 54 punkte nustatytų procedūrų, priima Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki komercinio tarpininko akreditacijos pabaigos. Priėmęs sprendimą akredituoti komercinį tarpininką naujam laikotarpiui, Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojas padaro atitinkamą įrašą Prašymų ir sprendimų dėl akreditacijos konsulinėje apygardoje registre. Atskiras sprendimas šiuo atveju nesurašomas. Akredituotam komerciniam tarpininkui pateikus rašytinį prašymą, Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojas išduoda išrašą iš Prašymų ir sprendimų dėl akreditacijos konsulinėje apygardoje registro apie akreditaciją.

Jeigu komercinis tarpininkas naujam akreditacijos laikotarpiui dokumentus pateikia nesilaikydamas šiame punkte nustatytų reikalavimų, tai šio komercinio tarpininko akreditacija pasibaigia pasibaigus akreditacijos terminui, ir toks komercinis tarpininkas naujam akreditacijos laikotarpiui akredituojamas aprašo 54 punkte nustatyta tvarka. Apie komercinio tarpininko akreditacijos pasibaigimą padaromas įrašas Prašymų ir sprendimų dėl akreditacijos konsulinėje apygardoje registre.

63.     Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojas, apraše nustatytais pagrindais priėmęs sprendimą akredituoti, neakredituoti ar panaikinti akreditaciją, apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja kitas Lietuvos vizų tarnybas užsienyje ir aprašo 54 punkte nurodytas valstybės institucijas.

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos komerciniam tarpininkui pranešama apie priimtą sprendimą elektroniniu paštu ir sprendimas komercinio tarpininko neakredituoti arba akreditaciją panaikinti įteikiamas ar išsiunčiamas paštu.

64.     Pateikti prašymus išduoti Šengeno vizą Lietuvos vizų tarnybai užsienyje gali tik komercinio tarpininko darbuotojai, aprašo 54 punkte nustatyta tvarka įgiję teisę atstovauti šiam komerciniam tarpininkui. Šie darbuotojai užsieniečio vardu pateikia dokumentus Šengeno vizai gauti, dokumento, patvirtinančio, kad užsienietis sumokėjo visą turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodytą kelionės kainą ar jos dalį (sumokėta turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodyta kelionės kainos dalis turi padengti asmens kelionės ir pragyvenimo išlaidas), kopiją ir turizmo paslaugų teikimo sutartis ir jų kopijas. Dokumento, patvirtinančio, kad užsienietis sumokėjo visą turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodytą kelionės kainą ar jos dalį, kopiją ir turizmo paslaugų teikimo sutarčių kopijas pasilieka Lietuvos vizų tarnyba užsienyje.

65.     Komercinio tarpininko ir turisto sudarytoje turizmo paslaugų teikimo sutartyje, kurią komercinis tarpininkas teikia kartu su turisto prašymu išduoti Šengeno vizą, turi būti nurodyta:

65.1sutarties sudarymo vieta ir data, komercinio tarpininko rekvizitai, turisto (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), adresas, kelionės data, trukmė, maršrutas, nakvynių skaičius;

65.2priimančio Lietuvos Respublikoje arba kitoje Šengeno valstybėje, kuriai Lietuva atstovauja išduodama vizas, įregistruoto kelionių organizatoriaus ar apgyvendinimo paslaugos teikėjo rekvizitai;

65.3transporto priemonė, kuria teikiama turisto vežimo paslauga, kartu su komercinio tarpininko įsipareigojimu pasirūpinti turisto sugrįžimu nustatytu laiku;

65.4turisto (-ų) apgyvendinimo vieta, jos adresas;

65.5kelionės kaina;

65.6kitos kelionės metu teikiamos turistinės paslaugos (maitinimas, ekskursijos ir kt.).

66.     Akredituotas komercinis tarpininkas, norintis pakeisti darbuotojus, kurie turi teisę atstovauti komerciniam tarpininkui paduodant prašymus Šengeno vizai gauti, Lietuvos vizų tarnybai užsienyje privalo pateikti laisvos formos raštišką prašymą leisti pakeisti šiuos darbuotojus, naujų darbuotojų užpildytas darbuotojo anketas ir dokumentus, patvirtinančius darbuotojo anketose nurodytus asmens duomenis.

Lietuvos vizų tarnyba užsienyje, gavusi komercinio tarpininko prašymą pakeisti darbuotojus, kurie turi teisę atstovauti komerciniam tarpininkui paduodant prašymus Šengeno vizai gauti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas diplomatiniu paštu išsiunčia Konsuliniam departamentui raštiškus paklausimus dėl kiekvieno komercinio tarpininko darbuotojo tinkamumo atstovauti pateikiant prašymus išduoti Šengeno vizą, komercinio tarpininko pakeisti darbuotojus prašymo ir aprašo 51.9 papunktyje išvardytų dokumentų kopijas, patvirtintas Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojo. Konsulinis departamentas raštišką paklausimą su gautomis iš Lietuvos vizų tarnybos užsienyje dokumentų kopijomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia Valstybės saugumo departamentui. Į Konsulinio departamento raštišką paklausimą Valstybės saugumo departamentas atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio paklausimo gavimo dienos. Jei per šį terminą raštiškas atsakymas Konsuliniam departamentui nepateikiamas – laikoma, kad Valstybės saugumo departamentas informacijos, kuri gali būti pagrindas atsisakyti pakeisti darbuotoją, neturi.

Lietuvos vizų tarnybos užsienyje valstybės tarnautojas, priėmęs sprendimą dėl šiame punkte minimų darbuotojų pakeitimo, padaro atitinkamus įrašus Prašymų ir sprendimų dėl akreditacijos jų konsulinėje apygardoje registre.

 

v SKYRIUS

NACIONALINĖS VIZOS IŠDAVIMAS AR ATSISAKYMAS JĄ IŠDUOTI, JOS PANAIKINIMAS, TARPININKAVIMO RAŠTO PATEIKIMAS, PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

NACIONALINĖS VIZOS IŠDAVIMAS AR ATSISAKYMAS JĄ IŠDUOTI, JOS PANAIKINIMAS

 

67.     Užsienietis dokumentus nacionalinei vizai gauti pateikia Lietuvos vizų tarnybai užsienio valstybėje, kurios pilietis užsienietis yra arba kurioje užsienietis turi leidimą gyventi, arba per išorės paslaugų teikėją, o valstybės, kurioje nėra tokios tarnybos arba išorės paslaugų teikėjo, pilietis arba užsienietis, turintis leidimą gyventi toje valstybėje, dokumentus nacionalinei vizai gauti gali pateikti bet kuriai Lietuvos vizų tarnybai užsienyje arba per išorės paslaugų teikėją.

Jeigu užsienietis nėra tos valstybės, kurioje pateikia dokumentus nacionalinei vizai gauti, pilietis, tai Lietuvos vizų tarnybai užsienyje arba išorės paslaugų teikėjui jis turi pateikti dokumentus, patvirtinančius jo teisinę padėtį šioje valstybėje. Prašymo dėl nacionalinės vizos išdavimo nagrinėjimo metu nustačius, kad užsienietis buvimo valstybėje yra neteisėtai, jo prašymo dėl nacionalinės vizos išdavimo nagrinėjimas nutraukiamas.

68.     Dokumentus daugkartinei nacionalinei vizai gauti užsienietis gali pateikti Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos migracijos tarnybai arba Migracijos departamentui (toliau – vizų tarnyba Lietuvoje), jeigu jis Lietuvos Respublikos teritorijoje yra teisėtai.

69.     Aprašo 68 punkte nurodytoms institucijoms užsienietis negali pateikti dokumentų nacionalinei vizai gauti aprašo 70.6, 70.13, 70.14, 70.15 ir 70.18 papunkčiuose nurodytais atvejais, išskyrus:

69.1.  aprašo 70.18 papunktyje nurodytą užsienietį, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ir turi profesiją, kuri įtraukta į Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, jeigu pastarųjų 12 mėnesių laikotarpiu užsieniečiui nebuvo išduota daugkartinė nacionalinė viza ar leidimas laikinai gyventi kaip atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti kitame juridiniame asmenyje;

69.2.  atskirus atvejus, kai pateikiamas motyvuotas valstybinės institucijos tarpininkavimo raštas.

70.     Daugkartinė nacionalinė viza gali būti išduodama užsieniečiui:

70.1.  studentui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką studijuoti pagal tarptautines ar Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios aukštosios mokyklos ir užsienio valstybės aukštosios mokyklos sudarytas studentų mainų programas;

70.2.  studentui, priimtam studijuoti į Lietuvos Respublikoje registruotą ir veikiančią aukštąją mokyklą;

70.3kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti kaip dėstytojas arba atlikti mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų kaip tyrėjas, turėdamas darbo arba autorinę sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;

70.4kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką vykdyti bendrų su užsienio valstybėmis vyriausybinių programų kaip dėstytojas arba atlikti mokslinių tyrimų kaip tyrėjas, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;

70.5profesionaliam sportininkui ar treneriui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką užsiimti sporto veikla, taip pat kartu vykstančiam šio užsieniečio šeimos nariui;

70.6atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti ir turinčiam Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) užsieniečiui išduotą leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje;

70.7.  jūrininkui, atvykstančiam į laivą, plaukiojantį su Lietuvos Respublikos vėliava;

70.8.  jūrininkui, jei laivas, kurio įgulos narys jis yra, remontuojamas Lietuvos Respublikoje;

70.9.  žurnalistui, akredituotam Užsienio reikalų ministerijoje;

70.10kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką užsiimti teisėta veikla ir yra Juridinių asmenų registre įregistruoto privataus juridinio asmens (toliau – įmonė), įsteigto ne anksčiau kaip prieš metus iki užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, dalyvis, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – dalyvis), jeigu įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 tūkstančių eurų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, arba yra įmonės, įsteigtos ne anksčiau kaip prieš metus iki užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, kurios nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų, vadovas ir jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje;

70.11pateikusiam prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;

70.12kuris negali išvykti iš Lietuvos Respublikos dėl kurios nors iš šių priežasčių:

70.12.1. ligos, kitokio ūmaus sveikatos sutrikimo ar organizmo būklės;

70.12.2. asmeninės priežasties, kurios užsienietis negalėjo numatyti;

70.12.3. nenugalimos jėgos (force majeure);

70.13.  atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti ir turinčiam profesiją, kuri įtraukta į Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;

70.14.  kuris yra užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos įmonės (toliau – siunčiančioji įmonė) nuolatinis darbuotojas, šios įmonės atsiunčiamas laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje pagal tarp šių įmonių sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo kaip specialistas pagal turimą profesinę kvalifikaciją;

70.15.  atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti sezoninio darbo ir turinčiam Lietuvos darbo biržos užsieniečiui išduotą leidimą dirbti sezoninį darbą ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui;

70.16.  turinčiam pratęstą leidimą dirbti sezoninį darbą, jeigu bendras laikotarpis viršija 90 dienų, arba pateikusiam prašymą išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą;

70.17.  atvykstančiam į Lietuvos Respubliką vadovaujantis tarptautinių sutarčių, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, nuostatomis;

70.18.  kuris nurodytas aprašo 70.6, 70.13, 70.15 ar 70.16 papunktyje ir yra pilietis valstybės, įtrauktos į 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 4 tomas, p. 65), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/850 (OL 2017 L 133, p. 1), II priedą, arba valstybės, kuriai Lietuvos Respublika taiko nacionalinių vizų išdavimo lengvatas vienašališkai arba pagal tarptautinius susitarimus, atvykstantis į juridinį asmenį, įtrauktą į Patvirtintų įmonių sąrašą;

70.19.  kitais atvejais, kai jo atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje.

71.     Nacionalinė viza išduodama ne ilgiau kaip vieniems metams. Aprašo 70.11 papunktyje nurodytu atveju daugkartinė nacionalinė viza išduodama ne ilgiau kaip 5 mėnesiams nuo aprašo 70.11 papunktyje nurodyto prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę pateikimo dienos.

72.     Užsieniečiui, kuriam buvo išduota 1 metus galiojanti daugkartinė nacionalinė viza, kita daugkartinė nacionalinė viza (išskyrus išduodamą aprašo 70.11 papunktyje nurodytu atveju) gali būti išduota, jeigu nuo turėtos vizos galiojimo laiko pabaigos yra praėję daugiau kaip 90 dienų.

Jeigu užsienietis, kuriam buvo išduota daugkartinė nacionalinė viza, nepasibaigus jos galiojimo laikui kreipiasi dėl naujos daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo, jam gali būti išduota daugkartinė nacionalinė viza, kurios galiojimo laikotarpis ir turimos daugkartinės nacionalinės vizos galiojimo laikotarpis neviršytų 1 metų.

Jeigu užsienietis, kuriam išduota daugkartinė nacionalinė viza buvo panaikinta, dėl naujos daugkartinės nacionalinės išdavimo kreipiasi nuo sprendimo panaikinti daugkartinę nacionalinę vizą priėmimo dienos nepraėjus 90 dienų, jam gali būti išduota daugkartinė nacionalinė viza, kurios galiojimo laikotarpis ir turėtos daugkartinės nacionalinės vizos galiojimo laikotarpis neviršytų 1 metų.

73.     Užsienietis privalo sumokėti konsulinį mokestį už konsulinių veiksmų, nustatytų Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnio 2 punkte, atlikimą arba valstybės rinkliavą už nacionalinės vizos išdavimą.

Išorės paslaugų teikėjas už vienos ar kelių užduočių vykdymą, priimdamas prašymus dėl nacionalinių vizų išdavimo, gali imti aptarnavimo mokestį mutatis mutandis taikydamas Vizų kodekso 17 straipsnio nuostatas.

Jeigu įstatymų nustatytais atvejais užsienietis atleidžiamas nuo konsulinio mokesčio ar valstybės rinkliavos, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis atleidžiamas nuo šio mokesčio ar rinkliavos.

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatyme nurodytais atvejais Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovas gali priimti sprendimą neimti konsulinio mokesčio už prašymo išduoti nacionalinę vizą nagrinėjimą.

Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovo sprendimas neimti konsulinio mokesčio už prašymo išduoti nacionalinę vizą nagrinėjimą, nurodant priežastį, kodėl neimamas konsulinis mokestis, surašomas raštu pagal nustatytą formą (7 priedas).

74.     Prašymą išduoti nacionalinę vizą pirmą kartą pateikiantis užsienietis turi atvykti asmeniškai. Iš užsieniečio paimami dešimties pirštų atspaudai, išskyrus atvejus, kai šis reikalavimas netaikomas išduodant Šengeno vizą pagal Vizų kodeksą arba užsieniečiui, turinčiam diplomatinį pasą, taikant abipusiškumo principą. Užsieniečių registre įrašomi užsieniečio biometriniai duomenys – veido atvaizdas ir dešimties pirštų atspaudai.

75.     Jeigu užsieniečio pirštų atspaudai buvo paimti likus mažiau nei 59 mėnesiams iki naujo prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos, tai jie nukopijuojami į vėlesnį prašymą.

Šiuo atveju užsieniečio vardu dokumentus nacionalinei vizai gauti gali pateikti įgaliotas asmuo. Jis privalo pateikti notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą arba juridinio asmens patvirtintą įgaliojimą. Jei kyla įtarimų dėl užsieniečio kelionės tikslo, pateiktų dokumentų autentiškumo, vizų tarnybos valstybės tarnautojas, norėdamas įsitikinti užsieniečio patikimumu, gali pareikalauti, kad užsienietis dokumentus pateiktų asmeniškai, o esant pagrįstų abejonių dėl užsieniečio tapatybės – paimti pirštų atspaudus, netaikant šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto laikotarpio.

76.     Vienkartinei nacionalinei vizai gauti užsienietis Lietuvos vizų tarnybai užsienyje arba per išorės paslaugų teikėją pateikia:

76.1.  nustatytos formos prašymą išduoti nacionalinę vizą, užpildytą naudojantis elektroninėmis paraiškos pildymo ir pateikimo priemonėmis (8 priedas);

76.2.  galiojantį kelionės dokumentą, išduotą per pastaruosius dešimt metų, kurio galiojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką. Ypatingu atveju, kai yra pagrįstų priežasčių, šio reikalavimo galima netaikyti, tačiau visais atvejais kelionės dokumentas negali galioti trumpiau, negu galioja išduodama viza;

76.3.  vieną 35x45 mm dydžio spalvotą nuotrauką, atitinkančią 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1683/95, nustatančiame vienodą vizų formą (OL 1995 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 1 tomas, p. 13), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2017/1370 (OL 2017 L 198, p. 24), nustatytus standartus;

76.4.  sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, atitinkantį Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 61 straipsnyje ir 17 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus užsieniečio sveikatos draudimui.

76.5.  Migracijos departamento pranešimą apie priimtą sprendimą išduoti jam leidimą laikinai arba nuolat gyventi, migracijos tarnybos pranešimą apie priimtą sprendimą pakeisti užsieniečio leidimą laikinai arba nuolat gyventi arba konsulinei įstaigai pateiktą pranešimą apie užsienyje prarastą leidimą laikinai arba nuolat gyventi.

77.     Aprašo 70.18 papunktyje nurodytas užsienietis daugkartinei nacionalinei vizai gauti vizų tarnybai arba per išorės paslaugų teikėją pateikia:

77.1.  aprašo 76.1–76.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus;

77.2juridinio asmens, įtraukto į Patvirtintų įmonių sąrašą, tarpininkavimo raštą, pateiktą aprašo V skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka;

78.     Daugkartinei nacionalinei vizai gauti užsienietis, išskyrus aprašo 77 punkte nurodytą užsienietį, vizų tarnybai arba per išorės paslaugų teikėją pateikia:

78.1.  aprašo 76.1–76.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus;

78.2.  dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje bei lėšų grįžti į kilmės valstybę ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti. Pakankamas pragyvenimo lėšų dydis užsieniečiui, nurodytam aprašo 70.1 ir 70.2 papunkčiuose, bei nepilnamečiam užsieniečiui yra 0,5 minimaliosios mėnesinės algos vienam mėnesiui, kitiems užsieniečiams – 1 minimalioji mėnesinė alga vienam mėnesiui. Pakankamas grįžimo lėšų dydis yra 1 minimalioji mėnesinė alga. Šie dokumentai prireikus turi būti išversti į lietuvių arba į kitą vizų tarnybos valstybės tarnautojo nurodytą kalbą;

78.3.  aprašo 70.1–70.8, 70.13–70.17 papunkčiuose nurodytais atvejais – Lietuvos Respublikos įstaigos, įmonės, organizacijos ar fizinio asmens, pas kurį atvyksta užsienietis (toliau – priimantis asmuo), tarpininkavimo raštą, pateiktą aprašo V skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka;

78.4.  aprašo 70.3 papunktyje nurodytu atveju:

78.4.1. kai užsienietis atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti kaip dėstytojas arba atlikti mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų kaip tyrėjas – darbo arba autorines sutartis, sudarytas su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija, arba jų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

78.4.2. kai užsienietis yra užsieniečio, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti kaip dėstytojas arba atlikti mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų kaip tyrėjas, šeimos narys, atvykstantis kartu su šiuo užsieniečiu, – dokumentus, įrodančius, kad jis yra šio užsieniečio šeimos narys, arba jų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

78.5.  aprašo 70.4 papunktyje nurodytu atveju – dokumentus, įrodančius, kad jis yra užsieniečio, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką vykdyti bendrų su užsienio valstybėmis vyriausybinių programų kaip dėstytojas arba atlikti mokslinių tyrimų kaip tyrėjas, šeimos narys, arba jų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

78.6. aprašo 70.5 papunktyje nurodytu atveju:

78.6.1.   kai užsienietis yra profesionalus sportininkas ar treneris ir atvyksta į Lietuvos Respubliką užsiimti sporto veikla – sportinės veiklos sutartį arba jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

78.6.2.   kai užsienietis yra užsieniečio, kuris yra profesionalus sportininkas ar treneris ir atvyksta į Lietuvos Respubliką užsiimti sporto veikla, šeimos narys ir atvyksta kartu su šiuo užsieniečiu – dokumentus, įrodančius, kad jis yra šio užsieniečio šeimos narys, arba jų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

78.7.      aprašo 70.6 papunktyje nurodytu atveju – Lietuvos darbo biržos užsieniečiui išduotą leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje arba jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

78.8.      aprašo 70.7 papunktyje nurodytu atveju – dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis yra įtrauktas į laivo įgulos narių sąrašą, ir darbo sutartį su užsieniečiu arba jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

78.9.      aprašo 70.8 papunktyje nurodytu atveju – dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis yra įtrauktas į laivo įgulos narių sąrašą, bei sutartį, kurios pagrindu remontuojamas laivas, arba jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, ir (arba) darbo sutartį su užsieniečiu arba jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

78.10.    aprašo 70.9 papunktyje nurodytu atveju – dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis yra akredituotas Užsienio reikalų ministerijoje;

78.11.    aprašo 70.10 papunktyje nurodytu atveju – įmonės įsteigimo (dokumento apie juridinio asmens įregistravimą Juridinių asmenų registre vizų tarnybai Lietuvoje pateikti nereikia) ar įsigijimo dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius, kad šios įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų (pavyzdžiui, įmonės tarpinė finansinė ataskaita (balansas ar nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita), dokumentus, patvirtinančius, kad šis užsienietis yra tokios įmonės dalyvis ir kad jo į įmonę investuotos lėšos ar turtas sudaro ne mažiau kaip 14 tūkstančių eurų, arba dokumentus, patvirtinančius, kad šis užsienietis yra tokios įmonės vadovas, ir dokumentą, patvirtinantį, kad jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje;

78.12aprašo 70.11 papunktyje nurodytu atveju – dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra pateikęs prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę (šio dokumento vizų tarnybai Lietuvoje pateikti nereikia);

78.13.  aprašo 70.12 papunktyje nurodytais atvejais – dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių užsienietis negali išvykti iš Lietuvos Respublikos;

78.14aprašo 70.13 papunktyje nurodytu atveju – darbo sutarties kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, arba darbdavio įsipareigojimą įdarbinti užsienietį, kuriame turi būti nurodyta užsieniečio darbovietė, darbo funkcija, darbo užmokestis ir numatoma darbo pradžia, taip pat dokumento, patvirtinančio užsieniečio kvalifikaciją, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu dokumentas, patvirtinantis užsieniečio kvalifikaciją, yra sudarytas ne lietuvių kalba, jis turi būti pateiktas kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą;

78.15.  aprašo 70.14 papunktyje nurodytu atveju:

78.15.1. sutarties dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytos įmonės Lietuvos Respublikoje ir siunčiančiosios įmonės, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka. Kartu su esminėmis sąlygomis sutartyje turi būti įtvirtintos sąlygos, užtikrinančios teisės aktuose nustatytas komandiruojamų darbuotojų garantijas, atskirai nurodant komandiruotės Lietuvos Respublikoje metu darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydį bei darbo laiką. Jeigu ši sutartis yra sudaryta ne lietuvių kalba, ji turi būti pateikta kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą;

78.15.2. siunčiančiosios įmonės registracijos pažymėjimo ar išrašo iš užsienio valstybės registro kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka. Šis dokumentas turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), ir pateiktas kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą;

78.15.3. užsieniečio darbo sutarties siunčiančioje įmonėje kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą;

78.15.4. užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius buvo ir komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje. Šis dokumentas turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), ir pateiktas kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą;

78.15.5. dokumento, patvirtinančio užsieniečio profesinę kvalifikaciją, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka. Šis dokumentas turi būti legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), ir pateiktas kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. Užsienietis kartu su jo profesinę kvalifikaciją patvirtinančiu dokumentu pateikia:

78.15.5.1.   jeigu profesija nereglamentuojama Lietuvos Respublikoje, bet yra reikalaujama turėti aukštąjį išsilavinimą, – Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) rekomendacijos dėl užsienio kvalifikacijos vertinimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Vizų tarnyba, remdamasi SKVC išduota rekomendacija, užsieniečio gali paprašyti pateikti SKVC sprendimo dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, kaip nustatyta Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

78.15.5.2.   jeigu profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“, – kompetentingos institucijos sprendimo dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarime Nr.  1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

78.15.6. komandiruojamo darbuotojo darbo funkcijos atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) teritorinio skyriaus raštą, patvirtinantį, kad priimtas ir užregistruotas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos pranešimas apie komandiruotą darbuotoją.

78.16aprašo 70.15 ir 70.16 papunkčiuose nurodytais atvejais – Lietuvos darbo biržos užsieniečiui išduoto ar pratęsto leidimo dirbti sezoninį darbą kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, arba Lietuvos darbo biržos pažymą, kad yra gautas prašymas išduoti naują ar pratęsti leidimą dirbti sezoninį darbą;

78.17aprašo 70.17 papunktyje nurodytu atveju – tarptautinėje sutartyje nurodytus dokumentus, o jeigu jie nenurodyti – dokumentus, patvirtinančius tarptautinėje sutartyje nurodytus atvykimo tikslą ir sąlygas;

78.18.  aprašo 70.19 papunktyje nurodytu atveju – dokumentus, patvirtinančius ilgalaikį buvimą Lietuvos Respublikoje.

79.     Vizų tarnybos valstybės tarnautojas iš aprašo 78 punkte nurodyto užsieniečio turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių prašyme išduoti nacionalinę vizą nurodytus duomenis.

Jeigu užsienietis vizų tarnybai Lietuvoje nepateikia visų reikiamų dokumentų, nurodytų aprašo 76, 77 ar 78 punkte ir (ar) šio punkto pirmojoje pastraipoje, ir (ar) prašyme išduoti nacionalinę vizą nurodyti ne visi duomenys, tai prašymas išduoti nacionalinę vizą kartu su pateiktais dokumentais grąžinamas, žodžiu paaiškinama grąžinimo priežastis ir suteikiama reikiama informacija.

Prašymas išduoti nacionalinę vizą kartu su šiame apraše nurodytais dokumentais Lietuvos vizų tarnybai užsienyje pateikiamas ir nagrinėjamas mutatis mutandis taikant Vizų kodekso II ir III skyrių nuostatas.

80.     Prašymą išduoti nacionalinę vizą priėmęs vizų tarnybos valstybės tarnautojas arba vizų tarnybos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, užsieniečio kelionės dokumento vizoms skirtame pirmame tuščiame lape deda Vizų kodekso III priede nurodytą spaudą, nurodo nacionalinės vizos kodą, dviženklį Lietuvos Respublikos kodą, prašymo priėmimo datą ir vizų tarnybos pavadinimą.

81.     Įgaliotas Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, priėmęs prašymą išduoti nacionalinę vizą, atlieka aprašo 80 punkte nurodytus veiksmus, o prašymą išduoti nacionalinę vizą kartu su pateiktais dokumentais ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio prašymo priėmimo dienos išsiunčia paštu Migracijos departamentui sprendimui dėl nacionalinės vizos išdavimo priimti.

82.     Sprendimas dėl nacionalinės vizos išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų kitų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo vizų tarnybai dienos. Dėl prašymo nagrinėjimo sudėtingumo vizų tarnybos valstybės tarnautojas sprendimo dėl nacionalinės vizos išdavimo laikotarpį gali pratęsti iki 30 kalendorinių dienų, o išimties tvarka, kai konkrečiais atvejais reikia papildomų dokumentų, šį laikotarpį gali pratęsti iki 60 kalendorinių dienų.

83.     Jeigu už nacionalinės vizos išdavimą turi būti sumokėta valstybės rinkliava, vizų tarnybos valstybės tarnautojas, nagrinėjantis prašymą išduoti nacionalinę vizą, privalo įsitikinti, ar valstybės rinkliava sumokėta.

Nustačius, kad užsienietis valstybės rinkliavos už nacionalinės vizos išdavimą nesumokėjo, prašymas išduoti nacionalinę vizą nenagrinėjamas. Prašymas ir kartu pateikti dokumentai grąžinami užsieniečiui.

84.     Jeigu užsienietis atitinka nacionalinės vizos išdavimo sąlygas ir vizų tarnybos valstybės tarnautojas nenustato nė vieno iš atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnyje, priimamas sprendimas išduoti nacionalinę vizą.

Užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą dalyje „Pildo vizų tarnyba“ įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas pažymi, kad priimtas sprendimas išduoti nacionalinę vizą, nurodo aprašo punktą, kuriuo vadovaujantis išduodama viza, savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašo. Atskiras sprendimas šiuo atveju nesurašomas.

85.     Priėmus sprendimą išduoti nacionalinę vizą, įgaliotas vizų tarnybos valstybės tarnautojas užpildo vizos įkliją. Tinkamai užpildyta vizos įklija įklijuojama į kelionės dokumento puslapį, kuriame yra aprašo 80 punkte nurodytas spaudas, ir patvirtinama vizų tarnybos spaudu (9 priedas). 

Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu atveju vizų tarnybos valstybės tarnautojas prieš įklijuodamas vizos įkliją į kelionės dokumentą, negaliojančią vizą padaro netinkama naudoti – optiškai kintantį vizos įklijos elementą, latentinio vaizdo įspūdį darančią apsaugos priemonę ir žodį „viza“ subraižo aštriu įrankiu.

86.     Vizos įklijos skiltyje „PASTABOS“ nurodomas vizos išdavimo pagrindas:

86.1.  aprašo 70.1 ir 70.2 papunkčiuose nurodytais atvejais įrašoma „Studentas“;

86.2.  aprašo 70.3 ir 70.4 papunkčiuose nurodytais atvejais įrašoma atitinkamai „Dėstytojas“, „Tyrėjas“ arba „Šeimos narys“;

86.3.  aprašo 70.5 papunktyje nurodytu atveju įrašoma atitinkamai „Sporto veikla“ arba „Šeimos narys“;

86.4.  aprašo 70.6 papunktyje nurodytu atveju įrašoma „Leidimas dirbti“;

86.5.  aprašo 70.7 ir 70.8 papunkčiuose nurodytais atvejais įrašoma „Jūrininkas“;

86.6.  aprašo 70.9 papunktyje nurodytu atveju įrašoma „Žurnalistas“;

86.7.  aprašo 70.10 papunktyje nurodytu atveju įrašoma „Verslas“;

86.8.  aprašo 70.11 papunktyje nurodytu atveju įrašoma „Prašymas leidimui gyventi“;

86.9.  aprašo 70.12 papunktyje nurodytu atveju įrašoma „Nenumatytos aplinkybės“;

86.10.  aprašo 70.13 papunktyje nurodytu atveju įrašoma „Profesijų sąrašas“;

86.11.  aprašo 70.14 papunktyje nurodytu atveju įrašoma „Komandiravimas“;

86.12.  aprašo 70.15 ir 70.16 papunkčiuose nurodytais atvejais įrašoma „Sezoninis darbas“;

86.13.  aprašo 70.17 papunktyje nurodytu atveju įrašoma „Tarptautinė sutartis“;

86.14.  aprašo 70.18 papunktyje nurodytu atveju įrašoma „Patvirtintų įmonių sąrašas“;

86.15.  aprašo 70.19 papunktyje nurodytu atveju įrašoma „Ilgalaikis buvimas“.

87.     Nustatęs kurį nors iš atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindų, išvardytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnyje, vizų tarnybos valstybės tarnautojas priima sprendimą dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą (10 priedas). Su šiuo sprendimu užsienietis supažindinamas vizų tarnyboje.

Užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą dalyje „Pildo vizų tarnyba“ vizų tarnybos valstybės tarnautojas pažymi, kad priimtas sprendimas atsisakyti išduoti nacionalinę vizą, nurodo Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnio punktą, kuriuo vadovaujantis atsisakoma išduoti vizą, savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašo.

88.     Jeigu įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas priima sprendimą atsisakyti išduoti nacionalinę vizą (10 priedas), kai prašymas išduoti nacionalinę vizą buvo persiųstas Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos migracijos tarnybos, tai šis sprendimas nedelsiant išsiunčiamas paštu šiai migracijos tarnybai.

89.     Įgaliotas Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, gavęs sprendimą atsisakyti išduoti nacionalinę vizą, su šiuo sprendimu supažindina į migracijos tarnybą atvykusį užsienietį, duoda jam pasirašyti ir šio sprendimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, įteikia užsieniečiui, o sprendimą grąžina Migracijos departamentui.

90.     Nacionalinė viza panaikinama Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnyje nustatytais pagrindais.

91.     Sprendimą dėl nacionalinės vizos panaikinimo priima Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos savo iniciatyva, užsieniečio ar priimančio asmens prašymu arba gavusios kurios nors iš aprašo 91 punkte nurodytų institucijų teikimą. Lietuvos Respublikos įstaiga, įmonė, organizacija ar fizinis asmuo, pas kurį atvyksta užsienietis, privalo pranešti Migracijos departamentui apie užsieniečių, kuriems išduotos nacionalinės vizos, neatvykimą, jų neįdarbinimą, studijų iki tarpininkavimo rašte nurodyto išvykimo iš Lietuvos Respublikos datos nutraukimą, taip pat apie darbo sutarčių su užsieniečiais, kuriems išduotos nacionalinės vizos, nutraukimą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos.

92.     Teikimą dėl nacionalinės vizos panaikinimo gali pateikti:

92.1Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir kitos policijos įstaigos;

92.2.  Vadovybės apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

92.3.  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

92.4.  Valstybės saugumo departamentas;

92.5.  Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos;

92.6.  Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

92.7.  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

92.8.  Lietuvos Respublikos teismai.

93.     Teikime dėl nacionalinės vizos panaikinimo nurodoma:

93.1.  užsieniečio vardas, pavardė;

93.2.  gimimo data;

93.3.  pilietybė (jei turi);

93.4.  kelionės dokumento pavadinimas, serija ir numeris;

93.5.  prašomos panaikinti vizos numeris;

93.6.  pagrindai panaikinti nacionalinę vizą. Kartu su teikimu pateikiamos prašyme nurodytas aplinkybes pagrindžiančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

94.     Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos valstybės tarnautojas, turėdamas informacijos, gavęs užsieniečio ar priimančio asmens prašymą arba teikimą dėl nacionalinės vizos panaikinimo ir nustatęs, kad turima informacija ar užsieniečio ar priimančio asmens prašyme, ar teikime nurodytos aplinkybės yra pakankamas faktinis ir teisinis pagrindas panaikinti nacionalinę vizą, priima nustatytais faktais ir teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą panaikinti nacionalinę vizą (10 priedas).

95.     Sprendimas dėl nacionalinės vizos panaikinimo priimamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorių dienų nuo teikimo arba užsieniečio ar priimančio asmens prašymo ir (ar) visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Vizų tarnybos valstybės tarnautojas, priėmęs sprendimą panaikinti nacionalinę vizą, su šiuo sprendimu supažindina į vizų tarnybą atvykusį užsienietį, duoda jam pasirašyti ir šio sprendimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, įteikia užsieniečiui. Jeigu su šiuo sprendimu užsienietis nesupažindinamas vizų tarnyboje, tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo užsieniečiui registruotu paštu išsiunčiama šio sprendimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, arba į užsieniečio elektroninį paštą išsiunčiamas šis nuskaitytas sprendimas.

96.     Apie priimtą sprendimą dėl nacionalinės vizos panaikinimo aprašo 91 punkte nurodytai institucijai, pateikusiai teikimą dėl nacionalinės vizos panaikinimo, nepranešama.

97.     Priėmus sprendimą dėl nacionalinės vizos panaikinimo, vizos mašininio nuskaitymo zonoje dedamas Vizų kodekso 34 straipsnio 5 dalyje nurodytas spaudas ir viza padaroma netinkama naudoti – optiškai kintantis vizos įklijos elementas, latentinio vaizdo įspūdį daranti apsaugos priemonė ir žodis „viza“ subraižoma aštriu įrankiu.

98.     Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu atveju įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas prieš įteikdamas užsieniečiui leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę galiojančios nacionalinės vizos mašininio nuskaitymo zonoje užrašo „Išduotas leidimas gyventi LR“ ir aprašo 97 punkte nurodytu būdu padaro vizą netinkama naudoti.

99.     Jeigu institucija, priėmusi sprendimą dėl nacionalinės vizos panaikinimo, dėl objektyvių priežasčių negali atlikti aprašo 97 punkte nurodytų veiksmų, šiuos veiksmus atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnyba, kai užsienietis ketina kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną arba bet kuri Lietuvos vizų tarnyba užsienyje, kai užsienietis kreipiasi dėl vizos išdavimo.

100.   Duomenys apie panaikintą nacionalinę vizą įrašomi į Užsieniečių registrą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TARPININKAVIMO RAŠTO PATEIKIMAS

 

101.   Šiame aprašo skirsnyje nustatyta tvarka pateiktas tarpininkavimo raštas – tai priimančio asmens prašymas išduoti daugkartinę nacionalinę vizą užsieniečiui, atvykstančiam pas priimantį asmenį.

102.   Tarpininkavimo raštas pateikiamas elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų informacinę sistemą. Tarpininkavimo rašte nurodomi aprašo 11 priede nurodyti duomenys. Elektroninių paslaugų informacinė sistema pateiktam tarpininkavimo raštui suteikia numerį, kurį perduoda priimančiam asmeniui. Šį numerį užsienietis nurodo Lietuvos vizų tarnybai užsienyje arba aprašo 68 punkte nurodytai institucijai, į kurią kreipiasi dėl daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo.

Kol nesukurtos techninės priemonės tarpininkavimo raštą pateikti per elektroninių paslaugų informacinę sistemą, tarpininkavimo raštas pateikiamas popierine forma kartu su prašymu išduoti daugkartinę nacionalinę vizą. Tarpininkavimo raštas Lietuvos vizų tarnybai užsienyje gali būti persiunčiamas faksimiliniu ryšiu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, tačiau kilus pagrįstų abejonių dėl jo autentiškumo vizų tarnyba gali pareikalauti pateikti tarpininkavimo rašto originalą.

103.   Pateikdamas tarpininkavimo raštą, priimantis asmuo įsipareigoja:

103.1.    tinkamai apgyvendinti užsienietį jo buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laikotarpiu;

103.2.    prireikus padengti užsieniečio pragyvenimo, apgyvendinimo buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laikotarpiu bei užsieniečio grįžimo, išsiuntimo ar grąžinimo į kilmės ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas;

103.3.    įdarbinti užsienietį pagal veiklos sritį, kurioje priimantis asmuo turi teisę veikti, arba sudaryti užsieniečiui sąlygas užsiimti veikla, dėl kurios jis kreipsis dėl daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo;

103.4.    užtikrinti, kad užsienietis buvimo Lietuvos Respublikoje turint nacionalinę vizą laikotarpiu bus apdraustas sveikatos draudimu, atitinkančiu Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 61 straipsnyje ir 17 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus.

104.   Tarpininkavimo raštas turi būti sudarytas ne anksčiau nei prieš vieną mėnesį iki užsieniečio prašymo išduoti daugkartinę nacionalinę vizą pateikimo dienos ir apimti visą numatomą užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje turint daugkartinę nacionalinę vizą laikotarpį.

105.   Esant techninėms priemonėms priimantis asmuo gali elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje atšaukti pateiktą tarpininkavimo raštą, jeigu šio rašto pagrindu dar neišduota daugkartinė nacionalinė viza.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠO SUDARYMAS

 

106.   Priimantis asmuo gali Migracijos departamentui pateikti prašymą įtraukti jį į Patvirtintų įmonių sąrašą. Prašymą įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą gali pateikti tik juridinis asmuo. Prašymas įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą pateikiamas per elektroninių paslaugų informacinę sistemą. Kol nesukurtos techninės priemonės prašymą pateikti per elektroninių paslaugų informacinę sistemą, aprašo 12 priede nurodytos formos prašymas Migracijos departamentui pateikiamas paštu ar elektroniniais ryšiais. Elektoriniais ryšiais siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Jeigu priimantis asmuo yra darbdavių organizacijos, delegavusios atstovus į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą, narys, kartu su aprašo 106 punkte nurodytu prašymu jis privalo pateikti šios darbdavių organizacijos rekomendacinį raštą. Rekomendaciniame rašte pateikiama darbdavių organizacijos nuomonė dėl priimančio asmens atitikties aprašo 107 punkto nuostatoms. Migracijos departamentas nepriima rekomendacijų iš darbdavių organizacijos, dėl kurios yra priimtas aprašo 121 punkte nurodytas sprendimas.

107.   Juridinis asmuo įtraukiamas į Patvirtintų įmonių sąrašą, jeigu atitinka visus aprašo 108 punkte nurodytus privalomuosius kriterijus ir bent 4 iš aprašo 109 punkte nurodytų papildomų kriterijų.

108.   Privalomieji įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą kriterijai yra šie:

108.1.  juridinis asmuo neturi didesnės negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), muitinė ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

108.2.  juridinis asmuo vykdo įsipareigojimus muitinei ir neturi nesumokėtų baudų, kurių dydis (suma) didesnis (didesnė) negu vienas bazinės socialinės išmokos dydis;

108.3.  juridinis asmuo nelikviduojamas ar bankrutuojantis;

108.4.  juridinis asmuo nebaustas už leidimą dirbti nelegalų darbą ar už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams arba, jeigu buvo baustas, nuo dienos, kurią skirta nuobauda baigta vykdyti, praėjo daugiau kaip vieni metai arba per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbo;

108.5.  per pastaruosius 2 metus iki aprašo 106 punkte nurodyto prašymo pateikimo dienos Migracijos departamentas nebuvo nustatęs, kad yra rimtas pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo yra fiktyvi įmonė pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 2 straipsnio 6 dalį;

108.6.  juridinis asmuo teikia metines pelno mokesčio, mėnesines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų ir pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas;

108.7.  užsieniečiai, atvykę į juridinį asmenį, dirba ar teikia paslaugas pagal sutartis su šiuo juridiniu asmeniu, fiziškai būdami Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai užsieniečiai dirba darbą, kuris susijęs su nuolatiniais važinėjimais tarptautiniais maršrutais;

108.8.  per pastaruosius 2 metus užsieniečiai darbo juridiniame asmenyje laikotarpiu nepažeidė Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje, 57 straipsnio 1 ir 2 dalyje, 621 straipsnio 2 dalyje, 124 straipsnio 1 ir 2 dalyse jiems nustatytų įpareigojimų;

108.9.  per pastaruosius 2 metus juridinis asmuo įdarbino ne mažiau kaip 2/3 visų užsieniečių, dėl kurių teikė tarpininkavimo raštą, ir vizų tarnybai, kuri išdavė nacionalinę daugkartinę vizą, pateikė pranešimą apie visus užsieniečius, gavusius nacionalines daugkartines vizas, tačiau neatvykusius, neįdarbintus ir atleistus, dėl kurių juridinis asmuo teikė tarpininkavimo raštą.

109.   Papildomi įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą kriterijai yra šie:

109.1.  juridinis asmuo vykdo Lietuvos Respublikoje veiklą, kuria siekiama pelno, ne trumpiau kaip 3 metus;

109.2.  juridiniame asmenyje pastarųjų 2 metų iki prašymo įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą pateikimo dienos laikotarpiu visą darbo laiką vienu metu dirbo ne mažiau kaip 3 užsieniečiai, ir šie užsieniečiai dirbo ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Šiuo atveju juridinis asmuo aprašo 106 punkte nurodytame prašyme turi nurodyti įdarbintus užsieniečius ir pridėti šiame papunktyje nurodytas sąlygas pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, darbo sutarčių kopijas);

109.3.  juridiniame asmenyje dirba daugiau kaip 10 darbuotojų ir jiems mokamas darbo užmokestis, sumokant privalomus mokesčius ir valstybinio socialinio draudimo įmokas;

109.4.  juridinio asmens pajamos sudaro ne mažiau kaip 500 000 eurų per metus;

109.5.  juridinio asmens mokamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis yra ne mažesnis nei Lietuvos statistikos departamento paskutinis paskelbtas metinis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį;

109.6.  juridinio asmens kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip vieno milijono eurų sumą. Šiuo atveju juridinis asmuo prie aprašo 106 punkte nurodyto prašymo turi pridėti nepriklausomo auditoriaus išvadas apie atliktą investiciją;

109.7.  juridinis asmuo su Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba jos įgaliota institucija Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo nustatyta tvarka yra sudaręs investicijų sutartį. Šiuo atveju juridinis asmuo prie aprašo 106 punkte nurodyto prašymo gali pridėti įrodymus apie sudarytą investicijų sutartį;

109.8.  juridinis asmuo, siekiantis įdarbinti užsieniečius, vykdo veiklą, kuri licencijuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

109.9.  juridinio asmens vykdomai veiklai užtikrinti yra būtinas įdarbinimas darbuotojų, turinčių profesijas, įtrauktas į Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;

109.10.     juridinis asmuo tenkina skaidrumo kriterijus:

109.10.1.  viešai įsipareigoja nepažeisti su juridinio asmens veikla susijusių teisės normų;

109.10.2.  atskleidžia savo dukterinių ir asocijuotų įmonių sąrašą. Jei juridinis asmuo tokių įmonių neturi, tai nurodo viešai;

109.10.3.  skelbia juridinio asmens pelno prieš apmokestinimą dydį;

109.10.4.  turi akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą atitikties sertifikatą.

110.   Gavęs prašymą įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas:

110.1.    ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia elektroniniu paštu (nuskaitytą arba pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) paklausimus teritorinei muitinei, kurios teritorijoje yra juridinio asmens, dėl kurio kreipiamasi, buveinė (toliau – teritorinė muitinė), Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, prireikus – paklausimus kitoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, ar juridinis asmuo atitinka aprašo 107 punkte nurodytus reikalavimus. Paklausimai Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti teikiami per Valstybinės mokesčių inspekcijos autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI;

110.2.  atlieka kitus patikrinimus, ar juridinis asmuo atitinka aprašo 107 punkte nurodytus reikalavimus.

111.   Teritorinė muitinė, Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė mokesčių inspekcija atsakymus elektroniniu paštu (nuskaitytus arba pasirašytus saugiu elektroniniu parašu) Migracijos departamentui pateikia per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

Jeigu teritorinė muitinė, Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė mokesčių inspekcija per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos nepateikia Migracijos departamentui atsakymo arba raštu neinformuoja jo apie tai, kad negali pateikti atsakymo per nustatytą terminą, tai laikoma, kad teritorinė muitinė, Valstybinė darbo inspekcija, Valstybinė mokesčių inspekcija neturi duomenų apie tai, kad juridinis asmuo neatitinka aprašo 107 punkte nurodytų reikalavimų.

112.   Sprendimą dėl juridinio asmens įtraukimo (neįtraukimo) į Patvirtintų įmonių sąrašą Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima ne vėliau kaip per mėnesį nuo aprašo106 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos.

113.   Juridinis asmuo į Patvirtintų įmonių sąrašą įtraukiamas 3 metams. Norėdamas vėl būti įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą pasibaigus šiam laikotarpiui, juridinis asmuo gali iš naujo pateikti prašymą įtraukti jį į Patvirtintų įmonių sąrašą šiame aprašo skirsnyje nustatyta tvarka.

114.   Apie aprašo 112 punkte nurodytą sprendimą juridinis asmuo informuojamas per elektroninių paslaugų informacinę sistemą. Kol nesukurtos techninės priemonės juridinį asmenį informuoti per elektroninių paslaugų informacinę sistemą, Migracijos departamentas apie priimtą sprendimą juridinį asmenį informuoja išsiųsdamas elektroniniu paštu (nuskaitytą) sprendimo kopiją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

115.   Gavęs Migracijos departamento sprendimą dėl juridinio asmens neįtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą, pakartotinį prašymą įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą juridinis asmuo gali pateikti tada, kai atitiks aprašo 107 punkto reikalavimus, ir ne anksčiau nei praėjus 6 mėnesiams nuo šiame punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos.

116.   Juridinis asmuo, įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą, privalo:

116.1.  teikti Migracijos departamentui, Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms valstybės įstaigoms informaciją apie įdarbintus užsieniečius, kurią reikalaujama teikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, apie užsieniečių, kuriems išduotos nacionalinės daugkartinės vizos, neatvykimą ir neįdarbinimą, taip pat apie darbo sutarčių su užsieniečiais, kuriems išduotos nacionalinės daugkartinės vizos, nutraukimą.

116.2.  pranešti Migracijos departamentui apie užsienietį, kuriam išduota daugkartinė nacionalinė viza, jeigu pasikeitė užsieniečio fizinė darbo vieta;

116.3.  užtikrinti, kad kviečiamas užsienietis nedirbtų jokio kito darbo ar pas kitą darbdavį, nei tas, kuriam dirbti jam išduota daugkartinė nacionalinė viza, išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu darbo sutartis nutraukta arba jis neatvyko ir neįsidarbino ir apie tai juridinis asmuo pranešė aprašo 116.1 papunktyje nurodytoms institucijoms;

116.4.  užtikrinti, kad užsienietis, kuriam išduota daugkartinė nacionalinė viza, darbo juridiniame asmenyje laikotarpiu bus apdraustas sveikatos draudimu.

117.   Juridinis asmuo išbraukiamas iš Patvirtintų įmonių sąrašo, jeigu nustatoma, kad jis nebeatitinka bent vieno aprašo 108 punkte nurodyto kriterijaus ar 4 iš aprašo 109 punkte nurodytų kriterijų arba nevykdo aprašo 116 punkte nurodytų pareigų.

118.   Migracijos departamentas, nustatęs, kad juridinis asmuo, įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą, neatitinka bent vieno iš aprašo 109 punkte nurodytų kriterijų, kurie buvo vertinami priimant sprendimą juridinį asmenį įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą, išsiunčia pranešimą juridiniam asmeniui, prašydamas per 5 darbo dienas pateikti duomenis, kad jis atitinka bent 4 iš aprašo 109 punkte nurodytų kriterijų.

119.   Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas sprendimą išbraukti juridinį asmenį iš Patvirtintų įmonių sąrašo priima per 10 darbo dienų nuo aplinkybės, kad juridinis asmuo nebetenkina bent vieno aprašo 108 punkte nurodyto kriterijaus arba nevykdo aprašo 116 punkte nurodytų pareigų, nustatymo, arba jeigu per aprašo 118 punkte nurodytame pranešime nustatytą terminą juridinis asmuo nepateikia prašomų duomenų arba jeigu pateikti duomenys nepatvirtina, kad juridinis asmuo atitinka bent 4 aprašo 109 punkte išdėstytus kriterijus, arba jeigu nustatoma, kad į juridinį asmenį jam tarpininkaujant gavęs Šengeno vizą ar nacionalinę vizą atvyko užsienietis, už kurio kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą Lietuvos Respublika buvo pripažinusi atsakomybę pagal 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL 2013 L 180, p. 31) 12 straipsnį dėl to, kad užsieniečiui buvo išduota viza. Apie priimtą sprendimą juridinis asmuo informuojamas per elektroninių paslaugų informacinę sistemą. Kol nesukurtos techninės priemonės juridinį asmenį informuoti per elektroninių paslaugų informacinę sistemą, Migracijos departamentas apie priimtą sprendimą juridinį asmenį informuoja, išsiųsdamas elektroniniu paštu (nuskaitytą) sprendimo kopiją per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

120.   Norėdamas vėl būti įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą, prašymą įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą juridinis asmuo gali pateikti tada, kai atitiks aprašo 107 punkto reikalavimus, ir ne anksčiau nei praėjus 6 mėnesiams nuo aprašo 119 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos.

121.   Nustačius, kad aprašo 116 punkte nurodyta darbdavių organizacija teikia klaidinančius rekomendacinius raštus, Migracijos departamento direktorius priima sprendimą nebepriimti rekomendacijų iš tokios darbdavių organizacijos. Apie šį sprendimą darbdavių organizacija informuojama išsiunčiant elektroniniu paštu (nuskaitytą) sprendimo kopiją per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Tokiai darbdavių organizacijai priklausantys juridiniai asmenys prašymus įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą pateikia be darbdavių organizacijos tarpininkavimo rašto.

122.   Patvirtintų įmonių ir darbdavių organizacijų, dėl kurių priimti aprašo 121 punkte nurodyti sprendimai, sąrašai skelbiami Migracijos departamento interneto svetainėje.

 

vi SKYRIUS

KONSULTACIJŲ VYKDYMAS

 

123.   Konsultavimosi dėl Šengeno vizos išdavimo pagal Vizų kodekso 22 ir 31 straipsnius nacionalinė centrinė valdžios institucija yra Migracijos departamentas.

124.   Konsultacijos dėl Šengeno ar nacionalinės vizos išdavimo yra vykdomos per N.VIS.

125.   Vizų tarnybos, nagrinėdamos valstybių, nurodytų Valstybės saugumo departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Policijos departamento patvirtintuose sąrašuose, piliečių ar šiuose sąrašuose nustatytų kategorijų piliečių prašymus dėl Šengeno ar nacionalinės vizos išdavimo, konsultuojasi su atitinkama institucija, sudariusia minėtą sąrašą (išskyrus atvejus, kai vizų tarnybos valstybės tarnautojas, nagrinėdamas pateiktą prašymą ir dokumentus dėl Šengeno ar nacionalinės vizos išdavimo, be konsultacijos nusprendžia, kad yra Vizų kodekso 32 straipsnyje nurodytų atsisakymo išduoti Šengeno vizą pagrindų arba Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnyje nurodytų atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindų): 

125.1.  su Valstybės saugumo departamentu – ar užsienietis gali kelti grėsmę valstybės saugumui. Valstybės saugumo departamentas pateikia informaciją dėl kitų atsisakymo išduoti Šengeno vizą pagrindų, nurodytų Vizų kodekso 32 straipsnyje, ar atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnyje, jeigu tokios informacijos turi;

125.2.  su Valstybės sienos apsaugos tarnyba – ar nėra rimto pagrindo manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pateikia informaciją dėl kitų atsisakymo išduoti Šengeno vizą pagrindų, nurodytų Vizų kodekso 32 straipsnyje, ar atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnyje, jeigu tokios informacijos turi; 

125.3.  su Policijos departamentu – ar užsienietis gali kelti grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenei. Policijos departamentas pateikia informaciją dėl kitų atsisakymo išduoti Šengeno vizą pagrindų, nurodytų Vizų kodekso 32 straipsnyje, ar atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnyje, jeigu tokios informacijos turi. 

126.   Aprašo 125 punkte nurodytus valstybių sąrašus Valstybės saugumo departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Policijos departamentas raštu pateikia Migracijos departamentui nedelsiant po tokio sąrašo sudarymo ar jo pakeitimo, o jeigu pakeitimų nėra, apie tai raštu informuoja Migracijos departamentą kasmet iki sausio 10 d.

127.   Kai konsultuotis dėl vizos išdavimo neprivaloma, tačiau vizų tarnybos valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs pateiktą prašymą ir dokumentus dėl Šengeno ar nacionalinės vizos gavimo, nusprendžia, kad būtina papildomai patikrinti pateiktus duomenis, jis gali konsultuotis savo iniciatyva su aprašo 125 punkte nurodytomis institucijomis dėl tame punkte nurodytų atsisakymo išduoti Šengeno ar nacionalinę vizą pagrindų ir (ar) su Migracijos departamentu dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindų, nurodytų Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 19 straipsnio 2 punkte (jeigu būtina papildomai patikrinti pateiktus duomenis Juridinių asmenų registre), 5 ir 10 punktuose ar atsisakymo išduoti Šengeno vizą pagrindų, nurodytų Vizų kodekso 32 straipsnio 1 dalies b punkte.

128.   Kilus abejonių dėl užsieniečio komandiravimo į Lietuvos Respubliką sąlygų, vizų tarnybos, nagrinėdamos prašymus išduoti daugkartinę nacionalinę vizą, pateiktus aprašo 70.14 papunktyje nurodytu atveju, konsultuojasi su Valstybine darbo inspekcija, ar dokumentuose, pateiktuose su užsieniečio prašymu išduoti nacionalinę vizą, nustatytos darbo sąlygos atitinka teisės aktuose komandiruojamiems darbuotojams nustatytus reikalavimus. 

129.   Vizų tarnybos valstybės tarnautojas elektroninį paklausimą dėl vizos išdavimo per N. VIS (toliau – paklausimas) išsiunčia Migracijos departamentui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo užsieniečio dokumentų vizai gauti priėmimo dienos, nurodydamas, su kuria (kuriomis) iš institucijų konsultuojasi, o Migracijos departamentas – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio paklausimo gavimo dienos persiunčia jį Valstybės saugumo departamentui, Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Policijos departamentui ir (ar) Valstybinei darbo inspekcijai (toliau – konsultavimosi institucijos).

Konsultuojantis su Valstybine darbo inspekcija paklausimas siunčiamas kartu su užsieniečio pateiktais dokumentais. Migracijos departamentas paklausimą kartu su pridėtais dokumentais Valstybinei darbo inspekcijai gali persiųsti elektroniniu paštu.

130.   Konsultavimosi institucijos, patikrinusios duomenis apie užsienietį ir pagal kompetenciją įvertinusios turimą informaciją, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos pateikia Migracijos departamentui įvertinimą. Aprašo 134 punkte nurodytu atveju konsultavimosi institucijos pateikia įvertinimą per Migracijos departamento nustatytą terminą.

131.   Jei iki aprašo 130 punkte nustatyto termino pabaigos Migracijos departamentas negauna atsakymo į paklausimą iš konsultavimosi institucijos arba nėra informuojamas apie šio termino pratęsimą, laikoma, kad konsultavimosi institucijos neturi duomenų, dėl kurių prieštarautų vizos išdavimui.

132.   Migracijos departamentas į vizų tarnybos paklausimą atsako ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos, išskyrus aprašo 134 ir 134 punktuose nustatytus atvejus.

Atsakymas vizų tarnybai pateikiamas per N.VIS, apibendrinus konsultavimosi institucijų pateiktus vertinimus ir (ar) Migracijos departamento turimą informaciją, įtraukiant konsultavimosi institucijų nurodytus ir (ar) Migracijos departamento komentarus.

133.   Atsakymo į paklausimą terminą Migracijos departamentas ar konsultavimosi institucija gali pratęsti iki 7 kalendorinių dienų, o išimtiniais atvejais – iki 30 kalendorinių dienų.

Konsultavimosi institucija apie termino pratęsimą informuoja Migracijos departamentą, o Migracijos departamentas, pratęsęs terminą arba iš konsultavimosi institucijos gavęs informacijos apie termino pratęsimą, apie tai informuoja vizų tarnybą.

134.   Vizų tarnybos gali prašyti skubaus arba labai skubaus atsakymo į paklausimą. Tokiais atvejais Migracijos departamentas užtikrina, kad būtų atsakyta:

134.1.  į skubų paklausimą – per 4 kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos;

134.2.  į labai skubų paklausimą – per 24 valandas nuo jo gavimo dienos.

135.   Jei iki aprašo 132 ir 134 punktuose nustatyto termino pabaigos vizų tarnyba negauna atsakymo į paklausimą arba nėra informuojama apie termino pratęsimą, laikoma, kad konsultavimosi institucija ir (ar) Migracijos departamentas neturi duomenų, dėl kurių prieštarautų vizos išdavimui.

136.   Jei dėl techninių kliūčių nėra galimybės išsiųsti paklausimą per N.VIS, šis paklausimas siunčiamas elektroniniu paštu.

 

vii SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

137.   Vizų įklijų užsakymą, jų gaminimą ir saugojimą organizuoja Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras).

138.   Asmens dokumentų išrašymo centras organizuoja vizų įklijų paskirstymą ir perdavimą vizų tarnyboms Lietuvoje. Konsulinis departamentas organizuoja pristatytų vizų įklijų paskirstymą ir saugojimą iki perdavimo Lietuvos vizų tarnyboms užsienyje.

139.   Prašymai išduoti Šengeno vizą kartu su prie jų pridėtais dokumentais ir kiti su šiais prašymais susiję dokumentai vizų tarnybose saugomi Vizų kodekso 37 straipsnio 3 dalies antrojoje pastraipoje nustatytą laiką.

Prašymai patvirtinti kvietimą, išduoti nacionalinę vizą, panaikinti nacionalinę vizą, panaikinti ar atšaukti Šengeno vizą kartu su prie jų pridėtais dokumentais ir kiti su šiais prašymais susiję dokumentai, taip pat prašymai akredituoti kartu su prie jų pridėtais dokumentais ir kiti su šiais prašymais susiję dokumentai vizų tarnybose saugomi 2 metus nuo sprendimų dėl prašymų priėmimo dienos.

Prašymai įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą kartu su prie jų pridėtais dokumentais ir kiti su šiais prašymais susiję dokumentai, taip pat sprendimai išbraukti juridinį asmenį iš Patvirtintų įmonių sąrašo ir sprendimai nebepriimti rekomendacijų iš darbdavių organizacijos bei šiuos sprendimus pagrindžiantys dokumentai saugomi 5 metus.

140.   Kvietimų, tarpininkavimo raštų ir prašymų įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą (kai bus sukurtos techninės priemonės pateikti tarpininkavimo raštus ir prašymus įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą per elektroninių paslaugų informacinę sistemą), vizų išdavimo, neišduotų vizų, sprendimų dėl akreditacijos, dėl nacionalinės ar Šengeno vizos panaikinimo ar dėl Šengeno vizos atšaukimo, taip pat sprendimų dėl juridinio asmens įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo ir sprendimų nebepriimti rekomendacijų iš darbdavių organizacijos registrai pildomi vienus kalendorinius metus toje laikmenoje, kurioje jie buvo sudaryti. Kvietimų, tarpininkavimo raštų ir prašymų įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą (kai bus sukurtos techninės priemonės pateikti tarpininkavimo raštus ir prašymus įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą per elektroninių paslaugų informacinę sistemą), vizų išdavimo, neišduotų vizų ir sprendimų dėl nacionalinės ar Šengeno vizos panaikinimo ar dėl Šengeno vizos atšaukimo, taip pat sprendimų dėl juridinio asmens įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo ir sprendimų nebepriimti rekomendacijų iš darbdavių organizacijos registrai saugomi 5 metus nuo jų užbaigimo, o sprendimų dėl akreditacijos registras – 10 metų nuo jo užbaigimo.

Šengeno vizų ir neišduotų Šengeno vizų registrai N.VIS saugomi 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL 2008 L 218, p. 60) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Vizų kodeksu, 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą laiką.

141.   Dokumentai, patvirtinantys valstybės rinkliavos ar konsulinio mokesčio sumokėjimą, Lietuvos vizų tarnybos užsienyje vadovo sprendimai neimti konsulinio mokesčio tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

142.   Pasibaigus saugojimo terminams, dokumentai sunaikinami.

143.   Užsienietis turi teisę susipažinti su visa informacija, susijusia su vizos jam išdavimu, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka įslaptintą informaciją. Tretiesiems asmenims informacija apie užsienietį neteikiama, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.

144.   Už Europos Komisijos informavimą pagal Vizų kodekso 53 straipsnio 1 dalies b, c, d, e ir g punktus atsakingas Migracijos departamentas, o pagal minėtos dalies a, f, h ir i punktus – Konsulinis departamentas.

_________________