LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATINAMOJO FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO MOKYMŲ, SKIRTŲ VYRESNIO AMŽIAUS ASMENIMS, VYKDYMO SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 22 d. Nr. V-119

Vilnius

 

Įgyvendindamas Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-2330 „Dėl Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 28 punktą:

1. T v i r t i n u Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Arūnas Dulkys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2021 m.  sausio 22  d.

įsakymu Nr. V-119

 

SVEIKATINAMOJO FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO MOKYMŲ, SKIRTŲ VYRESNIO AMŽIAUS ASMENIMS, VYKDYMO SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

1Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo mokymų (toliau – SFA mokymai), skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose (toliau – VS biuras) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijos – 65 metų amžiaus ir vyresniems asmenims (toliau – vyresni asmenys) skirtų SFA mokymų (toliau – SFA mokymų vyresniems asmenims) vykdymo tikslą, uždavinius, turinį, siektinus rezultatus ir jų vertinimą bei veiklos organizavimą.

2Įgyvendinant Aprašą, vadovaujamasi bendromis nuostatomis, nustatytomis Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-2330 „Dėl Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – SMSFAS tvarkos aprašas).

3 Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. Fizinio pajėgumo testas – užduotis, skirta nustatyti asmens fizinio pajėgumo lygį. 

3.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos sporto įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SFA MOKYMŲ VYKDYMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUOSE

 

4 SFA mokymų vyresniems asmenims turinį sudaro Aprašo 8 punkte nustatytų individualių rodiklių ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo žinių nustatymas, asmeninio fizinio aktyvumo plano sudarymas, SFA mokymų temos, asmens dalyvavimas SFA mokymuose vyresniems asmenims.

5 SFA mokymų vyresniems asmenims trukmė vienam asmeniui yra ne mažesnė nei 12 mėnesių, per kuriuos įvykdomas SMSFAS tvarkos apraše nustatytas sveikatinamojo fizinio aktyvumo programos pratybų skaičius ir skiriamos savarankiškos fizinio aktyvumo užduotys.

6 SFA mokymai vyresniems asmenims organizuojami pagal VS biuro sudarytą (-as) atitinkamo tipo SFA mokymų vyresniems asmenims programą (-as) (toliau – SFA mokymų programa)(Aprašo 1 priedas). 

7 Asmuo, pageidaujantis dalyvauti SFA mokymų programoje, sveikatos būklę įsivertina vadovaudamasis SMSFAS tvarkos aprašu. Papildomai asmuo įsivertina asmenines galimybes dalyvauti SFA mokymų programoje pagal Aprašo 2 priedą ir informuoja apie rezultatus mokymų organizatorių.

8 Asmeniui, pageidaujančiam dalyvauti SFA mokymų veiklose, nustatomi šie individualūs rodikliai:

8.1. bendrieji, kurie nustatomi SMSFAS tvarkos aprašo nustatyta tvarka:

8.1.1. didžiausias asmeniui leistinas fizinio krūvio dydis (artimas maksimaliam);

8.1.2. fizinio aktyvumo lygis;

8.1.3. fizinio aktyvumo žinios;

8.2. specialieji:

8.2.1. kūno masės indeksas ir kūno sudėtis (pagal Aprašo 3 priedą);

8.2.2. fizinio pajėgumo lygis, nustatomas pagal šiuos rodiklius:

8.2.2.1.                      viršutinių galūnių (rankų) raumenų jėgą;

8.2.2.2.                      plaštakos raumenų jėgą;

8.2.2.3.                      apatinių galūnių (kojų) raumenų jėgą;

8.2.2.4.                      viršutinės kūno dalies (pečių juostos) lankstumą;

8.2.2.5.                      apatinės kūno dalies lankstumą;

8.2.2.6.                      širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumą.

Fizinio pajėgumo lygis pagal šiuos rodiklius nustatomas vadovaujantis Aprašo 4 ir 5 prieduose pateikiamais rekomenduojamais testais ir jų atlikimo metodika arba kitais VS biuro pasirinktais fizinio pajėgumo nustatymo testais ir metodika);

8.2.3. senatvinio silpnumo sindromo požymiai (pagal Aprašo 6 priedą);

8.2.4. polinkio į depresiją požymiai (pagal Aprašo 7 priedą).

9 Aprašo 8 punkte nurodyti parametrai fiksuojami individualiose asmens fizinio aktyvumo kortelėse pagal Aprašo 8 priede pateiktą formą.

10Aprašo 8 punkte nurodyti parametrai nustatomi asmenims, dalyvavusiems ne mažiau kaip 70 proc. SFA mokymų programos pratybų, juos nustatant tris kartus:

10.1.  pirmą kartą – prieš asmeniui pradedant dalyvauti SFA mokymų programoje (pirmųjų pratybų metu);

10.2.  antrą kartą – po to, kai asmuo yra dalyvavęs 50 proc. SFA mokymų programos apimties;

10.3.  trečią kartą – asmeniui baigus dalyvavimą SFA mokymų programoje (paskutinių pratybų metu).

11Atsižvelgiant į individualius Aprašo 8.1.1 papunktyje nurodytų parametrų rezultatus, kiekvienam asmeniui sudaromas individualus fizinio aktyvumo planas (toliau – planas), kuriame nurodomos rekomenduojamos veiklos ir jų dažnumas pagal VS biure teikiamų fizinio aktyvumo užsiėmimų tvarkaraštį bei asmens galimybes atlikti veiklą savarankiškai. Planą sudaro VS biuro specialistas kartu su mokymuose dalyvaujančiu asmeniu pagal Aprašo 9 priede pateikiamą formą.

12Sudarydamas planą VS biuro specialistas vadovaujasi individualizavimo, konfidencialumo, laipsniškumo, nuoseklumo, saugumo ir sąmoningumo principais.

13Planas sudaromas atsižvelgiant į asmens pasirinktą ir su mokymų organizatoriumi suderintą Aprašo 1 priede nurodytą SFA mokymų programos tipą. Jeigu SFA mokymų programoje nenurodyta kitaip arba asmuo nepasirenka konkrečios SFA mokymų programos, taikomos šios fizinio aktyvumo pratybų rekomendacijos:

13.1.  raumenų jėgos ugdymas (atliekant fizinę veiklą ir pratimus, kai raumenys yra įtempiami nugalint vidutinį ar didelį pasipriešinimą, taip ugdant jų jėgą, galingumą, raumenų ištvermę ir didinant masę, pvz., pritūpimai, atsispaudimai, prisitraukimai, darbas su funkciniais diržais bei jėgos treniruokliais, įvairiais svarmenimis ir pan., atliekant šį darbą vidutiniu arba didesniu už vidutinį intensyvumu) – ne mažiau 2 k/sav.;

13.2.  pusiausvyros ugdymas (statiniais ir dinaminiais pratimais, kuriais stengiamasi išlaikyti stabilią kūno padėtį, pvz., ėjimas atbulomis, stovėjimas ant vienos kojos arba balansinių įrenginių ir pan., atliekant šį darbą vidutiniu arba didesniu už vidutinį intensyvumu) – ne mažiau 3 k/sav.;

13.3.  aerobinės ištvermės ugdymas (atliekant fizinę veiklą, kurios metu didieji kūno raumenys juda ritmingai, ilgą laiką susitraukinėdami, pvz., greitas ėjimas, bėgimas, plaukimas, važiavimas dviračiu ar paspirtuku, sportiniai žaidimai ir pan., per savaitę atliekant šį darbą vidutiniu intensyvumu ne mažiau 150–300 minučių, dideliu intensyvumu – ne mažiau 75–150 minučių) – ne mažiau 3 k/sav.;

13.4.  lankstumo ugdymas (atliekant kiek įmanoma platesnius judesius pagal sąnario amplitudę, pvz., statiniai tempimo pratimai, jogos padėtys, taiči mankštų judesiai ir pan.) – ne mažiau 2 k/sav.

14Tą pačią dieną gali būti organizuojamas vienas ir daugiau skirtingas fizines ypatybes ugdantys užsiėmimai.

15Asmuo gali dalyvauti daugiau nei vienoje Aprašo 1 priede nurodytoje programoje, aptaręs maksimalius jam leistinus krūvius su mokymų organizatoriumi. Jei asmuo dalyvauja daugiau nei vienoje programoje, kiekvienoje programoje jis laikomas unikaliu dalyviu.

16Teoriniai mokymai vykdomi SMSFAS tvarkos aprašu nustatyta tvarka. Papildomai teikiamos žinios Aprašo 10 priede nustatytomis temomis.

17Minimali vienų praktinių pratybų trukmė – 45 minutės.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18Jei vertinant asmens antropometrinius ar fiziologinius rodiklius, fizinio pajėgumo rezultatus nustatomi reikšmingi nuokrypiai nuo vidutinių dydžių, jam nustatomas senatvinio silpnumo sindromas ir (arba) asmens Geriatrinės depresijos skalės rezultatas yra aukštas, taip pat jeigu dalyviui dalyvavimo programoje metu atsiranda naujų nusiskundimų dėl sveikatos arba fizinio aktyvumo metu pastebima naujų išprovokuotų ir iki tol nebuvusių simptomų, ši informacija pažymima asmens individualioje fizinio aktyvumo kortelėje, kurią asmuo gali pateikti asmens sveikatos priežiūros specialistui ir kartu spręsti dėl tolesnių tyrimų bei konsultacijų.

19Asmenų dalyvavimas sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo veiklose yra savanoriškas ir nemokamas.

_____________

 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo  skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašo            

1 priedas

 

SFA MOKYMŲ programų tipai ir turinys

 

·   

·   

Eil. nr.

Programos tipas

Veiklos rūšis

(pasirinktinai)

Preliminari vienų pratybų trukmė

Rekomen-duojamas veiklų dažnumas

Rekomen-duojama programos trukmė

1.

Griuvimų prevencijos programa

Mobilumo ir pusiausvyros ugdymo pratybos atliekant mankštas (pvz., taiči)

60 min.

1–3 k/sav.

16 savaičių

Mišrios aerobinės ištvermės ir jėgos įveikiant pasipriešinimą ugdymo pratybos

30–90 min.

1–3 k/sav.

4–48 savaitės

2.

Gyvenimo kokybę gerinanti programa

Vidutinio intensyvumo aerobinės ištvermės pratybos

15–47 min.

3 k/sav.

Apie 48 sav.

Vidutinio ir didelio intensyvumo pratybos įveikiant pasipriešinimą

15–60 min.

3 k/sav.

Apie 48 sav.

Mišrios vidutinio ir didelio intensyvumo aerobinės ištvermės, pratimų įveikiant pasipriešinimą, mobilumo ir pusiausvyros pratimų pratybos

15–120 min.

2–7 k/sav.

Apie 48 sav.

3.

Bendrą organizmo fizinį pajėgumą gerinanti programa

 

 

 

 

 

· Aerobinio pajėgumo gerinimo priemonės

Vidutinio ir didelio intensyvumo ištvermės ugdymo pratybos

30–60 min.

2–3 k/sav.

8–12 sav.

Vidutinio intensyvumo pratybos įveikiant pasipriešinimą

Apie 30 min.

2–3 k/sav.

12 sav.

Mišrios vidutinio ir didelio intensyvumo aerobinės ištvermės, pratimų įveikiant  pasipriešinimą, mobilumo ir pusiausvyros pratimų pratybos

50–90 min.

3 k/sav.

8–19 sav.

· Organizmo stiprinimo (jėgos) priemonės

Vidutinio ir didelio intensyvumo ištvermės ugdymo pratybos

30 min.

3 k/sav.

8 sav.

Įvairios mišraus intensyvumo pratybos įveikiant pasipriešinimą

Apie 30 min.

2–3 k/sav.

2–102 sav.

Mišrios vidutinio ir didelio intensyvumo aerobinės ištvermės, pratimų įveikiant pasipriešinimą, mobilumo ir pusiausvyros pratimų pratybos

50–90 min.

3–5 k/sav.

8–52 sav.

· Pusiausvyros ugdymo priemonės

Aerobinės ištvermės pratybos

60 min.

3 k/sav.

4–52 sav.

Įvairios pratybos įveikiant pasipriešinimą įvairiu intensyvumu

35–90 min.

3 k/sav.

Apie 48 sav.

Mobilumo ir pusiausvyros pratybos

60 min.

1–5 k/sav.

4–52 sav.

Mišrios aerobinės ištvermės, pratimų įveikiant pasipriešinimą, mobilumo ir pusiausvyros pratimų pratybos

30–60 min.

3 k/sav.

4–52 sav.

4.

Programa asmenims, kuriems nustatytas senatvinio silpnumo sindromas

 

Mišrios aerobinės ištvermės, pratimų įveikiant pasipriešinimą, mobilumo ir pusiausvyros pratimų pratybos

45–60 min.

1–3 k/sav.

Apie 48 sav.

 

Parengta pagal „Guidelines on Physical Activity for Older people (aged 65 years and over)“. Wellington: Ministry of Health, 2013.

 

________________________

 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo  skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašo            

2 priedas

 

 

 

ASMENINĖS FIZINĖS BŪKLĖS Į(SI)VERTINIMAS

 

Per pokalbį su asmeniu išsiaiškinama, ar jis šiuo metu neserga, nekarščiuoja. Jei atsakymas teigiamas, jam patariama atsisakyti fizinio aktyvumo, kol sveikatos būklė pagerės. Jeigu asmuo jaučia kitokius negalavimus, rekomenduojama apie tai pranešti gydytojui.

Asmens taip pat paprašoma atsakyti į pateiktus klausimus:

1. Ar gydytojas kada nors Jums nustatė širdies sutrikimų ir rekomendavo tik mediciniškai pagrįstą fizinį aktyvumą?

2. Ar po fizinių pratimų atlikimo Jums skauda krūtinę?

3. Ar pastaraisiais mėnesiais poilsio metu Jums skaudėjo krūtinę?

4. Ar dėl galvos svaigimo prarandate sąmonę ir pusiausvyrą?

5. Ar Jus kamuoja kaulų bei sąnarių ligos ir ar jos paaštrėja atliekant fizinius pratimus?

6. Ar gydytojas nuolat išrašo Jums vaistų nuo kraujospūdžio ar širdies ligų (pvz., skatinančių

skysčių išsiskyrimą)?

7. Ar įvardytumėte kitas priežastis, dėl kurių negalite mankštintis be gydytojo pritarimo?

 

Vertinimas: bent vienas teigiamas atsakymas rodo padidėjusią riziką sveikatai.

 

_________________________

 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo  skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašo            

3 priedas

 

 

 

kūno MASĖS INDEKSO* IR KŪNO SUDĖTIES nustatymAS IR VERTINIMAS

 

 

1.   Kūno masės indeksas nustatomas pagal formulę: kg/m2 ir vertinamas taip:

 

·    <18,49 nepakankamas kūno svoris

·    18,5–24,9 pakankamas kūno svoris

·    25–29,9 antsvoris

·    30–34,9 – I laipsnio nutukimas

·    35–39,9 – II laipsnio nutukimas

·    >40 – III laipsnio nutukimas

 

*Kūno masės indeksas – kūno masės ir ūgio kvadrato santykis, leidžiantis įvertinti žmogaus svorį – ar jis normalus, ar yra antsvoris bei nutukimas, ar svoris per mažas.

 

2.   Asmens kūno sudėties analizė atliekama kūno sudėties analizatoriumi, nustatant šiuos parametrus:

·    kūno riebalų kiekį (procentais);

·    kūno masę be riebalų (kg);

·    riebalų masę (kg);

·    kūno varžą (viso kūno ir atskirai kiekvienos kūno dalies (kairės rankos, dešinės rankos, kairės kojos, dešinės kojos ir liemens);

·    sunaudojamos energijos kiekį**;

·    pageidaujamą kūno svorį (pagal siekiamą kūno riebalų kiekį);

·    kūno riebalų kiekį (kuris turėtų būti prarastas ar priaugtas);

·    kūno skysčių svorį (kg);

·    kūno raumenų masę (kg);

·    skaičiuoja KMI (kūno masės indeksą).

 

**Sunaudojamos energijos kiekis – energija, reikalinga fiziologinėms kūno funkcijoms (kvėpavimui ir kraujo apytakai) palaikyti.

_____________________________

 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo  skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašo            

4 priedas

 

Fizinio pajėgumo lygio nustatymo kriterijai ir vertinimas

 

 

Rodiklio pavadinimas

Vertinimas

Amžius/lytis

 

 

 

65–69 m.

70–74 m.

75–79 m.

80–84 m.

85–89 m.

1.

Viršutinių galiūnių (rankų) raumenų jėga

(testas „Lenkti ir tiesti ranką su svareliu per 30 sek.“

(kartai per

30 sek.)

 

Moterys

Aukščiau už vidutinį

>18

>17

>17

>16

>15

Vidutinis

13–17

13–16

12–16

11–15

11–14

Žemiau už vidutinį

<12

<12

<11

<10

<10

 

Vyrai

Aukščiau už vidutinį

>21

>21

>19

>19

>17

Vidutinis

16–20

15–20

14–18

14–18

12–16

Žemiau už vidutinį

<15

<14

<13

<13

<11

 

2.

 

Plaštakos raumenų jėga (testas

„Plaštakos suspaudimas“

(abiejų rankų vidutiniai rodikliai, kg)

 

Moterys

Aukščiau už vidutinį

>34,3

>32,35

>29,0

>24,6

>21,65

Vidutinis

23,1–34,2

20,06–32,34

19,8–28,9

14,4–24,5

11,96–21,64

Žemiau už vidutinį

<23,0

<20,05

<19,7

<14,3

<11,95

 

Vyrai

Aukščiau už vidutinį

> 50,0

>49,25

>45,9

>38,95

>28,85

Vidutinis

36,06–49,9

32,6–49,24

27,6–45,8

21,6–38,94

16,76–28,84

Žemiau už vidutinį

<36,05

< 32,5

< 27,5

<21,5

<16,75

3.

 

Apatinių galūnių (kojų) raumenų jėga

(testas „Stotis ir sėstis per 30 sek.“

(kartai per 30 sek.)

 

Moterys

Aukščiau už vidutinį

>16

>15

>15

>14

>13

Vidutinis

12–15

11–14

11–14

10–13

9–12

Žemiau už vidutinį

<11

<10

<10

<9

<8

 

Vyrai

Aukščiau už vidutinį

>18

>17

>17

>15

>14

Vidutinis

13–17

13–16

12–16

11–14

9–13

Žemiau už vidutinį

<12

<12

<11

<10

<8

4.

Viršutinės kūno dalies (pečių juostos)

lankstumas

(testas „Susisiekti rankomis už nugaros“

(pasiektas atstumas cm)

 

Moterys

Aukščiau už vidutinį

> 3,8

> 2,5

> 1,3

> 0

<-2,5

Vidutinis

-8,8–

3,7

-10,1–

2,4

-12,6–

1,2

-13,9–

0

-17,7–-2,6

Žemiau už vidutinį

> -8,9

> -10,2

> -12,7

>-14

>-17,8

 

Vyrai

Aukščiau už vidutinį

<-2,5

<-2,5

<-5,1

< -5,1

< -7,6

Vidutinis

-19–

-2,6

-20,2–

-2,6

-22,8–

-5,2

-24,2–

-5,2

-25,3–-7,7

Žemiau už vidutinį

> -20

>-20,3

>-22,9

>-24,1

> -25,4

5.

Apatinės kūno dalies lankstumas

(testas „Sėdint ant kėdės siekti“

(pasiektas atstumas cm)

 

Moterys

Aukščiau už vidutinį

>13

>10

>9

>8

>6,5

Vidutinis

0–12

-2,6–9

-3–8

-5–7

-6,4–6,4

Žemiau už vidutinį

>-1

>-2,5

>-4

>-5

>-6,5

 

Vyrai

Aukščiau už vidutinį

>8

>6

>5

>4

>1

Vidutinis

-7–7

-8– 5

-9–4

-13–3

-13–0

Žemiau už vidutinį

>-8

>-9

>-10

>-14

>-14

6.

 

Širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumas

(testas „6 min. ėjimas“

(nueitas atstumas metrais)

 

 

Moterys

Aukščiau už vidutinį

>581

>562

>535

>466

>402

Vidutinis

458–580

440–561

394–534

312–465

252–401

Žemiau už vidutinį

<457

<439

<393

<311

<251

 

Vyrai

Aukščiau už vidutinį

>640

>622

>585

>553

>457

Vidutinis

513–639

499–621

431–584

408–552

280–456

Žemiau už vidutinį

<512

<498

<430

<407

<279

7.

 

Širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumas

(testas „2 min. ėjimas vietoje“

(žingsnių skaičius per 2 min.)

 

 

Moterys

Aukščiau už vidutinį

>107

>101

>100

>91

>85

Vidutinis

74–106

69–100

69–99

61–90

56–84

Žemiau už vidutinį

<73

<68

<68

<60

<55

 

Vyrai

Aukščiau už vidutinį

>116

>110

>109

>103

>91

Vidutinis

87–115

81–109

74–108

72–102

60–90

Žemiau už vidutinį

<86

<80

<73

<71

<59

 

Šaltinis: adaptuota pagal Jones, C. J. and Rikli, R. E. (2002) Measuring Functional Fitness in Older Adults. The Journal of Active Ageing, 25–30.

 

____________________________

 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo  skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašo            

5 priedas

 

 

 

FIZINIO PAJĖGUMO NUSTATYMO ATLIKIMO METODIKA

 

TESTAS „Lenkti ir tiesti ranką su svareliu per 30 sek.“

Tikslas – įvertinti viršutinių galūnių (rankų) raumenų jėgą.

Užduotis – kuo daugiau kartų per 30 sekundžių sulenkti ir ištiesti ranką laikant svarelį.

Priemonės:

·   standartinė kėdė be ranktūrių;

·   laikmatis (chronometras);

·   svarelis: 2,5 kg moterims, 4 kg vyrams.

Testavimo eiga:

1.  Testuojamasis atsisėda ant kėdės labiau toje pusėje, kurioje rankoje laikomas svarelis, remiasi pėdomis į grindis (pečių plotyje), nugara išlieka tiesi.

2.  Testuojamasis gali pabandyti 1–2 kartus lenkti ir tiesti ranką su svareliu.

3.  Po komandos „dėmesio, op!“ įjungiamas laikmatis, o testuojamasis stengiasi sulenkti ir ištiesti ranką kuo daugiau kartų.

4.  Praėjus 30 sek. duodama komanda „stop!“, testas baigiamas.

Nurodymai testo vykdytojui:

1.  Būtina stebėti, kad testuojamasis visai sulenktų ir vėl visai ištiestų ranką su svareliu (remtis į atkaltę negalima).

2.  Būtina stebėti, kad testuojamasis laikytų alkūnę priglaustą prie korpuso.

3.  Skaičiuojama garsiai, kiek kartų testuojamasis sulenkia ranką.

4.  Užskaitomi tik tie kartai, kai testuojamasis teisingai atlieka bandymą.

Rezultatas: visai sulenktos rankos su svareliu kartai per 30 sek.

 

TESTAS „PLAŠTAKOS SUSPAUDIMAS“

Tikslas – įvertinti plaštakų raumenų jėgą.

Užduotis – kiek įmanoma smarkiau suspausti dinamometrą.

Priemonės – specialus rankų (plaštakos suspaudimo) dinamometras.

Testavimo eiga:

1Testuojamasis dinamometrą spaudžia dominuojamąja, po to – nedominuojamąja ranka.

2Testas atliekamas stovint, ranka, kuria spaudžiamas dinamometras, laikoma truputį toliau nuo savo kūno. Naudojant tam tikro tipo dinamometrus, rankos padėtis gali būti „sulenkta per alkūnę 90 laipsnių kampu“ arba „ranka nuleista žemyn“.

3Plaštaka spaudžiama maksimalia jėga, atliekant vienkartinį spaudžiamąjį judesį.

4Iš dviejų bandymų registruojamas geresnis rezultatas. Tarp spaudimų leidžiama ilsėtis 10 sekundžių. Tada testas atliekamas kita ranka.

Nurodymai testo vykdytojui: šio testo gali negalėti atlikti asmenys, turintys žymių plaštakos sąnarių pakitimų dėl artrito. Gali reikėti pareguliuoti dinamometrą pagal testuojamojo asmens plaštakos dydį.

Rezultatas: dominuojamosios ir nedominuojamosios rankos plaštakos suspaudimo jėgos geresniųjų bandymų rezultatų vidurkis kilogramais.

 

TESTAS „Stotis ir sėstis per 30 sek.“

Tikslas – įvertinti apatinių galūnių (kojų) raumenų jėgą.

Užduotis – kuo daugiau kartų per 30 sekundžių atsistoti ir atsisėsti.

Priemonės:

·   standartinė kėdė be ranktūrių;

·   laikmatis (chronometras).

Testavimo eiga:

1.  Kėdė pastatoma prie sienos, kur ji bus stabili.

2.  Testuojamasis atsisėda kėdės viduryje, remiasi pėdomis į grindis (pečių plotyje), nugara išlieka tiesi.

3.  Testuojamasis sukryžiuoja per alkūnes sulenktas rankas prie krūtinės.

4.  Po komandos „dėmesio, op!“ įjungiamas laikmatis, o testuojamasis stengiasi atsistoti ir atsisėsti kiek galima daugiau kartų.

5.  Praėjus 30 sek. duodama komanda „stop!“, testas baigiamas.

Nurodymai testo vykdytojui:

1.  Būtina stebėti, kad testuojamasis pilnai atsistotų ir vėl pilnai atsisėstų (remtis į atkaltę negalima).

2.  Būtina stebėti, kad testuojamasis laikytų rankas sukryžiavęs ir nekeltų jų aukštyn.

3.  Skaičiuojama garsiai, kiek kartų testuojamasis atsistoja.

4.  Įskaitomi tik tie kartai, kai testuojamasis atsistoja nesiremdamas rankomis.

Rezultatas: skaičiuojami pilnai atsistoti kartai per 30 sek.

 

TESTAS „SUSISIEKTI RANKOMIS UŽ NUGAROS

Tikslas – įvertinti viršutinės kūno dalies (pečių juostos) lankstumą.

Užduotis – susisiekti rankomis už nugaros, pakėlus vieną alkūnę aukštyn, o kitą nuleidus žemyn už nugaros.

Priemonės: 45 cm liniuotė.

Testavimo eiga:

1.  Pradinė testuojamojo padėtis stovint. Testuojamasis uždeda vieną ranką už galvos ir nugaros per petį ir kiek įmanoma stengiasi pasiekti nugaros vidurį, delnu liesdami kūną, o pirštus nukreipdamas žemyn. Kita ranka uždedama už nugaros, delnu į išorę, pirštais į viršų ir siekiama kiek įmanoma aukštyn, bandant paliesti ar abiejų plaštakų viduriniuosius pirštus uždėti vieną ant kito.

2.  Atliekami du bandymai keičiant kūno puses.

Nurodymai testo vykdytojui:

1.  Matuojamas atstumas tarp pirštų  galiukų centimetrais.

2.  Testas nutraukiamas, jei tiriamasis jaučia skausmą.

Rezultatas: jei vidurinieji pirštai „užeina“ vieni ant kitų, bus įvertinimas su pliuso (+) ženklu, jei yra tarpelis tarp jų, įvertinimas su minuso (-) ženklu. Jei pirštų galiukai liečiasi, rezultatas yra lygus nuliui.

 

TESTAS „SĖDINT ANT KĖDĖS SIEKTI

Tikslas – įvertinti apatinės kūno dalies lankstumą.

Užduotis – siekti ištiestos kojos didįjį pirštą ir toliau, delnus sudėjus vieną ant kito.

Priemonės:

·   standartinė kėdė be ranktūrių;

·   45 cm liniuotė.

Testavimo eiga:

1.  Testuojamasis atsisėda ant kėdės. Pradinė padėtis – sėdint ant kėdės, viena koja ištiesta į priekį, kita sulenkta stačiu kampu. Ištiestos kojos pėda statoma ant kulno ir sudaro 90 laipsnių kampą su blauzda.

2.  Testuojamasis siekia ištiestos kojos nykščio ar toliau lėtai lenkdamasis pirmyn. Rankų padėtis – tiesios, plaštakos – viena ant kitos. . Galutiniame taške testuojamasis sustoja dviem sekundėms.

3.  Testuotojas matuoja rezultatą liniuote, nulinę atžymą pridėjęs prie ištiestos kojos nykščio viršaus. Gali būti rezultatų su minuso (-) ženklu, jei nykščio nepasiekiama.

Nurodymai testo vykdytojui:

1.  Stebėti, kad ištiestos kojos kelis nebūtų lenkiamas.

2.  Stebėti, kad lenkimosi pirmyn ir siekimo judesys nebūtų spyruokliuojamasis.

Rezultatas: toliausiai pasiektas atstumas centimetrais. Gali būti rezultatų su minuso (-) ženklu, jei nykščio nepasiekiama.

 

TESTAS „6 minučių ėjimas“

Tikslas – įvertinti aerobinę ištvermę (širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumą).

Užduotis – per 6 minutes nueiti kuo ilgesnį atstumą.

Priemonės:

·   laikmatis (chronometras);

·   įrengta ėjimo trasa (gali būti 45 m ilgio ir 5 m pločio, kur bendras rato ilgis – 100 metrų). Trasa pažymėta kūgeliais kas 5 m;

·   ryškūs kūgeliai (18 vnt.).

Testavimo eiga:

1.  Po komandos „dėmesio, op!“ įjungiamas laikmatis ir testuojamasis pradeda eiti.

2.  Testuojamasis kas minutę informuojamas, kiek laiko liko iki testo pabaigos. Likus 10 sek. laikas skaičiuojamas garsiai.

3.  Praėjus 6 min. duodama komanda „stop!“, testuojamasis sustoja toje vietoje, kurioje išgirsta šią komandą, testas baigiamas.

Nurodymai testo vykdytojui:

1.  Skaičiuojami pilnai įveikti ratai.

2Būtina stebėti, ar testuojamajam nepasireiškia ryškūs nuovargio požymiai ar kitos nepageidaujamos organizmo reakcijos (gausus prakaitavimas, sutrikusi koordinacija ir orientacija, dusulys ir pan.).

3Po komandos „stop“ suskaičiuojami pilnai įveikti ratai ir pridedami papildomai nueiti metrai. Tuomet rato ilgis dauginamas iš ratų skaičiaus ir pridedami papildomi metrai. Galutinė suma yra rezultatas.

Rezultatas: per 6 minutes nueitas atstumas.

 

TESTAS „2 minučių žingsniavimas vietoje“

Šis testas gali būti taikomas silpnesniems ir vyresniems asmenims, tiems, kurie negali atlikti 6 min. ėjimo testo arba neturint pakankamai vietos 6 min. ėjimo testui atlikti, taip pat jei ilgajam testui atlikti nepalankios oro sąlygos lauke.

Tikslas – įvertinti širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumą (aerobinę ištvermę).

Užduotis – 2 minutes žingsniuoti vietoje atliekant kuo daugiau žingsnių.

Priemonės:

·   laikmatis (chronometras);

·   centimetrinė juostelė;

·   nepermatoma lipnioji juosta.

Testavimo eiga:

1.  Testuojamasis atsistoja bet kuria kūno puse prie sienos.

2.  Testuotojas išmatuoja centimetrine juostele testuojamojo kojos atstumą nuo klubakaulio keteros iki kelio girnelės. Šio atstumo centras yra pažymimas žyme ant sienos nepermatoma lipniąja juosta. Ji turi būti gerai matoma.

3.  Po komandos „dėmesio, op!“ testuojamasis turi žingsniuoti vietoje, keldamas kelius iki nurodytos atžymos dvi minutes;

4.  Praėjus 2 min. duodama komanda „stop!“, testuojamasis sustoja, testas baigiamas.

Nurodymai testo vykdytojui:

1.  Testuojantysis turi stebėti, kad būtų keliami keliai iki žymos, testas pradedamas dešine koja.

2.  Testuotojas skaičiuoja iki žymos pakeltą dešinės kojos kelį. Gali būti skaičiuojama garsiai.

3.  Jei testuojamasis pradeda žingsniuoti pirmyn, paprašoma jo žingsniuoti vietoje.

4Būtina stebėti, ar testuojamajam nepasireiškia ryškūs nuovargio požymiai ar kitos nepageidaujamos organizmo reakcijos (gausus prakaitavimas, sutrikusi koordinacija ir orientacija, dusulys ir pan.).

Rezultatas: per 2 minutes dešinės kojos pakėlimo iki žymos kartai.

 

 

 

Šaltinis: adaptuota pagal Jones, C. J. and Rikli, R.E. (2002) Measuring Functional Fitness in Older Adults. The Journal of Active Ageing, 25–30.

 

____________________________

 

 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo  skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašo            

6 priedas

 

SENATVINIO silpnumo sindromo požymių nustatymo ATLIKIMO metodika

 

Senatvinio silpnumo sindromas nustatomas naudojant trumpąjį fizinio pajėgumotestą (Short Physical Performance Battery (SPPB), kurį sudaro trys dalys:

1.   Pusiausvyra.

1.1.  Pirmas pusiausvyros pratimas: testuojamajam pateikiamas toks pratimo atlikimo paaiškinimas: „Dabar patikrinsime Jūsų pusiausvyrą stovint. Norime išsiaiškinti, ar Jūs galite stovėti be atramos 10 sekundžių tam tikra pėdų padėtimi“. Testuojamajam parodomos 1, 2 ir 3 pėdų pozicijos (1–3 paveikslai) ir pateikiamas pratimo atlikimo paaiškinimas: „Pradėkite nuo stovėsenos, kai pėdos yra šalia viena kitos (1 paveikslas), stovėkite 10 sekundžių. Aš Jums parodysiu. Galite naudotis rankomis, sulenkti kelius, daryti kūno judesius, padedančius išlaikyti pusiausvyrą, tačiau stenkitės nejudinti kojų, neatkelti pėdų. Išlaikykite tokią padėtį, kol aš pasakysiu „užtenka“. Testuotojas padeda testuojamajam atsistoti į reikiamą padėtį, gali jį prilaikyti. Laikas pradedamas skaičiuoti, kai testuojamasis atsistoja į reikiamą padėtį ir testuotojas jį paleidžia.

Jei testuojamasis gali išlaikyti padėtį 10 sekundžių, galima atlikti antrą pusiausvyros pratimą. Jei ne, atliekamas ėjimo pratimas.

Jei testuojamasis išlaiko padėtį 10 sekundžių, skiriamas 1 balas, jei ne – 0 balų.

1.2.          Antras pusiausvyros pratimas: kojos pastatomos į 2-ąją poziciją (2 paveikslas).

Testuojamajam pateikiamas toks paaiškinimas: „Dabar norėčiau Jūsų paprašyti atsistoti taip, kad vienos pėdos didysis pirštas vidine pėdos puse liestųsi su kitos pėdos kulnu iš jos vidinės pusės ir tokią padėtį išlaikyti 10 sekundžių. Galite statyti Jums patogesnę pėdą priekyje. Aš pademonstruosiu, kaip atlikti pratimą.“ Testuotojas pademonstruoja pratimo atlikimo techniką. Testuotojas padeda testuojamajam atsistoti į reikiamą padėtį, gali jį prilaikyti. Laikas pradedamas skaičiuoti, kai testuojamasis atsistoja į reikiamą padėtį ir testuotojas jį paleidžia.

Pratimas stabdomas, jei:

·   testuojamasis pajudina pėdas;

·   prisilaiko testuotojo;

·   pratimas užtrunka ilgiau nei 10 sekundžių.

Jei testuojamasis gali išlaikyti padėtį 10 sekundžių, galima atlikti trečią pusiausvyros pratimą. Jei ne, atliekamas ėjimo pratimas.

Jei testuojamasis išlaiko padėtį 10 sekundžių, skiriamas 1 balas, jei ne – 0 balų.

1.3.          Trečias pusiausvyros pratimas: kojos pastatomos į 3-iąją poziciją (3 paveikslas ).

Testuojamajam pateikiamas toks paaiškinimas: „Dabar norėčiau paprašyti Jus atsistoti taip, kad vienos pėdos pirštai remtųsi į kitos pėdos kulną, priekyje galite statyti patogesnę koją. Padėtį išlaikykite 10 sekundžių. Aš pademonstruosiu, kaip atlikti pratimą.“ Testuotojas padeda testuojamajam atsistoti į reikiamą padėtį, gali jį prilaikyti. Laikas pradedamas skaičiuoti, kai testuojamasis atsistoja į reikiamą padėtį ir testuotojas jį paleidžia.

Jei testuojamasis išlaiko padėtį 10 sekundžių, skiriami 2 balai, jei 3–9,99 sekundės – 1 balas, jei mažiau nei 3 sekundes – 0 balų. 

    

1    paveikslas. „Stovėjimas suglaustomis kojomis“.

 

      

2    paveikslas. „Stovėjimas suglaustomis kojomis ir viena koja puse pėdos pastatyta į priekį“.

 

3 paveikslas. „Stovėjimas vienos pėdos kulną priglaudus prie kitos pėdos pirštų“.

 

2.   Ėjimas.

Ant grindų pažymimas 2,44 m atstumas ir jo galuose pastatomi 2 kūginiai stulpeliai. Distancijos gale pastatoma kėdė, jei manoma, kad jos gali prireikti.

Testuojamajam pateikiamas toks paaiškinimas: „Tai Jūsų ėjimo nuotolis. Jei eidamas iš namų Jūs naudojate pagalbines ėjimo priemones, galite jas naudoti ir atlikdami šį pratimą. Norėčiau Jūsų paprašyti eiti savo įprastu greičiu tarp šių dviejų stulpelių, ir praeikite antrąjį stulpelį įprastu greičiu, tada sustokite. Aš eisiu iš paskos. Pratimą atliksime du kartus.“

Laikas pradedamas skaičiuoti testuojamajam pradėjus eiti ir sustabdomas, kai jis pasiekia antrąjį stulpelį.

Po neilgos pertraukos pratimas kartojamas antrą kartą. Vertinamas geresnis iš dviejų bandymų rezultatas.

Jei ėjimo greitis mažesnis nei 4,82 sekundės, skiriami 4 balai; 4,82–6,20 sekundės – 3 balai; 6,21–8,70 sekundės – 2 balai; daugiau nei 8,7 sekundės – 1 balas; jei negali eiti – 0 balų.

 

3.   Atsistojimas nuo kėdės.

Testuojamajam pateikiamas toks pratimo atlikimo paaiškinimas: „Aš noriu sužinoti, kiek Jums užtrunka atsistoti nuo kėdės ir atsisėsti kaip įmanoma greičiau be sustojimo 5 kartus. Kiekvieną kartą atsistojus atsisėskite ir vėl atsistokite. Rankas laikykite sukryžiuotas ant krūtinės. Aš Jums pademonstruosiu, kaip atlikti šį pratimą. Aš fiksuosiu chronometru laiką, per kurį atliksite šį pratimą, ir skaičiuosiu Jūsų atsisėdimų kartus“. Testuotojas parodo testuojamajam, kaip atlikti pratimą. Testuojamojo paklausiama, ar jis pasiruošęs, laikas pradedamas fiksuoti jam pasilenkus ties klubais, garsiai skaičiuojant asmens atsisėdimų ant kėdės skaičių. Chronometras sustabdomas, kai testuojamasis atsisėda ant kėdės po 5 atsistojimo. Pratimo atlikimas nutraukiamas, jei:

·    testuojamasis pradeda naudotis rankomis;

·    testuojamasis per 1 minutę neatlieka pratimo;

·    testuojamasis negali 5 kartus atsistoti arba gali kilti pavojus jo sveikatai.

Jei pratimas nutraukiamas, skiriama 0 balų; jei pratimo atlikimo laikas mažesnis nei 11,19 sekundės, skiriami 4 balai; 11,20–13,69 sekundės – 3 balai; 13,70–16,69 sekundės – 2 balai; daugiau nei 16,7 sekundės – 1 balas.

Testas vertinamas 0–12 balų sistema, susumuojant visų pratimų balus (0 – blogiausias, 12 – geriausias įvertinimas).

Priemonės: kėdė (46–48 cm aukščio) su ranktūriais, chronometras, matavimo juosta ir 2 kūginiai stulpeliai 2,44 m atstumui pažymėti.

 

____________________

 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo  skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašo            

7 priedas

 

POLINKIO Į DEPRESIJĄ požymių nustatymo ATLIKIMO metodika

 

Asmens polinkis į depresiją nustatomas naudojant Geriatrinės depresijos skalės (GDS) klausimyno trumpąją versiją: asmens paprašoma atsakyti, kaip jis jautėsi per praėjusią savaitę.

1.     Ar Jūs apskritai esate patenkintas savo gyvenimu? TAIP / NE

2.     Ar Jūs atsisakėte daugelio savo veiklų ir interesų? TAIP / NE

3.     Ar jaučiate gyvenimo tuštumą? TAIP / NE

4.     Ar Jums dažnai nuobodu? TAIP / NE

5.     Ar dažniausiai Jūs esate geros nuotaikos? TAIP / NE

6.     Ar baiminatės, kad Jums nutiks kažkas baisaus? TAIP  /NE

7.     Ar Jūs dažniausiai jaučiatės laimingas? TAIP / NE

8.     Ar Jūs dažnai jaučiatės bejėgis? TAIP / NE

9.     Ar Jūs mieliau liekate namie nei išeinate ieškoti naujų dalykų? TAIP / NE

10.   Ar jaučiate turintis daugiau problemų dėl atminties nei kiti? TAIP / NE

11.   Ar manote, kad šiuo metu būti gyvam yra nuostabu? TAIP / NE

12.   Ar jaučiatės visiškai bevertis toks, koks esate dabar? TAIP / NE

13.   Ar jaučiatės esantis kupinas energijos? TAIP / NE

14.   Ar jaučiatės esantis beviltiškoje situacijoje?  TAIP / NE

15.   Ar manote, kad daugeliui žmonių yra geriau nei Jums? TAIP / NE

 

Vertinimas: skaičiuojami paryškintu šriftu pažymėti atsakymai (kiekvienam jų skiriamas 1 balas), kurie nustato depresijos lygį:

·       >5 balai – polinkį į depresiją;

·       ≥10 balų beveik visada liudija esamą depresiją.

 

_________________________

 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo  skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašo            

8 priedas

 

(Individualios fizinio aktyvumo kortelės forma)

 

INDIVIDUALI FIZINIO AKTYVUMO KORTELĖ

 

Vardas, pavardė:                                                                              Amžius:

 

Rodiklis

Pradžioje

Po 6 mėnesių

Po 12 mėnesių

Rodiklio reikšmė

Vertinimas

Rodiklio reikšmė

Vertinimas

Rodiklio reikšmė

Vertinimas

Kūno masės indeksas

Kūno masės indeksas (KMI)

 

 

 

 

 

 

Fizinis aktyvumas

Aktyvaus judėjimo 150 min/sav. įvykdymas

 

 

 

 

 

 

Fizinis pajėgumas

1.   Viršutinių galūnių (rankų) raumenų jėga (testas „Lenkti ir tiesti ranką su svareliu per 30 sek.“

(kartai per

30 sek.)

 

 

 

 

 

 

2.    Plaštakos raumenų jėga

(testas „Plaštakos suspaudimas“

(abiejų rankų vidutiniai rodikliai, kg)

 

 

 

 

 

 

3.   Apatinių galūnių (kojų) raumenų jėga (testas „Stotis ir sėstis per 30 sek.“ (kartai per 30 sek.)

 

 

 

 

 

 

4.  Viršutinės kūno dalies (pečių juostos) lankstumas (testas „Susisiekti rankomis už nugaros“ (pasiektas atstumas cm)

 

 

 

 

 

 

5.  Apatinės kūno dalies lankstumas (testas

„Sėdint ant kėdės siekti“

(pasiektas atstumas cm)

 

 

 

 

 

 

6.   Širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumas (testas „6 min. ėjimas“

(nueitas atstumas metrais)

 

 

 

 

 

 

 

7.   Širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumas (testas „2 min. ėjimas vietoje“

(žingsnių skaičius per 2 min.)

 

 

 

 

 

 

 

Senatvinio silpnumo sindromo požymiai  

 

 

 

 

 

 

 

„Pusiausvyra“

 

 

 

 

 

 

„Ėjimas“

 

 

 

 

 

 

„Atsistojimas nuo kėdės“

 

 

 

 

 

 

Polinkio į depresiją požymiai

5 klausimų balų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo  skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašo            

9 priedas

 

 

(Individualaus fizinio aktyvumo plano forma)

 

INDIVIDUALUS FIZINIO AKTYVUMO PLANAS

 

Vardas, pavardė:                                                                                Amžius:

 

Programos tipas (pavadinimas)

 

Laikotarpis:

202_ m. ____ ___ d. – 202_ m. ____ ____ d.

Mėnuo:

.......

I savaitė

 

Savaitės diena

Veiklos rūšis (-ys)

Individualus intensyvumo lygis

Pirmadienis

 

 

Antradienis

 

 

Trečiadienis

 

 

Ketvirtadienis

 

 

Penktadienis

 

 

Šeštadienis

 

 

Sekmadienis

 

 

II savaitė

 

 

Savaitės diena

Veiklos rūšis (-ys)

Individualus intensyvumo lygis

Pirmadienis

 

 

Antradienis

 

 

Trečiadienis

 

 

Ketvirtadienis

 

 

Penktadienis

 

 

Šeštadienis

 

 

Sekmadienis

 

 

Ir t. t.

 

 

 

__________________

 

Sveikatinamojo fizinio aktyvumo  skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose tvarkos aprašo            

10 priedas

 

 

REKOMENDUOJAMOS PAPILDOMOS SFA MOKYMŲ TEMOS

 

1.    Senatvinio silpnumo sindromas ir su juo susiję rizikos veiksniai.

2.    Osteoporozė ir su ja susiję rizikos veiksniai.

3.    Ištvermės ir jėgos pratimų svarba vyresniame amžiuje.

4.    Rekomenduojami savarankiškai atliekami jėgos (įveikiant pasipriešinimą) pratimai natūraliomis bei namų sąlygomis.

_____________________