herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO, SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ 2017 M. finansavimo

 

2017 m. rugsėjo 6 d. Nr. A-815

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-9 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų vertinimo komisijos siūlymus (2017 m. birželio27 d. protokolas Nr. (16.11) KPT1-1):

            1. S k i r i u:

1.1. Joniškio kultūros centrui 500 (penkis šimtus) eurų projektui „Medvilionių dvaro sodybos reikšmės aktualizavimas“ įgyvendinti: fotopaveikslų pagaminimo paslaugai ir informacinių lentelių pagaminimo paslaugai;

1.2. Joniškio Skaistgirio gimnazijai 200 (du šimtus) eurų projektui „Mano krašto

istorija“ įgyvendinti: parodai „Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia“ Skaistgirio gimnazijoje ir Skaistgirio bibliotekoje organizuoti ir lankstinukams apie Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios kompleksą išleisti;

            1.3. Žagarės kultūros centrui 300 (tris šimtus) eurų projektui „Gyvenu tarp piliakalnių“ įgyvendinti: konferencijai organizuoti (honoraras lektoriui) ir atviruko spaudos darbams;

            1.4. Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešajai bibliotekai 900 (devynis šimtus) eurų projektui „Knyga „Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunorava, Bertaučiai, Satkūnai“ įgyvendinti: knygos santraukai versti į anglų kalbą ir redaguoti bei knygos leidybai.

            2. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui  priimti ir tikrinti projektų finansines ataskaitas.

           

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas