LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2022 M. PIRMOJO PUSMEČIO VALSTYBĖS BIUDŽETO asignavimų Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ SKYRIMO

 

2022 m. gegužės 26 d. Nr. Sp-42    

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 20 ir 21 straipsniais, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymo 9 straipsniu ir šio įstatymo 2 priedu, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. Sp-27 „Dėl 2022 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo“ 7, 9 ir 11 punktais, nusprendžia:

1. Pažymėti, kad Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms pagal Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 6 dalį sudaro 352 000 eurų.

2. Skirti Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ 2022 m. pirmąjį pusmetį valstybės biudžeto asignavimų sumą – 175 932 eurus.

3. Pavesti Vyriausiosios rinkimų komisijos Finansų skyriui pervesti šio sprendimo 2 punkte nurodytus valstybės biudžeto asignavimus Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                      Jolanta Petkevičienė