LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO ĮSTATYMO NR. VIII-1227 2 IR 69 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-786

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 32 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) valstybės įmonė ir (ar) savivaldybės įmonė, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje, akcinė bendrovė ir (ar) uždaroji akcinė bendrovė, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise ir kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje.“

 

2 straipsnis. 69 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 69 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Viešojo intereso įmonėse, nustatytose šio įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 1 punkte, audito komitetas, be šio straipsnio 5 dalyje nustatytų pareigų, taip pat teikia nuomones dėl šių įmonių sudaromų sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 straipsnyje.“

2. Buvusią 69 straipsnio 6 dalį laikyti 7 dalimi.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė